26. 09. T Třinec Info
02. 10. MR Hradec Králové Info www
17. 10. T Třinec Info

Stanovy

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Česká asociace Scrabble(R) (dále jen "ČAS") je sdružení hráček a hráčů hry Scrabble(R).
 2. Sídlo ČAS je na adrese ČAS, Pavel Vojáček, Gorkého 155/6, 251 01 Říčany,  Obvodem působnosti je Česká republika.

Článek 2
Cíl činnosti

 1. Cílem činnosti ČASu je
  1. propagovat deskovou hru Scrabble(R) a sdružovat zájemce o tuto hru;
  2. vyvíjet metodickou, konzultační a informační činnost, pořádat společné akce a vydávat periodika, to vše se zaměřením na hru Scrabble(R).
 2. Za tímto účelem ČAS
  1. pořádá turnaje, zajišťuje školení rozhodčích a organizuje pro své členy i veřejnost další akce propagující a popularizující hru Scrabble(R) v České republice;
  2. podporuje pořádání aktivit dle bodu a) prostřednictvím klubů ČASu i jiných skupin a poskytuje materiálovou a konzultační pomoc;
  3. vypracovává, schvaluje a šíří českou verzi oficiálních pravidel hry Scrabble(R), směrnice pro pořádání turnajů a pro akreditace turnajů a rozhodčích;
  4. navazuje styky s ostatními českými i zahraničními hráči hry Scrabble(R) a jejich organizacemi;
  5. dohlíží na ochranu autorských práv.

Článek 3
Členství

 1. Členem ČASu se může stát každý po podání písemné přihlášky a po zaplacení stanoveného členského příspěvku, s výjimkou zájemců o členství, jejichž předchozí členství v ČAS bylo ukončeno vyloučením. Přijetí takových zájemců schvaluje sněm ČAS. Osoba mladší patnácti let se může členem ČAS stát jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
 2. Členství v ČASu zaniká
  1. vystoupením na základě písemného oznámení;
  2. nezaplacením členských příspěvků do stanovené doby;
  3. úmrtím člena,
  4. vyloučením

Článek 4
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo
  1. účastnit se turnajů, školení a jiných akcí pořádaných ČASem;
  2. účastnit se Sněmu s hlasem rozhodujícím a podávat na něm návrhy a stížnosti proti rozhodnutím jiných orgánů ČASu nebo vznášet dotazy;
  3. účastnit se všech jednání ostatních orgánů ČASu a obracet se na ně s návrhy, stížnostmi a dotazy týkajícími se činnosti ČASu a obdržet na ně odpověď do 30 dnů;
  4. volit a být volen do orgánů ČASu;
  5. být průběžně informován o jednáních orgánů ČASu a být informován o akcích pořádaných v rámci ČASu;
  6. být akreditován jako rozhodčí, splní-li všechny požadavky akreditace;
  7. vystoupit z ČASu.
 2. Člen je povinen
  1. dodržovat stanovy a vnitřní směrnice ČASu;
  2. platit včas členské příspěvky ve stanovené výši;
  3. propagovat cíle ČASu, Scrabble(R), oficiální pravidla Scrabble(R) a fair-play, nejen v ČASu, ale i mimo něj.

Článek 5
Orgány ČASu

 1. Orgány ČASu jsou
  1. sněm;
  2. výbor České asociace Scrabble(R) (dále jen "VČAS").
 2. ČAS může k plnění svých cílů zřizovat další trvalé nebo dočasné orgány.

