27. 07. QT Pardubice Info Přihlášení Přihlásit
24. 08. QT Třinec Info
25. 08. T Třinec Info

Soutěžní řád ČAS

verze 2009/1 platná od 10. 1. 2009

1. Základní ustanovení

 • 1.1 Tento Soutěžní řád ČAS (dále jen SŘ) je závazný pro veškeré soutěže ve hře scrabble, pořádané pod hlavičkou České asociace SCRABBLE® (dále jen ČAS), v nichž jsou hrány výhradně partie jednotlivců, hrané dvěma hráči.
 • 1.2 Tento SŘ nepodává informace o základních pravidlech scrabblu. Vychází se zde z předpokladu, že hráči základní pravidla hry (tj. pokládání slov a počítání bodů) ovládají.
 • 1.3 Hráč, účastnící se soutěže, pořádané pod hlavičkou ČAS, je povinen se s platným SŘ seznámit. Prezencí k turnaji (soutěži) hráč vyjadřuje svůj souhlas s tím, že se bude v turnaji (soutěži) všemi ustanoveními platného SŘ řídit.
 • 1.4 Použité termíny (zkratky), jejichž význam není podán přímo v bodě, kde jsou uvedeny, jsou definovány v bodě 16 (Výklad pojmů – Obsah) [16]

2. Základní práva a povinnosti hráče

 • 2.1 Hráč je povinen dostavit se k prezenci do soutěže podle propozic, vydaných pořadatelem soutěže. [13.15] [13.16]
 • 2.2 Hráč je povinen na výzvu pořadatele prokázat svou totožnost.
 • 2.3 Hráč je povinen dostavit se k sehrání partie dostatečně včas před jejím plánovaným zahájením, aby stihl přípravu na tuto partii. [3] [13.1]
 • 2.4 Hráč je povinen v maximální možné míře zachovávat klid v místnosti, kde se hraje a případně též v sousedních prostorách, pokud by mohlo dojít k rušení hrajících hráčů.
 • 2.5 Hráč je povinen dodržovat SŘ a zásady fair play a vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat nedorozumění, zlehčovalo nebo zesměšňovalo soupeře nebo rozhodčí či bylo nějakým způsobem podezřelé. [16.4]
 • 2.6 Obecně platí, že hráč nemá právo v průběhu partie opouštět své místo u stolu. Výjimkou jsou případy, ve kterých to platný SŘ výslovně povoluje, a dále případ, kdy hráč ze závažných důvodů, zejména pak za účelem odstranění překážek, které by mohly narušit další pokračování hry (např. výměna nefunkčních psacích potřeb), získá předem soupeřův souhlas ke krátkodobému opuštění místa u stolu. [9.4.4] [13.6b] [13.18]
 • 2.7 Po ukončení partie je hráč povinen buď opustit hrací místnost, anebo (pokud v této místnosti zůstane) se chovat tak, aby nerušil (zejména mluvením) dosud probíhající partie.
 • 2.8 Hráč má právo, aby mu HR po skončení kola zcela jednoznačně (tj. v souladu se zněním tohoto SŘ) zdůvodnil svoje rozhodnutí. [12.2]
 • 2.9 Hráč nemá právo kritizovat rozhodnutí rozhodčího, svůj případný nesouhlas s jeho rozhodnutím má právo řešit pouze v souladu s tímto SŘ. [13.9]
 • 2.10 Hráč má právo upozornit soupeře na jednání, které považuje za nesprávné. V případě, že nedojde k nápravě, má hráč právo přivolat HR a stěžovat si na jednání soupeře.
 • 2.11 Hráč má právo vyžadovat, aby HR zajistil kompletní vybavení stolu pro hru. [12.4] [15.6]
 • 2.12 Hráč má právo vyžadovat, aby po zahájení kola na něj soupeř nemluvil více, než vyžaduje tento SŘ. [11.5]
 • 2.13 Hráč má právo vzdát partii či odstoupit (dočasně nebo trvale) z turnaje. [13.3] [13.6.b] [13.15] [14.4]

3. Příprava hráčů na partii před vydáním pokynu k zahájení hry

 • 3.1 Oba hráči jsou povinni společně zkontrolovat počet kamenů (po předchozí partii musí být tyto srovnány do čtverce 10 × 10) a teprve poté tyto kameny sesypat do sáčku (převráceného nalíc). [6.5]
 • 3.2 Oba hráči jsou povinni společně zkontrolovat na HODINÁCH správné nastavení požadovaného časového limitu na tah. [5.1.1] [15.8]
 • 3.3 Není-li ZH určen rozpisem soutěže, určí se losem. Hráči jsou povinni se určeným rozpisem (losem) řídit. V případě, že se zápas dvou hráčů skládá z více partií, tak se tito v dalších partiích v zahajování pravidelně střídají. [13.2] [16.34]
 • 3.4 DH je povinen určit polohu hrací desky a umístění HODIN a sáčku s kameny. Deska musí být natočena k hráčům bokem (tj. levou nebo pravou stranou) a střed desky musí ležet na podélné ose stolu. HODINY a sáček s kameny musí být umístěny vedle hrací desky (tj. nad jejím horním či pod jejím dolním okrajem) na podélné ose stolu (a na příčné ose stolu uprostřed hracího místa) tak, že vedle jedné strany desky jsou umístěny HODINY a vedle druhé strany desky sáček s kameny.
 • 3.5 V případě, že hráči zjistí nedostatky ve vybavení hracího stolu, jsou povinni to ihned oznámit HR, který je povinen neprodleně zjednat nápravu. Pokud hráči žádné nedostatky neoznámí, má se za to, že vybavení hracího stolu je v pořádku. [2.11] [15.6]

4. Zahájení partie

 • 4.1 Všechny partie daného kola začínají současně pokynem k zahájení hry, který musí být proveden výrazným akustickým signálem (např. zvonkem, gongem). Tento pokyn je povinen zajistit HR. Základní hrací doba je 40 minut (měří se od pokynu k zahájení hry).
 • 4.2 Ihned po daném pokynu k zahájení hry je DH povinen spustit HODINY na tah ZH.
 • 4.3 ZH je povinen vylosovat si prvních sedm kamenů, načež je povinen konec svého prvního losování zřetelně oznámit (slovy MÁM SEDM)8.7.2] [8.7.3] [16.4]
 • 4.4 Ihned poté (co ZH oznámí konec svého prvního losování) má právo vylosovat si prvních sedm kamenů i DH. [16.4]

