Pravidla přípustnosti slov ČAS

(verze 2004/1 platná od 17. 01. 2004)

 

Základní ustanovení

 

1.         Tato Pravidla přípustnosti slov (dále jen PPS) jsou závazná pro veškeré soutěže, pořádané pod hlavičkou České asociace Scrabble (dále jen ČAS). PPS jsou zpracována pro dvě konkrétně definované varianty hry, a to „VARIANTU PLUS“  (dále jen VP) a „VARIANTU KLASIK“ (dále jen VK). Není-li uvedeno jinak, platí níže uvedená ustanovení pro obě varianty.

Slovníky ČAS

 

2.            Slovníky ČAS jsou jednotlivé konkrétní množiny slov, vytvořené (speciálně pro rozhodování o přípustnosti slov ve scrabblu) v souladu s PPS (body  3  a  5 - 8) a definované konkrétním tištěným dílem nebo elektronickou verzí (včetně případných oprav k těmto dílům či verzím, pokud byly tyto opravy schváleny Sněmem ČAS). Část 2.0 je k dispozici v elektronické podobě ve formě vyhledávacího programu, části 2.1 - 2.3 jsou k dispozici kompletně v tištěné podobě. Podle jednotlivých Slovníků ČAS se rozhoduje v případech, stanovených konkrétně v bodě 4. Slovníky ČAS jsou tato díla:

 

2.0       Jiří Novotný - Petr Vetešník: NOVEX (Elektronický slovník) (dále jen NOVEX) - zahrnuje (ve formě souhrnného vyhledávacího programu) v elektronické podobě kompletně všechna (pro hru přípustná) 2-9písmenná slova, obsažená v částech 2.1 - 2.3 (tj. BLEX, BLEX  PLUS a VELEX, doplněný o slova 9písmenná, která nejsou v tištěné podobě k dispozici). NOVEX je zpracován ve dvou verzích: NOVEX PLUS (pro VP) a NOVEX KLASIK (pro VK).

2.1       Jiří Novotný: BLEX 2001 - Seznam dvou až pětipísmenných slov přípustných pro hru scrabble (modrá obálka): s výjimkou slov označených „ : “  (dále jen BLEX)

2.2       Jiří Novotný: BLEX PLUS 2003 - Slovník dvou až pětipísmenných tvarů slov přípustných pro hru scrabble (2. rozšířené vydání - červená obálka) (dále jen BLEX PLUS):

                        pro  VP: kompletně

            pro  VK: s výjimkou slov označených „ +, », « “

2.3       Petr Vetešník: VELEX (Velký lexikon) - seznam 6-8písmenných slov (2 díly) (dále jen VELEX).

 

 

Prameny

 

3.         Podle Pramenů se rozhoduje v případech, stanovených konkrétně v bodě 4. Prameny jsou tato díla:

 

3.1            Prameny normativní:

 

3.1.1    Slovník spisovného jazyka českého I-VIII (včetně Doplňků a oprav uvedených v VIII. díle). 2. vydání, Academia, Praha 1989 (dále jen SSJČ).

3.1.2    Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2. vydání (opravené a doplněné), Academia, Praha 1994 (dále jen SSČ).

3.1.3            Pravidla českého pravopisu - akademická. Academia, Praha 1993 (dále jen APČP).

3.1.4            Pravidla českého pravopisu. Školní vydání včetně Dodatku. 2. rozšířené vydání, Fortuna, Praha 1999 (dále jen ŠPČP).

3.1.5            Akademický slovník cizích slov. Academia, Praha 1995 (dále jen  ASCS).

3.1.6            Sochová, Poštolková: Co v slovnících nenajdete. Portál, Praha 1994  (dále jen CVSN).

3.1.7            Martincová: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Academia, Praha 1998 (dále jen NSČ).

 

3.2            Prameny ČAS: (viz  též  Příloha 1)

 

3.2.1            Seznam všech přípustných názvů písmen české abecedy. ČAS, 1999.

3.2.2            Seznam všech přípustných názvů písmen řecké abecedy. ČAS, 2000.

3.2.3            Seznam všech přípustných názvů zvětšených a zmenšených tónů. ČAS, 2000.

 

Posuzování přípustnosti slov

 

4.            Přípustnost slov je posuzována pouze v případě vznesení námitky proti přípustnosti konkrétního zahraného slova. Tuto přípustnost posuzují v 1. instanci slovníkoví rozhodčí,

v 2. instanci hlavní rozhodčí. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je v rámci hry konečné a nemůže být měněno. Elektronické i tištěné verze jsou pro posuzování přípustnosti slov rovnocenné, v 2. instanci se však vždy rozhoduje pouze podle tištěných materiálů, uvedených v bodech 4.1 a 4.2. Slova, jejichž přípustnost nelze posoudit podle elektronické verze, je vždy nutno posuzovat podle tištěných materiálů. Přípustnost slov se posuzuje na základě délky slova (tj. počtu písmen daného slova, přičemž je písmeno „ch“ považováno za dvě písmena) následujícím způsobem (viz  též  Příloha 2):

 

4.1       platí pouze pro VP:

 

            a) při rozhodování podle elektronické verze jsou:

 

4.1.1    2-9písmenná slova posuzována v 1. instanci podle slovníku NOVEX PLUS.

