Poslední turnaj:

08. 10. QT Soběsuky (u Kroměříže) Info Přihlášení
22. 10. QT Praha Info
05. 11. MR Praha Info

Liga Scrabble 2001

Výbor ČAS se usnesl na následujících pravidlech, podle kterých bude uspořádána soutěž družstev — Liga Scrabble.

Účastníci ligy

 1. Ligy se může zúčastnit družstvo postavené klubem ČAS nebo sestavené z jednotlivců nezávislých na klubech. V obou případech musí být alespoň kapitán družstva členem ČAS. Alespoň jeden člen družstva musí být také vyškolen jako rozhodčí ČAS.
 2. Družstvo musí do stanoveného termínu odevzdat soupisku svých hráčů. Soupiska obsahuje nejméně 5 a nejvýše 12 hráčů, kteří už nejsou a v tomto hracím období ani nebyli zapsáni na soupisce jiného družstva. Hracím obdobím se rozumí období mezi dvěma přestupními termíny, vyhlášenými Výborem ČAS. VČAS ještě zváží, zda vyhlásí přestupní termín i v průběhu ročníku ligy.
 3. Výjimkou z pravidla, že hráč se nesmí během jednoho hracího období objevit na více než jedné soupisce, jsou hráči, jejichž původní družstvo z ligy odstoupilo.
 4. Během sezóny je možné doplňovat na soupisku další hráče až do celkového počtu 12 hráčů.
 5. Během sezóny je též možné hráče ze soupisky vyškrtnout, pokud tím počet hráčů na soupisce neklesne pod 5. Takový hráč už v tomto hracím období nesmí být vepsán na soupisku žádného družstva, tedy ani toho, z jehož soupisky byl vyškrtnut. Uvolněné místo je možné využít pro doplnění jiného hráče.
 6. Součástí soupisky je označení kapitána družstva.
 7. Pořadí, ve kterém jsou hráči uvedeni na soupisce, nesouvisí s pořadím, v jakém jsou nasazováni k jednotlivým stolům při ligovém utkání.
 8. Výbor ČAS vrátí kapitánovi družstva potvrzenou soupisku, kterou pak kapitán předkládá hlavnímu rozhodčímu ligových utkání.
 9. Změny soupisky během sezóny podle bodů 4 a 5 musejí být oznámeny Výboru ČAS nejpozději 14 dní před utkáním, na kterém má změněná soupiska platit. Kapitán odevzdá VČASu dosavadní soupisku, na které vyznačí zamýšlené změny, a obdrží novou soupisku potvrzenou Výborem, kterou předloží na utkání hlavnímu rozhodčímu.

Organizace ligy

 1. Liga proběhne systémem každý s každým.
 2. Liga se skládá z hracích dnů, jejichž počet závisí na počtu družstev účastnících se ligy. Pro 6 družstev je potřeba 6 hracích dnů, ale vztah není lineární.
 3. V jednom hracím dni se typicky setkají tři družstva a sehrají tři vzájemná utkání. Nehrající mužstvo vždy soudcuje utkání zbývajících dvou.
 4. Každá dvojice družstev sehraje během jednoho ročníku ligy dvě utkání.
 5. Utkání dvou družstev se skládá ze zápasů pěti dvojic hráčů.
 6. Každý zápas se skládá ze dvou partií téže dvojice hráčů. Hráči se vystřídají ve výhodě zahájení partie.
 7. Před zahájením utkání předají kapitáni obou družstev hlavnímu rozhodčímu seznam hráčů, kteří v daném utkání nastoupí, a jejich pořadí. Teprve poté mají právo znát seznam a pořadí hráčů soupeře. U jednotlivých stolů proti sobě nastoupí hráči, kteří byli za své družstvo uvedeni na tomtéž místě.
 8. Pokud družstvo k utkání nepostaví 5 hráčů, jsou zbývající partie kontumovány v souladu s hracím řádem ČAS. Pokud již nominovaný hráč musel ze závažných důvodů ze zápasu odstoupit a pokud kapitán soupeře vysloví svůj souhlas, může zápas dohrát náhradník navržený kapitánem družstva.