Článek 6
Sněm

 1. Sněm je nejvyšším orgánem ČASu.
 2. Sněm je svoláván nejméně jednou za 13 měsíců VČASem na základě jeho rozhodnutí. Sněm musí VČAS svolat také na písemnou žádost alespoň jedné pětiny členů ČASu, a to do dvou měsíců od doručení žádosti o její konání. V obou případech se sněm svolává včasným oznámením v tisku nebo písemným pozváním každého člena.
 3. Jednání sněmu řídí pověřený člen VČASu.
 4. Člen přítomný na sněmu disponuje jedním hlasem. Člen ČAS může udělit písemnou plnou moc jinému členu ČAS, který ho bude v jeho nepřítomnosti zastupovat na sněmu. Rozsah této plné moci není omezen a je dán dohodou pověřujícího a pověřeného člena.
 5. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nebo zastoupena alespoň jedna pětina členů ČASu. Nesejde-li se dostatečný počet členů ČASu ve stanovenou hodinu, mají přítomní členové po uplynutí dalších 30 minut právo jednat a usnášet se jako řádný sněm.
 6. Dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných a zastoupených členů sněm
  1. schvaluje změny stanov ČASu;
  2. rozhoduje o začlenění ČASu do širšího organizačního rámce nebo o vystoupení z něj.
  3. ve spolupráci s majitelem licence Scrabble(R) navrhuje a schvaluje změny oficiálních pravidel Scrabble(R) v České republice;
 7. Nadpoloviční většinou hlasů přítomných a zastoupených členů sněm
  1. schvaluje rozpočet ČASu;
  2. určuje výši členských příspěvků;
  3. schvaluje zprávu o činnosti ČASu a plán činnosti na další období;
  4. volí a odvolává členy a náhradníky VČASu;
  5. rozhoduje o návrzích a stížnostech členů;
  6. vydává si jednací řád;
  7. rozhoduje o vyloučení člena ČAS;
  8. rozhoduje o potrestání hráče (člena či nečlena ČAS) zákazem vstupu na akce pořádané pod záštitou ČAS, a to na dobu až dvou let;
  9. rozhoduje o znovupřijetí v minulosti vyloučeného člena ČAS;
  10. v odůvodněných případech může některé ze svých pravomocí přenést na VČAS.
 8. Řádný sněm musí předcházet všem soutěžím pořádaným pod hlavičkou ČAS v daném roce.

Článek 7
Výbor České asociace Scrabble(R)

 1. VČAS řídí činnost ČASu v době mezi zasedáními sněmu. Řídí se přitom stanovami a usneseními sněmu a jeho usnesení jsou závazná pro všechny členy ČASu.
 2. Funkční období VČASu je od data konání sněmu, na kterém byl výbor zvolen, do data konání druhého sněmu následujícího po tomto sněmu. Výbor vykonává svou funkci i po skončení jeho funkčního období až do zvolení nového výboru. Po skončení své činnosti výbor předá agendu a materiál ve správě ČAS nově zvolenému výboru do šesti týdnů.
 3. VČAS tvoří předseda, místopředseda, hospodář, jednatel a další členové VČASu, kteří byli zvoleni sněmem. VČAS má nejméně 5 členů a 2 náhradníky, kteří nastupují na uvolněná místa členů VČASu.
 4. V případě, že počet členů VČASu poklesne pod počet zvolený sněmem, přestože na uvolněná místa nastoupili náhradníci, má VČAS právo kooptovat z řad členů ČASu další členy. Kooptace podléhá dodatečnému schválení nejbližším sněmem.
 5. Ustavující schůze VČASu se koná bezprostředně po skončení sněmu. Na ustavující schůzi zvolí VČAS ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a jednatele.
 6. Zasedání VČASu svolává předseda VČASu nejméně jednou za 3 měsíce.
 7. VČAS je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pokud je VČAS usnášeníschopný, rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 8. Pravomoci a povinnosti VČASu:
  1. koordinuje a zajišťuje celkovou činnost ČASu, vztah ke státním orgánům, vztah k majiteli licence Scrabble(R) pro Českou republiku a vztahy mezi jednotlivými kluby ČASu;
  2. jmenuje zástupce ČASu do širších organizačních struktur, jichž je ČAS členem;
  3. svolává sněm ČASu a organizačně zajišťuje jeho jednání;
  4. schvaluje mimorozpočtové výdaje, které musí být dodatečně předloženy ke schválení sněmu;
  5. schvaluje vnitřní směrnice ČASu, zejména směrnice pro akreditaci turnajů do struktury mistrovství České republiky ve Scrabble(R) a směrnice pro akreditaci rozhodčích turnajů;
  6. na základě doporučení klubů jmenuje vedoucí sekcí k jednotlivým problémům činnosti, kteří tímto získávají právo účasti na jednáních VČASu.
  7. pozastavit členství člena ČAS do příštího řádného sněmu, pokud porušil stanovy ČAS či neplnil povinnosti člena ČAS, uvedené ve stanovách
  8. stanovit zákaz vstupu na turnaje pořádané pod hlavičkou ČAS hráči, který se hrubě provinil proti zásadám fair-play, proti zásadám obsaženým ve stanovách ČAS nebo v hracím řádu, nebo který se v souvislosti se Scrabble choval v rozporu s obecně platnými předpisy a dobrými mravy, nebo který poškozuje pověst scrabblového hnutí. Zákaz vstupu je možno stanovit jak členu, tak i nečlenu ČAS, a to na přesně určenou dobu, nejdéle však do příštího řádného sněmu.