                        Pro rozhodování v 2. instanci není elektronická verze k dispozici.

4.1.2    10-15písmenná slova nejsou v elektronické verzi k dispozici.

V některých případech (viz bod 4.3) je však možno tato slova posuzovat v 1. instanci podle slovníku NOVEX PLUS.

 

            b) při rozhodování podle tištěných materiálů jsou:

 

4.1.3    2-5písmenná slova posuzována v 1. i  2. instanci podle slovníku BLEX PLUS.

4.1.4    6-15písmenná slova posuzována v 1. i  2. instanci podle PRAMENŮ .

V některých případech (viz bod  4.3) je však možno tato slova posuzovat v 1. instanci též podle slovníku VELEX.

 

4.2       platí pouze pro VK:

 

            a) při rozhodování podle elektronické verze jsou:

 

4.2.1    2-9písmenná slova posuzována v 1. instanci podle slovníku NOVEX KLASIK.

                        Pro rozhodování v 2. instanci není elektronická verze k dispozici.

4.2.2                10-15písmenná slova nejsou v elektronické verzi k dispozici.

V některých případech (viz bod  4.3) je však možno tato slova posuzovat v 1. instanci podle slovníku NOVEX KLASIK.

 

            b) při rozhodování podle tištěných materiálů jsou:

 

4.2.3    2-5písmenná slova jsou posuzována v 1. i  2. instanci podle slovníku BLEX nebo slovníku BLEX PLUS.

4.2.4    6-8písmenná slova jsou posuzována v 1. instanci podle slovníku VELEX.

V 2. instanci jsou slova posuzována podle PRAMENŮ.

4.2.5    9-15písmenná slova jsou posuzována v 1. i 2. instanci podle PRAMENŮ.

V některých případech (viz bod  4.3) je však možno tato slova posuzovat v 1. instanci též podle slovníku VELEX.

 

4.3            Poznámka ke slovníkům NOVEX a VELEX

 

Pro posuzování přípustnosti slov v 1. instanci jsou slovníky NOVEX PLUS, NOVEX KLASIK a VELEX plně použitelné pouze v rozsahu, stanoveném v bodech 4.1.1, 4.2.1 a 4.2.4. V mnoha případech však lze tyto slovníky použít v 1. instanci i při posuzování tvarů v nich přímo neuvedených (tj. tvarů delších nebo přípustných jen ve VP). Tvary zde přímo neuvedené je však nutno posuzovat na základě přípustnosti tvarů zde uvedených (např. 1. pádu či infinitivu). Nedokáže-li však rozhodčí takovýto tvar tímto způsobem bezpečně posoudit, je povinen ho posoudit podle PRAMENŮ.

[10písmenné slovo „maturantův“ je možno ověřit na základě přípustnosti slova „maturant“;

tvar „kombajnů“  (ve VP) je možno ověřit na základě přípustnosti slova „kombajn“]

 

Nepřípustné kategorie slov

 

5.            Následující kategorie slov jsou pro hru nepřípustné (viz  též  Příloha 3):

 

5.1       Slova specificky označená - hledisko stylistické

           

Je-li u výrazu uvedeno více stylistických kategorií, je třeba rozlišovat, zda jsou tyto kategorie uváděny výčtem bez použití mluvnických spojek („a“, „i“, „nebo“, „ , “ („čárka“) ), nebo s jejich použitím. Pokud je spojka použita, jde o různé významy a je-li aspoň jeden z nich přípustný, je i slovo přípustné [zast. a  kniž.]. Naproti tomu uvedení více kategorií v řadě bez použití spojky označuje jediný význam a je-li aspoň jedna z těcho kategorií nepřípustná, je i slovo nepřípustné [zast. kniž.].

 

5.1.1    Slova zastaralá. [mluno]

5.1.2    Slova řídká (zřídka používaná). [kárce]

5.1.3    Slova nářeční. [mrskut]

5.1.4    Slova vulgární. [hajzl]

5.1.5    Slova argotická. [čík]

5.1.6    Slova nesprávná (nesprávně utvořená). [jeřábista, lyžiny]

5.1.7    Slova nevhodná (nevhodně utvořená). [peleton (ASCS)]

 

5.2       Slova specificky označená - hledisko nestylistické (např. pravopis, slovní druhy, značky)

 

5.2.1            Citoslovce [prr, tú, hó]

5.2.2    Zkratky [aj., apod., atd., např.]

5.2.3    Značky [km, hl]

5.2.4    Slova psaná starým pravopisem (označená „dříve psáno“, „původně psáno“)

5.2.5    Slova „ve spojení“  viz  bod  6.1.

5.2.6    Slova, jichž se v heslové podobě nepoužívá (jen  SSČ)  viz  bod  6.2.

 

5.3       Slova specificky neoznačená

 

5.3.1            Jednopísmenné výrazy [k]

5.3.2    Slova psaná s velký počátečním písmenem [Afrika, Josef]

5.3.3    Výrazy, obsahující jiné znaky než písmena [chceš-li]

5.3.4            Odkazy, neuvedené v cílovém hesle [ix  viz  x]

5.3.5            Víceslovná hesla  viz  bod  6.3.

5.3.6                Nesamostatná slova a slova, vytvořená spojením těchto nesamostatných slov s jinými slovy (pokud nejsou takováto slova přípustná na základě jiných hesel), není-li v konkrétních případech  (viz  body  8.3  a  8.4)  stanoveno jinak.

