ZÁPIS ZE SNĚMU ČESKÉ ASOCIACE SCRABBLE 8.1.2011 v 11:00 hod.

Sněm se konal od 11:00 hod.

Dle sdělení mandátové komise (Iveta Vondrátová) má ČAS v tuto chvíli 42 členů. Přítomno je 8 členů a 4 zástupné hlasy. Sněm není usnášeníschopný.

Výbor ČAS oznámil, že v souladu se stanovami se bude náhradní Sněm konat dnešního dne v 11:30 hod.

 

ZÁPIS ZE SNĚMU ČESKÉ ASOCIACE SCRABBLE, 8.01.2011 V 11:30 HOD.

Dle sdělení mandátové komise (Iveta Vondrátová) má ČAS v tuto chvíli 42 členů. Přítomno je 9 členů a 4 zástupné hlasy, celkem 13 hlasů. Sněm je každopádně usnášeníschopný.

Skrutátor:  Pavel Vojáček

Zapisovatel: Martin Vacek

Hlasování o  programu Sněmu v navržené podobě: pro 13, proti 0, zdržel 0. Program Sněmu byl  schválen.

 

Zpráva o činnosti

Přednesl předseda Pavel Vojáček.

Sněm bere na zprávu o činnosti na vědomí.

Zpráva o hospodaření

Iveta Vondrátová rozdala zprávu v písemné podobě.  Informovala o  vývoji počtu členů v letech 2007-2010, kterých bylo 130, 132, 134, 99, tedy pokles členské základy nastal až v roce 2010, a to výrazný.

Zpráva o hospodaření s chválena všemi hlasy.

Hlasování o  zprávě o hospodaření: pro 13, proti 0, zdržel 0. Zpráva byla schválena.

 

Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh přednesl Pavel Vojáček.

Hlasování o  návrhu rozpočtu: pro 13, proti 0, zdržel 0. Rozpočet byl  schválen.

 

 

Zpráva o jednáních se sponzory. Přednesl Pavel Vojáček 

Zprávu přednesl Pavel Vojáček.

Sněm bere na zprávu o jednání se sponzory na vědomí

 

Stanovy a jednací řád,

K tomuto bodu programu nebyly vzneseny žádné návrhy

Systém soutěží

Vojáček: nabídnuto je 12 turnajů, Kladno, Praha, Přerov, Nový jičín,  Kadaň, Hradec Králové , Zlín, Pardubice, Třinec, Brno, Babice, Praha. Poslední turnaj by byl 5.11.2011. Největší mezera mezi termíny je 6 týdnů o prázdninách, nejmenší je 14 dní. Dvoudenní budou pouze Pardubice, Hradec patrně ne,  pokud by po něm byla liga. To bude upřesněna až po  schůzce ligových kapitánů koncem ledna.

Diskuse k počtu turnajů:

Vacek: budou pořadatelé garantovat uspořádání turnaje i při klesající účasti? Vloni si Litoměřice dávaly podmínky a do poslední chvíle se nevědělo, zda turnaj bude.

P.Kuča: to souvisí s otázkou startovného, které nepokryje náklady. Diskutujme o zvýšení limitu.

Vojáček, Vondrátová: v žádné z nabídek nebyly letos uvedeny žádné  podmínky, které by mohly být závadné.

P.Kuča: dejme pořadatelům závazný termín, kdy musí zveřejnit propozice.

Návrh: schválit všech 12 navržených turnajů jako kvalifikační.

Hlasování o návrhu:. pro 13, proti 0, zdržel 0.

V roce 2011 bude 12 kvalifikačních turnajů.

 

P. Kuča: J.Biolek navrhoval změnu bodového hodnocení tak, aby každý měl aspoň jeden celý bod. Já osobně si myslím, že by to byla změna jen kosmetická.

Vacek, Daněk: stávající systém vyhovuje.