Článek 8
Předseda VČASu

 1. Předseda zastupuje VČAS na veřejnosti. Při tomto jednání je vázán stanovami, usneseními a rozhodnutími orgánů ČASu. Podepisuje písemnosti jménem ČASu.
 2. Organizuje a koordinuje činnost VČASu, svolává jeho zasedání.
 3. Odpovídá sněmu za plnění jeho usnesení.
 4. Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, zastupuje ho místopředseda nebo jiný člen VČASu pověřený VČASem. V takovém případě je zastupující osoba oprávněna podepisovat také písemnosti ČASu na základě písemné plné moci podepsané většinou členů VČASu.

Článek 9
Majetek a hospodaření ČASu

 1. Majetek ČASu se skládá z inventáře, finančních prostředků, nemovitostí a hospodářských zařízení se všemi jeho movitostmi i nemovitostmi. VČAS upraví způsoby nabývání, vlastnění a vyřazování majetku ČASu. Ve finančních záležitostech, kterými se rozumí zejména výběr a správa členských příspěvků, zakládání, používání a rušení účtů, správa hotovosti apod. je pověřen jednáním za VČAS, včetně práva podpisu, zvolený hospodář VČASu.

Článek 10
Kluby ČASu

 1. Členové asociace se mohou sdružovat do klubů ČASu (dále jen "klub"), které se stávají organizačními jednotkami ČASu a jednají svým jménem.
 2. Klub zakládají nejméně 4 členové ČASu, kteří ze svého středu zvolí předsedu klubu a pokladníka. Klub vzniká dnem schválení VČASem.
 3. Předseda klubu má tato práva a povinnosti:
  1. zastupuje klub na veřejnosti;
  2. zastupuje klub na jednání a při hlasování sněmu.
 4. Pokladník klubu má tato práva a povinnosti:
  1. v souladu s vnitřními směrnicemi ČASu se stará o majetek a finanční záležitosti klubu;
  2. zastupuje předsedu v případě, že tento nemůže vykonávat své povinnosti.
 5. Klub může na sněmu zastupovat i jiná osoba pověřená klubem.
 6. Klub se může zavazovat do výše svého jmění, za závazky klubu ručí předseda. Za závazky klubů neodpovídá ČAS jako celek, kluby neodpovídají za závazky ČASu.
 7. Další pravidla pro činnost klubů určí VČAS.
 8. Klub zaniká
  1. pokud se na zániku dohodnou alespoň dvě třetiny jeho členů;
  2. pokud počet jeho členů klesne pod čtyři;
  3. v případě zániku ČASu.
 9. O způsobu naložení s majetkem zanikajícího klubu rozhodují jeho členové dvoutřetinovou většinou hlasů. Nedojde-li k dohodě do 2 měsíců ode dne zániku klubu, rozhodne o jeho majetku VČAS.

Článek 11
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Pokud se sněmu nepodaří podle jednacího řádu obsadit ani minimální požadovaný počet míst ve Výboru ČAS a dosavadní členové výboru odmítnou nadále své funkce vykonávat, ČAS se rozpouští a zaniká.
 2. ČAS může zaniknout způsobem uvedeným v obecně závazných právních předpisech. V případě zániku ČASu bude s jeho majetkem naloženo podle rozhodnutí sněmu.
 3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení sněmem.