            (Nesamostatná slova jsou slova doplněná spojovníkem. Jedná se jednak o slova heslová, uvedená v Pramenech [pro-, prů-, vz-, vze-, iso-, izo-, mikro-, ezo-; -fág, -fagie, -fil,

-filie, -fob -fobie, -ositi, -uhliti, -ť, -tě, -ž, -že], jednak o zkrácené (nesamostatné) tvary odvozených slov [např. „-s“, tj. zkrácený tvar slova „jsi“, odvozeného od hesla „být“: byls, nesens, mnohos, anebos, dceras, tys, žes]).

 

 

 

Kategorie slov, přípustné jen za určitých podmínek

 

6.            Následující kategorie slov jsou pro hru přípustné jen za níže uvedených podmínek:

 

6.1       Slova „ve spojení“

 

6.1.1            Jednoslovná heslová slova, u nichž je uvedena poznámka typu „jen v ustáleném spojení“, „v ustáleném spojení“, „jen ve spojení“, „ve spojení“, „jen v pořekadle“, „v pořekadle“, „jen v přísloví“, „v citátovém spojení“, „jen v knižním spojení“, „jen v odborném spojení“ apod., mohou být pro hru přípustná pouze ve tvaru, uvedeném v tomto „spojení“.

            [heslo „zoun“ - (jen v ob. expr. spoj.  jako zoun) - tvar „zoun“ je přípustný;

            heslo „čud“ (jen v ob. expr. ust. spoj.  být v čudu - tvar „čudu“ je přípustný (jen ve VP)]

6.1.2    Jiné tvary (než uvedené ve „spojení“), vytvořené ohýbáním, lze od těchto slov tvořit pouze v případě, že lze v tomto „spojení“ současně ohýbat všechna ohebná slova.

            [alfa a omega = počátek a konec, (bez) alfy a omegy = (bez) počátku a konce, …;

            hladká ančka = mléčná polévka, …, (s) hladkou ančkou = (s) mléčnou polévkou, …]

 

6.2       Slova nepoužívaná v heslové podobě (platí jen pro SSČ)

 

Slova, jichž se v heslové podobě nepoužívá (v SSČ označena „ * “), jsou v této heslové podobě nepřípustná [* bach]. Přípustné jsou pouze tvary, uvedené u jednotlivých hesel v příkladech [dát si bacha - tvar „bacha“ je přípustný (jen ve VP)].

 

6.3            Víceslovná hesla

 

6.3.1            Jednotlivé části víceslovného hesla  (s výjimkami, uvedenými  v bodech  6.3.2 - 6.3.4)  jsou pro hru nepřípustné .

            [na základě hesla „big beat“ není přípustné ani „big“, ani „beat“];

            (Takováto slova však mohou být přípustná na základě jiných hesel: [např. „beat“ na základě samostatného přípustného hesla „beat“, „big“ jako tvar přípustného hesla „biga“ (ve VP)].)

 

6.3.2            Přídavná jména, vyskytující se v ASCS v části Stručný přehled jazyků světa (ASCS, str. 827 - 834) pouze ve víceslovném spojení (jako slova heslová), jsou pro hru přípustná. Použít je lze samostatně ve všech rodech.

            [akanské jazyky - tvary „akanský, akanská, akanské, akanští“ jsou přípustné]

 

6.3.3            Přídavná jména, vyskytující se v APČP v části Seznam antických jmen (APČP, str. 382 - 389) pouze ve víceslovném spojení (jako slova odvozená od základních hesel), jsou pro hru přípustná. Použít je lze samostatně ve všech rodech.

            [elejská škola (heslo Elea) - tvary „elejský, elejská, elejské, elejští“ jsou přípustné]

 

 

Přípustné tvary slov

 

7.         Pro rozhodování podle  PRAMENŮ  platí tato pravidla:

 

7.0       Tvary slov přípustných pro hru

 

7.0.1            Přípustné pro hru je automaticky každé slovo, které je alespoň v jednom Pramenu uvedeno jako slovo heslové (není-li ovšem v tomtéž Pramenu zařazeno do nepřípustné kategorie - viz  body  5 a  6). Pro odvozená slova, uvedená v Pramenech u základního hesla jiným typem písma (např. slova zdrobnělá), platí stejné podmínky, jako pro slova heslová. Jiná než heslová slova jsou přípustná pouze v případech, stanovených těmito PPS. (Cizí slova, uvedená v Pramenech jako slova heslová, považujeme za slova do češtiny přejatá a tudíž přípustná pro hru.)

