27. 07. QT Pardubice Info Přihlášení Přihlásit
24. 08. QT Třinec Info
25. 08. T Třinec Info

Hrací řád živých turnajů v opisovaném Scrabble

Poslední aktualizace: 2008

 • Není-li výslovně uvedeno jinak, turnaj probíhá podle oficiálních pravidel Scrabble vydaných Českou asociací Scrabble. Jedná se zejména o pravidla přípustnosti slov, přičemž je použita varianta klasik nebo varianta plus, podle volby pořadatele.
 • Turnaj se skládá z jedné nebo dvou na sobě nezávislých partií.
 • Každá partie se skládá z jedné nebo více částí (doporučují se 3 části). První části se skládají z pevně daného počtu kol (pro 3 části se doporučuje 10 kol), poslední část probíhá tak dlouho, dokud počítač vytvořil bodované slovo, nebo dojde ke spotřebování všech písmen ze sáčku i zásobníku.
 • Každé kolo probíhá následujícím způsobem:
  • Pořadatel zveřejní nejlepší tah minulého kola - umístí jej na demonstrační desku a oznámí hráčům hlavní slovo a jeho polohu. Tento tah bude vygenerován počítačovým programem. Vytvoří-li program více stejně bodovaných tahů, použije se jeden z nich.
  • Tah počítače může být použit i tehdy, pokud některý z hráčů vytvoří lepší tah, než počítač.
  • Pořadatel poté z pytlíku vylosuje zbývající písmena do zásobníku.
  • Nastane-li situace, že v 1.-15. kole nebudou v zásobníku alespoň dvě samohlásky resp. souhlásky, případně v dalších kolech alespoň jedna samohláska resp. souhláska, pořadatel vrátí všechna písmena do sáčku a provede nový los. Žolík je pro tento účel považován za samohlásku i souhlásku zároveň.
  • Předchozí pravidlo se použije jen tehdy, pokud v sáčku zbývá jím požadovaný počet (1 nebo 2) souhlásek, resp. samohlásek. V opačném případě se nové losování neprovádí.
  • Pořadatel může zajistit minimální počet samohlásek resp. souhlásek určený bodem 8) také tak, že poslední písmeno (příp. poslední dvě písmena) losuje tak dlouho, dokud není vytažena potřebná samohláska resp. souhláska (nedochází tedy k vrácení všech písmen do sáčku).
  • Po provedení losování pořadatel umístí vylosovaná písmena na demonstrační tabuli a současně tato písmena nadiktuje hráčům, včetně jejich bodové hodnoty oznámí hráčům. Pořadatel použije hláskovací abecedu (např. „A jako ADAM“).
  • Po zveřejnění vylosovaných písmen dojde ke spuštění časového limitu 3 minuty.
  • Během tohoto času hráči musejí vymyslet svůj tah a zapsat ho na lístek, podle níže uvedených instrukcí.
  • Pořadatel mezitím zadá vylosovaná písmena počítači a nechá vygenerovat jeho tah.
  • Pořadatel zřetelně vyhlásí začátek limitu, ukončení limitu a okamžik 30 sekund před ukončením limitu.
  • Ihned po ukončení limitu hráči zvednou ruku se svým lístkem. Neučiní-li tak, ztrácí body za toto kolo.
  • Po skončení limitu obsluha od hráčů vybere jejich tahy. Jakákoliv manipulace s lístky je v tomto období zakázána.
  • Hráčům se doporučuje, aby své tahy zaznamenávali také do přiloženého formuláře. Tento formulář slouží pro jejich kontrolu po skončení soutěže.
  • Z výše uvedených pravidel vyplývá, že pořadatel v posledním kole každé části nezveřejní vítězné slovo tohoto kola (to se provede až na začátku další části). Toto opatření znesnadní hráčům vymýšlet tahy během přestávky.
  • Pořadatel vyhodnocuje tahy hráčů průběžně. K vyhodnocení může využít počítačového slovníku.
  • Po uplynutí každé části pořadatel vyvěsí právě vyhodnocené výsledky (nemusí se čekat na vyhodnocení celé části). Tyto výsledky slouží jen pro informování hráčů a není možné nutné se proti nim odvolávat (k tomu je vyhrazen čas po skončení partie).
  • Po skončení celé partie budou zveřejněny předběžné výsledky partie. Každý hráč obdrží seznam všech svých tahů spolu s jejich vyhodnocením.
  • Kromě toho bude zveřejněn seznam všech schválených resp. neschválených slov v daném kole.
  • Každý hráč má možnost protestovat proti svým výsledkům i proti schválení resp. neschválení slov ze seznamu.
  • Při odvolání týkajícím se přípustnosti slov budou vždy použity tištěné prameny bude postupováno podle Pravidel přípustnosti slov ČAS.
  • Po vyřešení všech protestů budou vyhlášeny konečné výsledky partie. Budou-li proti nim protesty, vyřeší je ihned hlavní rozhodčí turnaje. Jeho rozhodnutí bude nezvratné a nebude proti němu odvolání.