(nikdo návrh na změnu nikdo další v diskusi nepodpořil, proto o něm nebylo hlasováno)

Diskuse o počtu započítávaných turnajů:

Vojáček: 6

Daněk: 6

Chaloupka: 5

Vacek: Před několika lety se započítávala polovina turnajů a já jsem postoupil se třemi jedenáctými místy, neměl jsem žádné umístění do desítky. Lidi to kritizovali a proto se zavedlo započítávání menšího počtu turnajů než poloviny. Teď to navrhujete  vrátit zpátky. Já jsem pro 5 turnajů.

Vacková:  Věrka Majtánová navrhla, aby účastníci turnajů dostávali kromě uhraných bodů navíc ještě  body za účast.

Několik diskutujících: to je příliš velká změna, která nebyla předem projednána, náhradní sněm by o ní neměl hlasovat.

Návrh: Do Grand Prix bude započítáno 6 turnajů z 12.

Hlasování:  pro 11, proti 2, zdržel 0. Návrh byl schválen. V roce 2011 bude do kvalifikace o MR započítáváno 6 nejlepších výsledků. 

Vojáček: MR bude jako vždy, předběžně by mohlo být v Ostravě. MRJ bude  letos do 18 let, do 15 let nejsou děti.

Ben:  informace o MRJ nebyly loni předem zveřejněny, nevěděli jsme o něm. MRJ by mohlo být letos v Praze.

Vojáček: tuto výtku přijímám, dohlédnu na to, aby letos byla informovanost lepší. Na Moravu je MRJ plánováno proto, že tam je více hrajících dětí. Z 20 dětí bylo letos 18 Moraváků.

Ben: Kdyby to bylo v Praze, mohl by být poměr obrácený. Měly by se pořádat kvalifikační turnaje na MRJ.

Vojáček: dořešíme to se zájemci o pořádání MRJ.

Vojáček :  liga bude letos stejná jako vloni.  MR dvojic bylo podle mě úspěšné, ohlasy byly pozitivní. Byly  výtky, že v párech nelze rozvinout bingařskou taktiku, na akci Východ-Západ byla zkoušena tzv. „polská čtyřhra“, tedy že spoluhráči sedí vedle sebe a vidí si do zásobníku. Letos bychom zkusili napůl polskou a českou variantu.

 

12:10 dostavil se Burda + dva zástupné hlasy.Nyní  přítomno 10+6 zástupných, celkem 16. 

Návrh: MRJ bude pořádáno  pod hlavičkou ČAS.

Hlasování o návrhu:  Pro 16, proti 0, zdržel 0. Návrh byl schválen.

Návrh: liga bude pořádána  pod hlavičkou ČAS.

Hlasování o návrhu:  Pro 16, proti 0, zdržel 0. Návrh byl schválen.

Návrh: MR dvojic bude pořádáno  pod hlavičkou ČAS.

Hlasování o návrhu:  Pro 16, proti 0, zdržel 0. Návrh byl schválen.

 

Další soutěže dle návrhu pořadatelů:

Vojáček: navrhuji, aby ČAS zaštítil i akci Východ-západ.

P.Kuča: měly by se zveřejnit předem a včas pravidla. Kdo je Východ, kdo Západ..

Hlasování  o návrhu„ Čas zaštítí a podpoří akci Východ-Západ“ : Pro 14, proti 0, zdržel 2. Návrh byl schválen.

Ben: zahrňme i soutěže v Křížovce. Soutěže Křížovky se letos zúčastnil dvojnásobek lidí než živých turnajů.

P.Kuča: navrhuji návrh schválit

Vacek: navrhuji, zachovat dosavadní stav. Tedy nedělat to jako oficiální naši akci.

Sněm bere na vědomí soutěž v HK a pověřuje Výbor, aby projednal s Mattelem možnosti podpory.

 

Diskuse k opisovanému scrabble a dalším soutěžím:

Z diskuse vyplynulo:  Pokud se v průběhu roku objeví nějaký návrh na soutěž či iniciativu, Výbor ji projedná a rozhodne o podpoře. (nehlasováno)

Ben:  je škoda, že letos se nekoná MR v opisovaném Scrabble,  rád bych v budoucnu s jeho  pořádáním pomohl, ale potřeboval bych k tomu vhodný software na vyhodnocování. Tento software bych nejprve vyzkoušel  s dětmi, které vedu.