5. Průběh tahu

 • 5.1 Základní zásady:
  • 5.1.1 Doba vymezená na každý tah hráče je dvě minuty a měří se HODINAMI schváleného typu. [3.2] [16.8]
  • 5.1.2 HODINY spouští vždy zásadně soupeř hráče, jehož tah začíná.
  • 5.1.3 Čas na tah začíná hráči běžet od okamžiku, kdy jeho soupeř stiskl HODINY (tj. ukončil svůj tah, resp. znovu stiskl HODINY po vyřešeném přerušení hry).
  • 5.1.4 Tah hráče skončí okamžikem, kdy ho buď hráč ukončí stisknutím HODIN, anebo uplynutím vymezené doby (podle toho, co nastane dřív). Doba vymezená na tah uplyne v okamžiku, kdy se rozezní poslední dlouhý zvukový signál HODIN.
 • 5.2 Činnost hráče ve vlastním čase:
  • 5.2.1 Předtím, než se hráč vyjádří k předcházejícímu tahu soupeře, má právo požádat tohoto soupeře o nápravu NADSTAVU ve svém zásobníku. [8.7.3]
  • 5.2.2 Předtím, než se hráč vyjádří k předcházejícímu tahu soupeře, má právo požádat tohoto soupeře, aby mu zopakoval jím ohlášený počet bodů, popř. (hláskováním) písmeno nahrazené žolíkem. Dále má hráč právo požádat soupeře, aby mu na desce ukázal slovo položené v právě ukončeném tahu. Soupeř je povinen těmto žádostem bez zbytečného prodlení vyhovět.
  • 5.2.3 Po vyjádření se k předcházejícímu tahu soupeře nemá již hráč možnost provádět činnosti podle bodů [5.2.1] a [5.2.2]
  • 5.2.4 Hráč je povinen vyjádřit se ke každému ukončenému tahu soupeře (resp. ke každému stisknutí HODIN po vyřešení námitky, popř. odvolání) bez zbytečného prodlení (vždy však až tehdy, má-li DOLOSOVÁN [16.4] správný počet kamenů ve svém zásobníku), přičemž má právo vybrat si právě jednu z těchto dvou možností:
   • a) VZNÉST NÁMITKU v souladu s tímto SŘ [7.3] [9] [10] [16.11] [16.12] [16.13] [13.15] [16.17]
   • b) ODSOUHLASIT PŘEDCHÁZEJÍCÍ TAH SOUPEŘE [16.17]
  • 5.2.5 Po ODSOUHLASENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍHO TAHU SOUPEŘE je hráč povinen provést svůj tah, přičemž má právo si vybrat právě jednu z těchto tří možností:
   • a) POLOŽIT SLOVO NA DESKU [11.1.2] [16.21]
   • b) OHLÁSIT VÝMĚNU KAMENŮ [11.1.2] [16.32]
   • c) OHLÁSIT PAS [7.3.b] [11.1.3] [16.19]
  • 5.2.6 Každý vlastní tah je hráč povinen ukončit stisknutím HODIN předtím, než se rozezní jejich poslední dlouhý zvukový signál (čímž současně pouští čas na tah soupeře). [5.1.3] [5.1.4] [7.6] [10.2.6]
 • 5.3 Činnost hráče v čase soupeře:

  • 5.3.1 Po odsouhlasení svého tahu soupeřem má hráč povinnost DOLOSOVAT KAMENY do svého zásobníku. DOLOSOVAT KAMENY a vložit je do zásobníku je hráč povinen předtím, než se vyjádří k tahu soupeře. [16.1416.4]
  • 5.3.2 Hráč má právo STOPNOUT TAH SOUPEŘE v souladu s tímto SŘ. [11] [16.27]

6. Ukončení partie:

 • 6.1 HR je povinen zajistit, aby byl hráčům oznámen konec základní hrací doby výrazným akustickým signálem (např. zvonkem, gongem).
 • 6.2 Pokud hráč při DOLOSOVÁNÍ KAMENŮ (v případě, že má v zásobníku méně než sedm kamenů) dojde k závěru, že se v sáčku nenachází již žádný kámen k dolosování, je povinen PŘEVRÁTIT PRÁZDNÝ SÁČEK NARUBY (doporučuje se současně tuto skutečnost oznámit slovem DOBRÁNO). Od tohoto okamžiku hrají hráči jen s kameny, které mají ve svých zásobnících (počet kamenů v zásobníku menší než sedm není v tomto případě považován za PODSTAV [16.20] ). (Pokud při převracení sáčku naruby vyjde najevo, že sáček nebyl prázdný, je hráč povinen dolosovat všechny objevivší se kameny [10.2.5] [11.1.1] [16.10]).
 • 6.3 Partie může standardně skončit jedním z těchto způsobů: * a) ZAVŘENÍM [16.39] * b) DOHRÁVKOU [16.3] * c) ZABLOKOVÁNÍM [13.5] [16.33]
 • 6.4 Po ukončení partie jsou hráči povinni ponechat kameny na hrací desce v nezměněné pozici a případné zbylé kameny ponechat v zásobnících a sáčku až do přijetí PARTIÁŘŮ se zápisem partie rozhodčím. [7.10] [13.9]
 • 6.5 Po přijetí a odnesení PARTIÁŘŮ rozhodčím jsou hráči povinni srovnat (pro kontrolu správného počtu) kameny na hrací desce do čtverce 10 × 10 a převrátit prázdný sáček zpět nalíc (v případě, že je tento převrácen naruby) [3.1]

7. Zápis partie

 • 7.1 Průběh každé partie jsou hráči povinni průběžně zapisovat do PARTIÁŘE [16.18] , přičemž jsou povinni zapisovat všechny své tahy i všechny tahy soupeře.
 • 7.2 Před vydáním pokynu k zahájení hry jsou hráči vždy povinni vyplnit: * a) jména a příjmení hráčů (ZH v levém sloupci, DH v pravém sloupci) * b) číslo kola v soutěži * c) číslo stolu
 • 7.3 V průběhu partie jsou hráči (ihned po každé vyřešené NÁMITCE či po každém vyřešeném STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE) povinni zaznamenat do PARTIÁŘE (a navzájem si zkontrolovat) příslušnou sankci: * a) v případě obdržení TRESTNÉHO KŘÍŽKU se zaznamená křížek do kolonky nad jménem potrestaného hráče: „ x “ * b) v případě ZTRÁTY nejbližšího příštího TAHU se do kolonky pro slovo u čísla nejbližšího příštího tahu (tj. u toho tahu, který bude ztracen), předznamená „ XXX “. V okamžiku, kdy přijde tento (předznamenaný) tah na řadu, musí hráč, který ho ztrácí, zahrát POVINNÉ PAS [16.19] , přičemž se provedení tahu potvrdí přeškrtnutím předznamenaného označení: „ XXX “. [8.6]
 • 7.4 V průběhu partie jsou hráči po každém ukončení tahu (tj. svém i soupeře) povinni (za předpokladu, že daná skutečnost v daném tahu nastala [5.2.2] ) do příslušného řádku (označeného číslem ukončeného tahu): * a) zapsat hlavní položené slovo (do sloupce SLOVO; písmeno nahrazené žolíkem se DOPORUČUJE psát do závorky) * b) zapsat písmeno nahrazené žolíkem (hráči jsou povinni zapsat toto písmeno do samostatné kolonky v horní části PARTIÁŘE vždy ihned po ukončení tahu bez zbytečného prodlení a navzájem si vizuálně zkontrolovat, zda jsou jimi zapsaná písmena totožná; tento zápis je rozhodující pro řešení případného sporu o tom, jaké písmeno žolík nahrazuje) * c) zapsat počet bodů za daný tah (do sloupce BODY) * d) proškrtnout kolonky (ve sloupcích SLOVO a BODY) v případech, že byla buď odsouhlasena VÝMĚNA KAMENŮ, anebo bylo zahráno PAS. * e) zapsat (vždy však až tehdy, má-li hráč zapsány všechny ostatní požadované údaje, týkající se tohoto ukončeného tahu, uvedené výše [11.1.4] ) průběžný součet bodů všech odehraných tahů daným hráčem (do sloupce SUMA), přičemž začátek zapisování tohoto údaje hráčem, majícím povinnost vyjádřit se k ukončenému tahu soupeře, znamená současně ODSOUHLASENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍHO TAHU SOUPEŘE. [16.17]
 • 7.5 Hráč nesmí ODSOUHLASIT (právě ukončený) TAH SOUPEŘE dříve, než má zapsány všechny požadované údaje, týkající se jeho vlastního (hráčova) posledního ukončeného tahu. [7.3] [7.4] [11.4]
 • 7.6 Hráč nesmí ukončit svůj tah stisknutím HODIN předtím, než má zapsány všechny požadované údaje, týkající se posledního ukončeného tahu soupeře. [5.3.3] [7.3] [7.4] [10.2.3]
 • 7.7 Hráč je povinen (v průběhu partie) zaznamenávat slova či písmena (položená na hrací desku) výhradně způsobem, stanoveným v bodě 7.4, , přičemž má právo pořizovat průpis tohoto záznamu. Žádné jiné (další) zaznamenávání (zapisování, odškrtávání) slov či písmen není přípustné.
 • 7.8 Hráč nesmí v průběhu partie znemožňovat soupeři vizuální kontrolu svého zápisu partie.
 • 7.9 Zápis musí být veden tak, aby minimálně číslice byly jednoznačně čitelné a nezaměnitelné. Slova (písmena) musí být zapsána minimálně tak čitelně, aby je (v případě potřeby) byl dotyčný schopen sám po sobě bez sebemenších problémů přečíst.
 • 7.10 Po ukončení partie jsou hráči povinni: * a) zapsat celkový konečný součet bodů pro každého hráče. * b) podepsat oba PARTIÁŘE, přičemž svým podpisem ručí (oba hráči společně) za to, že na obou PARTIÁŘÍCH jsou uvedeny správné a shodné údaje. [13.8] * c) odevzdat podepsané PARTIÁŘE rozhodčímu [6.4]
 • 7.11 HR má právo požadovat po hráčích, aby po skončení partie zapisovali do PARTIÁŘE i další údaje, které jim oznámí (např. nutné pro vyhodnocení pořadí v případných doplňkových soutěžích, pro statistické údaje, …). Hráči jsou povinni těmto požadavkům HR vyhovět.
 • 7.12 Veškeré opravy chybně zapsaných údajů jsou hráči povinni provádět tak, aby následně nemohly vzniknout pochybnosti či spory o tom, zda (a který) údaj je či není platný.

