Propozice Poháru v opisovaném Scrabble

 

Datum a místo turnaje:

Turnaj se uskuteční v sobotu 14.prosince 2002 v Centru volného času Lužánky, Lidická 50, Brno.

 

Doprava na místo turnaje:

Pokud pojedete autobusem, přijedete buď k hotelu Grand v těsné blízkosti hlavního vlakového nádraží, nebo na autobusové nádraží Zvonařka, odkud se dostanete pěšky  nebo libovolnou tramvají (2 zastávky) opět na hlavní nádraží.

Z hlavního nádraží pojedete tramvají číslo 1 směr Řečkovice čtyři zastávky. Vystoupíte na zastávce Pionýrská, vrátíte se asi 100 metrů podél parku, do kterého poté odbočíte a přímo  před sebou už uvidíte budovu Centra volného času.

 

Účast na turnaji:

Turnaje se zúčastní 32 hráčů, kteří postoupili z kvalifikace. Osm hráčů postoupilo ze soutěže v Křížovce a hádance,  osm hráčů z internetových soutěží,  čtyři hráči  z internetového on-line turnaje. Ostatní hráči byli doplněni z výsledků živých turnajů.

 

Každý hráč i náhradník musí svoji účast potvrdit emailem, dopisem nebo telefonem nejpozději do středy 27.11.2001 a to na adrese: RNDr. Petr Kaňovský, Letovická 10, Brno 62100, tel. 549271417 nebo 732280773, email pkanovsk@math.muni.cz  Pokud hráč odmítne nebo nepotvrdí svou účast na turnaji, bude místo něj pozván náhradník, a to podle pořadí ze živých turnajů. Náhradníci budou o své účasti neprodleně informováni.

 

Průběh turnaje:

Turnaj probíhá podle Hracího řádu živých turnajů v opisovaném Scrabble,  zveřejněného na stránce ČAS s doplněním, že se turnaj skládá ze dvou na sobě nezávislých partií a pro stanovení konečného pořadí Poháru se jejich výsledky sečtou. Pořadatel navíc poskytne hráčům hrací soupravu.

 

Časový harmonogram turnaje:

 9:00  -   9:30    prezentace

 9:30  - 10:00    zahájení turnaje, seznámení s pravidly

 

10:00 - 10:45    první třetina 1.partie (1.-10.kolo)

10:45 - 11:00    přestávka na občerstvení a zveřejnění výsledků

11:00 - 11:45    druhá třetina 1.partie (11.-20.kolo)

11:45 - 12:00    přestávka na občerstvení a zveřejnění výsledků

12:00 - 12:50    poslední třetina 1.partie (21.kolo- závěr)

12:50 - 14:00   oběd v blízké restauraci

14:00 - 14:45   závěrečné zkontrolování výsledků 1.partie, řešení námitek

14:45 - 15:00   vyhlášení výsledků 1.partie, řešení případných závěrečných protestů

 

15:00 - 15:45    první třetina 2.partie (1.-10.kolo)

15:45 - 16:00    přestávka na občerstvení a zveřejnění výsledků

16:00 - 16:45    druhá třetina 2.partie (11.-20.kolo)

16:45 - 17:00    přestávka na občerstvení a zveřejnění výsledků

17:00 - 17:50    poslední třetina 2.partie (21.kolo- závěr)

17:50 - 18:45   závěrečné zkontrolování výsledků 2.partie, řešení námitek

18:45 - 19:00   vyhlášení výsledků 2.partie, řešení případných závěrečných protestů

 

19:00 - 19:30  vyhlášení výsledků celého turnaje, předání cen, ukončení turnaje

 

 

Hrací řád živých turnajů v opisovaném Scrabble

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, turnaj probíhá podle oficiálních pravidel Scrabble vydaných Českou asociací Scrabble. Jedná se zejména o pravidla přípustnosti slov.

2. Turnaj se skládá z jedné nebo dvou na sobě nezávislých partií.

3. Každá partie se skládá z jedné nebo více částí (doporučují se 3 části). První části se skládají z pevně daného počtu kol (pro 3 části se doporučuje 10 kol), poslední část probíhá tak dlouho, dokud počítač vytvořil bodované slovo, nebo dojde ke spotřebování všech písmen z pytlíku i zásobníku.