7.0.2.               Od přípustných heslových slov lze tvořit další tvary podle platných mluvnických zásad jazyka českého (skloňováním, stupňováním, časováním). Patřičné tvary se ověřují podle mluvnice jazyka českého. (Jako základní se doporučuje Mluvnice češtiny 1-3, Academia, Praha 1986-1987; pro hru je hlavní 2. díl - Tvarosloví.)

7.0.3    U tvarů, správně vytvořených podle výše uvedených zásad, se neověřuje jejich smysluplnost a správnost z hlediska významového [např. „ženatá, vdaný, zrňme, voň“ jsou tvary přípustné].

7.0.4            Obligatorní tvary, správně vytvořené od přípustného heslového slova, jsou přípustné i v případě, že jsou v Pramenech označeny jako řídké (zřídka se vyskytující).

Existují-li ovšem jiné synonymní tvary, jsou tvary označené jako řídké (zřídka se vyskytující) přípustné pouze v tom případě, není-li přípustný žádný z uvedených synonymních tvarů.

7.0.5                Tvary, uvedené v seznamu „Opravy nedostatků, vyskytujících se v Pramenech“ (viz  Příloha 4) ve sloupci „A“, jsou pro hru nepřípustné. Přípustné pro hru jsou tvary, uvedené ve sloupci „B“.

7.0.6    Při splnění přípustnosti daného heslového slova jsou u jednotlivých slovních druhů přípustné tvary (heslové nebo vytvořené v souladu s mluvnicí), uvedené   v bodech  7.1 - 7.9.

 

7.1            Podstatná jména

 

7.1.1    VP: 1.-7. pád čísla jednotného i množného;

VK: 1. pád čísla jednotného i množného.

 

7.2            Přídavná jména

 

7.2.1    VP: 1.-7. pád čísla jednotného i množného všech rodů;

VK: 1. pád čísla jednotného i množného všech rodů.

7.2.2    1., 2. a  3. stupeň [zelený, zelenější, nejzelenější]

7.2.3            Jmenné tvary, jsou-li uvedeny alespoň v jednom tvaru v Pramenech [(i  jm.  živ); (… též  tvary  jmenné šťasten, -tna, -tno,…)], a to včetně tvarů, uvedených pouze v příkladech [buď tak laskav, jsem zvědav]. - (Predikativa  viz  bod  7.6.2.)

7.2.4            Záporné tvary jsou přípustné pouze v případě, jsou-li přímo uvedeny alespoň v jednom rodě v Pramenech.

 

7.3            Zájmena

 

7.3.1    VP: 1.-7. pád čísla jednotného i množného všech rodů a druhů;

VK: 1. pád čísla jednotného i množného všech rodů a druhů.

 

7.4            Číslovky

 

7.4.1    VP: 1.-7. pád čísla jednotného i množného všech rodů a druhů;

VK: 1. pád čísla jednotného i množného všech rodů a druhů.

7.4.2            Číslovky určité všech rodů a druhů jsou přípustné i v případě, že nejsou v Pramenech konkrétně uvedeny (pouze však v případě, jsou-li v Pramenech uvedeny srovnatelné přípustné tvary jiných, většinou menších, číselných hodnot).

 

7.5            Slovesa

 

Pro hru jsou přípustná slovesa nezvratná i slovesa zvratná (přičemž tato se používají bez zvratné částice „se“ -  viz  též  bod  6.3.3).

Pro hru jsou přípustné tyto tvary sloves:

 

7.5.1    Infinitiv v obou tvarech („-t/-ti“ nebo „-ct/-ci“) [nést i nésti, říct i říci].

7.5.2    1.-3. osoba jednotného i množného čísla přítomného i budoucího času, včetně všech zakončení hovorových a knižních (pokud dané sloveso patří ke vzoru, u něhož jsou tato zakončení uvedena v Pramenech nebo Mluvnici češtiny 2)

            [nesu, neseš, nese, nesem(e), nesete, nesou; ponesu, poneseš, ponese, ponesem(e), ponesete, ponesou].

7.5.3    Příčestí činné (minulý čas) v jednotném i množném čísle všech rodů [nesl, nesla, neslo, nesli, nesly]. (Nepřípustné je vynechávání koncového „-l“ v mužském rodě jednotného čísla [„fouk“ namísto přípustného „foukl“].)

7.5.4            Rozkazovací způsob [nes, nesme, neste, pones, ponesme, poneste]

7.5.5    Příčestí trpné (výjimky z možností zde uvedených  viz  mluvnice):

a) v jednotném i množném čísle všech rodů přechodných sloves (tj. nezvratných sloves s předmětem ve 4. pádě bez předložky) [nesen, nesena, neseno, neseni, neseny];

b) v jednotném čísle středního rodu nezvratných sloves s předmětem v jiném než  4. pádě bez předložky [pomoženo, věřeno].

