OZNÁMENÍ VÝBORU ČAS (VČAS)

 

VČAS na své schůzi dne 25.2.2006 projednal podnět Vladimíra Chládka, který oznámil, že rozhodnutí Sněmu povolit hráčům používání kopíráku během partie je v rozporu s  bodem 7.7 platného Soutěžního řádu a požádal VČAS, aby situaci posoudil a aby neprodleně zajistil nápravu v případě, že zmíněným rozhodnutím Sněmu k porušení Soutěžního řádu skutečně došlo.  VČAS po důkladném posouzení tohoto oznámení došel k závěru, že zmíněné rozhodnutí Sněmu NENÍ v rozporu se Soutěžním řádem a není třeba v této věci činit žádná další opatření.   

 

Zdůvodnění:

Dle bodu 17.2 SŘ je VČAS povinen neprodleně řešit situaci, pokud se kdykoliv po Sněmu zjistí, že nastal rozpor mezi nově schváleným a dalším ustanovením Soutěžního řádu.  V tomto případě byl nahlášen rozpor mezi původně platným ustanovením bodu 7.7 SŘ a  novým rozhodnutím Sněmu povolit použití kopíráku, které sice nebylo vloženo přímo do textu SŘ, ale lze je chápat jako závazný výklad stávajícího Soutěžního řádu.  Výbor ČAS je toho názoru, že i na takovýto rozpor se bod 17.2 SŘ vztahuje a  VČAS je tedy povinen nastalou situaci řešit.

VČAS se tedy na své schůzi dne 25.2.2006 zabýval otázkou, zda povolení používat kopírák je či není v rozporu s bodem 7.7 SŘ: „Hráč je povinen (v průběhu partie) zaznamenávat slova či písmena (položená na hrací desku) výhradně způsobem, stanoveným v bodě 7.4. Žádné jiné (další) zaznamenávání (zapisování, odškrtávání) slov či písmen není přípustné“, tedy zda použití kopíráku a čistého papíru pod ním lze považovat za „jiné (další) zaznamenávání (zapisování, odškrtávání) slov či písmen“. VČAS došel k jednoznačnému závěru, že používání kopíráku NENÍ jiným (dalším) zaznamenáváním a že k rozporu s ustanovením bodu 7.7 SŘ nedošlo.