Systém kvalifikace na Pohár v opisovaném scrabble

Finálový turnaj se pravděpodobně uskuteční v průběhu listopadu.2002.

Poháru se zúčastní 32 nejlepších hráčů vybraných následujícím způsobem:

·         8 nejlepších hráčů z žebříčku internetových turnajů

·         8 nejlepších hráčů z korespondenční soutěže v časopise Křížovka a hádanka

·         4 nejlepší hráči internetového on-line turnaje

·         12 nejlepších hráčů z živých turnajů v opisovaném scrabble

V případě, že některý hráč postoupí vícekrát, nebo některý z hráčů účast na MR odmítne, budou hráči doplněni z dalších hráčů v pořadí z živých turnajů.

Internetové turnaje

Do žebříčku korespondenčních internetových turnajů se budou započítávat turnaje Petra Vetešníka, Marka Lašťovky, Davida Horada, Petra Kaňovského a Davida Švarce.

Všechny turnaje budou zahájeny v roce 2002 a ukončeny nejpozději 31.10.2002. Do kvalifikace může být započítáno více turnajů jednoho pořadatele, které budou uspořádány v tomto období. Pravidla turnajů budou v kompetenci pořadatelů, ale musí se jednat o nejvýše tříkolové turnaje se standardními pravidly přípustnosti slov. Do výsledků kvalifikace se započtou jen čtyři nejlepší výsledky ze všech turnajů. Za umístění v každém turnaji hráči obdrží stejný počet bodů, jaký by za totéž umístění získali na kvalifikačním turnaji v normálním scrabblu v roce 2002 (první hráč tedy obdrží 55 bodů atd.) Pořadatelům turnajů se za jejich turnaj započte průměrný zisk ze všech turnajů, kterých se zúčastnili, ale nepořádali je, a to za předpokladu, že se zúčastnili alespoň tří turnajů, které nepořádali. Uspořádá-li pořadatel více turnajů, je mu tato kompenzace započtena jen jednou.

V případě, že více hráčů bude mít stejný počet bodů, rozhodne nejlepší výsledek, pak druhý nejlepší výsledek atd., v případě shody všech výsledků rozhodne los.

Hráči, kteří nesouhlasí s rozhodnutím pořadatele, mají možnost obrátit se e-mailem na odvolací komisi ve složení David Horad, Petr Kaňovský, Marek Lašťovka, Ferdinand Poltier, David Švarc, Petr Vetešník a Daniel Zeman. Tato komise bude rozhodovat o všech problémech (jazykových i technických) týkajících se uvedených turnajů. Komise rozhodne většinou hlasů a proti jejímu rozhodnutí nebude odvolání. Na komisi se bude moci obrátit také každý z pořadatelů, jestliže bude potřebovat pomoc.

Křížovka a hádanka

Do finálového turnaje postoupí 8 nejlepších hráčů z korespondenční soutěže v Křížovce a hádance (bude vycházet v sudých číslech) podle stavu k 31.10.2002. V případě shody pořadí rozhodne los.

On-line turnaj

Na stránce http://www.math.muni.cz/~pkanovsk/scrabble/online/scrabble.html se uskuteční internetový on-line turnaj, ze kterého postoupí čtyři nejlepší hráči do finálového turnaje. V případě shody pořadí rozhodne los. (Na této adrese se uskuteční více turnajů, avšak jen jeden bude kvalifikační.)

Živé turnaje

V průběhu roku se uskuteční několik kvalifikačních turnajů. O termínech turnajů budou všichni hráči informováni s dostatečným předstihem, a to na stránkách ČASu, dopisem členům ČAS a upozorněním v časopise Křížovka a hádanka. V jeden den může pořadatel uspořádat jeden nebo dva na sobě nezávislé kvalifikační turnaje, skládající se z jedné partie. Finálový turnaj se skládá ze dvou partií. Kvalifikační turnaje probíhají podle hracího řádu soutěží v opisovaném scrabblu.

Do výsledků kvalifikace se započtou jen čtyři nejlepší výsledky ze všech turnajů. Za umístění v každém turnaji hráč obdrží stejný počet bodů, jaký by za totéž umístění získal na kvalifikačním turnaji v normálním scrabblu v roce 2002 (první hráč obdrží 55 bodů atd.). Pořadatelům turnaje se za jejich turnaj započte průměrný zisk ze všech turnajů, kterých se zúčastnili, ale nepořádali je, a to za předpokladu, že se zúčastnili alespoň tří turnajů, které nepořádali. Uspořádá-li pořadatel více turnajů, je mu tato kompenzace započtena jen jednou.

