Zápis ze sněmu ČAS

14. ledna 2006, Tyršův dům, Praha

9.30

Volba komisí

mandátová: Rusá Kateřina, Vondrátová Iveta

návrhová: Kuča Petr, Král Karel, Jára Václav

volební: Vetešník Petr, Vacek Martin

zapisovatel: Jára Václav, Rusá Kateřina

skrutátoři: Vencl Luboš, Podbrdský Pavel

9.45

Mandátová komise spočítala členy ČAS na rok 2006: 100 členů

počet přítomných 24, v zastoupení 68, celkem tedy 92

Verdikt: Sněm je usnášeníschopný.

§1           Hlasování o programu Sněmu: 90:0:2 (pro:proti:zdržení, dále jen hlasy v odpovídajícím pořadí)

Verdikt: Program byl přijat.

Zpráva o činnosti ČAS v roce 2005

Kuča: Podařilo se uspořádat největší počet turnajů v historii. Poděkování Jaromíru Nohavicovi za uspořádání kvalitního MR.

Zpráva o hospodaření ČAS v roce 2005

Rusá: 132 členů, 28350 na členských příspěvcích, 5500 startovné na ligu
výdaje: MR 2004 5000, sály na ligu 5075; bližší informace viz Příloha 1
nejsou zaúčtovány MR 2005, ceny za ligu 2005 – řádově 6–7 tisíc

Nohavica: na MR jsme nic nežádali

Rusá: nezaúčtované jsou pouze výdaje na ligu

§2           Hlasování o přijetí Zprávy o hospodaření: 92:0:0

Verdikt: Zpráva byla přijata.

10.00

Zpráva o jednání se sponzory v roce 2005

Nohavica: sponzor (Mattel) přislíbil uhrazení MR, podporu materiály, vybavením

Kuča: pražská sada vybavení je opotřebovaná, zda by nebylo možné zajistit kolem 20 sad pro Prahu, zda by nesponzorovali tisk 20–50 tisíc partiářů, tisk Blexů

Nohavica: uvažuje se o vydání Blexu do komerční sítě

Burda: otázka zapojení ČAS do ČSTV

Nohavica: složitá záležitost, nutné předjednání, výhod je méně než nevýhod

Janatka: e-mailová adresa výboru nefunguje

Kuča: server Email byl převzat Seznamem, uvažuje se o změně adresy

Král: přesměrování by uvítal

Kuča: Výbor by měl tuto situaci v brzké době vyřešit

§3           Hlasování o přijetí Zprávy o jednání se sponzory: 92:0:0

Verdikt: Zpráva byla přijata.

10.15

Jednací řád, Stanovy ČAS

Vacek: návrh Technické komise (dále jen TK) úpravy Stanov – možnost trestat hráče, kteří se proviní proti Soutěžnímu řádu (dále jen SŘ), fair play apod.; kompletní znění viz Příloha 2
dosud nebylo možno nikoho vyloučit z ČAS, úprava článku 3 Stanov

Novotný: je třeba vyloučit jen na dva roky a potom považovat za normálního

Vetešník: změna o tom nemluví

Nohavica: je třeba se bránit proti nefér hře

Novotný: na základě čeho pak členu dovolíme vstoupení do ČAS

Nohavica: změna je napsána rozumně, konkrétní případ lze snadno řešit na základě těchto odstavců

Vacek: změna článku 6 – možnost trestat Sněmem, resp. Výborem během roku

Kuča: pravomoci Výboru jsou již určeny

Vacek: změna článku 7 – Výbor by neměl mít tak silné pravomoci, trest je omezen

Kuča: technický dotaz – pokud přijmeme tato ustanovení, jak postupovat proti pořadateli, který přijme takového člověka na turnaj

Rusá: jedna možnost řešení – sledovat hráče rozhodčím

Nohavica: nechat na pořadateli

Vondrátová: zapracovat do SŘ

Voráčková: měli bychom tomu předejít, informovat pořadatele o zákazech

Chládek: zařadit mezi pravomoci hlavního rozhodčího

Král: hlavně kvůli prevenci, nelze vyškrtnou turnaj z kvalifikace

Vacek: rozhodnutí Sněmu (Výboru) je zřejmé, nelze ho obcházet, pořadatelé se zavazují dodržovat nařízení Sněmu (Výboru)

Burda: je třeba to nechat na hlavním rozhodčím

Voráčková: pořadatel by měl mít možnost získat informace o takto postihnutých hráčích

Kuča: všechny informace z jednání Výboru jsou zveřejňovány, pořadatel může vznést dotaz

Vacek: v seznamu členů poznámka o vyloučení

Králová: lépe omezit časově ne počtem turnajů

Kuča: vztahuje se pouze na akce pořádané pod hlavičkou ČAS

Nohavica: lépe datum

Vacek: stejný názor

Novotný: měla by být stanovena doba

Vacek: změněn textu návrhu na následující

 

h.       stanovit zákaz vstupu na turnaje, pořádané pod hlavičkou ČAS, hráči který se hrubě provinil proti zásadám fair-play, proti zásadám obsaženým ve stanovách ČAS nebo v hracím řádu, nebo který se v souvislosti se Scrabble choval v rozporu s obecně platnými předpisy a dobrými mravy, nebo který poškozuje pověst scrabblového hnutí. Zákazem vstupu je možno potrestat jak členu, tak i nečlenu ČAS, a to na přesně určenou dobu, nejdéle však do příštího řádného sněmu.

 

Beranová: také právo zákaz zrušit

Vacek: když Výbor stanovuje zákaz, neví, kdy bude mimořádný sněm

Daněk: zda situace, která je touto změnou řešena, je skutečně postihnutelná

Voráčková: jak řešit situaci, pokud provinění vznikne na posledním turnaji

Kuča: verdikt bude znovu řešit Sněm

Král: formulace není šťastná, vyškrtnout klauzuli o maximu

Vetešník: pokud bude přítomen člen Výboru, situaci vyřeší :-)

Kuča: nemusí se dohodnout

Burda: upravit SŘ, aby povinností rozhodčího bylo takové situaci zabránit

Kuča: hlavní rozhodčí má právo hráče z turnaje vyloučit

Novotný: pozměnit SŘ, aby měl hlavní rozhodčí možnost vyloučit hráče už na začátku turnaje

Daněk: není vhodná formulace „fair play“

Král: hlavní rozhodčí má právo vyloučit hráče, není třeba specifikovat důvod

Nohavica: návrh na hlasování, Výbor bude trestat jen vážné prohřešky, všichni vědí, oč jde

Burda: zda Výbor může potrestat nečlena ČAS

Kuča: jedná se pouze o akce pořádané pod hlavičkou ČAS

Burda: jedná se o formulaci, změna na „Zákaz vstupu je možno stanovit…“ místo „Zákazem vstupu je možno potrestat…“

Čenovský: lépe zákaz účasti než vstupu

Podbrdský: upravit na „zákaz vstupu na turnaje pořádané pod hlavičkou ČAS“

Nohavica: „neumožnit účast na turnajích“

§4           Hlasování o úpravě článku 3 Stanov dle návrhu TK (viz Příloha 2): 87:3:2

Verdikt: Úprava byla přijata.

§5           Hlasování o úpravě článku 6 Stanov dle návrhu TK (viz Příloha 2): 89:1:2

Verdikt: Úprava byla přijata.

§6           Hlasování o pozměňovací úpravě písmena h bodu 8 článku 7 Stanov – vypustit slova poslední věty „…, nejdéle však do příštího řádného sněmu.“: 24:63:5

Verdikt: Pozměňovací úprava nebyla přijata.

§7           Hlasování o úpravě článku 7 Stanov dle návrhu TK (viz Příloha 2), písmeno h ve znění pozměňovacích návrhů: 86:1:5

Verdikt: Úprava byla přijata v následujícím znění:

h.       stanovit zákaz vstupu na turnaje, pořádané pod hlavičkou ČAS, hráči který se hrubě provinil proti zásadám fair-play, proti zásadám obsaženým ve stanovách ČAS nebo v hracím řádu, nebo který se v souvislosti se Scrabble choval v rozporu s obecně platnými předpisy a dobrými mravy, nebo který poškozuje pověst scrabblového hnutí. Zákaz vstupu je možno stanovit  jak členu, tak i nečlenu ČAS, a to na přesně určenou dobu, nejdéle však do příštího řádného sněmu.

11.00

Čeká se na Vacka, odběhl neznámo kam.

