Zápis ze sněmu ČAS (15.prosince 2008, kavárna Pavučina, Ostrava)

 

Sněm byl zahájen ve 13.00 hod.

 

1. Zvolení potřebných orgánů (komise mandátová, návrhová, zapisovatel, skrutátoři, …)

 

Zvoleny komise

Návrhová komise: M.Vacek, M.Hrubý – zvolena jednomyslně

Mandátová komise: M.Gutmanová – zvolena jednomyslně

Skrutátor: A.Rybínová – zvolena jednomyslně

Zapisovatel: P.Vetešník – zvolen jednomyslně

 

Mandátová komise spočítala členy ČAS: k datu konání sněmu celkem 146 členů

Přítomno fyzicky 18 členů

Zástupné hlasy 32 členů

Celkem 50 členů

2. Sdělení o usnášeníschopnosti sněmu

 

Verdikt: Sněm je usnášeníschopný

 

3. Projednání a schválení programu jednání sněmu ČAS

 

Nohavica - přesun voleb výboru za různé                    hlasování 50:0:0 - návrh přijat

Burda – zařadit schválení rozpočtu na rok 2008           hlasování 10:31:9 - návrh nebyl přijat

 

4. Zpráva o činnosti ČAS v uplynulém roce

 

Zprávu přednesl J. Nohavica – zhodnotil celou úspěšnou sezónu; počet členů i účastníků turnajů trvale roste. Poděkoval všem pořadatelům QT, zvláště pak pořadatelům letošního MR P. Vojáčkovi a M. Přikrylovi. Speciální poděkování K.Sikorovi za internetové stránky ČAS, P.Vetešníkovi za statistiky, D.Kučové za řízení turnajů.

hlasování 50:0:0 – zpráva přijata


5. Zpráva o hospodaření ČAS v uplynulém roce

 

Zprávu (viz příloha č.1) přednesla I. Vondrátová

 

Přišla I. Grygarová - počet přítomných 51

 

 hlasování 51:0:0 – zpráva přijata

 

6. Zpráva o jednáních se sponzory a o možnostech a způsobu čerpání sponzorské podpory

 

Zprávu přednesl J. Nohavica - ČAS může přijímat dary (bez odvádění daní), sponzorem asociace je Matell (materiálové a fakturační plnění)

 

hlasování 51:0:0 – zpráva přijata

 

7. Stanovy ČAS a Jednací řád – projednání úprav, doplňků a upřesnění

 

nebyl podán žádný návrh na změnu

8. Systém soutěží sezóny 2008

A. Mistrovství republiky jednotlivců
– systém kvalifikace na finálový turnaj MR

 

Ponechat současný systém                                          hlasování 38:12:1 návrh byl přijat

Rybínová - finálového turnaje by se mělo zúčastnit více hráčů 50

Burda - finálového turnaje by se mělo zúčastnit více hráčů 36

 

O návrzích A.Rybínové a Z. Burdy se nehlasovalo


– počet kvalifikačních turnajů MR (výběr turnajů, termínová listina)

 

P.č.

Místo

Datum

Pořadatel

1.

Nový Jičín

12.1.

D.Závadová

2.

Kladno

26.1.

P.Chaloupka

3.

Praha

16.2.

Kališníci

4.

Hronov

8.3.

V.Jára

5.

Přerov

29.3.

J.Biolek

6.

Brno

19.4.

Raci

7.

Vizovice

26.4.

A.Horák, M.Kapler

8.

Uherské Hradiště

17.5.

D.Klimešová

9.

Hradec Králové

31.5.

Z.Burda

10.

Litoměřice

21.6.

J.Ryvola

11.

Pardubice

12.7.

M.Bahník

12.

Bystřice

9.8.

M.Viochna

13.

Volyně

30.8.

V.Jára

14.

Bohumín

13.9.

Pavučina

15.

Praha

27.9.

D.Kučová

16.

Babice

11.10.

Žudro

17.

Náchod

25.10.

J.Kracík

18.

Bruntál

8.11.

A.Rybínová

 

Nohavica - navrhuje ponechat všechny navrhované, výbor vypracuje systém hodnocení turnajů a ty budou veřejně hodnoceny, na základě toho bude moci příští sněm případně redukovat počet navrhovaných turnajů

Chládek - jak bude s novými pořadateli na příštím sněmu?

Vetešník - to bude řešit až příští sněm

Vacek - klesající účast koncem roku souvisí s pauzou na konci roku, první turnaje v sezóně pak mají vysoký počet účastníků

Burda - navrhuje počet snížit z 18 na nižší počet (bez nových pořadatelů)  

hlasování 18:32:1 – návrh nebyl schválen

 

V sezoně 2008 bude 18 kvalifikačních turnajů


– počet hráčům započítávaných výsledků

 

Nohavica - při započítávání 6 turnajů by na MR postoupilo stejných 32 hráčů

Daněk - omezit počet turnajů, z kterých by se turnaje hráči započítávaly

Novotný - při stoupajícím počtu QT nesnižovat počet započítávaných turnajů

Chládek - zprůměrovat získané body

Vacek - započítávat 4 z první devítky a 4 z druhé devítky

Kapler - nahrává to hráčům, kteří jezdí častěji - navrhuje započítávat 9 (polovina)