8. Herní chyby

 • 8.1 HERNÍ CHYBA vznikne v případě, když hráč poruší ustanovení SŘ, týkající se vlastní hry. Nápravu HERNÍ CHYBY hráče je oprávněný iniciovat pouze soupeř, a to výhradně v souladu s tímto SŘ. [9] [10] [11] [16.5]
 • 8.2 Nápravu HERNÍ CHYBY soupeře lze provést (v případech a v čase, kdy to SŘ umožňuje) následujícími způsoby: * a) VZNESENÍM NÁMITKY proti porušení SŘ soupeřem (výhradně ve vlastním čase, příp. po posledním tahu v partii, provedl-li ho soupeř) [9] [10] * b) STOPNUTÍM TAHU SOUPEŘE (výhradně v čase soupeře) [11]
 • 8.3 Je-li NÁMITKA či STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE posouzeno jako oprávněné, je provinivší se hráč potrestán SANKCÍ, stanovenou pro jednotlivé případy.
 • 8.4 Za neoprávněnou námitku obdrží namítající hráč trestný křížek. [10.4] [16.28]
 • 8.5 Za neoprávněné STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE obdrží hráč, který tah stopl, trestný křížek. [16.28]
 • 8.6 Trestné křížky se sčítají. Za tři trestné křížky (a každý další) je hráč potrestán ztrátou nejbližšího příštího tahu. [7.3]
 • 8.7 Za HERNÍ CHYBU se nepovažuje (a tudíž je bez sankcí), když hráč:

  • 8.7.1 – (zásadně ve svém čase, ovšem bez možnosti, že by se tento čas zastavil a poté spustil znovu) ve svém právě probíhajícím tahu (do doby, než jeho tah skončí) provede jakoukoliv změnu či opravu činností, které v tomto tahu již učinil (hráč má právo vzít zpět do zásobníku již položené kameny, změnit ohlášenou bodovou hodnotu tahu, změnit ohlášený počet kamenů k výměně, …)
  • 8.7.2 – (kdykoliv od okamžiku, odkdy má právo DOLOSOVÁVAT KAMENY až do okamžiku, než se vyjádří k právě ukončenému tahu soupeře /popř. než ZH oznámí konec svého prvního losování [4.3]) vyrovná vlastní zjištěný PODSTAV ve svém zásobníku prostým DOLOSOVÁNÍM KAMENŮ.
  • 8.7.3 – (výhradně ve svém čase, ovšem pouze předtím, než se vyjádří k ukončenému tahu soupeře, /popř. než ZH oznámí konec svého prvního losování [4.3], a bez možnosti, že by se čas na tah zastavil a poté spustil znovu) sám požádá o nápravu zjištěného NADSTAVU ve svém zásobníku. Soupeř je povinen požadovanou opravu NADSTAVU ihned provést vylosováním nadpočetných kamenů z hráčova zásobníku, přičemž má právo (než je vrátí do sáčku) se na ně podívat (v případě NADSTAVU, je-li SÁČEK PRÁZDNÝ, má soupeř právo před vylosováním vidět všechna hráčova písmena [6.2] ). [5.2.1] [10.2.5] [11.1.1] [11.2].

9. Námitky slovní

 • 9.1
  • Hráč má právo vznést (výhradně ve svém čase předtím, než ODSOUHLASÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ TAH SOUPEŘE [16.17] ) NÁMITKU SLOVNÍ (tj. námitku proti přípustnosti soupeřem právě položeného slova), pokud se domnívá, že soupeřem položené slovo není přípustné v souladu s platnými PPS. Po vznesení námitky čas na tah stojí, HODINY se po vyřešení námitky spustí znovu tomu hráči, který námitku vznesl.
  • sankce: ztráta tahu (= vzetí položených kamenů zpět do zásobníku) [10.2.2]
 • 9.2
  • Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené SLOVNÍ NÁMITKY sám uzná a současně přijme i z toho vyplývající
  • sankce (ztráta tahu), považuje se taková námitka za vyřešenou (hráči nevolají k řešení námitky rozhodčího).
 • 9.3 Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené SLOVNÍ NÁMITKY sám neuzná, posuzuje se přípustnost daného slova podle PPS, bod 4.
 • 9.4 Pořadatel má právo zvolit pro posuzování přípustnosti slov některý z následujících systémů rozhodování: [12]

  • 9.4.1 Systém rozhodování BLEX (Princip systému: slovníkoví rozhodčí rozhodují slova do délky pěti písmen ze slovníku BLEX nebo BLEX PLUS [15.8.e] přímo u partie). Postup činností:
   • a) námitkující hráč (v případě, že námitkuje slovo 2–5písmenné) přivolá (zvednutím ruky) slovníkového rozhodčího
   • b) slovníkový rozhodčí rozhodne o platnosti slova přímo u stolu
  • 9.4.2 Systém rozhodování NÁMITKÁŘ 1 (Princip systému: hráč vyplňuje NÁMITKÁŘ [16.4] , rozhoduje se pomocí asistentů rozhodčích a slovníkových rozhodčích). Postup činností:
   • a) námitkující hráč přivolá (zvednutím ruky) asistenta rozhodčího
   • b) námitkující hráč vyplní (čitelně) NÁMITKÁŘ (tj. zapíše minimálně námitkované slovo a číslo stolu)
   • c) námitkující hráč předá vyplněný NÁMITKÁŘ soupeři, který ho zkontroluje (z hlediska správnosti a čitelnosti slova)
   • d) ihned poté, co se oba hráči na obsahu NÁMITKÁŘE shodnou, ho předají asistentu rozhodčího
   • e) asistent rozhodčího doručí NÁMITKÁŘ slovníkovému rozhodčímu
   • f) slovníkový rozhodčí rozhodne (v souladu s PPS, bod 4), zda slovo JE (doporučuje se označit zeleně) nebo NENÍ (doporučuje se označit červeně) PLATNÉ a takto označený NÁMITKÁŘ předá zpět asistentu rozhodčího
   • g) asistent rozhodčího doručí označený NÁMITKÁŘ zpět k hráčům, kterým zřetelně oznámí, že SLOVO JE (resp. NENÍ) PLATNÉ a označený NÁMITKÁŘ jim viditelně ukáže
  • 9.4.3 Systém rozhodování NÁMITKÁŘ 2 (Princip systému: hráč vyplňuje NÁMITKÁŘ [16.14] , rozhoduje se pomocí slovníkových rozhodčích). Postup činností:
   • a) námitkující hráč přivolá (zvednutím ruky) slovníkového rozhodčího
   • b) námitkující hráč vyplní (čitelně) NÁMITKÁŘ 16.4
   • c) námitkující hráč předá vyplněný NÁMITKÁŘ soupeři, který ho zkontroluje (z hlediska správnosti a čitelnosti slova)
   • d) ihned poté, co se oba hráči na obsahu NÁMITKÁŘE shodnou, ho předají slovníkovému rozhodčímu
   • e) slovníkový rozhodčí rozhodne (v souladu s PPS, bod 4), zda slovo JE (doporučuje se označit zeleně) nebo NENÍ (doporučuje se označit červeně) PLATNÉ
   • f) slovníkový rozhodčí doručí označený NÁMITKÁŘ zpět k hráčům, kterým zřetelně oznámí, že SLOVO JE (resp. NENÍ) PLATNÉ a označený NÁMITKÁŘ jim viditelně ukáže
  • 9.4.4 Systém rozhodování SAMOOBSLUHA (Princip systému: rozhoduje se bez vyplňování NÁMITKÁŘŮ a bez asistentů rozhodčích, každý hráč je současně slovníkovým rozhodčím): [13.17] [15.8.e] * slova rozhoduje (ve funkci slovníkového rozhodčího) sám namítající hráč, a to tak, že vstane od stolu (předtím, než hráči vstanou a odejdou od stolu, jsou povinni mít zapsány a navzájem zkontrolovány všechny náležitosti, stanovené v bodech 7.4.b a 7.4.c) a sám (v počítači k tomu určeném) ve slovníku NOVEX ověří, zda jím namitkované slovo JE či NENÍ PLATNÉ. Soupeř má vždy právo jít k počítači společně s namítajícím hráčem a vizuálně zkontrolovat, zda ověřované slovo je do počítače správně zapsané. (Oběma hráčům se doporučuje před odchodem od stolu zakrýt si písmena v zásobnících tak, aby je soupeř při cestě k počítači či zpět nemohl spatřit.)
  • 9.4.5 Jednotlivé systémy rozhodování lze vzájemně kombinovat.
  • 9.4.6 Slova, která (např. z důvodu jejich délky nebo z důvodu, uvedeného v PPS v poznámce u bodu 2.0) nejsou schopni rozhodnout SLOVNÍKOVÍ ROZHODČÍ, rozhoduje vždy (podle PRAMENŮ) HĹAVNÍ ROZHODČÍ – v takovémto případě jsou hráči vždy povinni vyplnit NÁMITKÁŘ.