Technická pravidla

 • Hráči během hry nesmějí používat žádné pomůcky, které jim neposkytne pořadatel, s výjimkou vlastní tužky a vlastní časomíry (viz níže).
 • Pořadatel hráčům poskytne
  • prázdné papíry
  • kontrolní formulář pro zápis všech tahů
  • lístky pro zápis jednotlivých tahů (32 lístků s označením tahu 1-32 a minimálně 5 lístků bez označení tahu)
  • formulář pro zápis průběhu partie (včetně diagramu).
  • přehled všech 100 písmen
  • hrací soupravu a kameny (orientace desky musí odpovídat orientaci demonstrační desky)
 • Hra bude současně zobrazována na velké demonstrační desce.
 • Kromě výše uvedených pomůcek je povoleno použít jen nerušící, nepípající a netikající stopky nebo hodinky pro měření času.
 • Hráči mají zakázáno jakkoliv spolu komunikovat nebo se k čemukoliv hlasitě vyjadřovat v průběhu celé třetiny. (Nejedná se jen o jednotlivá kola, ale i o krátké přestávky, během nichž dochází k výběru tahů od hráčů a k losování písmen dalšího kola). Důvodem je snaha o maximální regulérnost turnaje.
 • Hráči v průběhu třetiny nesmějí provozovat žádnou činnost, která by mohla rušit ostatní hráče, zejména svou hlučností.
 • Rozmístění hráčů v sále bude provedeno losem.
 • Hráč musí odevzdat na konci každého kola čitelně a správně vyplněný lístek se svým tahem. Ten musí obsahovat:
  • Číslo hráče - bude vyplněno předem
  • Číslo kola a partie - bude vyplněno předem
  • Hlavní slovo - je-li přitom použit žolík, musí být nahrazené písmeno v závorce a to i tehdy, je-li použit žolík, který byl na desku umístěn v předcházejících tazích
  • Polohu - číslo řady, označení sloupce a případně směr (viz též pravidlo číslo 40)
  • Bodovou hodnotu tahu
 • Je-li tah vyplněn na lístku s nesprávným označením hráče, kola, nebo partie, je považován za neplatný.
 • Na lístku není povoleno jakkoliv škrtat nebo přepisovat. Důvodem je opět snaha o zajištění maximální regulérnosti turnaje.
 • Pokud potřebuje hráč provést opravu svého tahu, má k dispozici náhradní lístky. Na těchto lístcích je nutné navíc správně vyplnit číslo kola i partie, jinak je tento lístek neplatný.
 • Hráč může v daném kole odevzdat jen jeden lístek. V opačném případě jeho tahy nejsou započítány.
 • Neúplně, nesprávně nebo nečitelně vyplněné tahy nebudou započteny.
 • Nebude-li vyplněn u polohy směr, bude směr odvozen podle běžné konvence: je-li jako první uvedeno označení řádku, má se za to, že slovo je položeno vodorovně; je-li jako první uvedeno označení sloupce, má se za to, že slovo je položeno svisle.
 • Bude-li uvedena vyšší bodová hodnota, než ve skutečnosti, hráč za kolo neobdrží žádné body, bude-li uvedena nižší hodnota, hráč obdrží jen nahlášenou bodovou hodnotu.

Výsledky turnaje

 • Na konci turnaje budou sečteny bodové hodnoty hráčů z obou partií, skládal-li se turnaj ze dvou partií.
 • Pořadí hráčů v turnaji bude určeno podle tohoto součtu bodů.
 • Bude-li mít více hráčů stejný počet bodů, bude lépe umístěn hráč, který bude mít vyšší součet procentuálních úspěšností ze všech jednotlivých kol (počet bodů hráče v kole / počet bodů počítače v kole).
 • Budou-li mít hráči i tuto hodnotu stejnou (což je velmi nepravděpodobné), rozhodne "rozstřel". Ten proběhne tak, že hráči z náhodně vylosovaných 7 písmen dostanou za úkol vymyslet nejlepší slovo. Budou přitom na to mít obvyklý limit 3 minuty. Lépe umístěný skončí hráč, který bude mít více bodované slovo. Budou-li mít hráči stejně bodované slovo, rozhodne čas, za jak dlouho slovo vytvořili (tj. zvednou ruku se zapsaným tahem).