Vacek: nejsou žádné návrhy na úpravu Jednacího řádu

 

Kuča: vyhlášena pauza na 5 minut

11.15

skrutátoři – kontrola hlasů: 92

Volba Výboru

Kuča: k dispozici bude kandidátní listina, kandidáti se zapíší nejpozději do konce polední pauzy

Vacek: kandidáti mají pořadová čísla, napsat číslo kandidáta, počet hlasů; každému lze udělit maximálně počet hlasů, kterými disponuje

přišel Kamín, pouze jako divák

 

Chládek: kolik lze napsat jmen

Vacek: kolik chcete, klidně všechny :-)

Kuča: kandidáti se přihlásí nejpozději do konce polední pauzy, hlasovat se bude při odpolední pauze, kolem 17.00

11.30

Systém soutěží v roce 2006

Kuča: nemá kalendář

Nohavica: dělat uvážené kroky, nezasahovat do fungujícího systému

Kuča: je nabídnuto 14 turnajů plus ještě jeden Bruntál, v případě Pardubického turnaje nutno udělit výjimku ze SŘ
konzultovat změny sytému

Vacek: TK navrhuje zachovat systém kvalifikačních turnajů, návrhy na změnu systému startovného

Vojáček: zrušit slevy pro členy ČAS

Vetešník: sleva je motivací pro vstup do ČAS

Vacek: jak nastavit maximální hranice startovného

Burda: nestanovovat maximální hranici startovného, pořadatel neví, jaké bude mít s turnajem výdaje

Nohavica: nestanovovat maximální cenu, jde o trh, pouze slevu pro členy ČAS

Kuča: nelze použít na turnaje zahrnuté do kvalifikace, pořadatel by měl navrhnout startovné, sněm rozhodne, zda turnaj zařadí do kvalifikace

Burda: další možností je vést turnaje v rozpočtu ČAS

Král: stanovit minimální hranici slevy pro členy ČAS

Vacek: hlasovat o stanovení maximálního startovného pro kvalifikační turnaje, potom projednávat další

§8           Hlasování o stanovování maximálního startovného pro kvalifikační turnaje: 77:10:5

Verdikt: Maximální startovné bude stanoveno.

§9           Hlasování o zrušení 25procentní slevy pro členy ČAS: 0:91:1

Verdikt: Sleva nebyla zrušena.

Vojáček: stanovit paušál na kolo

Vacek: 320 jednodenní, 400 dvoudenní

Chaloupka: zvýšit maximální ceny; 400, 600

Vojáček: 350, 500

Chaloupka: co v tom startovném všechno je

Nohavica: debatovat o ceně bez občerstvení

Kuča: nabídnout účast bez občerstvení

Chaloupka: výjimka pro Kladno, už nelze organizačně zvládnout

Vojáček: nechat na pořadateli, cena stravy se liší

Vetešník: stanovit pouze maximální cenu startovného

Král: stanovit pouze limit

Vondrátová: chce apelovat na pořadatele – zpříjemnit turnaj spíše občerstvením, nesoustředit rozpočet na výhry

Nohavica: souhlasí

Vetešník: možností jsou předměty pro všechny hráče

§10       Výběrové hlasování o maximální výši startovného na kvalifikačních turnajích:

A)     320/400                  66      druhé kolo:       22

B)      350/500                  64                              59

C)     400/600                  14

Verdikt: Schválena varianta B, maximální startovné pro jednodenní turnaje 350 Kč, pro dvoudenní turnaje 500 Kč.

12.00

pauza na oběd do 13.00

změna počtu členů ČAS: 103 členů

13.20

zahájení odpolední části jednání

odešla Rudolfová, předala hlas Vondrátové, 23 přítomných, 69 v zastoupení, celkem 92

skrutátoři – kontrola hlasů: 92

Kvalifikační turnaje na MR 2006

Kuča: termínová listina

             1.             28. ledna 2006                           Kladno                           Chaloupka Pavel

             2.             25. února 2006                           Praha                             Voráčková Jindra

             3.             25. března 2006                         Přerov                            Biolek Jaroslav

             4.             8. dubna 2006                            Hronov                          Jára Václav

             5.             30. dubna 2006                          Brno                              Balunová Zlata

             6.             13. května 2006                         Bruntál                           Čech Jiří

             7.             27. – 28. května 2006                Hradec Králové             Burda Zbyněk

             8.             17. června 2006                         Litoměřice                      Ryvola Jiří, Kuča Petr

             9.             15. – 16. července 2006             Pardubice                       Bahník Michal

         10.             26. srpna 2006                           Ostrava                          Nohavica Jaromír

         11.             9. září 2006                                Babice                           Palička Pavel

         12.             30. září 2006                              Praha                             Podbrdský Pavel

         13.             14. října 2006                             Volyně                           Jára Václav

         14.             28. října 2006                             Náchod                          Kracík Jiří

         15.             11. listopadu 2006                      Bruntál                           Čech Jiří

 

Burda: návrh na zrušení druhého bruntálského turnaje

Vojáček: návrh na 14 turnajů + nabídka patnáctého v Bruntále

Vetešník: na Moravě je ze 14 turnajů pouze 5, hráčů z Moravy je polovina, druhý Bruntál by byl vhodný

Kuča: proporcionalitu je třeba dělat řádně

Král: nerovnoměrnost spočívá v nabídkách pořadatelů

Voráčková: hlasovat o stávajícím složení

Vacek: vypsat výběrové řízení na 15. turnaj :-)

Burda: pořadatel 15. turnaje podal nabídku pouze s podmínkou, když bude málo turnajů

Král: hlasovat o tom, zda 14 nebo 15 turnajů

Kuča: varianty 14 a 15

Burda: trvá na svém názoru

Králová: hlasovat o nabídce z Bruntálu

Kuča: navrhuje hlasovat variantně 2–15 turnajů

Jára: technická 1–15

§11       Výběrové hlasování o počtu kvalifikačních turnajů v roce 2006:

A)     1 turnaj                    9

B)      2 turnaje                  9

C)     3 turnaje                  9

D)     4 turnaje                  10

E)      5 turnajů                  9

F)      6 turnajů                  9

G)     7 turnajů                  9

H)     8 turnajů                  9

I)        9 turnajů                  9

J)        10 turnajů                52

K)     11 turnajů                52

L)      12 turnajů                54      druhé kolo:       6

M)    13 turnajů                52

N)     14 turnajů                18

O)     15 turnajů                73                             82

Verdikt: Schválena varianta O, v roce 2006 se uskuteční patnáct kvalifikačních turnajů v rozvržení dle návrhu termínové listiny (viz výše).

Počet turnajů započítávaných do kvalifikace

Vacek: navrhuje hlasovat o zachování stávajících pravidel počtu započítávaných turnajů, kompenzačních bodech a kvalifikačních bodech za umístění jako o celku

Kuča: protinávrh – zrušit kompenzační body úplně nebo je udělovat pouze jednomu

Nohavica: navrhuje snížit na dva organizátory

Burda: pouze jednomu

Podbrdský: pořadatel a rozhodčí

Novotný: nechat tři

Rusá: navrhuje dva lidi

§12       Výběrové hlasování o počtu lidí s nárokem na kompenzační body:

A)     žádný člověk            6

B)      jeden člověk            17

C)     dva lidé                    79      druhé kolo:       72

D)     tři lidé                      68                             19

Verdikt: Schválena varianta C, kompenzační body se budou udělovat maximálně dvěma osobám.

Kuča: možnost zachovat loňský počet započítávaných turnajů (6), nebo navrhnout jiný počet

Vetešník: zachovat

Vacek: TK navrhuje zachovat počet započítávaných turnajů

§13       Hlasování o zachování počtu započítávaných turnajů do kvalifikace: 91:0:1

Verdikt: Počet byl zachován. Započítávat se bude 6 kvalifikačních turnajů.

14.00

odchází Čenovský, nový počet hlasů: přítomných 22, v zastoupení 69, celkem 91

§14       Hlasování o zachování systému přidělování kvalifikačních bodů: 91:0:0

Verdikt: Systém byl zachován.