10. Námitky neslovní

 • 10.1 Hráč má právo vznést (výhradně ve svém čase předtím, než ODSOUHLASÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ TAH SOUPEŘE [16.17] ) NESLOVNÍ NÁMITKU, pokud se domnívá, že soupeř udělal HERNÍ CHYBU [8]. Po vznesení námitky čas na tah stojí, HODINY se po vyřešení námitky spustí znovu tomu hráči, který námitku vznesl. [16.11] [16.12]
 • 10.2 NESLOVNÍ NÁMITKU je hráč oprávněn vznést:
  • 10.2.1
   • proti bodovému nadhodnocení tahu (NÁMITKA BODOVÁ) – tj. oznámení vyššího součtu bodů (z právě ukončený tah), než odpovídá skutečnosti [16.11] [16.17]
   • sankce: trestný křížek + oprava ohlášeného počtu bodů na skutečný stav
  • 10.2.2 – proti předčasnému DOLOSOVÁNÍ KAMENŮ – tj. dolosování kamenů soupeřem předtím, než mu byl odsouhlasen jeho předcházející tah (nastane-li uvedená situace, má se vždy za to, že soupeř ukončil svůj tah stisknutím HODIN) [16.4] [16.17] [16.32] sankce: trestný křížek V případě, že byla vznesena též oprávněná NÁMITKA SLOVNÍ [9.1] nebo oprávněná NÁMITKA proti ohlášené VÝMĚNĚ KAMENŮ [10.2.4] , je soupeř povinen vyskládat všechny kameny (ze svého zásobníku i vzaté zpět z hrací desky, položené jím v posledním tahu, resp. položené jím na stůl po ohlášené výměně kamenů) na stůl lícem navrch. Hráč má povinnost snížit počet těchto soupeřových kamenů na sedm tím, že libovolné kameny vybere a vrátí je zpět do sáčku. Po provedení tohoto úkonu je soupeř povinen vložit zbylé kameny zpět do svého zásobníku.
  • 10.2.3
   • proti NEZAPISOVÁNÍ průběhu partie soupeřem – tj. ukončení tahu soupeřem stisknutím HODIN předtím, než má (soupeř) zapsány všechny požadované údaje, týkající se hráčova posledního ukončeného tahu
   • sankce: trestný křížek (+ uvedení zápisu partie do správného stavu) [5.3.3] [7.3] [7.4] [7.6]
  • 10.2.4
   • proti ohlášené VÝMĚNĚ KAMENŮ – tj. pokud se namítající domnívá, že je v sáčku méně než sedm kamenů [16.32]
   • sankce: ztráta tahu (= vrácení kamenů, položených na stůl, zpět do zásobníku).
  • 10.2.5
   • proti odehrání tahu s NADSTAVEM nebo PODSTAVEM – tj. součet počtu kamenů položených v tomto tahu na desku (resp. při ohlášené výměně na stůl) + počtu kamenů zbylých v zásobníku, se nerovná sedmi [16.10] [16.20]
   • sankce: ztráta tahu (+ povinná oprava NADSTAVU nebo PODSTAVU – v případě NADSTAVU, je-li SÁČEK PRÁZDNÝ, má hráč právo před vylosováním vidět všechna soupeřova písmena). [6.2]
  • 10.2.6
   • proti PŘEKROČENÍ ČASU na tah – tj. nastala situace, že soupeř neukončil svůj tah stisknutím HODIN a rozezněl se poslední dlouhý zvukový signál HODIN. [5.3.3]
   • sankce: ztráta tahu (+ uvedení do stavu na začátku tahu)
  • 10.2.7
   • proti NEÚPLNÉMU PROVEDENÍ TAHU (nelze použít v případě nehláskování žolíka) – tj. pokud soupeř ukončil svůj tah stisknutím HODIN předtím, než kompletně splnil povinnosti, vyplývající z bodu 5.2.5 (např. neoznámení bodové hodnoty tahu, nepoložení kamenů na desku…) [16.19] [16.21] [16.32]
   • sankce: ztráta tahu (+ uvedení do stavu na začátku tahu)
  • 10.2.8
   • proti NEHLÁSKOVÁNÍ ŽOLÍKA – tj. pokud soupeř ukončil svůj tah stisknutím HODIN předtím, než oznámil HLÁSKOVÁNÍM, jaké písmeno žolík (jenž byl v daném tahu použit) nahrazuje. [16.21]
   • sankce: trestný křížek (+ povinné bezodkladné odhláskování žolíka)
  • 10.2.9
   • proti NEZAHRÁNÍ POVINNÉHO PAS – tj. pokud soupeř nesplní povinnost zahrát POVINNÉ PAS 16.19
   • sankce: ztráta tahu, v němž mělo být zahráno POVINNÉ PAS (+ uvedení do stavu na začátku tahu)
  • 10.2.10
   • proti FORMÁLNĚ NEPLATNÉMU TAHU – tzn. jakémukoliv tahu, který je v rozporu se základními pravidly scrabblu – (např. položení slova na desku bez toho, že by bylo spojeno s některým jiným slovem na desce, položení prvního slova v partii mimo střed desky, použití žolíka jako jiného písmene, než za které již na desce ležel…) [1.2]
   • sankce: ztráta tahu (+ uvedení do stavu na začátku tahu)
  • 10.2.11
   • OBECNÁ NÁMITKA – hráč má právo podat námitku, pokud soupeř porušil některé závazné ustanovení SŘ.
   • sankce: rozhodčí zjedná nápravu a rozhodne o případném trestu (vždy v souladu se SŘ); pokud je prohřešek natolik závažný, aby za něj dle tohoto SŘ hrozilo napomenutí či vyloučení, zváží HR i takový trest. [12.3][13.11-13.14]
 • 10.3 Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené NESLOVNÍ NÁMITKY sám uzná a současně přijme i z toho vyplývající sankce (trestný křížek nebo ztráta tahu), považuje se taková námitka za vyřešenou (hráči nevolají k řešení námitky rozhodčího).
 • 10.4 Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené NESLOVNÍ NÁMITKY sám neuzná, přivolá námitkující hráč k řešení HR. Rozhodnutí HR je konečné.