Gutmanová – chce znát výsledky ankety

Vetešník – seznamuje se výsledky ankety

Vacek - navrhuje započítávat 8 turnajů

Nohavica - navrhuje započítávat 6 turnajů

Kapler - navrhuje započítávat 9 turnajů

Vetešník - započítávat 7 turnajů

 

Výběrové hlasování 1.kolo

 

6 turnajů - 12 hlasů

7 turnajů - 11 hlasů

8 turnajů - 40 hlasů

9 turnajů - 33 hlasů

 

Odešel M.Viochna - deleguje hlas K.Sikorovi – počet přítomných 51

 

Do druhého kola postoupily varianta 8 a 9

 

8 turnajů - 37 hlasů

9 turnajů - 13 hlasů

 

V sezóně 2008 se bude započítávat 8 turnajů

 

– bodové ohodnocení pořadí hráčů v turnaji

 

nebyl podán žádný návrh na změnu


– kompenzační body

 

Nohavica - návrh zrušit kompenzační body

 

hlasování 32:18:1 schváleno


– kritéria pro stanovení výsledného pořadí hráčů v kvalifikaci na finálový turnaj

 

nebyl podán žádný návrh na změnu


– finálový turnaj MR (systém, pořadatel, místo a termín konání)

 

Nohavica - finálový turnaj MR bude v Ostravě, pořadatel J.Nohavica, místo a termín budou upřesněny


B. Mistrovství republiky juniorů
– systém kvalifikace na finálový turnaj
– finálový turnaj a vlastní finále MRJ (systém, pořadatel, místo a termín konání)

 

Rybínová - bez kvalifikace

Sobala - finálový turnaj v Bohumíně (pořadatel DDM Bohumín), místo a termín budou upřesněny

C. Liga družstev
- systém soutěže
- počet hracích dnů, místo a datum konání

 

Ligu řídí sbor kapitánů, vše podstatné bude stanoveno na jejich schůzce


D. Další soutěže podle návrhů pořadatelů

 

MR v opisovaném scrabblu 9.11.2008 v Bruntále

 

hlasování 51:0:0 schváleno

 
9. Pravidla přípustnosti slov – projednání úprav, doplňků a upřesnění

 

Zprávu ze slovníkové komise ČAS - přednesl P.Vetešník

 

Vetešník - Návrh na zařazení „A.Polívková - Naše místní jména a jak jich užívat“ - mezi Prameny ČAS

Novotný -  kniha je normativní, avšak všechny obce tam nejsou

Vacek - zachovat databázi doplněných slov pro budoucnost

Vetešník – každý měsíc je uchováván seznam změn provedených v Novexu

 

hlasování 32:11:8 - schváleno

výbor ČAS koupí knihy (jednu do Prahy a jednu do Ostravy) a od 1.1.2008 bude Novex aktualizován

 

Chládek - návrh na zařazení názvů chybějících hlásek

Novotný - návrh by musel být předložen jako seznam

 

Opravný list č. 2 (viz příloha č.1) - platnost od 1.1.2008 - hlasování 51:0:0 – návrh přijat


10. Soutěžní řád – projednání úprav, doplňků a upřesnění

 

Zprávu technické komise ČAS - přednesl M. Vacek

 

Vacek- návrh na nezapočítávání dlouhého tónu do tahu

Burda - nesouhlasí

Nohavica, Willerthová - šlo by rozlišit, zda hráč stihl odehrát včas

 

návrh úpravy SŘ:

 

5.1.4    Tah hráče skončí okamžikem, kdy ho buď hráč ukončí stisknutím  HODIN,  anebo uplynutím vymezené doby (podle toho, co nastane dřív). Doba vymezená na tah uplyne v okamžiku, než zazní poslední zvukový signál  HODIN.

 

5.2.6                Každý vlastní tah je hráč povinen ukončit stisknutím  HODIN  předtím, než zazní jejich poslední zvukový signál (čímž současně pouští čas na tah soupeře).  U nového typu hodin je povoleno násobné stisknutí, s tím, že první stisk musí být proveden nejpozději v průběhu znění závěrečného dlouhého tónu [5.1.3] [5.1.4] [7.6] [10.2.6]

 

hlasování 31:19:1 - návrh schválen, přesná formulace bude provedena výborem

 

Vacek – návrh na opravu SŘ

 

8.7.3    – (výhradně ve svém čase, ovšem pouze předtím, než se vyjádří k ukončenému tahu soupeře, /popř. než ZH oznámí konec svého prvního losování  [4.3]/, a bez možnosti, že by se čas na tah zastavil a poté spustil znovu) sám požádá o nápravu zjištěného NADSTAVU ve svém zásobníku. Soupeř je povinen požadovanou opravu NADSTAVU  ihned provést vylosováním nadpočetných kamenů z hráčova zásobníku, přičemž má právo (než je vrátí do sáčku) se na ně podívat (v případě NADSTAVU, kdy je PŘEVRÁCEN  PRÁZDNÝ  SÁČEK  NARUBY, má soupeř právo před vylosováním vidět všechna hráčova písmena  [6.2] ).  [5.2.1] [10.2.5] [11.1.1] [11.2].