Mistrovství republiky 2006

Kuča: vyzývá k podání návrhů na pořádání MR, pauza 5 minut na kuloární dohody :-)

Vacek: informace k volbě nového Výboru
zveřejněn seznam kandidátů na členy Výboru, volba bude probíhat tajně hlasovacími lístky nejpozději do 15.30

změna počtu členů ČAS: 104 členů

14.20

Kuča: pokračujeme v hledání pořadatele MR

Burda: navrhuje uspořádat turnaj v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové, provozovatel objektu může zajistit občerstvení a ubytování pro účastníky, překážkou mohou být rozměry stolů

Novotný: šířka dle SŘ 60 cm

Nohavica: mohlo by být problémem

Kuča: je třeba jen 16 stolů

Rusá: 5 centimetrů sem, 5 centimetrů tam, na velikosti nezáleží :-)

Kuča: není důvodu nevzít na vědomí nabídku i s omezením

Burda: kdo bude skutečným pořadatelem turnaje, kdo uzavírá smlouvy

Kuča: dohoda s předchozími pořadateli

probíhá diskuze mezi pořadateli MR

Burda: upřesnění termínu MR 2006, 25. – 26. listopadu 2006, začátek ve 13.00

Vojáček: návrh na obnovení partie o třetí místo

Chládek: nechat na pořadateli

Kuča: rozumnější odhlasovat Sněmem

Vojáček: hrát partii o bronz mezi 3. a 4. v pořadí základní části na dvě vítězné partie ze tří

§15       Hlasování o zavedení partie o třetí místo dle návrhu Vojáčka: 16:70:5

Verdikt: Návrh nebyl přijat. Partie o 3. místo se hrát nebude.

§16       Hlasování o zachování systému MR jako v roce 2005: 88:0:3

Verdikt: Systém MR byl zachován.

MR juniorů

Kuča: zda jsou zájemci o pořádání

Rusá, Kuča: nabídka uspořádání MR juniorů v rámci Olympiády duševních sportů (MSO) v Praze, 7. nebo 8. října 2006

Chládek: nabídka uspořádání kvalifikačního turnaje juniorů v Kamenici, 3. června 2006

Rusá: nějaké kvalifikační turnaje proběhnou během MSO

Nohavica: návrh na podporu Scrabble juniorů na internetových hernách (zvláště server www.herna.net)

Kuča: uložit novému Výboru

Nohavica: způsob podpory je k debatě

§17       Hlasování o uložení Výboru zabývat se propagací Scrabble včetně juniorského na internetových hernách: 90:0:1

Verdikt: Návrh byl schválen. Výboru se ukládá zabývat se propagací Scrabble na internetových hernách.

Kuča: návrat k hlasování o Burdově nabídce na pořádání MR 2006

§18       Hlasování o přijetí Burdovy nabídky o uspořádání MR 2006: 91:0:0

Verdikt: Nabídka byla přijata. MR 2006 se bude 25. – 26. listopadu 2006 v Hradci Králové.

§19       Hlasování o uspořádání MR juniorů dle nabídky Kuči a Rusé: 90:0:1

Verdikt: Nabídka byla přijata. MR juniorů 2006 bude 7. nebo 8. října 2006 v Praze.

MR v opisovaném Scrabble

Nohavica: nabídka uspořádání turnaje stejným způsobem jako v roce 2005, 27. srpna 2006

§20       Hlasování o uspořádání MR v opisovaném Scrabble dle nabídky Nohavici: 89:0:2

Verdikt: Nabídka byla přijata. MR v opisovaném Scrabble se uskuteční 27. srpna 2006 v Ostravě.

Liga družstev

Jára: problém hlavního rozhodčího pro ligová utkání

Vojáček: bude vyřešeno, bude vždy určen kvalifikovaný rozhodčí, ale nemůže být zajištěn pouze jeden na všechna kola v rámci hracího dne

Kuča: není problém, SŘ to nezakazuje

§21       Hlasování o uspořádání ligy pod hlavičkou ČAS stejným systémem jako v roce 2005, s dovětkem, že bude zajištěno kvalifikované rozhodování: 90:0:1

Verdikt: Liga byla schválena.

Další soutěže

Kuča: Pohár mistrů klasického Scrabble podle systému obdobného jako v roce 2005

Daněk: jak je to s soutěží v klasiku :-)

Kuča: zda hrát klasik pod hlavičkou ČAS

Vetešník: jaký bude statut soutěže

Kuča: aby byl PMKS zařazen mezi oficiální soutěže ČAS

Daněk: připomínka k rozdělení žebříčků

Rusá: žebříček se vytváří na základě sehraných partií

Nohavica: neřešit, zařadit

§22       Hlasování o zařazení PMKS mezi oficiální soutěže ČAS: 56:14:21

Verdikt: PMKS byl zařazen mezi soutěže ČAS.

Burda: návrh na zařazení MR železničářů mezi soutěže ČAS

Kuča: hlasovat nejdříve o Nohavicově Grand Prix

Nohavica: jde o ocenění hráčů, kteří celý rok hráli dobře, výsledkovou listinou by byl stav kvalifikace

Vondrátová: vyřadit z Grand Prix kompenzační body

Voráčková: souhlasí s Vondrátovou

Král: soutěž nepořádat

Nohavica: účelem je ocenit výsledky za celý rok, nikoli výsledek MR

Kuča: možnost putovního poháru

Nohavica: možnost přispívat do fondu Grand Prix z rozpočtů kvalifikačních turnajů

Vacek: zachovat tabulku i s kompenzačními body

§23       Hlasování o zařazení Grand Prix mezi soutěže ČAS: 75:11:5

Verdikt: Grand Prix byla zařazena mezi soutěže ČAS.

§24       Hlasování o nezahrnovaní kompenzačních bodů do Grand Prix: 58:16:17

Verdikt: Kompenzační body nebudou do Grand Prix zahrnovány.

Kuča: pověřuje Nohavicu zařízením

Burda: návrat k tématu MR železničářů, jedná se o tradiční soutěž, i minulé ročníky proběhly s podporou ČAS

Vacek: proti návrhu, jedná se o minoritní záležitost

Nohavica: jak je specifikovaná možnost účasti

Burda: upřesňuje, mohou hrát pouze zaměstnanci ČD, SŽDC a firem, které mají něco společného s železniční dopravou, účastníků bylo mezi 12 a 18, možnost uspořádaní dvou turnajů pro kategorie železničářů a cestujících

Voráčková: protiargument, železničářský turnaj nemůže hrát každý

Vojáček: nutnost uspořádat jako otevřený turnaj

Burda: cituje stanovy, jde pouze o udělení oficiálního rázu

§25       Hlasování o zařazení MR železničářů mezi oficiální turnaje ČAS: 15:65:11

Verdikt: MR železničářů nebylo zařazeno mezi oficiální soutěže ČAS

15.30

Kuča: vyhlášení přestávky na 5 minut

15.45

Pravidla přípustnosti slov (dále jen PPS)

Vetešník: Slovníková komise (dále jen SK) proběhla na internetu, doporučuje přijmout opravný list Blexu

Jára: doplnění – ve slovníku zůstávají tvary slovesa „písat“, vyřazen má být pouze infinitiv

Novotný: budou vyřazeny také další tvary slova „písat“

Vetešník: navrhuje přijmout doplněný opravný list Blexu a další návrhy SK (viz Příloha 3) jako jedno ustanovení; doporučuje nahradit starší vydání pramenů za nová, seznamy nových slov jsou k dispozici
navrhuje možnost uzavřít seznam pramenů, neuzavírat Novex, opravy provádět jako doteď jednou měsíčně

Kuča: považuje za vhodné hlasovat o každém bodu zvlášť

§26       Hlasování o bodu 1 návrhu SK (viz Příloha 3): 80:0:11

Verdikt: Opravný list Blexu byl přijat.

§27       Hlasování o bodu 2 návrhu SK (viz Příloha 3): 80:0:11

Verdikt: Opravy nedostatků vyskytujících se v pramenech byly přijaty.

Vacek: zda Novex bude platit také pro slova o více než 9 písmenech

Král: bod 3 se týká pouze slov do 9 písmen

Vacek: jak je to se slovem „sarančatům“ :-)

Nohavica: o tom není řeč

Novotný: návrh se týká pouze slov do délky devíti písmen

§28       Hlasování o bodu 3 návrhu SK (viz Příloha 3): 70:10:11

Verdikt: Ruší se rozhodování ve dvou instancích, Novex je postaven na úroveň Pramenů.

Novotný: v praxi to znamená, že odvolání proti Novexu se budou posuzovat pouze podle Novexu

Nohavica: změny byly aplikovány na SŘ

Janatka: můžeme věřit SK

Kuča: čte si SŘ, aby věděl, o čem se bude hlasovat :-)

§29       Hlasování o změně bodu 4 PPS v souladu s předchozím rozhodnutím dle návrhu SK (viz Příloha 3): 77:0:14

Verdikt: Změna byla přijata.