4. Každé kolo probíhá následujícím způsobem:

5. Pořadatel zveřejní nejlepší slovo minulého kola. Toto slovo bude vygenerováno počítačovým programem. Vytvoří-li program více stejně bodovaných slov, použije se jedno z nich, podle následujících pravidel:

6. Přednost má slovo, které se v abecedě nachází dříve.

7. Pokud jde o různá umístění stejného slova, přednost má slovo začínající na řádku blíže k hornímu okraji desky.

8. Pokud obě slova začínají na stejném řádku, přednost má slovo začínající ve sloupci blíže k levému okraji desky.

9. Pokud obě slova začínají na stejném poli, přednost má slovo položené vodorovně.

10. Tah počítače může být použit i tehdy, pokud některý z hráčů vytvoří lepší tah, než počítač.

11. Pořadatel poté fyzicky z pytlíku vylosuje zbývající písmena do zásobníku.

12. Nastane-li situace, že v 1.-15. kole nebudou v zásobníku alespoň dvě samohlásky resp. souhlásky, případně v dalších kolech alespoň jedna samohláska resp. souhláska, pořadatel vrátí všechna písmena do pytlíku a provede nový los. Žolík je pro tento účel považován za samohlásku i souhlásku zároveň.

13. Předchozí pravidlo se použije jen tehdy, pokud v sáčku zbývá jím požadovaný počet (1 nebo 2) souhlásek, resp. samohlásek. V opačném případě se nové losování neprovádí.

14. Po provedeni losování pořadatel umístí vylosovaná písmena na demonstrační tabuli. Současně tato písmena nadiktuje hráčům, včetně jejich bodové hodnoty.

15. Po zveřejnění vylosovaných písmen dojde ke spuštění časového limitu 3 minuty.

16. Během tohoto času hráči musejí vymyslet svůj tah a zapsat ho na lístek, podle níže uvedených instrukcí.

17. Pořadatel mezitím zadá vylosovaná písmena počítači a nechá vygenerovat jeho tah.

18. Pořadatel zřetelně vyhlásí začátek limitu, ukončení limitu a okamžik 30 sekund před ukončením limitu.

19. Ihned po ukončení limitu hráči zvednou ruku se svým lístkem. Neučiní-li tak, ztrácí body za toto kolo.

20. Po skončení limitu obsluha od hráčů vybere jejich tahy. Jakákoliv manipulace s lístky je v tomto období zakázána.

21. Hráčům se doporučuje, aby své tahy zaznamenávali také do přiloženého formuláře. Tento formulář slouží pro jejich kontrolu po skončení soutěže.

22. Z výše uvedených pravidel vyplývá, že pořadatel v posledním kole každé části nezveřejní vítězné slovo tohoto kola (to se provede až na začátku další části). Toto opatření znesnadní hráčům vymýšlet tahy během přestávky.

23. Pořadatel vyhodnocuje tahy hráčů průběžně. K vyhodnocení může využít počítačového slovníku.

24. Po uplynutí každé části pořadatel vyvěsí právě vyhodnocené výsledky (nemusí se čekat na vyhodnocení celé části). Tyto výsledky slouží jen pro informování hráčů a není nutné se proti nim odvolávat (k tomu je vyhrazen čas až po skončení partie).

25. Po skončení celé partie budou zveřejněny předběžné výsledky partie. Každý hráč obdrží seznam všech svých tahů spolu s jejich vyhodnocením.

26. Kromě toho bude zveřejněn seznam všech schválených resp. neschválených slov v daném kole.

27. Každý hráč má možnost protestovat proti svým výsledkům i proti schválení/neschválení slov ze seznamu.

28. Při odvolání týkajícím se přípustnosti slov budou vždy použity tištěné prameny.

29. Po vyřešení všech protestů budou vyhlášeny konečné výsledky partie. Budou-li proti nim protesty, vyřeší je ihned hlavní rozhodčí turnaje. Jeho rozhodnutí bude nezvratné a nebude proti němu odvolání.

Technická pravidla turnaje

30. Hráči během hry nesmějí používat žádné pomůcky, které jim neposkytne pořadatel, s výjimkou vlastní tužky a vlastní časomíry (viz níže).

31. Pořadatel hráčům poskytne

- prázdné papíry

- kontrolní formulář pro zápis všech tahů

- lístky pro zápis jednotlivých tahů

- formulář pro zápis průběhu partie (včetně diagramu).

- přehled všech 100 písmen

32. Hra bude současně zobrazována na velké demonstrační desce.

33. Pořadatel hráčům neposkytne hrací soupravu ani hrací kameny.

34. Kromě výše uvedených pomůcek je povoleno použít jen nerušící, nepípající a netikající stopky nebo hodinky pro měření času.

