Zápis ze Sněmu ČAS, 7.1.2012, Praha, Tyršův dům.

Sněm zahájen v 11.30 hod.

 1. Volba orgánů: Sčítání hlasů Martin Daněk, zapisovatel Martin Vacek.

 2. Členů ČAS je celkem 32, fyzicky přítomno je 10, dalších 13 v zastoupení. Celkem 23 hlasů. Sněm je usnášeníschopný.

 3. Program Sněmu byl schválen v navrhovaném znění

 4. Zprávu o činnosti ČAS přednesl předseda Pavel Vojáček. Poděkování pořadatelům MR a turnaje „MR33“.

 5. Zprávu o hospodaření ČAS v uplynulém roce přednesla Iveta Vondrátová.

 6. Návrh rozpočtu pro rok 2012 přednesl Pavel Vojáček. Budou omezeny dotace turnajům, počítá se pouze s příspěvkem na MRJ. Financování MR zůstává zatím otevřené.

 7. Zprávu o jednání se sponzory přednesl Pavel Vojáček. Marek Laštovka zjistí možnosti dotace od hl. m. Prahy.Diskuse o výši členských příspěvků. Vacek přednesl návrhy, které prošly technickou komisí. Majtánová: Navrhuji je zvýšit příspěvky na 520 ročně, je potřeba naplnit kasu. Zdražení o 30kč/turnaj odliv nezpůsobí, náklady na cestu a ubytování jsou řádově vyšší.

Laštovka, Burda: Zdražení by mohlo lidi odradit(Laštovka, Burda, Vojáček).Přišli Martin Hrubý, Jana Vacková: účast 12+12. Celkem 24 hlasů.Hlasování, zda zvýšit příspěvky: pro 13, proti 10, zdržel 1. Členské příspěvky budou zvýšeny.Hlasování o ceně členských příspěvků, návrhy do variantního hlasování

 1. 300 a 150kč - 17 hlasů, ve 2.kole hlasování 17 hlasů

 2. 400 a 300kč - 3 hlasy

 3. 560 a 350kč – 3 hlasů

 4. 500 a 250kč – 6 hlasy, ve 2. Kole hlasování 7 hlasů.Příspěvky budou 300 pro pracující a 150 Kč pro nevýdělečné. Pro uplatnění členské slevy na turnaji je třeba mít doplaceny členské příspěvky v plné výši.Diskuse, zda pořadatelé budou odvádět částky za účast nečlenů.

Laštovka: takto je to právně neúnosné.

Vojáček, Majtánová: je to přípustné.

Z diskuse vyplynula další varianta: mohlo by se omezit právo nečlenů účastnit se qt. Nečlenové by mohli vyzkoušet jeden turnaj a pak by si museli zaplatit členství.Hlasování: měli by pořadatelé odvádět příspěvky za účast nečlenů?

Pro 5, proti 18, zdržel 1. Návrh neschválen.8 – stanovy a jednací řád ČAS

Sídlem ČAS zůstává Ostrava, pouze kontaktní adresa bude změněna na adresu předsedy.9 – systém soutěží.

Pavel Vojáček přečetl termíny 14 navrhovaných kvalifikačních turnajů. Tyto byly před Sněmem vyvěšeny na stránkách.Hlasování: Schválit navrhovaných 14 turnajů. Pro 24. Schváleno 14 kvalifikačních turnajů.Systém kvalifikace:

Vojáček: započítávat 6 ze 14

Majtánová: započítávat těm hráčům, kteří více jezdí na turnaje, větší počet výsledků do grand prix. Nebo udělovat konstantu 3 body pro účastníky již za pouhou účast na turnaji.Hlasování: zachovat stávající systém kvalifikace (počet započítávaných turnajů bude určen později): Pro 20, proti 3, zdržel 1. Systém kvalifikace nezměněn.Hlasování započítávaných turnajů bude 7:

Návrh Pro 13, proti 5 zdržel 6. Bude započítáno 7 turnajů.Finále MR: O místu bude rozhodnuto později.

MRJ do 15 let: pořádat bude opět Praha, na Deskohraní.

Liga družstev: patrně 11 týmů, soutěž opět řídí Pavel Vojáček a sbor ligových kapitánů.

MR dvojic: pořadatel Pavel Vojáček, 4.11.2012Přišel Horák: účast 13 + 12, celkem 25 hlasů.Turnaj Východ-Západ: letos pořádá Pavel Vojáček.10 – pravidla přípustnosti slov – žádné návrhy

11 – soutěžní řádHlasování: Nahradit v SŘ formulaci, že za vzdání partie se považuje odchod od stolu formulací, že za vzdání partie se považuje ústní prohlášení „vzdávám partii“. Pro 22, proti 3, zdržel 0. Návrh schválen.