11. Stopnutí tahu soupeře

 • 11.1 Hráč má právo (výhradně v právě probíhajícím čase soupeře) STOPNOUT TAH SOUPEŘE (slovem STOP!): [16.27]
  • 11.1.1
   * pokud se soupeř vyjádří k hráčovu ukončenému tahu a přitom nemá ve svém zásobníku DOLOSOVÁN [16.4] správný počet kamenů. * sankce: ztráta stopnutého tahu (+ náprava PODSTAVU nebo NADSTAVU – v případě NADSTAVU, je-li SÁČEK PRÁZDNÝ, má hráč právo před vylosováním vidět všechna soupeřova písmena [6.2]).
  • 11.1.2
   * pokud soupeř začne POKLÁDAT SLOVO NA DESKU [5.3.2.a] nebo ohlásí VÝMĚNU KAMENŮ [5.3.2.b] předtím, než ODSOUHLASÍ hráčův (právě ukončený) TAH * sankce: trestný křížek (+ povinné ODSOUHLASENÍ neodsouhlaseného hráčova TAHU)
  • 11.1.3
   * pokud soupeř OHLÁSÍ PAS [5.3.2.c] předtím, než ODSOUHLASÍ hráčův (právě ukončený) TAH * sankce: trestný křížek (+ povinné ODSOUHLASENÍ neodsouhlaseného hráčova TAHU – soupeřem OHLÁŠENÉ PAS zůstává v platnosti pro jeho stopnutý tah)
  • 11.1.4
   * pokud soupeř ODSOUHLASÍ hráčův (právě ukončený) TAH předtím, než má zapsány všechny požadované údaje [7.3] [7.4] [7.5] * sankce: trestný křížek (+ uvedení zápisu partie do správného stavu)
  • 11.1.5
   * pokud soupeř nesplní povinnost zahrát POVINNÉ PAS (a začne provádět tah podle bodů 5.3.2.a nebo 5.3.2.b) * sankce: ztráta stopnutého tahu (+ uvedení do stavu na začátku tahu)
  • 11.1.6
   * pokud soupeř schválil hráčův (právě ukončený) tah a NEOTOČIL PŘEDTÍM SÁČEK NARUBY, přestože mu po jeho minulém tahu vznikla tato povinnost jako prvnímu v partii, tj. pokud soupeř začínal svůj minulý tah se sedmi písmeny v zásobníku, svým dolosováním vyprázdnil sáček, ale nedoplnil si zásobník do plného stavu 7 kamenů. Při opakovaném porušení povinnosti otočit sáček naruby se tato herní chyba považuje již za promlčenou. * sankce: trestný křížek + povinné otočení sáčku [6.2]
 • 11.2 Při STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE čas až do vyřešení problému stojí, během tohoto přerušení se vykonají všechny úkony, stanovené pro tu situaci Soutěžním řádem (provede se náprava herní chyby, udělí trestný křížek atp.) a určí se, který hráč bude nyní na tahu. Tomuto hráči pak soupeř spustí čas na tah. [8.5]
 • 11.3 Pokud soupeř stopnutí svého tahu (z důvodů uvedených v bodě 11.1) sám uzná za oprávněné a současně přijme i z toho vyplývající sankce (trestný křížek či ztráta stopnutého tahu), považuje se problém za vyřešený (hráči nevolají k řešení problému rozhodčího).
 • 11.4 Pokud soupeř stopnutí svého tahu za oprávněné sám neuzná, je hráč (který tah stopl) povinen přivolat k řešení situace HR. Rozhodnutí HR je konečné.
 • 11.5 Jakékoliv jiné neopodstatněné oslovení soupeře (na něž by soupeř byl nucen reagovat) v jeho čase, než připouští bod 11.1, je považováno za neoprávněné STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE. [2.12] [8.5]

12. Rozhodčí

 • 12.1 Pro rozhodčí v soutěžích, pořádaných pod hlavičkou ČAS, jsou používána následující označení: [15.3] [15.4] [15.5]
  • a) HLAVNÍ ROZHODČÍ [16.7]
  • b) SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ (tuto funkci může souběžně vykonávat též HLAVNÍ ROZHODČÍ)
  • c) ASISTENT ROZHODČÍHO
 • 12.2 Soutěže pořádané pod hlavičkou ČAS řídí jeden HLAVNÍ ROZHODČÍ, který musí být držitelem akreditace, udělované výborem ČAS. HR je povinen se při rozhodování řídit vždy tímto SŘ.
 • 12.3 HLAVNÍ ROZHODČÍ řídí činnost všech ostatních rozhodčích, řeší všechny SLOVNÍ NÁMITKY v případech, kdy není možno rozhodnout podle Slovníků ČAS (viz PPS, bod 2), řeší všechny (ostatní) NESLOVNÍ NÁMITKY či STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE, má výhradní kompetence v případě kontumace partie, napomínání hráče nebo vyloučení hráče a schvaluje svým podpisem konečné výsledky soutěže (turnaje). Rozhodnutí HR je v rámci soutěže konečné a nemůže být změněno. [15.9]
 • 12.4 HR je povinen vyžadovat, aby pořadatel zajistil kompletní vybavení stolů pro hru. Toto vybavení je HR povinen zkontrolovat. [2.11] [15.6]
 • 12.5 SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ je ten, kdo rozhoduje SLOVNÍ NÁMITKY maximálně v rozsahu, který umožňují Slovníky ČAS – viz PPS, bod 2 (tzn. s výjimkou případů, které je nutno rozhodovat podle PRAMENŮ – viz PPS, bod 3).
 • 12.6 ASISTENT ROZHODČÍHO je ten, kdo nerozhoduje NÁMITKY, ale vykonává pouze pomocné práce (doručování NÁMITKÁŘŮ, vyřizování rozhodnutí slovníkového rozhodčího, pomoc při vyhledávání slov v Pramenech apod.)
 • 12.7 Rozhodnutí, které rozhodčí jednou hráčům oznámí, nemůže již sám změnit nebo odvolat, a to ani v případě, že dodatečně zjistí, že rozhodl chybně.