V případě, že více hráčů bude mít stejný počet bodů, rozhodne nejlepší výsledek, pak druhý nejlepší výsledek atd., v případě shody všech výsledků rozhodne los.

Hrací řád živých turnajů v opisovaném Scrabble

1.       Není-li výslovně uvedeno jinak, turnaj probíhá podle oficiálních pravidel Scrabble vydaných Českou asociací Scrabble. Jedná se zejména o pravidla přípustnosti slov.

2.       Turnaj se skládá z jedné nebo dvou na sobě nezávislých partií.

3.       Každá partie se skládá z jedné nebo více částí (doporučují se 3 části). První části se skládají z pevně daného počtu kol (pro 3 části se doporučuje 10 kol), poslední část probíhá tak dlouho, dokud počítač vytvořil bodované slovo, nebo dojde ke spotřebování všech písmen z pytlíku i zásobníku.

4.       Každé kolo probíhá následujícím způsobem:

5.       Pořadatel zveřejní nejlepší slovo minulého kola. Toto slovo bude vygenerováno počítačovým programem. Vytvoří-li program více stejně bodovaných slov, použije se jedno z nich, podle následujících pravidel:

6.       Přednost má slovo, které se v abecedě nachází dříve.

7.       Pokud jde o různá umístění stejného slova, přednost má slovo začínající na řádku blíže k hornímu okraji desky.

8.       Pokud obě slova začínají na stejném řádku, přednost má slovo začínající ve sloupci blíže k levému okraji desky.

9.       Pokud obě slova začínají na stejném poli, přednost má slovo položené vodorovně.

10.   Tah počítače může být použit i tehdy, pokud některý z hráčů vytvoří lepší tah, než počítač.

11.   Pořadatel poté fyzicky z pytlíku vylosuje zbývající písmena do zásobníku.

12.   Nastane-li situace, že v 1.–15. kole nebudou v zásobníku alespoň dvě samohlásky resp. souhlásky, případně v dalších kolech alespoň jedna samohláska resp. souhláska, pořadatel vrátí všechna písmena do pytlíku a provede nový los. Žolík je pro tento účel považován za samohlásku i souhlásku zároveň.

13.   Předchozí pravidlo se použije jen tehdy, pokud v sáčku zbývá jím požadovaný počet (1 nebo 2) souhlásek, resp. samohlásek. V opačném případě se nové losování neprovádí.

14.   Po provedeni losování pořadatel umístí vylosovaná písmena na demonstrační tabuli. Současně tato písmena nadiktuje hráčům, včetně jejich bodové hodnoty.

15.   Po zveřejnění vylosovaných písmen dojde ke spuštění časového limitu 3 minuty.

16.   Během tohoto času hráči musejí vymyslet svůj tah a zapsat ho na lístek, podle níže uvedených instrukcí.

17.   Pořadatel mezitím zadá vylosovaná písmena počítači a nechá vygenerovat jeho tah.

18.   Pořadatel zřetelně vyhlásí začátek limitu, ukončení limitu a okamžik 30 sekund před ukončením limitu.

19.   Ihned po ukončení limitu hráči zvednou ruku se svým lístkem. Neučiní-li tak, ztrácí body za toto kolo.

20.   Po skončení limitu obsluha od hráčů vybere jejich tahy. Jakákoliv manipulace s lístky je v tomto období zakázána.

21.   Hráčům se doporučuje, aby své tahy zaznamenávali také do přiloženého formuláře. Tento formulář slouží pro jejich kontrolu po skončení soutěže.

22.   Z výše uvedených pravidel vyplývá, že pořadatel v posledním kole každé části nezveřejní vítězné slovo tohoto kola (to se provede až na začátku další části). Toto opatření znesnadní hráčům vymýšlet tahy během přestávky.

23.   Pořadatel vyhodnocuje tahy hráčů průběžně. K vyhodnocení může využít počítačového slovníku.

24.   Po uplynutí každé části pořadatel vyvěsí právě vyhodnocené výsledky (nemusí se čekat na vyhodnocení celé části). Tyto výsledky slouží jen pro informování hráčů a není nutné se proti nim odvolávat (k tomu je vyhrazen čas až po skončení partie).

25.   Po skončení celé partie budou zveřejněny předběžné výsledky partie. Každý hráč obdrží seznam všech svých tahů spolu s jejich vyhodnocením.