Přestávka: 12:30-13:00

Přítomno stále 10 + 6, celkem 16 hlasů.

Diskuze:

K návrhu J.Biolka na zvýšení startovného.

Vojáček:  Myslím, že maximální ceny startovného byly přijaty jen jako doporučení.  

P.Kuča: ty ceny platí už dlouho, už nestačí pokrýt náklady turnaje.

Daněk: ČAS by mohl pořadateli garantovat minimální účast a doplatit mu startovné do 40 účastníků, pokud by byla účast menší.

Chaloupka:  malá účast je riziko toho pořadatele, pokud bych letos na turnaji prodělal tisíce, tak končím s pořádáním a příští rok to už to nedělám. 

Vacek: trval bych na tom, že pořadatel musí turnaj uspořádat i při  nízkém počtu lidí. Pokud by jich bylo opravdu málo, může zrušit pronájem velkého sálu a udělat turnaj v něčem menším.

Vojáček, P.Kuča: nemůžeme nikomu zakazovat, aby zrušil turnaj

Vacek: musíme určit, jak postupovat v případě, pokud se některý turnaj  neuskuteční

Vojáček: neřešme to teď, to se bude řešit až by to nastalo. Pak by rozhodl výbor.

Vojáček:  K turnaji v Pardubicích – tam je letos v propozicích uvedeno, že pořadatel  si vyhrazuje možnost měnit počet kol v jednotlivých dnech. Zda nechat pořadateli tuto možnost.

Vondrátová:  slyšela jsem, že  při loňském hlasování  o prodloužení  prvního dne pardubického turnaje mnozí ani nevěděli  o čem hlasují, po přidání dvou kol pak  museli upravovat své plány na večer, trpěli hladem a neměli čas si dojít něco koupit, protože se zkracovaly přestávky mezi koly.

Vacek: jsem pro, nechat Petře tu možnost upravit délku prvního dne podle potřeb turnaje.

P.Kuča, Vondrátová: změny pouze v případě jednomyslného souhlasu účastníků.

Vojáček: výbor doporučí pořadatelům prdubického turnaje (Petře Kučové), aby ke změně rozvrhu sáhla pouze v případě jednomyslného souhlasu hráčů.

P.Kuča: odhlasujme to jako závazný pokyn

Hlasování o návrhu „ poslat pořadateli pardubického turnaje závazné doporučení, aby změna počtu kol proběhla pouze pokud nebude v hlasování nikdo proti.“. Pro  13, proti 2, zdržel 1. Návrh schválen.

P.Kuča: došlo k tomu, že na turnajích se objevovali hráči pod vlivem alkoholu. V diskusi zazněl názor, že rozhodčí může hráče napomenout nebo vyloučit.

Vojáček: neřešit to direktivně, je to v pravomoci rozhodčího

Z diskuse vyplynulo,že v takovém případě je plně na místě stěžovat si rozhodčímu, případně pořadateli.

Ben: je výbor povinen informovat členy o konání sněmu?

Vojáček: v praxi se to už nedělá.

Ben: mailem bych to uvítal, ale vyrozumívání poštou bych zrušil úplně. (všeobecný souhlas)

Vacek: připravíme změnu pravidel ohledně zrušení povinnosti vyrozumívat poštou.

Vacek:  Navrhuji  zrušit právo hráče vzdát partii, pokud k tomu nemá závažný důvod,

Ohlasy z pléna: je to jeho právo, šachisté taky mohou vzdát partii.

Vacek: Ale šachisté nemají „minor score“, např. basketbal skóre má a vzdání zápasu je zakázáno. Trvám na hlasování.

Hlasování o Vackově návrhu: Pro 2, Proti 13, Zdržel:  1. Zamítnuto.

Vojáček:  diskutujme zaregistrování ČAS jako neziskové organizace.  Mohlo by to být výhodné.

Vacková: zjišťovala jsem možnosti a nic by  nám to nepřineslo.  

 

Přestávka.

 

Návrh usnesení a usnesení

Pavel Vojáček přednesl návrh usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení:  Pro 16, proti 0, zdržel 0. Usnesení bylo schváleno.