35. Hráči mají zakázáno jakkoliv spolu komunikovat nebo se hlasitě vyjadřovat v průběhu celé třetiny. (Nejedná se jen o jednotlivá kola, ale i o krátké přestávky, během nichž dochází k výběru tahů od hráčů a k losování písmen dalšího kola). Důvodem je snaha o maximální regulérnost turnaje.

36. Hráči v průběhu třetiny nesmějí provozovat žádnou činnost, která by mohla rušit ostatní hráče, zejména svou hlučností.

37. Rozmístění hráčů v sále bude provedeno losem.

38. Hráč musí odevzdat na konci každého kola čitelně a správně vyplněný lístek se svým tahem. Ten musí obsahovat:

- Číslo hráče - bude vyplněno předem

- Číslo kola a partie - bude vyplněno předem

- Hlavní slovo - je-li přitom použit žolík, musí být nahrazené písmeno v závorce

- Polohu - číslo řady, označení sloupce a směr

- Bodovou hodnotu tahu

39. Je-li tah vyplněn na lístku s nesprávným označením hráče, kola, nebo partie, je považován za neplatný.

40. Na lístku není povoleno jakkoliv škrtat nebo přepisovat. Důvodem je opět snaha o zajištění maximální regulérnosti turnaje.

41. Pokud potřebuje hráč provést opravu svého tahu, má k dispozici náhradní lístky. Na těchto lístcích je nutné navíc správně vyplnit číslo kola i partie, jinak je tento lístek neplatný.

42. Hráč může v daném kole odevzdat jen jeden lístek. V opačném případě jeho tahy nejsou započítány.

43. Neúplně, nesprávně nebo nečitelně vyplněné tahy nebudou započteny.

44. Nebude-li vyplněn u polohy směr, bude směr odvozen podle běžné konvence: je-li jako první uvedeno označení řádku, má se za to, že slovo je položeno vodorovně; je-li jako první uvedeno označení sloupce, má se za to, že slovo je položeno svisle.

45. Bude-li uvedena vyšší bodová hodnota, než ve skutečnosti, hráč za kolo neobdrží žádné body, bude-li uvedena nižší hodnota, hráč obdrží jen nahlášenou bodovou hodnotu.

Výsledky turnaje

46. Na konci turnaje budou sečteny bodové hodnoty hráčů z obou partií, skládal-li se turnaj ze dvou partií.

47. Pořadí hráčů v turnaji bude určeno podle tohoto součtu bodů.

48. Bude-li mít více hráčů stejný počet bodů, bude lépe umístěn hráč, který bude mít vyšší součet procentuálních úspěšností ze všech jednotlivých kol (počet bodů hráče v kole / počet bodů počítače v kole).

49. Budou-li mít hráči i tuto hodnotu stejnou (což je velmi nepravděpodobné), rozhodne "rozstřel". Ten proběhne tak, že hráči z náhodně vylosovaných 7 písmen dostanou za úkol vymyslet nejlepší slovo. Budou přitom na to mít obvyklý limit 3 minuty. Lépe umístěný skončí hráč, který bude mít více bodované slovo. Budou-li mít hráči stejně bodované slovo, rozhodne čas, za jak dlouho slovo vytvořili (tj. zvednou ruku se zapsaným tahem).

       

 

Seznam účastníků finálového turnaje Poháru v opisovaném Scrabble

 

   Postupující hráči:                       Náhradníci:

M.Nohavicová

J.Kracík

P.Vetešník

D.Pokorná

T.Metz

M.Holba

J.Nohavica

P.Kuča

A.Willerthová

P.Vojáček

A.Rybínová

M.Kuděj

B.Simpson

R.Hyršovský

P.Krejčí

R.Bohunský

P.Chaloupka

T.Kuča

J.Pavlík

M.Kolářová

J.Vilím

B.Basta

R.Chytrý

J.Nerodil

M.Schermerová

K.Rusá

M.Kaňovská

J.Frejka

M.Kolářová

V.Kaňovský

M.Lašťovka

 

M.Plánička

 

P.Landa

 

P.Žibřid

 

J.Řepka

 

Z.Burda

 

Marek Sikora

 

D.Rusá

 

V.Chládek

 

M.Daněk

 

K.Sikora

 

I.Husar

 

J.Voráčková

 

J.Novotný st.

 

J.Čech

 

J.Buksa

 

J.Janatka