Hodnocení ligy

 1. Za výhru v partii, zápasu i utkání se udělují 2 body. Za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 2. Vítězem zápasu je hráč, který získal více bodů za partie. V případě rovnosti bodů dochází k remíze.
 3. Vítězem utkání je družstvo, jehož hráči v součtu získali více bodů za zápasy. V případě rovnosti bodů dochází k remíze.
 4. Pořadí v ligové tabulce je dáno následujícími kritérii (od nejdůležitějšího k nejméně důležitému): a) Počet bodů za utkání. b) Výsledky vzájemných zápasů družstev se stejným počtem bodů. (Sestaví se podtabulka vzájemných zápasů těchto družstev, pořadí v ní bude i pořadím v tabulce základní.) c) Součet bodů za zápasy ze všech utkání. d) Součet bodů za partie ve všech zápasech všech utkání. e) Skóre, tj. součet bodů za tahy (za slova) ve všech partiích, od nichž se odečtou body za tahy soupeřů v těchto partiích.
 5. Při použití všech kritérií je rovnost bodů dvou družstev značně nepravděpodobná. Pokud by se přesto dvě družstva dělila o příčku, která je důležitá pro kvalifikaci na mistrovství republiky, rozhodne mezi nimi los.
 6. Zápis o utkání obsahuje seznam sehraných partií (jména a družstvo obou hráčů, označení začínajícího hráče, body obou hráčů). Navíc obsahuje z toho odvozené výsledky: celkové skóre obou družstev za všechny partie (např. 3000:2500), počet bodů družstev za všech 10 partií (např. 20:0), počet bodů družstev za všech 5 zápasů (např. 10:0) a počet bodů družstev za utkání (např. 2:0). Zápis dále obsahuje datum utkání, jméno domácího (hostícího) družstva a jméno hlavního rozhodčího. Zápis musí být podepsán hlavním rozhodčím a kapitány obou družstev.

Další ustanovení

 1. Každý hrací den (3 utkání 3 mužstev) má své domácí (hostící) družstvo. Počet dnů, kdy je družstvo domácí, bude rozdělen co nejrovnoměrněji, v mezích možností daných počtem účastníků ligy.
 2. Datum hracího dnu může být stanoveno dohodou všech tří družstev a Výboru ČAS. Nedojde-li k dohodě, stanoví hrací den VČAS na některou sobotu.
 3. Družstvo si musí samo zajistit dopravu na místo konání (místo konání určuje domácí družstvo a musí být na území České republiky).
 4. Povinností domácího družstva je zajistit hrací místnost se stoly pro 5 partií, 5 hracích souprav, patery hodiny Scrabble (je myslitelná i dohoda s Výborem ČAS o zapůjčení), stolek pro rozhodčí a kompletní sadu Pramenů (postačující jsou i kopie).
 5. Hlavním rozhodčím je hráč soudcujícího družstva, který úspěšně prošel školením rozhodčích ČAS. Má-li družstvo takových hráčů více, oznámí jméno hlavního rozhodčího kapitán soudcujícího družstva.
 6. Družstva, účastnící se ligy, musejí zaplatit stanovené startovné na financování cen, a to do stejného termínu, jaký platí pro odevzdání soupisek. Startovné se platí na stejný účet jako členské příspěvky, jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo kapitána družstva. Aby bylo možné platbu identifikovat, je nutné o datu platby uvědomit Výbor ČAS současně s odevzdáním soupisky.

Ustanovení pro rok 2000

VČAS má v úmyslu stanovovat přestupní termíny tak, aby se ročník ligy zhruba kryl se školním rokem a probíhal ve dvou hracích obdobích, podzim a jaro. Vzhledem k letošnímu zpoždění proběhne tedy první skutečný ročník až v sezóně 2000/2001. Termín pro odevzdání soupisky Výboru ČAS je 15.7.2000 (datum poštovního razítka). Ročník bude ukončen do 30.6.2001 a vítězná družstva získají právo vyslat hráče na mistrovství republiky 2001. (Počítá se s tím, že vítězné družstvo vyšle na mistrovství 2 hráče, druhé družstvo jednoho, přičemž nominovaní hráči museli za družstvo v daném ročníku ligy odehrát alespoň jeden zápas.)

Startovné pro první ročník je vzhledem k nelehké situaci začínajících klubů sníženo na symbolickou částku 100 Kč.

Na jaře 2000 bude navíc sehráno několik zkušebních hracích dnů mezi kluby, které se již přihlásily nebo přihlásí. Předběžný zájem o účast v lize zatím projevila tato družstva: Kališníci Praha, Otava Praha, Poškoláci Praha, Soho Hodonín, volné sdružení Michala Pospíšila a volné sdružení Petra Kuči.

Výbor ČAS též zorganizuje školení rozhodčích, kterým bude muset projít alespoň jeden člen každého družstva, aby mohl dělat hlavního rozhodčího na utkání, které bude jeho družstvo soudcovat.