ZPRÁVA O JEDNÁNÍ TECHNICKÉ KOMISE VÝBORU ČAS

 

 

Jednání technické komise (TK) se odehrávalo v září až říjnu 2006 formou e-mailové konference. Kdo by si chtěl přečíst jednotlivé  příspěvky jejích členů, má tuto možnost na internetové adrese  http://pandora.idnes.cz/conference/technickakomise. Tento dokument má za cíl seznámit veřejnost ve zkratce s výsledky jednání a hlasování Technické komise a s návrhy, o kterých se bude hlasovat na Sněmu.

 

 

I. Návrhy, které TK předloží k hlasování na Sněmu, konaném dne 16.12.2006.

 

1) TK doporučuje upravit znění SŘ tak, aby z něj  bylo jednoznačně patrné, že  používání kopíráku při partiích je povoleno. Používání kopíráku bylo sice loňským Sněmem povoleno, ale dosud to nebylo jednoznačně uvedeno v SŘ.  Konkrétně:

 

- Doplnit text v bodě 7.7:  „… stanoveným v bodě 7.4, přičemž má právo pořizovat průpis tohoto záznamu. Žádné…“

- Doplnit v bodě 15.7, písm. a) „,… pouzdro na brýle, věci potřebné pro pořízení průpisu záznamu partie)“

 

2) TK doporučuje povolit hráčům používání čistého papíru na poznámky. V případě schválení tohoto návrhu by bylo třeba ještě vyřešit, zda je na tomto papíru povoleno, případně zakázáno, „škrtat písmena“.

 

3) TK doporučuje upravit SŘ tak, aby odrážel skutečnost, že „nový“ typ časomíry v době, kdy zní poslední dlouhý tón, již nereaguje na stisknutí. Dosud je čas na tah definován tak, že i poslední dlouhý tón je součástí časového limitu. TK navrhuje zmínit v SŘ odlišné vlastnosti obou typů hodin, vypustit zmínky o tom, že dlouhý tón je součástí časového limitu, zavést princip „pokud dozněl celý dlouhý tón, znamená to, že hráč nestihl odehrát tah v časovém limitu“. Uplatnění tohoto principu by v praxi znamenalo, že při hře se „starým“ typem hodin by bylo umožněno hrát ještě během dlouhého tónu, zatímco při hře s „novým“ typem hodin by hráči museli mačkat hodiny ještě před započetím dlouhého tónu, neboť v opačném případě by hodiny na stisk nereagovaly, což by vedlo k doznění dlouhého tónu a ke ztrátě tahu.

 

4) TK doporučuje zrušit přednostní právo účasti členů ČAS na kvalifikačních turnajích, případně omezit právo přednostní účasti jen pro členy, přihlášené nejpozději 14 dnů před turnajem (což je alternativní návrh pro případ, že by Sněm první návrh neschválil).  Cílem návrhu je předejít trapným situacím, kdy se do turnaje přihlásí nováček, zaplatí startovné, ale pořadatel mu přesto nemůže přislíbit účast na turnaji, neboť neví, kolik se ještě na poslední chvíli přihlásí členů ČAS s právem přednostní účasti.

 

 

II. Informace o návrzích, o kterých se v TK sice živě diskutovalo, ale které nakonec získaly podporu  nižší než nadpoloviční:

Tyto návrhy TK nebude na sněmu předkládat k hlasování a v případě, že je předloží individuálně některý z účastníků Sněmu, nedoporučí TK jejich schválení.

1)      TK nedoporučuje návrh: Omezit maximální počet zástupných hlasů, kterými může disponovat jeden účastník Sněmu, na pět.

2)      TK nedoporučuje návrh: Zrušit zcela kompenzační body pořadatelům a rozhodčím turnajů.

3)      TK nedoporučuje návrh:  Zrušit hráčům právo vzdát partii, bezdůvodné vzdání partie (např. z jiných než zdravotních důvodů) trestat jako nesportovní chování. O důvodnosti vzdání partie by rozhodoval hlavní rozhodčí. 

 

TK informuje členstvo, že v souvislosti s projednáváním návrhu zrušit kompenzační body rozhodčím a pořadatelům, byl proveden výpočet, zda a o kolik je nyní výhodnější na turnaji hrát, nebo „pískat“. Výpočet byl proveden pro hráče, kteří jsou na hranici postupu, tedy pro ty, kterým by na kompenzačních bodech nejvíce záleželo. Na konkrétních datech z roku 2005 bylo zjištěno, že účastí na turnaji si hráč „pomůže“ v průměru o 9,6 bodu, zatímco „pískáním“ o 15,1 bodu. Je tedy o 5,5 bodu výhodnější pískat než hrát. Zrušením kompenzací bychom ale poškodili rozhodčí a pořadatele ještě víc.

 

 

III. Návrhy, které neprošly Technickou komisí, ale o kterých se bude na Sněmu přesto hlasovat:  o těchto návrzích nebylo hlasováno Technickou komisí proto, že byly předloženy až po uzávěrce předkládání návrhů. Přesto lze z jednotlivých ohlasů na ně usuzovat, že mají velkou šanci na Sněmu uspět.

 

1)      Soutěžní řád nyní obsahuje nelogické ustanovení, podle kterého jsou hráči, který odstoupí z turnaje a později se do něj znovu vrátí, započítána všechny vynechaná kola jako kontumace se skóre 0:200. Naproti tomu hráči, který odstoupí z turnaje a už se do něj nevrátí, není za vynechaná kola započítáváno žádné skóre. Stejně tak hráči, který na turnaj dorazí později. Podle předloženého  návrhu by se od příští sezóny měla všechna vynechaná kola počítat stejně, tedy bez bodů, a to bez ohledu na to, zda byla vynechána na začátku, na konci, nebo uprostřed turnaje.

2)      Návrh upřesnit v SŘ, jak přesně postupovat po nestandardnímu ukončení partie. Dosud nebylo určeno, jaký výsledek započítat v případě, kdy jeden z hráčů např. odejde od partie (a pro vítěze je výhodnější stávající stav, než kontumace 200:0), zda se mají od stavu partie odečítat písmena v zásobníku, či nemají. V dosavadní praxi se dosud písmena v zásobníku neodečítala, Sněmu bude předložen návrh zanést do SŘ, že zásobníky se v takovém případě neodečítají.

 

 

 

Zpracoval:

Martin Vacek, vedoucí TK

V Praze, 03.11.2006