7.5.6    VP: Přechodník přítomný nedokonavých sloves [dělaje, dělajíc, dělajíce].

(Přechodník přítomný dokonavých sloves [řka, řkouc, řkouce] je pro hru přípustný pouze v případě, je-li alespoň v jednom tvaru uveden v Pramenech.)

7.5.7    VP: Přechodník minulý dokonavých sloves [udělav, udělavši, udělavše].

(Přechodník minulý nedokonavých sloves [byv, byvši, byvše] je pro hru přípustný pouze v případě, že je alespoň v jednom tvaru uveden v Pramenech.)

7.5.8            Všechny tvary, přípustné u slovesa bez předpony (s výjimkou tvarů, vytvořených  podle  bodů  7.5.5 - 7.5.7), platí automaticky u slovesa s předponou (pokud daný tvar není tvořen nepravidelně). Toto pravidlo lze použít i obráceně, tedy přenést tvary uvedené u slovesa s předponou k příslušnému slovesu bez předpony (resp. k nesamostatnému slovesnému základu) a z něj dále k odvozeným slovesům s jinými předponami [počešť / -češť / odčešť].

 

7.6            Příslovce

 

7.6.1    1., 2. a  3. stupeň [zeleně, zeleněji, nejzeleněji]

7.6.2            Predikativa (kategorie stavu - v některých mluvnicích považováno za samostatný slovní druh), uvedená v Pramenech [označování predikativ není jednotné: možno přísl. v přís. (SSČ); možno přísl. kniž. (SSJČ); … ve  spoj.  je patrno;   kniž. (je) slušno], včetně všech predikativ zakončených na „-o“, uvedených pouze v příkladech [libo, nutno] (jedná se v podstatě o jmenný tvar přídavného jména rodu středního v jednotném čísle).

 

7.7            Předložky

 

            Tvary uvedené v Pramenech.

 

7.8       Spojky

 

            Tvary uvedené v Pramenech.

 

7.9            Částice

 

            Tvary uvedené v Pramenech.

 

 

 

 

Odvozování slov

 

8.         Slova, neuvedená v Pramenech, mohou být utvořena pouze odvozením od slov, přípustných podle bodu 7. Od všech slov, vzniklých odvozením, lze dále v plné míře tvořit všechny tvary, přípustné podle bodu 7. Přípustné jsou následující skupiny slov:

 

8.1            Podstatná jména

 

8.1.1            Složená podstatná jména [jednočlen] vzniklá spojením nesamostatného podstatného jména [-člen] s číslovkou určitou celou  (ve tvaru pro složená slova)  [jedno-].

8.1.2            Podstatná jména významu číselného [pětka, stovka, tisícovka, pětina, miliontina]

8.1.3            Podstatná jména slovesná z (existujícího či fiktivního) příčestí trpného [dělání, bytí]

 

8.2            Přídavná jména

 

8.2.1            Přídavná jména individuálně přivlastňovací, odvozená od podstatných jmen, označujících živého či neživého jedince (osobu nebo zvíře) rodu mužského nebo ženského, tzn. od podstatných jmen obecných [otcův, matčin, psův, liščin, nebožtíkův] nebo zpersonifikovaných [čertův, robotův, ufonův].

8.2.2                Složená přídavná jména [jednočlenný] vzniklá spojením nesamostatného přídavného jména [-členný] s číslovkou určitou celou  (ve tvaru pro složená slova)  [jedno-].

8.2.3            Přídavná jména slovesná z přechodníku přítomného nedokonavých sloves [dělající]. (Přídavná jména slovesná z přechodníku přítomného dokonavých sloves lze tvořit pouze v případě, že je tvar tohoto přechodníku uveden alespoň v jednom tvaru v Pramenech [řkoucí].

8.2.4    VP: Přídavná jména slovesná z přechodníku minulého dokonavých sloves [udělavší]. (Přídavná jména slovesná z přechodníku minulého nedokonavých sloves lze tvořit pouze v případě, že je tvar tohoto přechodníku uveden alespoň v jednom tvaru v Pramenech [byvší]).

 

8.3            Zájmena

 

            VP: Stažené tvary, vytvořené spojením zkráceného tvaru 4. pádu zájmena s předložkou [o co = oč, na něho = naň].

 

8.4            Slovesa

 

            Slovesa vzniklá přidáním jedné z předpon uvedených u daného hesla (přičemž se za přípustné heslo v tomto případě považuje i nesamosatný slovesný základ), není-li ovšem takto vytvořené sloveso označeno v samostatném hesle téhož Pramenu jako slovo nepřípustné - viz  body  5 a 6). (Od takto vzniklých sloves lze tvořit všechny tvary jako od sloves, majících samostatné heslo - viz  bod  7.5.)

 

8.5            Příslovce

 

            Příslovce významu číselného [poprvé, posté, podvaadvacáté, zaprvé, zasté]

 

8.6            Předložky

 

            VP: Stažené tvary, vytvořené spojením předložky a zkráceného tvaru zájmena - viz  bod  8.3.