Vetešník: měli bychom odsouhlasit také související změny SŘ

Kuča: SŘ se bude řešit v jiném bodě programu

Vacek: pojedeme podle programu, tyto body se předsunou na začátek jednání o SŘ

Kuča: bude muset mít pořadatel nová vydání nebo obě

Vetešník: pouze nová vydání

Novotný: bylo odsouhlaseno, že se budou prameny nahrazovány novými vydáváními

Kuča: doplnění pražské i ostravské vybavení o kompletní sadu pramenů uložit Výboru

Vacek: návrh na zavedení těchto pramenů o dva měsíce později

Novotný: nemá cenu odkládat, pokud přijmeme pramen, přijímáme samozřejmě i slova v něm uvedená

Vacek: bere zpět svůj návrh na odklad

Kuča: nutno doplnit vybavení o prameny před kladenským turnajem, zařadit jako součást usnesení Sněmu

§30       Hlasování o bodu 5 návrhu SK (viz Příloha 3): 78:3:10

Verdikt: Návrh byl přijat. Nová vydání slovníků byla zahrnuta mezi prameny, příslušné slovníky budou aktualizovány ještě před prvním kvalifikačním turnajem.

Novotný: body 6 až 8 byly přidány později

Nohavica: ve chvíli vydání Blexu, budou prameny částečně konzervovány

Jára: jakým způsobem budou prováděny opravy Novexu

Podbrdský: jak se projeví změna statutu Novexu

Vetešník: Blex je volný, Novex nelze prohlédnout, proto se chyby mohou opravovat průběžně

Jára: podle PPS lze Slovníky ČAS opravovat pouze Sněmem, je třeba pozměnit PPS tak, aby byly možné opravy Novexu i během roku

16.30

odchází Hrubý, plnou moc předává Kučovi, 21 přítomných, 70 v zastoupení, celkem 91

Kuča: aby bylo zahrnuto do PPS, jakým způsobem se mohou v Novexu provádět opravy, jedná se o formální rozpor, který je třeba uvést na pravou míru.

Vetešník: navrhuje, aby byla upravena PPS tak, aby bylo možno Novex opravovat průběžně

Novotný: rozdělit opravy – tištěné verze schvalovat Sněmem, elektronické opravovat průběžně

Nohavica: udělit větší důvěru pramenům

Jára: je třeba upřesnit, kdy a jaké slovníky lze opravovat

Nohavica: navrhuje jménem Járy změnit článek 2 PPS – vypustit slova „pokud byly tyto opravy schváleny Sněmem ČAS“

§31       Hlasování o změně PPS dle návrhu Nohavici: 82:6:3

Verdikt: Návrh byl přijat. Opravy Slovníků ČAS nemusí být schvalovány Sněmem.

Soutěžní řád

Vacek: navrhuje zrušit odstavec 17.2

Novotný: proti, bod ošetřuje rozpory v řádu

Vojáček: bylo to někdy použito

Podbrdský: nemohlo být, žádné změny zatím nebyly schvalovány

Vacek: udělit Výboru pravomoc rozhodnout o tom, které z ustanovení SŘ je platné, dojde-li k rozporu s jinými ustanoveními řádu

Nohavica: omezit délku příspěvků k SŘ

Vetešník: vyřazením této věty nelze

Podbrdský: stejný názor

Vacek: návrh nahradit text bodu 17.2 od slova „Navrhovatel“ do konce odstavce za text „Zjistí-li se kdykoliv později (po sněmu) rozpor mezi jednotlivými ustanoveními SŘ, bude to neprodleně řešeno Výborem ČAS.“

§32       Hlasování o změně bodu 17.2 SŘ dle návrhu Vacka: 84:7:0

Verdikt: Změna SŘ byla přijata.

Kuča: vracíme se ke změnám bodu devět vyplývajících ze závěrů SK

§33       Hlasování o úpravách bodu 9 SŘ dle návrhu SK (viz Příloha 3): 83:0:8

Verdikt: Úpravy byly přijaty.

Král: Řadový rozhodčí nemá žádné pravomoce, návrh na změnu termínu

§34       Hlasování o změně termínu „řadový rozhodčí“ na „asistent rozhodčího“: 78:2:11

Verdikt: Změna byla přijata.

§35       Hlasování o úpravách bodu 12 SŘ dle návrhu SK (viz Příloha 3): 88:0:3

Verdikt: Úpravy byly přijaty.

§36       Hlasování o úpravách bodu 15 SŘ dle návrhu SK (viz Příloha 3): 89:0:2

Verdikt: Úpravy byly přijaty.

Vacek: hláskovací tabulka již byla zveřejněna po minulém sněmu
hlasování o jednotlivých změnách SŘ dle návrhů TK (viz Příloha 4)

§37       Hlasování o změně bodu 16.21 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 73:0:18

Verdikt: Změna byla přijata.

§38       Hlasování o změně bodu 1.1 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 90:0:1

Verdikt: Změna byla přijata.

§39       Hlasování o změně bodu 7.4 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 90:0:1

Verdikt: Změna byla přijata.

Vacek: v současné době existují asi čtyři užívané druhy sáčků, ne všechny vyhovují SŘ

Kuča: co má dělat hlavní rozhodčí v případě, že bude v podobných bodech porušen SŘ – rozměry stolů, sáčků apod.

Nohavica: přispěvatelé by měli být poněkud věcnější

Podbrdský: je na hlavním rozhodčím zvážit závažnost prohřešků, příp. zvážit, zda mu příští rok povolit uspořádat turnaj

Vencl: ponechat, pouze informovat Výbor

Nohavica: bavíme se o změně jednoho bodu, nikoli o pravomocech hlavního rozhodčího

Kuča: pokud není nějaký bod vymahatelný, není možné jej uvádět jako povinnost

Chládek: uvést do zápisu zjištěné závady

Nohavica: stále se bavíme o něčem jiném

Podbrdský: návrh hlasování o „vhodných rozměrech“ – první variantě změny bodu 15.6 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4)

§40       Hlasování o změně bodu 15.6 SŘ dle první varianty návrhu TK (viz Příloha 4): 84:0:7

Verdikt: Změna byla přijata.

Vacek: vybavení hracího stolu, prodiskutováno v TK

Podbrdský: rozhodčí má právo zakázat předmět i při schválení protihráčem

Kuča: souhlasí s Podbrdským

Daněk: vyloučit slovo „nealkoholický“

Janatka: rozhodčí má právo rozhodnout o ovlivňování hry, je to již zahrnuto v textu

Podbrdský: alkoholický nápoj nepovolovat

Beranová: dát pouze příklad

Voráčková odešla, nový počet hlasů: přítomných 20, v zastoupení 70, celkem 90

§41       Hlasování o změně písmene a bodu 15.7 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 76:1:13

Verdikt: Změna byla přijata.

Voráčková se vrátila, nový počet hlasů: přítomných 21, v zastoupení 70, celkem 91

§42       Hlasování o povolení další předměty na stole jako písmeno c v bodě 15.7 SŘ: 85:4:2

Verdikt: Další předměty budou povoleny doplněním písmene c do bodu 15.7 SŘ.

Vacek: podoba písmene c v bodě 15.7

Král: přidat písmeno d, poslední rozhodnutí má rozhodčí

Novotný: jak má postupovat rozhodčí, pokud dojde např. k rozlití kávy

§43       Hlasování o vypuštění slov „nealkoholický nápoj“ z textu změny písmene c bodu 15.7 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 3:78:10

Verdikt: Slova nebudou vypuštěna.

§44       Hlasování přidat větu „HR má právo tyto předměty kdykoli hráčům zakázat.“ do textu změny písmene c bodu 15.7 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 60:10:21

Verdikt: Věta bude přidána.

Vojáček: pozměňovací návrh vypustit slova „pouze se svolením soupeře“

Vetešník: soupeř s tím musí souhlasit

Burda: lze vypustit, protože jsou vyjmenovány

§45       Hlasování o Vojáčkově pozměňovacím návrhu na úpravu textu změny písmene c bodu 15.7 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 17:67:7

Verdikt: Slova „pouze se svolením soupeře“ nebudou vypuštěna.

§46       Hlasování o změně písmene c bodu 15.7 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4) ve znění schválených pozměňovacích návrhů: 72:2:17

Verdikt: Změna byla přijata v následujícím znění:

c)       pouze se svolením soupeře další předměty, neovlivňující průběh hry, to jest talisman, nealkoholický nápoj. HR má právo tyto předměty kdykoli hráčům zakázat.

