Sněm ČAS

proběhne

v sobotu 7. ledna 2012

v Praze v Tyršově domě v posluchárně P2

 

 


Předpokládaný časový průběh sněmu

11:15 – 11:30 prezence účastníků
11:30 – zahájení sněmu
11:30 – 16:00 jednání sněmu
16:00 – 16:15 přijetí usnesení
16:30 – ukončení sněmu


Žádáme zájemce o účast na Sněmu ČAS, aby potvrdili svou účast na adresu výboru ČAS nejpozději do 5. ledna 2012 buď mailem (cas@email.cz) nebo jakýmkoli jiným způsobem některému z členů výboru ČAS. Upozorňujeme, že nutnou podmínkou uplatnění hlasovacího práva na Sněmu ČAS je členství v ČAS v den konání sněmu.

Upozorňujeme účastníky, že časový průběh jednání sněmu se může (a pravděpodobně i bude) přizpůsobovat aktuálnímu průběhu jednání sněmu – tj. je možné jak dřívější ukončení sněmu v případě hladkého projednání všech bodů programu sněmu, tak i prodloužení jednání sněmu v případě rozsáhlých diskusí k projednávaným bodům.

 

Letošní sněm je volební!


 

Návrh programu jednání sněmu

1. Zvolení potřebných orgánů (komise mandátová, návrhová, zapisovatel, skrutátoři, …)

2. Sdělení o usnášeníschopnosti sněmu

3. Projednání a schválení programu jednání sněmu ČAS

4. Zpráva o činnosti ČAS v uplynulém roce

5. Zpráva o hospodaření ČAS v uplynulém roce

 

6. Návrh rozpočtu ČAS na rok 2012

7. Zpráva o jednáních se sponzory a o možnostech a způsobu čerpání sponzorské podpory

8. Stanovy ČAS a Jednací řád – projednání úprav, doplňků a upřesnění – budou-li

9. Systém soutěží sezóny 2012

 

A. Mistrovství republiky jednotlivců
– systém kvalifikace na finálový turnaj MR
– počet kvalifikačních turnajů MR (výběr turnajů, termínová listina)
– počet hráčům započítávaných výsledků
– finálový turnaj MR (systém, pořadatel, místo a termín konání)

B. Mistrovství republiky juniorů

– stanovení věkové hranice
– systém kvalifikace na finálový turnaj
– finálový turnaj a vlastní finále MRJ (systém, pořadatel, místo a termín konání)

C. Liga družstev
- systém soutěže
- počet hracích dnů, místo a datum konání

 

D. Mistrovství republiky dvojic

E. Další soutěže podle návrhů pořadatelů

10. Pravidla přípustnosti slov – projednání úprav, doplňků a upřesnění – budou-li

11. Soutěžní řád – projednání úprav, doplňků a upřesnění – budou-li

12. Různé

 

13. Volby do výboru ČAS

 

14. Návrh usnesení

15. Přijetí usnesení