 

8.7            Předpona „ne-„

 

Ke všem přípustným tvarům sloves (viz  bod  7.5) a tvarům od nich odvozených (viz  body  )  je možno vytvořit záporný tvar přidáním předpony „ne-“ (pokud není tento záporný tvar tvořen nepravidelně [je - není]).

 

= = = = =

• • •            Červeně psaný text platí pouze pro VARIANTU PLUS.

• • •            Modře psaný text platí pouze pro VARIANTU KLASIK.

• • •            Černě psaný text platí pro VARIANTU PLUS i VARIANTU KLASIK.

[  ]       V hranatých závorkách jsou uváděny příkladyPříloha 1

3.2  Prameny  ČAS   +)

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Názvy písmen

české abecedy

Názvy písmen

řecké abecedy

Názvy snížených

a zvýšených  tónů

chá

ije

iks

kvé

epsilon

ksí

zéta

aisis

asas

eisis

+) Uvedena jsou pouze slova, přípustná nad rámec Pramenů normativních (viz  bod  3.1)

 

 

Příloha 2

4. Posuzování přípustnosti slov

 

4.1  VARIANTA  PLUS

4.2  VARIANTA  KLASIK

délka

Rozhodování podle verze:

slova

elektronické

tištěné

elektronické

tištěné

 

1. inst.

2. inst.

1. inst.

2. inst.

1. inst.

2. inst.

1. inst

2. inst

 

 

 

 

 

 

 

2-5

 

NOVEX

 

 

(podle

tištěných

materiálů)

 

BLEX PLUS

 

NOVEX

KLASIK

 

 

(podle

tištěných

materiálů)

BLEX  nebo

BLEX PLUS

 

6-8

PLUS

 

 

PRA-

 

VELEX

 

PRA-

9

 

§)

MENY

 

 

MENY

10-15

§)

 

 

§)

§)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §)  viz  bod  4.3 (Poznámka ke slovníkům NOVEX a VELEX)

 

 

Příloha 3

Tabulka zkratek, užívaných pro NEPŘÍPUSTNÉ KATEGORIE slov v jednotlivých Pramenech

PRAMENY:

SSJČ

SSČ

APČP

ŠPČP

ASCS

CVSN

NSČ

 

5.1.1 Zastaralá

zast.

- - -   1)

zast.

zast.

- - -   1)

- - -

- - -

5.1.2 Řídká

*

zř.

- - -

- - -

- - -

- - -

zř.

- - -

5.1.3 Nářeční

nář.

nář.

- - -

- - -

nář.

- - -

- - -

5.1.4 Argotická

arg.

arg.

- - -

- - -

arg.

arg.

- - -

5.1.5 Vulgární

vulg.

- - -

- - -

- - -

vulg.

vulg.

- - -

5.1.6 Nesprávná

nespr.

nespr.

- - -

- - -

nespr.

nespr.

- - -

5.1.7 Nevhodná

nevh.

nevh.

- - -

- - -

nevh.

nevh.

- - -

 

5.2.1 Citoslovce

citosl.

citosl.

citosl.

citosl.

citosl.

citosl.

- - -

5.2.2 Značky

zn.

zn.

zn.

zn.

zn.

zn.

zn.

5.2.3 Zkratky   2)

zkr.

- - -

zkr.

zkr.

zkr.

- - -

zkr.

5.2.4 Dříve psáno

dř.ps.

- - -

- - -

- - -

- - -

dř. ps.

- - -

6.2. Heslová podoba

- - -

*

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

       se nepoužívá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   Ve SSČ a ASCS neznamená zkratka „zast.“ nepřípustnou kategorii, neboť nepředstavuje slova

      zastaralá, ale pouze slova zastarávající.

2)   Pokud zkratka „zkr.“ neoznačuje „zkratku“, ale „zkratkové slovo“, nejedná se o nepřípustnou

      kategorii. [dik, -a  m  (1. mn.  -ové)  zkr. hovor. ]

 

 

Příloha 4

 

 

 

OPRAVY NEDOSTATKŮ, VYSKYTUJÍCÍCH SE V PRAMENECH

 

 

 

 

 

A

B

 

 

JE UVEDENO:

OPRAVTE NA:

Pramen

 

 

 

 

 

alt, -u m <it> hud. 1. 2.

       3. altistka n. altista;

alt, -u m <it> hud. 1. 2. …;           

alt, -a m <it> hud. altistka n. altista;   

ASCS

 

antiportikus [-ty-ty-], -ka m

antiportikus [-ty-ty-], -ku m            

ASCS

 

aperativ, -u m

aperitiv, -u m

SSJČ

 

archeopteryx, -u m

archeopteryx, -e m                            

ASCS

 

astrilol, -a m

astrild, -a m                                            

ASCS

 

ateletist, -u m …;

ateletistový příd.

atelestit, -u m …;                                  

atelestitový příd.

ASCS

 

bahna, -y ž. hanl. …, …  nář.

bahna, -y ž. hanl. nář.

SSJČ

 

bas, -u m <it> hud. 1. 2. 3.