 

Vacek: povinnost zapsat slovo a body před námitkou, dobrý důkaz k řešení sporů

Burda: jaké sankce za nezapsání

Vacek: pouze body za tah

Novotný: zápis partie je v bodě 7, nikoli 9, záměrem je zapsat všechny údaje před řešením sporu

Jára: již je v SŘ

Nohavica: vyřešme situaci, možnost psát námitkář

Chládek: nahlásit slovo, zapsat slovo, kolonka pro žolíka zůstává volná, námitka, slovo platí, žolík se zapíše do kolonky v horní části partiáře

Voráčková: měli by to mít zapsáni oba hráči, napsat slovo na námitkář a označit žolíka v námitkáři

Chaloupka: žolíka lze zkontrolovat ve slově

Vojáček: psát žolíka hned

Novotný: návrh na zařazení nového bodu, kde bude řešeno zapisování žolíků do políček

Vetešník: z partiářů nelze rozpoznat, jaké písmeno bylo nahrazeno žolíkem

Podbrdský: pokud tam bude škrtáno, bude zápis tím méně čitelný

Nohavica: je potřeba mít důkaz, jaké písmeno bylo za žolíka

Vojáček: je nelogické psát žolíka do okénka až po schválení tahu

Podbrdský: vyhnout se problému škrtání písmen

Novotný: podává návrh na změnu bodu 7.4 jako variantu k probíranému návrhu

Vacek: zda má být důkaz zaznamenán v řádku, políčku nebo na námitkáři

Nohavica: návrh s námitkářem bere zpět

Chládek: nechat hlasovat zda žolíka nahoru nebo stačí dole

Nohavica: zapsat žolíka před ukončením tahu

Podbrdský: doklad o slově se zapisuje až po zahrání tahu

Král: co zapisuji do řádku je slovo, které chci zahrát

Vacek: musí se hláskovat žolík

Chaloupka: povinnost hláskovaní je postačující

Vacek: opakujeme názory, vyhlášení výběrového hlasování

 

§47       Výběrové hlasování o zapisování žolík v průběhu tahu – nutnost zapsat žolíka:

A)     do kolonky před stiskem hodin                                59      druhé kolo       16

B)      do kolonky před námitkou                                       62                              73

C)     do řádku pro slovo před námitkou                           14

D)     nechat beze změn                                                    9

Verdikt: Přijata varianta B, žolíka je nutno zapsat do kolonky v horní části partiáře před vznesením SLOVNÍ NÁMITKY.

§48       Hlasování o přijetí změny bodů 7.4 a 9.4.4 SŘ dle návrhu Novotného: 83:3:5

Verdikt: Změny byly přijaty v následujícím znění:

7.4                 V průběhu partie jsou hráči po každém ukončení tahu (tj. svém i soupeře) povinni (za předpokladu, že daná skutečnost v daném tahu nastala [5.2.5]) do příslušného řádku (označeného číslem ukončeného tahu):

a)       zapsat hlavní položené slovo (do sloupce SLOVO; písmeno nahrazené žolíkem se DOPORUČUJE psát do závorky)
pozn. zapisovatele: toto písmeno již bylo Sněmem schváleno v jiném znění (viz hlasování §39, znění viz Příloha 4)

b)       zapsat písmeno nahrazené žolíkem (hráči jsou povinni zapsat toto písmeno do samostatné kolonky v horní části PARTIÁŘE vždy ihned po ukončení tahu bez zbytečného prodlení a navzájem si vizuálně zkontrolovat, zda jsou jimi zapsaná písmena totožná; tento zápis je rozhodující pro řešení případného sporu o tom, jaké písmeno žolík nahrazuje)
ostatní písmena zůstávají beze změn

 

9.4.4                        Systém rozhodování SAMOOBSLUHA (Princip systému: rozhoduje se bez vyplňování NÁMITKÁŘŮ a bez řadových rozhodčích, každý hráč je současně slovníkovým rozhodčím): [13.17] [15.8.e]
– slova rozhoduje v 1. instanci (ve funkci slovníkového rozhodčího) sám namítající hráč, a to tak, že vstane od stolu (předtím, než hráči vstanou a odejdou od stolu, jsou povinni mít zapsány a navzájem zkontrolovány všechny povinnosti, stanovené v bodech 7.4.b a 7.4.c) a sám (v počítači k tomu určeném) ve slovníku NOVEX ověří, zda jím námitkované slovo JE či NENÍ PLATNÉ. Soupeř má vždy právo jít k počítači společně s namítajícím hráčem. (Oběma hráčům se doporučuje před odchodem od stolu zakrýt si písmena v zásobnících tak, aby je soupeř při cestě k počítači či zpět nemohl spatřit.)
pozn. zapisovatele: tento bod již byl Sněmem schválen v jiném znění (viz hlasování §33, znění viz Příloha 3)

 

Chaloupka: některé tresty jsou příliš přísné, v praxi se námitky nepoužívají

Vacek: TK doporučuje schválit všechny změny

Novotný: sankce by měly zůstat tak, jak jsou, protože slouží jako prevence

Voráčková: zda zmírnit všechny sankce kromě zahrání po čase nebo s nesprávným počtem písmen

Novotný: debatovat míru trestu podle citu

§49       Hlasování o změně bodu 8.5 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 74:8:9

Verdikt: Změna byla přijata.

§50       Hlasování o změně bodu 10.2.3 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 81:8:2

Verdikt: Změna byla přijata.

§51       Hlasování o změně bodu 10.2.7 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 80:9:2

Verdikt: Změna byla přijata.

§52       Hlasování o změně bodu 10.2.8 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 71:16:4

Verdikt: Změna byla přijata.

§53       Hlasování o změně bodu 11.1.1 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 27:60:4

Verdikt: Změna nebyla přijata.

§54       Hlasování o změně bodu 11.1.2 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 73:7:11

Verdikt: Změna byla přijata.

§55       Hlasování o změně bodu 11.1.3 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 75:6:10

Verdikt: Změna byla přijata.

Vetešník odešel, nový počet hlasů: přítomných 20, v zastoupení 63, celkem 83 hlasů

§56       Hlasování o změně bodu 11.1.4 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 67:7:9

Verdikt: Změna byla přijata.

Vetešník se vrátil, nový počet hlasů: přítomných 21, v zastoupení 70, celkem 91 hlasů

§57       Hlasování o změně bodu 11.1.5 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4) ve znění navrhnuté změny, vzhledem k tomu, že udělení křížku by v tomto případě znamenalo vždy ztrátu tahu: 81:7:3

Verdikt: Změna byla přijata v následujícím znění:

11.1.5.                  – pokud soupeř nesplní povinnost zahrát POVINNÉ PAS (a začne provádět tah podle bodů 5.2.5.a nebo 5.2.5.b)
sankce: ztráta stopnutého tahu + ztráta nejbližšího příštího tahu (+ uvedení do stavu na začátku tahu)

§58       Hlasování o změně bodu 11.3 SŘ dle návrhu TK (viz Příloha 4): 91:0:0

Verdikt: Změna byla přijata.

Novotný: opravit v bodě 16.32 slovo „číslovka“ na „číslo“ (viz Příloha 4).

Verdikt: Oprava byla přijata bez hlasování jako technická.

Vacek: návrh na povolení prázdného papíru na poznamenání binga, resp. poznamenání slov k ověření ve slovníku

§59       Hlasování o zařazení čistého listu papíru na poznámky mezi povolené vybavení stolu: 25:61:5

Verdikt: Čistý list papíru nebude zařazen mezi povolené vybavení stolu.

Kuča: lze zapisovat do partiáře nějaké jiné údaje?

Novotný: zrušit povinnost oznamování 10 minut do konce

§60       Hlasování o zrušení povinnosti oznamovat signál „10 minut do konce hrací doby“: 63:13:15

Verdikt: Povinnost byla zrušena.

§61       Hlasování o zákazu používat pomůcky ke kopírování zápisu partie: 2:62:27

Verdikt: Pomůcky ke kopírování zápisu partie zůstávají povoleny.

Různé

Daněk: žebříček sestavovat odděleně pro klasik a plus

§62       Hlasování o nezapočítávání partií sehraných ve verzi Klasik do společného žebříčku ČAS počínaje zítřejším dnem (tj. 15. leden 2006): 24:56:11

Verdikt: Návrh nebyl přijat, partie sehrané ve verzi Klasik se budou nadále započítávat do společného žebříčku ČAS.