13. Nestandardní situace

 • 13.1 Pokud se hráč nedostaví k partii před vydáním pokynu k jejímu zahájení, popř. vzdá partii v jejím průběhu, je HR povinen tuto partii kontumovat v jeho neprospěch. [14.2] Pokud se k partii před vydáním pokynu k jejímu zahájení nedostaví ani jeden z hráčů, je HR povinen tuto partii kontumovat v neprospěch obou hráčů. [14.3]
 • 13.2 V případě, že hráči v partii nedodrží určený rozpis soutěže (ZH – DH), má HR právo partii kontumovat v neprospěch obou hráčů. [3.3] [14.3] [16.34]
 • 13.3 Pokud chce hráč odstoupit z turnaje, je povinen tuto skutečnost ohlásit osobně pořadateli turnaje nejpozději při odevzdávání výsledků posledního jím odehraného kola. Pokud své odstoupení ohlásí až po rozlosování dalšího kola, tak se situace posuzuje stejně, jako by hráč k partii nenastoupil. [2.13] [13.16]
 • 13.4 V případě neshody při vzájemném odsouhlasování čísla tahu po oznámení konce základní hrací doby jsou hráči povinni (po dokončení právě probíhajícího tahu) přivolat k řešení situace rozhodčího. Vzniknou-li spory ohledně čísla tohoto tahu později, má HR právo kontumovat partii oběma hráčům. [16.3]
 • 13.5 V případě, že hráči pokračují po ZABLOKOVÁNÍ PARTIE ve hře, je HR povinen tuto partii kontumovat v neprospěch obou hráčů. [6.3] [14.3] [16.3]
 • 13.6 Nestandardní ukončení partie:
  • a) Jeden nebo oba hráči nenastoupí k partii. [13.1]
  • b) Hráč vzdá partii v jejím průběhu. Za vzdání partie je považováno neoprávněné opuštění místa u stolu. [2.6] [2.13] [13.18]
  • c) Hráč je vyloučen HR z dané partie nebo z celého turnaje [13.11] [13.12] [13.13] [13.14]
 • 13.7 V případě, že jsou během partie zjištěny nedostatky v počtu nebo ve složení kamenů ve hře, jsou hráči povinni dohrát partii s takovou sadou, jaká byla v okamžiku zjištění nedostatků. Po skončení partie jsou hráči povinni na tuto skutečnost upozornit rozhodčího, který je povinen zajistit nápravu. [2.9]
 • 13.8 Pokud rozhodčí zjistí, že se oba podepsané (a odevzdané) PARTIÁŘE (týkající se téže partie) neshodují, má HR právo tuto partii kontumovat v neprospěch obou hráčů. [7.10]
 • 13.9 Pokud se hráči po skončení partie neshodnou na obsahu svých PARTIÁŘŮ, jsou povinni k řešení přivolat HR, který rozhodne o způsobu řešení situace. V případě, že již došlo k odklizení kamenů z hrací desky a spor bez těchto kamenů nelze rozhodnout, má HR právo kontumovat partii (v neprospěch jednoho nebo obou hráčů podle povahy sporu a podle toho, který z hráčů kameny z hrací desky neoprávněně odklidil). [6.4] [7.10]
 • 13.10 HR má právo hráči, jehož chování je v rozporu se soutěžním řádem nebo zásadami fair play, udělit napomenutí.
 • 13.11 HR je povinen po třetím napomínání v partii vyloučit hráče z další hry a kontumovat tuto partii v jeho neprospěch.
 • 13.12 V případech hrubého porušení soutěžního řádu a zásad fair play má HR právo vyloučit hráče z další hry i bez předchozího napomínání.
 • 13.13 O napomínání hráče a o vyloučení hráče z další hry rozhoduje výhradně HR. Důvod napomínání, resp. vyloučení, hráče z další hry a jméno potrestaného hráče je HR povinen zveřejnit před zahájením dalšího kola (byl-li hráč trestán v posledním kole, pak před vyhlašováním výsledků).
 • 13.14 Vyloučení hráče z další hry se týká buď dané partie, anebo celého turnaje.
 • 13.15 Pořadatel má právo za hráče, který se v určené době k prezenci nedostavil, zařadit do turnaje náhradníka. Pořadatel není povinen (má však právo) přijmout hráče do soutěže, která již byla zahájena. [2.1] [2.13] [14.4]
 • 13.16 Hráč, který do soutěže vůbec nenastoupil, ač byl přihlášen (nebo ze soutěže odstoupil nebo byl vyloučen), nemá nárok na vrácení startovného. Pokud však pořadatelé v propozicích turnaje stanoví podmínky pro vrácení (části nebo celého) startovného, jsou povinni se jimi řídit.
 • 13.17 V případě, že pořadatel zvolí pro turnaj systém rozhodování SAMOOBSLUHA [9.4.4] , je povinen zajistit rozhodování partií, hraných hráči s omezenou schopností pohybu, jiným systémem rozhodování [9.4.1] [9.4.2] [9.4.3] . HR, ve spolupráci s pořadatelem, je povinen zajistit pro hráče, kteří ze závažných důvodů (zdravotní stav, neznalost práce s PC apod.) nejsou schopni použít tuto variantu, rozhodování podle některé z předchozích variant. Hráči jsou povinni na tuto skutečnost upozornit pořadatele nejpozději při prezenci k turnaji nebo, pokud takováto skutečnost nastane až v průběhu turnaje, neprodleně.
 • 13.18 Pokud se v průběhu partie stane, že hráči (nedopatřením) upadne kámen ze stolu, má povinnost ho neprodleně zvednout (přičemž má právo, je-li to nutné k provedení tohoto úkonu, opustit své místo u stolu) a vrátit ho tam, kam patří.
 • 13.19 Hráč, který nesouhlasí s výrokem nebo způsobem rozhodování HR, má právo po skončení turnaje podat protest k výboru ČAS. Právo na podání tohoto protestu však nezbavuje hráče povinnosti respektovat výroky a rozhodnutí HR během turnaje (soutěže) a řídit se jimi. [2.9]

14. Kontumační výsledky

 • 14.1 V případech, stanovených tímto SŘ, má HR povinnost nebo možnost kontumovat partii v neprospěch jednoho nebo obou hráčů. [16.9]
 • 14.2 Partie kontumovaná v neprospěch jednoho hráče končí skórem buď 0:200 v neprospěch kontumovaného hráče, anebo stávajícím stavem (podle toho, co je pro nekontumovaného hráče výhodnější z hlediska kritéria TurČAS [16.29] ; výpočet provede výpočetní tým a sdělí výsledek). -- hodnoty písmen zbylých v zásobnících se neodečítají.
 • 14.3 Pokud je partie kontumovaná v neprospěch obou hráčů, obdrží oba hráči nula bodů a skóre 0:0.
 • 14.4 Přijme-li pořadatel hráče v průběhu soutěže, obdrží tento hráč za všechna dosud ukončená (tj. jím neodehraná) kola nula bodů a skóre 0:0. Hráč, který ze soutěže dočasně odstoupí (a opět se do soutěže vrátí), obdrží za každé vynechané kolo nula bodů a skóre 0: 0. [2.13] [13.15]
 • 14.5 Pokud má hráč v kole volný los (tj. formálně hrál se soupeřem „BYE“), obdrží půl bodu za remízu a skóre 300:300.

15. Povinnosti pořadatele

 • 15.1 Pořadatel je povinen zajistit nejlépe jednu místnost, v níž zabezpečí dostatečný klid (pro hru).
 • 15.2 Pro každé hrací místo musí být zajištěn dostatečně velký prostor (nejlépe samostatný stůl – šířka 600–800 mm, délka min. 800 mm, v případě, že jde o řadu stolů, tak min. 900 mm) (dále jen „hrací stůl“)
 • 15.3 Pořadatel je vždy povinen zajistit (právě jednoho) HLAVNÍHO ROZHODČÍHO [12]
 • 15.4 Pořadatel vrcholných soutěží (např. Mistrovství republiky ve scrabblu) je vždy povinen zajistit mimo HLAVNÍHO ROZHODČÍHO ještě (alespoň jednoho) SLOVNÍKOVÉHO ROZHODČÍHO [12]
 • 15.5 Pořadatel je vždy povinen zajistit (s ohledem na zvolený systém rozhodování SLOVNÍCH NÁMITEK v 1. instanci a s ohledem na počet účastníků turnaje) přiměřený počet dalších rozhodčích. [12]
 • 15.6 Předepsané vybavení hracího stolu (je povinen zajistit pořadatel):
  • a) označení hracího stolu pořadovým číslem
  • b) hrací deska, dva zásobníky na písmena (pro každého hráče jeden) a hrací kameny (všechno jednoho výrobního typu) v neprůhledném sáčku vhodných rozměrů (vhodnost posoudí hlavní rozhodčí)
  • c) scrabblové HODINY pro měření času
  • d) dva PARTIÁŘE (pro každého hráče jeden)
  • e) v případě použití některého ze systémů rozhodování „NÁMITKÁŘ“ je třeba též zajistit NÁMITKÁŘE (v dostatečném množství) [9.4.2][9.4.3]
  • f) schéma rozložení písmen pro ověřování kompletnosti a správnosti sady kamenů (před první partií)
 • 15.7 Povolené vybavení hracího stolu (zajišťují si hráči sami – tyto předměty nesmí překážet ve výhledu a musí být umístěny na polovině stolu toho hráče, jemuž patří) a) psací potřeby (pero, tužka, podložka, brýle, pouzdro na brýle, věci potřebné pro pořízení průpisu záznamu partie)
  • b) hodinky (stopky) pro vlastní informativní měření celkového času (nerušící soupeře)
  • c) pouze se svolením soupeře další předměty, neovlivňující průběh hry, tj. talisman, nealkoholický nápoj. HR má právo tyto předměty kdykoli hráčům zakázat.
 • 15.8 Předepsané vybavení stolů rozhodčích a pořadatelů (je povinen zajistit pořadatel):
  • a) propozice soutěže
  • b) hodiny (stopky) pro měření celkového času vyhrazeného na partii
  • c) Soutěžní řád ČAS
  • d) Pravidla přípustnosti slov ČAS
  • e) Slovníky ČAS (viz PPS, bod 2), potřebné pro rozhodování vzhledem k hrané variantě hry a systému rozhodování. V případě systému rozhodování SAMOOBSLUHA musí být pro každých (započatých) padesát účastníků k dispozici (minimálně) jeden počítač (se slovníkem NOVEX), jehož součástí musí být klasická klávesnice s českou abecedou. Vzdálenost hracího stolu od počítače může být maximálně 10 metrů.
  • f) kompletní Prameny (viz PPS, bod 3)
  • g) počítač (včetně obsluhy) nutný k vedení soutěže (rozlosování jednotlivých kol, vedení záznamů o výsledcích partií a celé soutěže, popř. o udělených napomenutích či vyloučeních ze soutěže)
  • h) PARTIÁŘE (podle počtu hráčů a počtu plánovaných kol)
  • i) NÁMITKÁŘE (podle počtu hráčů, plánovaných kol a systému rozhodování)
  • j) náhradní hrací sady (v množství přiměřeném rozsahu turnaje)
  • k) náhradní HODINY a náhradní baterie do HODIN (v množství přiměřeném rozsahu turnaje)
 • 15.9 Pořadatel je povinen po skončení soutěže (turnaje) zajistit, aby HR svým podpisem schválil a potvrdil konečné výsledky soutěže (turnaje). Následně je pořadatel povinen zajistit předání (doručení) těchto (podepsaných) konečných výsledků výboru ČAS. [12.3]