26.   Kromě toho bude zveřejněn seznam všech schválených resp. neschválených slov v daném kole.

27.   Každý hráč má možnost protestovat proti svým výsledkům i proti schválení/neschválení slov ze seznamu.

28.   Při odvolání týkajícím se přípustnosti slov budou vždy použity tištěné prameny.

29.   Po vyřešení všech protestů budou vyhlášeny konečné výsledky partie. Budou-li proti nim protesty, vyřeší je ihned hlavní rozhodčí turnaje. Jeho rozhodnutí bude nezvratné a nebude proti němu odvolání.

Technická pravidla turnaje

30.   Hráči během hry nesmějí používat žádné pomůcky, které jim neposkytne pořadatel, s výjimkou vlastní tužky a vlastní časomíry (viz níže).

31.   Pořadatel hráčům poskytne

·         prázdné papíry

·         kontrolní formulář pro zápis všech tahů

·         lístky pro zápis jednotlivých tahů

·         formulář pro zápis průběhu partie (včetně diagramu).

·         přehled všech 100 písmen

32.   Hra bude současně zobrazována na velké demonstrační desce.

33.   Pořadatel hráčům neposkytne hrací soupravu ani hrací kameny.

34.   Kromě výše uvedených pomůcek je povoleno použít jen nerušící, nepípající a netikající stopky nebo hodinky pro měření času.

35.   Hráči mají zakázáno jakkoliv spolu komunikovat nebo se hlasitě vyjadřovat v průběhu celé třetiny. (Nejedná se jen o jednotlivá kola, ale i o krátké přestávky, během nichž dochází k výběru tahů od hráčů a k losování písmen dalšího kola). Důvodem je snaha o maximální regulérnost turnaje.

36.   Hráči v průběhu třetiny nesmějí provozovat žádnou činnost, která by mohla rušit ostatní hráče, zejména svou hlučností.

37.   Rozmístění hráčů v sále bude provedeno losem.

38.   Hráč musí odevzdat na konci každého kola čitelně a správně vyplněný lístek se svým tahem. Ten musí obsahovat:

·         Číslo hráče – bude vyplněno předem

·         Číslo kola a partie – bude vyplněno předem

·         Hlavní slovo – je-li přitom použit žolík, musí být nahrazené písmeno v závorce

·         Polohu – číslo řady, označení sloupce a směr

·         Bodovou hodnotu tahu

39.   Je-li tah vyplněn na lístku s nesprávným označením hráče, kola, nebo partie, je považován za neplatný.

40.   Na lístku není povoleno jakkoliv škrtat nebo přepisovat. Důvodem je opět snaha o zajištění maximální regulérnosti turnaje.

41.   Pokud potřebuje hráč provést opravu svého tahu, má k dispozici náhradní lístky. Na těchto lístcích je nutné navíc správně vyplnit číslo kola i partie, jinak je tento lístek neplatný.

42.   Hráč může v daném kole odevzdat jen jeden lístek. V opačném případě jeho tahy nejsou započítány.

43.   Neúplně, nesprávně nebo nečitelně vyplněné tahy nebudou započteny.

44.   Nebude-li vyplněn u polohy směr, bude směr odvozen podle běžné konvence: je-li jako první uvedeno označení řádku, má se za to, že slovo je položeno vodorovně; je-li jako první uvedeno označení sloupce, má se za to, že slovo je položeno svisle.

45.   Bude-li uvedena vyšší bodová hodnota, než ve skutečnosti, hráč za kolo neobdrží žádné body, bude-li uvedena nižší hodnota, hráč obdrží jen nahlášenou bodovou hodnotu.

Výsledky turnaje

46.   Na konci turnaje budou sečteny bodové hodnoty hráčů z obou partií, skládal-li se turnaj ze dvou partií.

47.   Pořadí hráčů v turnaji bude určeno podle tohoto součtu bodů.

48.   Bude-li mít více hráčů stejný počet bodů, bude lépe umístěn hráč, který bude mít vyšší součet procentuálních úspěšností ze všech jednotlivých kol (počet bodů hráče v kole / počet bodů počítače v kole).

49.   Budou-li mít hráči i tuto hodnotu stejnou (což je velmi nepravděpodobné), rozhodne „rozstřel“. Ten proběhne tak, že hráči z náhodně vylosovaných 7 písmen dostanou za úkol vymyslet nejlepší slovo. Budou přitom na to mít obvyklý limit 3 minuty. Lépe umístěný skončí hráč, který bude mít více bodované slovo. Budou-li mít hráči stejně bodované slovo, rozhodne čas, za jak dlouho slovo vytvořili (tj. zvednou ruku se zapsaným tahem).