Vojáček: dodržovat přesně pravidla pro započítávání turnajů

Kuča: stanovit přesně pravidla

Kuča: podle posledního rozhodnutí Výboru: minimální počet dohravších 8, turnaj musí probíhat podle pravidel (SŘ, PPS), kapacita minimálně 32 hráčů, musí být oznámen dopředu Výboru

Výsledky voleb do Výboru ČAS

volební komise: výsledky voleb do Výboru podle hlasů

             1.             Karel Sikora                                  83

             2.             Pavel Vojáček                                75

             3.             Jaromír Nohavica                          73

             4.             Petr Vetešník                                 72

             5.             Martin Vacek                                69

             6.             Jindra Voráčková                          66

             7.             Iveta Vondrátová                          55

             8.             Kateřina Rusá                                  41

             9.             Zbyněk Burda                                  40

         10.             Petr Kuča                                        24

         11.             Václav Jára                                      15

         12.             Pavel Podbrdský                              15

Konec jednání Sněmu

19.35

Jednání nového Výboru

Nohavica: předsedou nového Výboru byl zvolen Nohavica, poděkování bývalému předsedovi

Usnesení Sněmu

Kuča: usnesení Sněmu (viz Příloha 5)

skrutátoři – kontrola hlasů: 84 hlasů

§63       Hlasování o přijetí usnesení Sněmu (viz Příloha 5): 84:0:0

Verdikt: Usnesení Sněmu bylo přijato.

 


Příloha 1        

 

Zpráva o hospodaření České asociace Scrabble za rok 2005

 

Příjmy v Kč

 

Členské příspěvky                                                                            28350         (132 členů)

Startovné na ligu                                                                                 5500         (11 týmů)   

Úroky z bankovního účtu                                                                        82

Příjmy celkem                                                                                33932

 

Výdaje v Kč

 

Příspěvek na Mistrovství republiky 2004                                            5000

Pronájem a obědy na Sněm 2005                                                       5075

Občerstvení na Sněm 2005                                                                1386

Pronájem sálů na ligu a občerstvení                                                     3998

Poštovné                                                                                            1099

Partiáře, pouzdra na jmenovky                                                           1059

Baterie do hodin, opravy                                                                    1257

Kancelářské potřeby (razítko, bločky)                                                  436

Poplatky za vedení účtu                                                                      1304

Výdaje celkem                                                                               20614

 

Hospodářský výsledek                                                                 13318

 

                          počáteční stav                        změna              konečný stav

hotovost                          9431                        -2035                         7396

účet                               65394                       15353                       80747

 

Poznámka: v letošním roce nebyly zúčtovány náklady na ceny na ligu družstev 2005 a příspěvek na mistrovství republiky 2005 a proto budou zaúčtovány až v příštím účetním období.

 


Příloha 2        

 

Návrh Technické komise na úpravu Stanov ČAS

 

Článek 3

 

1.       Členem ČAS se může stát každý po podání písemné přihlášky, a to na základě písemné přihlášky a po zaplacení stanoveného členského příspěvku, s výjimkou zájemců o členství, jejichž předchozí členství v ČAS bylo ukončeno vyloučením. Přijetí takových zájemců schvaluje sněm ČAS. Osoba mladší patnácti let tak může učinit se může členem ČAS stát jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

2.       Členství v ČAS zaniká

a.        vystoupením na základě písemného oznámení;

b.        nezaplacením členských příspěvků do stanovené doby;

c.        úmrtím člena;

d.        vyloučením.

 

Článek 6

 

7.       mezi písmena fg se přidávají následující, písmeno g se přeznačí na j

g.        rozhoduje o vyloučení člena ČAS;

h.       rozhoduje o potrestání hráče (člena či nečlena ČAS) zákazem vstupu na akce pořádané pod záštitou ČAS, a to na dobu až dvou let;

i.         rozhoduje o znovupřijetí v minulosti vyloučeného člena ČAS;

 

článek 7

 

8.       za písmeno f se vkládají následující

g.        pozastavit členství člena ČAS do příštího řádného sněmu, pokud porušil stanovy ČAS či neplnil povinnosti člena ČAS, uvedené ve stanovách;

h.       stanovit zákaz vstupu na turnaje, pořádané pod hlavičkou ČAS, hráči který se hrubě provinil proti zásadám fair-play, proti zásadám obsaženým ve stanovách ČAS nebo v hracím řádu, nebo který se v souvislosti se Scrabble choval v rozporu s obecně platnými předpisy a dobrými mravy, nebo který poškozuje pověst scrabblového hnutí. Zákazem vstupu je možno potrestat jak člena, tak i nečlena ČAS, a to na přesně určený počet turnajů, nejvýše 10.

 


Příloha 3        

 

Návrhy Slovníkové komise

 

Slovníková komise:

1.       navrhuje Sněmu ČAS přijmout opravný list BLEXu+ č.5, který současně platí jako opravný list BLEXu 2001 č.7.

 

Jiří Novotný: BLEX PLUS 2003 – OPRAVNÝ LIST Č. 5 (+) – pracovní verze k 7. 12. 2005

(současně platí pro BLEX 2001 jako Opravný list č. 7 – s výjimkou slov označených + » «)

 

DOPLŇTE:             roha +

                               utájí

ZRUŠTE:                opísá

                               písat

                               upísá

 

2.       navrhuje Sněmu ČAS přijmout doplnění Přílohy č.4 PPS – Opravy nedostatků, vyskytujících se v Pramenech.

 

OPRAVY NEDOSTATKŮ, VYSKYTUJÍCÍCH SE V PRAMENECH

 

A                                                B

JE UVEDENO:                          OPRAVTE NA:                                Pramen

ainalid, -u m …;                          ainalit, -u m …;                                 ASCS

ainalidový příd.                           ainalitový příd.

diatroma, -y ž                             diatrema, diatréma, -y ž                     ASCS

dírkonožec, -žce m.                    dírkonošec, -šce m.                           SSJČ

chrousnatka, -y ž.                       chroustnatka, -y ž.                             SSJČ

lipofluscin, -u m                           lipofuscin, -u m                                  ASCS

steeloskon, -u m                         steeloskop, -u m                                ASCS

trichomizmus, -u m                      trichoizmus, -u m                               ASCS

vamlum, -u m …;                        vampum, -u m …;                             ASCS

vamlumový příd.                         vampumový příd.

 

3.       navrhuje sněmu přiznat NOVEXu stejný statut, jako má BLEX, tzn. do délky 9 slov včetně by se na oficiálních turnajích ČAS rozhodovalo tzv. jednoinstančně. Zdůvodnění: Námitky v druhé instanci jsou podávány zcela výjimečně, v roce 2005 nebyla ani jedna taková námitka oprávněná, tj. ani v jednom případě nebyla při podání námitky objevena chyba v Blexu či Novexu (aspoň o ní autoři nevědí). Hráči si již ověřili, že tyto slovníky jsou v současné době již tak kvalitní, že námitky v 2. instanci přestali zcela podávat, neboť v posledním roce se jednalo vždy o námitku neoprávněnou (za kterou vždy neoprávněně namítající obdrží křížek). Tento návrh tedy v podstatě popisuje stávající praxi. Všechny systémy rozhodování (body 9.4.1 až 9.4.4) zůstávají zachovány

 

Je zpracován návrh kompletního nového textu bodu č.4 PPS a dále článků SŘ, které by tato změna vyvolala.

 

Pravidla přípustnosti slov ČAS – Návrh (verze 2006/1 platná od 14. 01. 2006)

 

návrh nového znění bodu 4 PPS

 

4.        Přípustnost slov je posuzována pouze v případě vznesení námitky proti přípustnosti konkrétního zahraného slova. Tuto přípustnost posuzují v 1. instanci slovníkoví rozhodčí (přičemž funkci slovníkového rozhodčího může zastávat též hlavní rozhodčí) podle Slovníků ČAS (viz bod 2). (případy, kdy je nutno rozhodovat v 1. instanci podle Pramenů, rozhoduje výhradně vrchní slovníkový rozhodčí), v 2. instanci hlavní rozhodčí. Rozhodnutí rozhodčím jednou učiněné hlavního rozhodčího je v rámci hry konečné a nemůže být měněno. Elektronické i tištěné verze jsou pro posuzování přípustnosti slov rovnocenné, v 2. instanci se však vždy rozhoduje pouze podle tištěných materiálů, uvedených v bodech 4.1.3, 4.1.4, 4.2.3 a 4.2.4. Slova, jejichž přípustnost nelze (např. z důvodu jejich délky nebo z důvodu, uvedeného v poznámce u bodu 2.0) posoudit podle Slovníků ČAS elektronické verze, je vždy nutno posuzovat podle Pramenů (viz bod 3) tištěných materiálů. Přípustnost slov se posuzuje na základě délky slova (tj. počtu písmen daného slova, přičemž je písmeno „ch“ považováno za dvě písmena) následujícím způsobem (viz  též  Příloha 2):

 

4.1                 platí pouze pro VP:

a)        při rozhodování v 1. instanci se posuzují

4.1.1                        2-9písmenná slova podle slovníku NOVEX PLUS (s výjimkou, uvednou u bodu 2.0)
(2-5písmenná slova lze posuzovat též podle slovníku BLEX PLUS).