16. Výklad pojmů – Obsah

 • 16.1 [ ] – v hranatých závorkách jsou (menším typem písma) uváděny odkazy na čísla souvisejících bodů.
 • 16.2 BINGO – prémiový tah, v němž hráč použije k vytvoření položeného slova všech sedmi kamenů ze svého zásobníku. [16.3.c]
 • 16.3 DOHRÁVKA je jedním ze tří standardních způsobů ukončení partie [6.3] – nastane v případě, že před oznámením konce hrací doby nebyla dosud partie ukončena. DOHRÁVKA začíná okamžikem oznámení konce hrací doby. Oba hráči jsou povinni ihned po tomto oznámení zakroužkovat číslo právě probíhajícího (popř. stopnutého) tahu (resp. číslo tahu právě řešené námitky) a toto číslo si vzájemně odsouhlasit [13.4] . Po vzájemném odsouhlasení čísla zakroužkovaného tahu následují tři kola DOHRÁVKY (pokud mezitím nedojde k ukončení partie jiným způsobem).
  • a) hráči jsou povinni dohrát (zakroužkované) kolo, které probíhalo v okamžiku oznámení konce základní hrací doby
  • b) hráči jsou povinni sehrát po jednom dalším normálním tahu
  • c) každý z hráčů je povinen sehrát svůj poslední tah v partii, po němž již nedobírá kameny (s výjimkou případné VÝMĚNY KAMENŮ). V případě, že ZH položí ve svém posledním tahu v partii BINGO [16.2] a v sáčku jsou ještě kameny, nejedná se o ZAVŘENÍ, tj. DH má též právo odehrát svůj poslední tah v partii. Zůstanou-li (po posledních tazích obou hráčů) v sáčku ještě kameny, tak si každý hráč odečte od svého skóre bodovou hodnotu kamenů, nacházejících se v jeho zásobníku.
 • 16.4 DOLOSOVÁNÍ KAMENŮ má hráč právo provádět až po odsouhlasení svého tahu soupeřem (s výjimkou prvního losování v partii [4.3] [4.4]). Správný počet kamenů v zásobníku je sedm. Bezprostředně po vylosování je hráč vždy povinen vložit vylosované kameny do zásobníku. Tuto činnost (vložení kamenů do zásobníku) je hráč povinen ukončit předtím, než se vyjádří k tahu soupeře. Při losování je hráč povinen počínat si tak, aby nemohlo dojít k podezření, že při losování do sáčku vidí nebo že hmatem zjišťuje hodnotu kamenů v sáčku. Hráč je povinen si při manipulaci s kameny počínat tak, aby se tyto v žádném okamžiku nenacházely níže, než je horní úroveň desky stolu. Hráč je povinen po DOLOSOVÁNÍ KAMENŮ umístit sáček s kameny do výchozí pozice [3.4] . [5.3.1] [5.4.1] [6.2] [8.7.2] [10.2.2] [11.1.1] [16.32] [16.39]
 • 16.5 DH = DRUHÝ HRÁČ – hráč, provádějící tah až po ZH [3.4] [4.2] [4.4] [7.2] [13.2] [16.3]
 • 16.6 HERNÍ CHYBY [8] [9] [10] [11] [16.10] [16.17] [16.28] [16.40]
 • 16.7 HR = HLAVNÍ ROZHODČÍ [12.1] [12.2] [12.3] [13.19] [2.8] [4.1] [6.1] [7.11] [9.4.6] [10.4] [11.4] [13.1] [13.2] [13.4] [13.5] [13.6] [13.8] [13.9] [13.10] [13.13] [14.1] [15.3] [15.9]
 • 16.8 HODINY – speciální hodiny pro scrabble, na nichž lze nastavit požadovaný časový limit (= 2 minuty) pro jednotlivé tahy hráčů. Po každém stisknutí HODIN začíná běžet nový časový limit. HODINY jsou doplněny zvukovými a optickými signály, které (postupně) upozorňují, že do konce limitu zbývá 30, 20 a 10 vteřin. Nakonec se ozve poslední dlouhý signál, znamenající konec daného limitu. [3.2] [5.1]
 • 16.9 KONTUMAČNÍ VÝSLEDKY [12.3] [13.1] [13.2] [13.4] [13.5] [13.8] [13.9] [13.11] [14]
 • 16.10 NADSTAV je situace, kdy má hráč ve svém zásobníku více než sedm kamenů. Za HERNÍ CHYBU je NADSTAV považován až v okamžiku, když se hráč s NADSTAVEM vyjádří k (právě ukončenému) tahu soupeře. [5.2.1] [6.2] [8.1] [8.7.3] [10.2.5] [11.1] [11.2] [16.32]
 • 16.11 NÁMITKA BODOVÁ je námitka proti bodovému nadhodnocení tahu soupeřem. [10.2.1] [16.12]
 • 16.12 NÁMITKY NESLOVNÍ – souhrnné označení pro všechny námitky s výjimkou NÁMITKY SLOVNÍ. [5.3.1.a] [10] [16.11] [16.17]
 • 16.13 NÁMITKY SLOVNÍ – označení pro námitky vznesené proti přípustnosti položených slov. [7.3] [8.2.a] [9] [16.14] [16.17]
 • 16.14 NÁMITKÁŘ – pomocný předtištěný formulář pro zapisování SLOVNÍCH NÁMITEK. Je třeba na něj zapsat vždy minimálně námitkované slovo a číslo stolu (viz Příloha 2). [9.4.2] [9.4.3]
 • 16.15 NÁMITKOVAT = vznést NÁMITKU v souladu s tímto SŘ [9] [10]
 • 16.16 NESTANDARDNÍ SITUACE [13]
 • 16.17 ODSOUHLASENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍHO TAHU SOUPEŘE – tah se považuje za odsouhlasený v okamžiku, kdy hráč, mající povinnost se k tahu vyjádřit [5.3.1] , začne zapisovat (do příslušné kolonky) průběžný součet bodů všech tahů, odehraných (do této chvíle) soupeřem [7.4.e] . Hráč je povinen reagovat na každé stisknutí HODIN (po ukončení předcházejícího tahu soupeře nebo po vyřešení námitky, popř. odvolání) buď vznesením (další) námitky, anebo ODSOUHLASENÍM PŘEDCHÁZEJÍCÍHO TAHU SOUPEŘE. ODSOUHLASENÍM PŘEDCHÁZEJÍCÍHO TAHU SOUPEŘE se hráč vzdává možnosti VZNÉST NÁMITKU. Případné předcházející HERNÍ CHYBY jsou ODSOUHLASENÍM PŘEDCHÁZEJÍCÍHO TAHU SOUPEŘE považovány za zahrané a vyřešené. [5.3.1] [5.3.2] [5.4.1] [7.4] [7.5] [9.1] [10.1] [10.2.2] [11.1.4] [16.4] [16.11] [16.32]
 • 16.18 PARTIÁŘ – předtištěný formulář pro zapisování jednotlivých tahů obou hráčů (viz Příloha 1). [6.4] [6.5] [7.1] [7.3] [7.4] [7.10] [12.6] [13.8] [13.9] [13.10] [15.6] [15.8] [16.17]
 • 16.19 PAS je jednou ze tří možností provedení tahu. Hráč ohlášením tohoto slova oznamuje, že se vzdává tahu. Po oznámení PAS je hráč povinen ukončit svůj tah stisknutím HODIN. POVINNÉ PAS je hráč povinen zahrát v případě trestné ztráty tahu. [5.3.2] [7.3.b] [10.2.9]
 • 16.20 PODSTAV je situace, kdy má hráč ve svém zásobníku méně než sedm kamenů (výjimkou je pouze situace, kdy v sáčku nejsou již žádné kameny). Za HERNÍ CHYBU je PODSTAV považován až v okamžiku, když se hráč s PODSTAVEM vyjádří k (právě ukončenému) tahu soupeře. [8.7.2] [10.2.5] [11.1] [11.2]
 • 16.21 POLOŽIT SLOVO NA DESKU je jedna ze tří možností provedení tahu. V tom případě je hráč (předtím, než tah ukončí) dále povinen (zřetelně) oznámit počet bodů za tento tah a v případě, že použil ŽOLÍKA, je též povinen oznámit hláskováním (k hláskování se DOPORUČUJE používat hláskovací tabulku – viz Příloha 3), jaké písmeno žolík nahrazuje. (Hráč má právo položit na desku jakékoliv slovo a oznámit jakýkoliv počet bodů.) [5.3.2] [16.41]
 • 16.22 POVINNOSTI POŘADATELE [15] [2.1] [2.2] [2.9] [3.5] [9.4] [13.3] [13.16] [13.17]
 • 16.23 PPS = Pravidla přípustnosti slov ČAS (samostatný dokument ČAS) [5.3.2] [8.1] [9.1] [9.3] [9.4] [15.8] [16.21]
 • 16.24 PRŮBĚH TAHU [5]
 • 16.25 PŘÍPRAVA HRÁČŮ NA PARTII před vydáním pokynu k zahájení hry. [3]
 • 16.26 ROZHODČÍ [12] [12.5] [2.8] [6.4] [6.5] [7.10] [9.2] [9.4] [10.4] [11.3] [13.4] [13.7] [13.10]
 • 16.27 STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE [11] [5.4.2] [ 7.3] [8.2.b] [8.3] [8.5]
 • 16.28 TRESTNÝ KŘÍŽEK – druh sankce za HERNÍ CHYBU. [7.3] [8.4] [8.6] [10.2] [10.4]
 • 16.29 TurČAS je druhé rozhodující kritérium (prvním je počet vítězství) pro stanovení pořadí hráčů v turnaji ČAS.
  TurČAS = (A / Kol × Buchholz) + (B × AbsScore) + (C × RelScore) + (D × Zacinani) 