 

hlasování 50:0:1 – návrh přijat

 

Vacek - systém losování Dubov - hlídá, aby hráči měli zhruba stejně silné soupeře, k vyzkoušení bude zhruba v březnu 2008

Kapler - nelíbí se mu, že změna by byla zaváděna v průběhu roku

Horák - nenechával by to na pořadatelích

Sikora - v Pavučině to bude testováno

Vacek - dle D. Kučové lze vést turnaj v obou programech

 

Rybínová - úprava pravidel opisovaného scrabble - soutěžní pravidla pro opisovaný scrabble

budou upravena pořadatelem a předložena výboru ke schválení

 

odešel J.Novotný – počet přítomných 50

 

11. Různé

 

Nohavica - problém poznání žolíků (nehmatné nebo zdrsněné), výbor bude dále tento problém řešit

Horák - v žebříčku dát pod čáru hráče už po jednom roce - vyřeší výbor

Nohavica - bingo se žolíkem - prémie pouze 25 bodů              hlasování 3:48:0 – návrh nebyl přijat

Vondrátová - povinnost odevzdat podepsanou výsledkovou listinu výboru

 

Vacek – návrh na úpravu předávání partiářů v systému samoobsluha

 

7.10     Po ukončení partie jsou hráči povinni:

a) zapsat celkový konečný součet bodů pro každého hráče.

b) podepsat oba  PARTIÁŘE, přičemž svým podpisem ručí (oba hráči společně) za to, že na obou  PARTIÁŘÍCH jsou uvedeny správné a shodné údaje.  [13.8]

c) odevzdat  PARTIÁŘ  dle pokynů rozhodčího  [6.4]  (přesná formulace bude provedena výborem)

 

Sikora - ve výsledkové listině se mohou vyskytovat chyby, výbor by měl výsledky schvalovat

Burda - zda by neměla být obnovena akreditace rozhodčích

Vetešník - není problém provést, mohou být připraveny testy

Nohavica - je to hra a funguje to, většina turnajů je řízena D.Kučovou

Sobala - bude kvalita rozhodčího jedním z kritérií hodnocení?

Vacková - změnit rozhodnutí rozhodčího nelze - nešlo by to změnit a navést ho k správnému rozhodnutí?

 

odešla A.Willerthová – počet přítomných 49

12. Volba výboru ČAS pro další funkční období

 

Do nového výboru ČAS byli zvoleni:

 

J.Nohavica                 -           48 hlasů

P.Vetešník                 -           45 hlasů

I.Vondrátová -           37 hlasů

M.Sobala                   -           33 hlasů

M.Vacek                    -           32 hlasů

J.Voráčková             -           31 hlasů

P.Vojáček                   -           29 hlasů

 

1. náhradník - Kapler 18 hlasů

 

Na 1.zasedání výboru byl zvolen předsedou J.Nohavica

 

odešel M.Kapler – počet přítomných 48

13. Návrh usnesení

Přečetl P.Vetešník – viz samostatná příloha


14. Přijetí usnesení

 

hlasování 48:0:0 návrh přijat

 

 

Příloha č.1

 

 

        ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

 

    ČESKÉ ASOCIACE SCRABBLE

 

 

za období od 17.12.2006 do 15.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČÁTEČNÍ STAV

 

 

 

 

120 631,22

 

HOTOVOST

 

 

 

 

2 377,50

 

ÚČET

 

 

 

 

 

118 253,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY

 

 

 

 

54 351,54

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY r. 2007

 

 

31 050,00

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY r. 2008

 

 

1 000,00

 

STARTOVNÉ LIGA

 

 

 

 

5 500,00

 

SPONZORSKÝ DAR

 

 

 

 

15 000,00

 

ÚROKY Z BANKOVNÍHO ÚČTU

 

 

128,54

 

PRODEJ MATERIÁLU

 

 

 

1 673,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE

 

 

 

 

78 042,50

 

SNĚM 2007

 

 

 

 

1 591,00

 

LIGA CENY 2006 + PROVOZ a CENY 2007

 

8 214,50

 

PROVOZNÍ NÁKLADY

 

 

 

3 770,00

 

NOTEBOOK

 

 

 

 

26 156,00

 

PŘÍSPĚVEK NA MR 2006

 

 

 

509,50

 

PŘÍSPĚVEK NA MR JUNIORŮ 2007

 

 

3 000,00

 

FIN. CENY NA GRAND PRIX 2007

 

 

27 500,00

 

PŘÍSPĚVEK NA MR 2007

 

 

 

7 051,50

 

VRATKY ČL. PŘÍSPĚVKŮ 2007

 

 

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

 

 

-23 690,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEČNÝ STAV

 

 

 

 

96 940,26

 

HOTOVOST

 

 

 

 

2 967,00

 

ÚČET

 

 

 

 

 

93 973,26