4.1.2                        10-15písmenná slova podle PRAMENŮ.
V některých případech (viz bod 4.3) je však možno i tato slova posuzovat podle slovníku NOVEX PLUS.

b)       při rozhodování v 2. instanci se posuzují

4.1.3                        2-5písmenná slova podle slovníku BLEX PLUS.

4.1.4                        6-15písmenná slova podle PRAMENŮ .

 

4.2                 platí pouze pro VK:

a)        při rozhodování v 1. instanci se posuzují

4.2.1                        2-9písmenná slova podle slovníku NOVEX KLASIK (s výjimkou, uvedenou u bodu 2.0)
(2-5písmenná slova lze posuzovat též podle slovníku BLEX nebo BLEX PLUS).

4.2.2                        10-15písmenná slova podle PRAMENŮ.
V některých případech (viz bod 4.3) je však možno i tato slova posuzovat podle slovníku NOVEX KLASIK.

b)       při rozhodování v 2. instanci se posuzují

4.2.3                        2-5písmenná slova podle slovníku BLEX nebo slovníku BLEX PLUS.

4.2.4                        6-15písmenná slova podle PRAMENŮ.

 

4.3                 Poznámka ke slovníkům NOVEX PLUS a NOVEX KLASIK
Pro posuzování přípustnosti slov v 1. instanci jsou slovníky NOVEX PLUS a NOVEX KLASIK plně použitelné pouze v rozsahu, stanoveném v bodech 4.1.1 a 4.2.1. V mnoha případech však lze tyto slovníky použít v 1. instanci i při posuzování tvarů v nich přímo neuvedených, tj. tvarů delších než 9písmenných. Tvary zde přímo neuvedené je nutno možno v některých případech posuzovat na základě přípustnosti tvarů zde uvedených (např. 1. pádu či infinitivu). Nedokáže-li však slovníkový rozhodčí takovýto tvar tímto způsobem bezpečně posoudit, je povinen ho posoudit podle PRAMENŮ.
[10písmenné slovo „maturantův“ je možno ověřit na základě přípustnosti slova „maturant“]

 

 

Příloha 2

 

4. Posuzování přípustnosti slov

 

4.1 VARIANTA PLUS

4.2 VARIANTA KLASIK

délka slova

k rozhodování je možno použít

v 1. instanci

ve 2. instanci

v 1. instanci

ve 2. instanci

2–5

NOVEX PLUS

BLEX PLUS

NOVEX KLASIK

BLEX nebo

BLEX PLUS

6–9

PRAMENY

PRAMENY

10–15

PRAMENY §)

PRAMENY §)

 

§) viz bod 4.3 (Poznámka ke slovníkům NOVEX PLUS a NOVEX KLASIK)

 

Soutěžní řád ČAS (verze 2006/1 platná od 15. 1. 2006)

 

9.                                                                       Námitky slovní

 

9.4                 V 1. instanci má pořadatel Pořadatel má právo zvolit při posuzování přípustnosti slov některý z následujících systémů rozhodování: [12]

 

9.4.4                        Systém rozhodování SAMOOBSLUHA (Princip systému: rozhoduje se bez vyplňování NÁMITKÁŘŮ a bez řadových rozhodčích, každý hráč je současně slovníkovým rozhodčím): [13.17] [15.8.e]
– slova rozhoduje v 1. instanci (ve funkci slovníkového rozhodčího) sám namítající hráč, a to tak, že vstane od stolu (předtím, než hráči vstanou od stolu, jsou povinni mít zapsány a navzájem zkontrolovány všechny povinnosti, stanovené v bodech 7.4.b a 7.4.c) a sám (v počítači k tomu určeném) ve slovníku NOVEX ověří, zda jím námitkované slovo JE či NENÍ PLATNÉ. Soupeř má vždy právo jít k počítači společně s namítajícím hráčem a vizuálně zkontrolovat, zda ověřované slovo je do počítače správně zapsané. (Oběma hráčům se doporučuje před odchodem od stolu zakrýt si písmena v zásobnících tak, aby je soupeř při cestě k počítači či zpět nemohl spatřit.)

9.4.5                        Jednotlivé systémy rozhodování lze vzájemně kombinovat.

9.4.6                        Slova, která (např. z důvodu jejich délky nebo z důvodu, uvedeného v PPS v poznámce u bodu 2.0) nejsou schopni v 1. instanci rozhodnout SLOVNÍKOVÍ ROZHODČÍ, rozhoduje vždy (podle PRAMENŮ) VRCHNÍ SLOVNÍKOVÝ HLAVNÍ ROZHODČÍ - v takovémto případě jsou hráči vždy povinni vyplnit NÁMITKÁŘ. V případě, že vrchní slovníkový rozhodčí není (v souladu se SŘ) pořadatelem jmenován, přecházejí tyto povinnosti na HR. V takovémto případě je rozhodnutí HR konečné. (Výjimka z PPS).

body 9.5 – 9.8 SE RUŠÍ

 

12.                                                                       Rozhodčí

 

12.1             Pro rozhodčí v soutěžích, pořádaných pod hlavičkou ČAS, jsou používána následující označení: [15.3] [15.4] [15.5]

a)        HLAVNÍ ROZHODČÍ [16.7]

b)       VRCHNÍ SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ
označení dalších písmen se příslušně mění

c)        SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ (tuto funkci může souběžně vykonávat též HLAVNÍ ROZHODČÍ)

d)       ŘADOVÝ ROZHODČÍ

12.2             Soutěže pořádané pod hlavičkou ČAS řídí jeden HLAVNÍ ROZHODČÍ, který musí být držitelem akreditace, udělované výborem ČAS. HR je povinen se při rozhodování řídit vždy tímto SŘ.

12.3             HLAVNÍ ROZHODČÍ řídí činnost všech ostatních rozhodčích, řeší odvolání hráčů proti rozhodnutí (vrchního) slovníkového rozhodčího, řeší všechny SLOVNÍ NÁMITKY v případech, kdy není možno rozhodnout podle Slovníků ČAS (viz PPS, bod 2), řeší všechny (ostatní) NESLOVNÍ NÁMITKY či STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE, má výhradní kompetence v případě kontumace partie, napomínání hráče nebo vyloučení hráče a schvaluje svým podpisem konečné výsledky soutěže (turnaje). Rozhodnutí HR je v rámci soutěže konečné a nemůže být změněno. [15.9]

12.4             HR je povinen vyžadovat, aby pořadatel zajistil kompletní vybavení stolu stolů pro hru. Toto vybavení je HR povinen zkontrolovat. [2.11] [15.6]

12.5             VRCHNÍ SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ je ten, kdo rozhoduje SLOVNÍ NÁMITKY v 1. instanci v plném rozsahu.
označení dalších bodů se příslušně mění

12.6             SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ je ten, kdo rozhoduje SLOVNÍ NÁMITKY v 1. instanci v omezeném rozsahu maximálně v rozsahu, který umožňují Slovníky ČAS – viz PPS, bod 2 (tj. s výjimkou případů, které je nutno rozhodovat podle Pramenů – viz PPS, bod 3).

12.7             ŘADOVÝ ROZHODČÍ je ten, kdo nerozhoduje NÁMITKY, ale vykonává pouze pomocné práce (doručování NÁMITKÁŘŮ, vyřizování rozhodnutí slovníkového rozhodčího, kontrola a odnášení PARTIÁŘŮ po skončení partie, pomoc při vyhledávání slov v Pramenech apod.)

12.8             Rozhodnutí, které rozhodčí jednou hráčům oznámí, nemůže již sám změnit nebo odvolat, a to ani v případě, že dodatečně zjistí, že rozhodl chybně.