Hodnoty A, B, C, D jsou speciálně vypočítávány a mohou být upravovány – schválení nových hodnot je v kompetenci výboru ČAS.

 • 16.30 UKONČENÍ PARTIE [2.7] [6] [7.10] [13.5] [13.6] [16.3] [16.33]
 • 16.31 VÝKLAD POJMŮ – OBSAH [16]
 • 16.32 VÝMĚNA KAMENŮ je jednou ze tří možností provedení tahu. Rozhodne-li se hráč pro VÝMĚNU KAMENŮ, je (postupně) povinen: * a) oznámit výměnu kamenů slovy „MĚNÍM X“ (přičemž je povinen nahradit X konkrétním číslem, rovnajícím se počtu měněných kamenů – hráč má právo ohlásit výměnu 1 – 7 kamenů) * b) vyjmout ze zásobníku ohlášený počet kamenů na výměnu a položit tyto kameny na stůl (rubem nahoru) * c) ukončit svůj tah stisknutím HODIN * d) počkat na vyjádření se soupeře ke svému tahu (soupeř má právo buď tah odsouhlasit, anebo vznést námitku proti ohlášené VÝMĚNĚ KAMENŮ [10.2.4] ) * e) (platí jen v případě, že soupeř hráči provedení tahu odsouhlasil) DOLOSOVAT KAMENY 16.4 * f) (platí jen v případě, že soupeř hráči provedení tahu odsouhlasil) vrátit kameny, určené k výměně (položené na stole), zpět do sáčku. Hráč je povinen po vrácení kamenů do sáčku umístit sáček s kameny do výchozí pozice [3.4] . Hráč má právo ve svém čase ověřit pohmatem zvnějšku počet kamenů, nacházejících se v sáčku. Všechny úkony spojené s VÝMĚNOU KAMENŮ je hráč povinen provést předtím, než se vyjádří k (právě ukončenému) tahu soupeře. [5.3.2] [10.2.4] 16.3.c [8.7.2] [8.7.3] [16.10] [16.20] )
 • 16.33 ZABLOKOVÁNÍ je jedním ze tří standardních způsobů ukončení partie – nastane v případě, když žádný z hráčů dvakrát za sebou nepoloží platné slovo (tj. platné slovo není zahráno celkem čtyřikrát za sebou). Hráči jsou povinni v takovémto případě partii ihned ukončit. [6.3] [13.5] [16.30]
 • 16.34 ZH = ZAČÍNAJÍCÍ HRÁČ = hráč, který začíná partii provedením prvního tahu. Není-li určen rozpisem soutěže, stanoví se losem. V tom případě je ZH ten, který si ze sáčku vylosuje písmeno blíže k začátku abecedy. Žolík je mimo pořadí, je-li vylosován, losuje hráč okamžitě nový kámen. Pokud oba hráči vylosují stejné písmeno, losování se opakuje. Vylosované kameny se vrací do sáčku až po skončení celého losování. [3.3] [13.2]
 • 16.35 ZAHÁJENÍ PARTIE [4]
 • 16.36 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČE [2]
 • 16.37 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [0]
 • 16.38 ZÁPIS PARTIE [7] [6.4]
 • 16.39 ZAVŘENÍ je jedním ze tří standardních způsobů ukončení partie – nastane v okamžiku, když hráč platně položí všechny kameny ze svého zásobníku na herní desku a v sáčku se již nenachází ani jeden KÁMEN K DOLOSOVÁNÍ. [6.3] [16.3]
 • 16.40 ZTRÁTA TAHU – druh sankce za HERNÍ CHYBU. [7.3] [8.6] [9.1] [9.2] [10.2] [10.4] [11.1] [11.3] [16.19]
 • 16.41 ŽOLÍK je prázdný (neoznačený) kámen, kterým je možno ve hře nahradit jakékoliv písmeno (s výjimkou písmene CH, které musí být vždy vytvořeno ze dvou kamenů). Bodová hodnota ŽOLÍKA je nula. [5.2.2] [7.4.b] [10.2.8] [10.2.10] [16.21] [16.34]

17. Závěrečná, zrušovací a přechodná ustanovení

 • 17.1 Tento SŘ vstupuje v platnost dnem 10. 1. 2009 a současně ruší SŘ, platný od 1. 1. 2008 (verze 2008/1).
 • 17.2 Tento SŘ je možno změnit výhradně schválením změn, předložených na sněmu ČAS. Zjistí-li se kdykoliv později (po sněmu), že text nově navrhované změny je v rozporu s jiným platným (dříve schváleným) ustanovením SŘ, je povinností výboru ČAS danou skutečnost neprodleně řešit.