         4. basista;

bas, -u m <it> hud. 1. 2. 3. …; 

bas, -a m <it> hud. basista;                   

ASCS

 

bingo, -a m.

bingo, -a s.                                               

NSČ

 

boa 2. s. (7. mn. boy) ,…

boa 2. s. neskl. (7. mn. boy) ,…

SSJČ

 

bratrstvo, -a m.

bratrstvo, -a s.                             

NSČ

 

brojler, -u m

brojler, -a m                                            

SSJČ

 

cachucha [kačuča], -chi [-či] ž.

cachucha [kačuča], -chy [-či] ž.   

ASCS

 

cantica [kantyka], -ic s. <l>  mn.

cantica [kantyka], -ic [-yk], -ik s. mn.<l>

ASCS

 

ceratit [-ty-], -u m

ceratit [-ty-], -a m                                  

ASCS

 

discantus [dysk-], -ta m

discantus [dysk-], -tu m                    

ASCS

 

dozvonit ned.

dozvonit dok.

SSJČ

 

fenatren, -u m

fenantren, -u m                                      

ASCS

 

fundul, -u m

fundul, -a m                                          

ASCS

 

fytofág, -u m

fytofág, -a m                                            

ASCS

 

galikán, -u m

galikán, -a m                                           

ASCS

 

gospel, gospelsong, -u m (6. mn.

-zích)

gospel, -u (6. mn. -ech), gospelsong, -u (6. mn. -zích) m                         

CVSN

 

graecum [grék-], -ka s.

graecum [grék-], -ca [-ka], -ka s.

ASCS

 

himation [-ty-], -tia m.

himation [-ty-], -tia s.                    

ASCS

 

hospoda, -y ž. ob. expr. hostinský

hospoda, -y m. ob. expr. hostinský

SSJČ

 

chedív [-dý-], -u m

chedív [-dý-], -a m                         

ASCS

 

chico [čiko], -a m

chico [čiko], -ca [-ka], -ka m

ASCS

 

impromtu, neskl. s.

impromptu, neskl. s.

SSJČ

 

inch [inč], -u m

inch [inč], -e m                                 

ASCS

 

išán, -u m

išán, -a m                                            

ASCS

 

jang ↓ jin

jang, -u m ↓ jin                                 

ASCS

 

její … 2. jejího, jejímu atd.

její … 2. jejího, 3. jejímu atd.

ŠPČP

 

jin <čín>

jin, -u m <čín>                                       

ASCS

 

junkers, -e m

junkers, -u m                                      

SSJČ

 

kádí [-dý], -ho m. (mn. 7. -ii)

kádí [-dý], -ho m. (mn. 7. -mi)   

SSJČ

 

kavent, -u m

kavent, -a m                                         

ASCS

 

klubák, -u m

klubák, -a m                                       

SSJČ

 

koala, -y ž.

koala, -y m.                                  

SSJČ

 

kolon, colon [ko-], -a s

kolon, colon [ko-], -la        

ASCS

 

kólon, -la m.

kólon, kóla s.                               

SSJČ

 

kolotitr [-ty-], -u m

kolititr [-ty-], -u m

ASCS

 

krcek, -cku m

krcek, -cka m                              

ASCS

 

kroťoučký, … - přísl. krouťoučce, …

kroťoučký, … - přísl. kroučce, …

SSJČ

 

kyriamina, -in ž. pomn.

kyriamina, -in s. pomn.              

SSJČ

 

laminát, -e m

laminát, -u m                                

SSČ

 

lex neskl. m. 1. …; 2.

lex  1. neskl. m. …; 2. -u m   

ASCS

 

logaedy [-ae-], -ed m. mn.

logaedy [-ae-], -ed ž. mn.          

SSJČ

 

maciz, -u, m. macisový příd.

maciz, -u, m. macizový příd.

ASCS

 

mág, -a, řidč. magus, -ga m

mág, -a, řidč. mágus, -ga m           

ASCS

 

marhaník, -a m

marhaník, -u m                                   

ASCS

 

mechtle  v.  techtle

mechtle,   m. n.   ž. pomn.  v.  techtle

SSJČ

 

mikado, -a  m  <jap>  1. titul jap. císařů 2. jap. hra …

mikado, <jap>  1. -a  m titul jap. císařů 2. -a  s jap. hra …

ASCS

 

minouti … - minouti se ned.

minouti … - minouti se dok.

SSJČ

 

mirabilia [-rá], -ií ž mn.

mirabilia [-rá], -ií s mn.                  

ASCS

 

načouditi, ob. načudit dok. (3. mn. -í, rozk. -čuď, -čoudi, podst. -dění, -zení)

načouditi (3. mn. -í, rozk. -čuď, -čoudi, podst. -dění, -zení), ob. načudit dok.

SSJČ

 

notábl, -u m

notábl, -a m                                        

ASCS

 

nuncialita, -y ž.

nupcialita, -y ž.

ASCS

 

očouditi, ob. očmoudit, očudit dok.

