Pohár v opisovaném scrabblu

Soutěž v opisovaném scrabblu se letos koná pod hlavičkou ČAS poprvé. Organizuje ji sbor dobrovolníků, pravidla se teprve formují na základě prvních zkušeností a diskuse mezi zúčastněnými. Proto tento dokument není a nemůže být v definitivní podobě - změna je vyhrazena.

Systém kvalifikace Poháru v opisovaném scrabblu

Finálový turnaj se pravděpodobně uskuteční v průběhu listopadu. Zúčastní se ho 32 nejlepších hráčů vybraných následujícím způsobem:

V případě, že některý hráč postoupí vícekrát, nebo některý z hráčů účast na MR odmítne, budou hráči doplněni z dalších hráčů v pořadí z živých turnajů.

Internetové turnaje

Do žebříčku korespondenčních internetových turnajů se budou započítávat následující turnaje:

Všechny turnaje budou zahájeny v roce 2001 a ukončeny nejpozději 31.10.2001. Do kvalifikace může být započítáno více turnajů jednoho pořadatele, které uspořádá v tomto období. Do výsledků kvalifikace se započtou jen čtyři nejlepší výsledky ze všech turnajů. Pravidla turnajů budou v kompetenci pořadatelů, přičemž se musí jednat o nejvýše tříkolové turnaje se standardními pravidly.

V případě, že nebudete souhlasit s rozhodnutím pořadatele, obraťte se e-mailem na nově zřízenou odvolací komisi ve složení Petr Kaňovský, Marek Lašťovka, Petr Vetešník, David Horad, Ferdinand Poltier. Tato komise bude rozhodovat o všech problémech týkajících se uvedených turnajů (a to jak o jazykových, tak o technických). Komise rozhodne většinou hlasů a proti jejímu rozhodnutí nebude odvolání. Na komisi se bude moci obrátit také každý z pořadatelů, jestliže bude potřebovat pomoct.

Za umístění v každém turnaji hráči obdrží stejný počet bodů, jako by za totéž umístění získali na kvalifikačním turnaji v normálním scrabblu; výjimkou je první hráč, který obdrží 100 bodů. Pořadatelům turnaje se za jejich turnaj započte průměrný zisk ze všech turnajů, kterých se zúčastnili, ale nepořádali je, a to za předpokladu, že se zúčastnili alespoň tří turnajů, které nepořádali. Uspořádá-li pořadatel více turnajů, je mu tato kompenzace započtena jen jednou.

V případě, že více hráčů bude mít stejný počet bodů, rozhodne nejlepší výsledek, pak druhý nejlepší výsledek atd., v případě shody všech výsledků rozhodne los.

Křížovka a hádanka

Do finálového turnaje postoupí 8 nejlepších hráčů z korespondenční soutěže v Křížovce a hádance (bude vycházet v sudých číslech) podle stavu k 31.10.2001. V případě shody pořadí rozhodne los.

On-line turnaje

Na stránce http://www.math.muni.cz/~pkanovsk/scrabble/online/scrabble.html se uskuteční internetový on-line turnaj, ze kterého postoupí čtyři nejlepší hráči do finálového turnaje. V případě shody pořadí rozhodne los. (Na této adrese se uskuteční více turnajů, avšak jen jeden bude kvalifikační).

Živé turnaje

Každý živý turnaj bude probíhat formou opisovaného scrabblu, přičemž soutěž bude výhradně jednokolová s limitem 3 minuty na tah. Pořadatel na začátku každého kola vylosuje písmena, která nadiktuje hráčům a umístí na demonstrační desku. Hráči v časovém limitu musejí vymyslet svůj tah a zapsat ho do svého formuláře (tj. uvést slovo, umístění a bodovou hodnotu). Po uplynutí limitu pořadatel tahy od hráčů vybere a vyhlásí nejlepší tah kola.

Pořadatel je oprávněn celý průběh předlosovat pomocí počítačového programu obsahujícího alespoň všechna slova ze Slovníku ČAS. V takovém případě je vyhlášen nejlepším tahem kola tah počítače bez ohledu na tahy hráčů. Pořadatel je povinen zajistit utajení předlosované partie.

Ihned po vyhlášení nejlepšího tahu bude zahájeno další kolo. Pořadatel v průběhu soutěže průběžně opravuje tahy hráčů. K tahům, které byly nesprávně vyplněny, se nepřihlíží. Po skončení celé partie a vyhodnocení řešení všech hráčů pořadatel předá každému hráči protokol s jeho tahy včetně hodnocení. Hráči mohou vznést protest, po vyřešení případných protestů protokol stvrdí podpisem a předá pořadatelům. Ti pak vyhlásí konečný výsledek.

Vzhledem k časovému harmonogramu, kdy se předpokládá asi 5 minut na jedno kolo, se celá partie (asi 30 kol) dá odehrát i s rezervou za 3 hodiny, připočteme-li čas potřebný na doopravení, řekněme za 4 hodiny. Z tohoto důvodu se turnaj může skládat ze dvou partií, které mohou být na sobě nezávislé (každá se do kvalifikace počítá jako de facto samostatný turnaj), nebo se výsledky z nich mohou sečíst (tak tomu bude u finálového turnaje).


© 2001 - 2002 Česká asociace Scrabble
autor prvního návrhu: Petr Kaňovský