Hlasování: Upravit bod 13.11 SŘ z původního znění „HR je povinen po třetím napomínání v partii vyloučit hráče

z další hry a kontumovat tuto partii v jeho neprospěch“ na „HR je oprávněn po třetím napomínání

v turnaji vyloučit hráče z turnaje a kontumovat případně hranou partii v jeho neprospěch. Pro 20, proti 0, zdrželo 5. Návrh schválen.

Hlasování: Doplnit bod 13.1 SŘ o větu: Chování hráče, který se nedostavil k partii, může být hlavním rozhodčím (s přihlédnutím k okolnostem) posouzeno jako hrubé porušení soutěžního řádu a zásad fair play [13.12]. Pro 4, proti 10, 11. Neschváleno.


Hlasování: Doplnit bod 2.4 SŘ o zákaz alkoholu a omamných látek takto: „Hráč nesmí být viditelně pod vlivem omamných látek a alkoholu, ani je nesmí v hrací místnosti konzumovat. Výjimkou je pivo, podávané k obědu. Pro: 12, proti 3, zdrželo 10. Neschváleno.Hlasování: Upravit bod 2.9 SŘ o hráčovu povinnost respektovat pokyny rozhodčího. Nové znění: Hráč je povinen řídit se pokyny a rozhodnutími rozhodčího a nemá právo kritizovat jeho rozhodnutí, svůj případný nesouhlas s jeho rozhodnutím má právo řešit pouze v souladu s tímto SŘ.[13.9]. Pro 22, proti 0, zdrželi 3.Návrh schválen.O  dvoudenních turnajích rozhodl Sněm takto: ráno před druhým hracím dnem se bude provádět prezence, případní nepřítomnjí hráči budou z losování vyjmuti , vyhneme se tak kontumacím. Hlavní rozhodčí má právo (po zvážení konkrétních okolností) hráče, který se nedostavil k partii, vyloučit z turnaje.K otázce náhradníků rozhodl Sněm takto: pokud počet účastníků MR poklesne kdykoli v průběhu pod 32 hráčů, doporučuje se přijmout náhradníka.Hlasování: upravit bod 2.6. SŘ, týkající se možnosti opustit své místo u stolu (např .dojit si vyměnit pero) . Stávající znění „získá předem soupeřův souhlas k opuštění“ změnit na „získá předem souhlas

soupeře nebo HR k opuštění“. Pro 25,návrh byl schválen.Pokud to soupeř nebo rozhodčí uznají za vhodné, lze hráči opětovně spustit po jeho návratu časomíru.

Článek 11.1.1 SŘ „v případě NADSTAVU, je-li SÁČEK PRÁZDNÝ, má hráč právo před vylosováním vidět všechna soupeřova písmena).“ připouští dvojí výklad, je třeba sjednotit.


Hlasování: Upravit znění SR pro situaci, kdy je nadstav ke konci partie; zda po nahlédnutí do hráčova zásobníku budou písmena odebírána náhodně nebo cíleně.

Varianta A: soupeř vybere písmeno náhodně: 13

Varianta B: soupeř vybere písmeno cíleně: 7

Byla schválena úprava článku 11.1.1. SŘ tak, aby bylo zřejmé, že písmena budou po nahlédnutí do zásobníku odebírána náhodně.


Hlasování k situaci, ke které došlo na turnaji: Jak postupovat v situaci, kdy hráč ohlásí výměnu, soupeř ji schválí, ale v pytlíku je méně písmen než kolik hráč mění.Hlasování: Před začátkem turnaje vyvěsit poblíž stolku s prezencí Soutěžní řád a do prezenční listiny uvést, že hráč zná SŘ a bude se jím řídit. Pro 6, proti 13, zdrželo 6. Návrh nebyl schválen.


Hlasování: Omezit přístup na stránky ČAS přístupovým heslem. Pro 3, proti 15, zdrželo 7. Návrh nebyl schválen.


Volby do Výboru ČAS:


Přihlásilo se 8 kadidátů. Bylo rozhodnuto, že Výbor bude sedmičlenný.


Do výboru byli zvoleni Petr Kuča, Aleš Horák, Michal Sikora, Pavel Vojáček, Iveta Vondrátová, Zbyněk Burda, Marek Laštovka. Náhradníkem je Jana Vacková.


Výbor ČAS na své první schůzi zvolil za předsedu ČAS Pavla Vojáčka.


Návrh usnesení Sněmu přednesl Pavel Vojáček.

Návrh rozpočtu byl schválen 23 hlasy, 2 se zdrželi.

Návrh usnesení Sněmu byl schválen 25 hlasy.