(3. mn. -í, rozk. -čuď, -čoudi,

trp. -děn, -zen)

očouditi (3. mn. -í, rozk. -čuď, -čoudi, trp. -děn, -zen)…),

ob. očmoudit, očudit dok.

SSJČ

 

omniózní [-ny] příd.

ominózní [-ny] příd.

ASCS

 

ovesniště, nář. (ovesnisko, -a, …)

ovesniště, (nář. ovesnisko, -a, …)

SSJČ

 

pachuť, -ti ž

pachuť, -ti/-tě ž                                

SSČ

 

pedel, -u m

pedel, -a m                                        

ASCS

 

pídit se ned. (rozk.  píď, pídi)

pídit se ned. (rozk.  piď, pídi)

SSČ

 

pintadera, -y ž  (mn. pintaderas…

pintadera, -y ž  (mn. též pintaderas…

ASCS

 

pirimidin [-dy- i -dý-], -u m

pyrimidin [-dy- i -dý-], -u m           

ASCS

 

pithos [-to-], -u m  (mn. pithoi…

pithos [-to-], -u m  (mn. též pithoi…

ASCS

 

plíce, plic ž. pomn. (3. plicím, plícím)

(řidč. j. plíce, -e ž.) hlavní…

plíce, plic ž. pomn. (3. plicím, plícím)

(řidč. j. plíce, -e ž., 2. mn. plic) hlavní…

SSJČ

 

pohatiti dok. (… , podst. -tění)

pohatiti dok. (… , podst. -ceni, -tění)

SSJČ

 

potamon, -u m

potamon, -a m                                     

ASCS

 

prákrty střed. období…

prákrty, m mn. střed. období…

ASCS

 

prelegát, -a m.

prelegát, -u m.                                      

SSJČ

 

přičouditi, ob. přičmoudit dok. (3. mn.

-í, rozk. -čuď, -čoudi, trp. -děn, -zen)

přičouditi (3. mn. -í, rozk. -čuď, -čoudi, trp. -děn, -zen), ob. přičmoudit dok.

SSJČ

 

příměs m.

příměs ž.                                     

APČP

 

publikum II (ps. též publicum), -ka s.

publikum II, -ka (ps. též publicum,

-ca/-ka), s.                                               

SSJČ

 

pulard [-lár], -u m

pulard [-lár], -a m                                

ASCS

 

ready [re-] … /bez označení slovního druhu/

ready [re-] …citosl.

APČP

 

sket, scat [sket], -e m

sket, scat [sket], -u m                       

ASCS

 

suburia, -ií ž mn.

suburia, -ií s mn.                               

ASCS

 

šprot, -u m.

šprot, -a m.                                         

SSJČ

 

tesla I, -y (2. mn. -sel) ž. i  m.

tesla I, -y ž. (2. mn. -sel)  i  m. (2. mn. -slů)

SSJČ

 

títi, tnouti předp. na-, od-, pod(e), pro-, pře-, při-, roz-, s-, u-, v-, vy-, za

títi, tnouti předp. na-, pro-, pře-,

při-, u-, vy-, za;

(-títi, -etnouti) od-, pod, roz-, s-, v-

SSJČ

 

trot, trotl, -u m

trot, trott, -u m

ASCS

 

ťululum neskl., zř. -la s., řidč. m., ž.

ťululum neskl. s. (zř. -la), řidč. m., ž.

SSJČ

 

ušeň, -ně ž

ušeň, ušně ž

SSJČ

 

ňěrovati

něrovati

SSJČ

 

úzus, úsus         #  str. 8, PP bod 1 #

úzus, usus

ASCS

 

vari, -ho m. (… 6. -iech, -iich, -ich,

vari, -ho m. (… 6. -ech, -ích, -ch, 

SSJČ

 

veliger, -u m

veliger, -a m                                            

ASCS

 

vombat, -u m

vombat, -a m                                           

ASCS

 

vončo zájm. ob. expr. ono

vončo zájm. ob. expr. (neskl.) ono

CVSN

 

vyčouditi, ob. vyčmoudit dok. (3. mn.

-í, rozk. -čuď, -čoudi, trp. -děn, -zen)

vyčouditi (3. mn. -í, rozk. -čuď, -čoudi, trp. -děn, -zen), ob. vyčmoudit dok.

SSJČ

 

vyčudit dok. (…, rozk. -čuď, -čoudi, trp. …)

vyčudit dok. (…, rozk. -čuď, trp. …)

SSJČ

 

začouditi, ob. začmoudit, začmudit, začudit (Č. lid)  dok. (3. mn. -í,

rozk. -čuď, -čoudi, trp. -děn, -zen)

začouditi, (3. mn. -í, rozk. -čuď, -čoudi, trp. -děn, -zen), ob. začmoudit, začmudit, začudit (Č. lid)  dok.

SSJČ

 

zasít, rozk. zasij

zasít, rozk. zasej

APČP

 

zemříti ned.

zemříti dok.

SSJČ

 

zhatiti dok. (… , podst. -tění)

zhatiti dok. (… , podst. -ceni, -tění)

SSJČ