 

15.                                                              Povinnosti pořadatele

 

15.3             Pořadatel je vždy povinen zajistit (právě jednoho) HLAVNÍHO ROZHODČÍHO [12]

15.4             Pořadatel vrcholných soutěží (např. Mistrovství republiky ve Scrabble) je vždy povinen zajistit mimo HLAVNÍHO ROZHODČÍHO ještě (alespoň jednoho) (právě jednoho) VRCHNÍHO SLOVNÍKOVÉHO ROZHODČÍHO [12]

 

4.       informuje sněm o existenci nových vydání stávajících Pramenů (3.1.2, 3.1.5), která bude v průběhu příštího roku třeba zapracovat do Blexu a Novexu:
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 3. vydání a hned 4. vydání, které je s tím třetím obsahově totožné (liší se pouze velikostí, 4. vydání bylo vydáno ve zmenšeném formátu s podtitulem „Studentské vydání“) – obě tato vydání se samozřejmě liší od 2. vydání, jsou zde doplněna nová slova a provedeny opravy.
Nový ASCS má stejnou koncepci zpracování jako ASCS z roku 1995. Od tohoto slovníku se liší následovně:

a)        byly opraveny chyby (i když jen některé, nás může těšit, že jsme je měli opraveny již v Příloze 4 – např. hesla archeopteryx, astrilol, lex)

b)       podle údaje ve slovníku bylo doplněno asi heslových 2000 slov, nicméně skutečný počet nových tvarů slov pro hru bude určitě menší, neboť některá z nich již máme jako slova přípustná z jiných Pramenů

c)        poprvé od vydání nových Pravidel českého pravopisu v r. 1993 došlo i k pravopisným úpravám u některých cizích (anglických) slov, která je možno nově psát v počeštělé podobě (např. dosud jen „toast“, nově i „toust“)

 

5.       navrhuje sněmu přijmout obě nová vydání stávajících Pramenů podle předchozího bodu. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost bude do slovníků ČAS připraven do sněmu ČAS 2006. U Nového ASCS se to s největší pravděpodobností nepodaří stihnout a bude připraven k doplnění do slovníků ČAS během měsíce února 2006.

 

6.       navrhuje sněmu zvážit možnost uzavřít stávající seznam Pramenů s tím, že již žádné další nebudou doplňovány a budou prováděny pouze běžné opravy BLEXu a NOVEXu.

 

7.       nedoporučuje NOVEX uzavřít a tento by se doplňoval stejně, jako se to děje v současnosti

 

8.       se nedokázala shodnout v otázce doplňování Pramenů o nové množiny slov a doporučuje se k této otázce vrátit, pokud bude sněmu či výboru ČAS předložena v budoucnu taková množina.

 


Příloha 4        

 

Návrhy Technické komise na úpravu Soutěžního řádu ČAS

 

Soutěžní řád ČAS (verze 2006/1 platná od 15. 1. 2006)

 

1.                                                                      Základní ustanovení

 

1.1.               Tento Soutěžní řád ČAS (dále jen SŘ) je závazný pro veškeré soutěže jednotlivců ve hře scrabble, pořádané pod hlavičkou České asociace SCRABBLE® (dále jen ČAS), v nichž jsou hrány výhradně partie jednotlivců, hrané dvěma hráči.

 

7.                                                                            Zápis partie

 

7.4.               V průběhu partie jsou hráči po každém ukončení tahu (tj. svém i soupeře) povinni (za předpokladu, že daná skutečnost v daném tahu nastala  [5.2.5] ) do příslušného řádku (označeného číslem ukončeného tahu):

a)       zapsat hlavní položené slovo (do sloupce SLOVO), pokud byl položen žolík, pak je možné a doporučuje se příslušné písmeno ve slově označit závorkami.
ostatní písmena zůstavají beze změny

 

8.                                                                           Herní chyby

 

8.5.               Za neoprávněné STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE obdrží hráč ztrácí hráč, který tah stopl, trestný křížek svůj nejbližší příští tah. [16.40] [10.4] [16.28]

 

9.                                                                         Námitky slovní

 

9.4.4.                      Systém rozhodování SAMOOBSLUHA (Princip systému: rozhoduje se bez vyplňování NÁMITKÁŘŮ a bez řadových rozhodčích, každý hráč je současně slovníkovým rozhodčím): [13.17] [15.8.e]
– slova rozhoduje v 1. instanci (ve funkci slovníkového rozhodčího) sám namítající hráč, a to tak, že vstane od stolu a sám (v počítači k tomu určeném) ve slovníku NOVEX ověří, zda jím namitkované slovo JE či NENÍ PLATNÉ. Soupeř má vždy právo jít k počítači společně s namítajícím hráčem. Předtím, než námitkující hráč odejde k počítači ověřit platnost slova,  zapíše hráč, který slovo pokládal (pokud tak již neučinil před vznesením námitky), do svého partiáře hlavní položené slovo a ohlášený počet bodů, námitkující hráč ještě před svým odchodem správnost zápisu pohledem zkontroluje (pro posouzení případného sporu o to, kolik bodů nebo jaké písmeno za žolíka bylo hlášeno, bude rozhodující tento zápis). (Oběma hráčům se doporučuje před odchodem od stolu zakrýt si písmena v zásobnících tak, aby je soupeř při cestě k počítači či zpět nemohl spatřit.)

 

10.                                                                   Námitky neslovní

 

10.2.3.                  – proti NEZAPISOVÁNÍ průběhu partie soupeřem – tj. ukončení tahu soupeřem stisknutím HODIN předtím, než má (soupeř) zapsány všechny požadované údaje, týkající se hráčova posledního ukončeného tahu.
sankce: ztráta tahu trestný křížek (+ uvedení do stavu na začátku tahu a uvedení zápisu partie do správného stavu) [5.2.6] [7.3] [7.4] [7.6]

10.2.7.                  – proti NEÚPLNÉMU PROVEDENÍ TAHU – tj. pokud soupeř ukončil svůj tah stisknutím HODIN předtím, než kompletně splnil povinnosti, vyplývající z bodu 5.2.5 (např. neoznámení bodové hodnoty tahu, nepoložení kamenů na desku, nehláskování žolíka…). [16.19] [16.21] [16.32]
sankce: v případě nehláskování žolíka trestný křížek (+ dodatečné odhláskování žolíka), v ostatních případech ztráta tahu (+ uvedení do stavu na začátku tahu)

10.2.8.                  – proti NEZAHRÁNÍ POVINNÉHO PAS – tj. pokud soupeř nesplní povinnost zahrát POVINNÉ PAS [16.19] (a místo toho buď provede svůj tah podle bodů 5.2.5.a nebo 5.2.5.b, anebo uplyne doba vymezená na jeho tah [5.1.4])
sankce: ztráta tahu, v němž mělo být zahráno POVINNÉ PAS + ztráta nejbližšího příštího tahu trestný křížek (+ uvedení do stavu na začátku tahu)

 

11.                                                                Stopnutí tahu soupeře

 

11.1.6.                  – pokud se soupeř vyjádří k hráčovu ukončenému tahu a přitom nemá ve svém zásobníku DOLOSOVÁN  [16.4]  správný počet kamenů.
sankce: v případě nadstavu ztráta stopnutého tahu (+ náprava PODSTAVU nebo NADSTAVU – v případě NADSTAVU, kdy je PŘEVRÁCEN PRÁZDNÝ SÁČEK NARUBY, má hráč právo před vylosováním vidět všechna soupeřova písmena [6.2], v případě PODSTAVU trestný křížek (+ náprava PODSTAVU ).

11.1.7.                  – pokud soupeř začne POKLÁDAT SLOVO NA DESKU [5.2.5.a] nebo ohlásí VÝMĚNU KAMENŮ [5.2.5.b] předtím, než ODSOUHLASÍ hráčův (právě ukončený) TAH
sankce: trestný křížek ztráta stopnutého tahu (+ povinné ODSOUHLASENÍ neodsouhlaseného hráčova TAHU a uvedení do stavu na začátku soupeřova tahu)

11.1.8.                  – pokud soupeř OHLÁSÍ PAS [5.2.5.c] předtím, než ODSOUHLASÍ hráčův (právě ukončený) TAH
sankce: trestný křížek ztráta nejbližšího příštího tahu (+ povinné ODSOUHLASENÍ neodsouhlaseného hráčova TAHU – soupeřem OHLÁŠENÉ PAS zůstává v platnosti pro jeho stopnutý tah)

11.1.9.                  – pokud soupeř ODSOUHLASÍ hráčův (právě ukončený) TAH předtím, než má zapsány všechny požadované údaje [7.3] [7.4] [7.5]
sankce: trestný křížek ztráta stopnutého tahu (+ uvedení zápisu partie do správného stavu)

11.1.10.              – pokud soupeř nesplní povinnost zahrát POVINNÉ PAS (a začne provádět tah podle bodů 5.2.5.a nebo 5.2.5.b)
sankce: trestný křížek + zahrání povinného PAS ztráta stopnutého tahu + ztráta nejbližšího příštího tahu (+ uvedení do stavu na začátku tahu)

 

11.2.           Při STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE čas na tah stojí. Po vyřešení problému (tj. odstranění NADSTAVU nebo PODSTAVU) je (v případě, že STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE bylo oprávněné) u nadstavu na tahu hráč, který tah stopl (tzn. že tomuto hráči se pouští čas na tah), u podstavu je na tahu hráč, jemuž byl tah stopnut.  [8.5]

11.3.           Pokud soupeř stopnutí svého tahu (z důvodů uvedených v bodě 11.1) sám uzná za oprávněné a současně přijme i z toho vyplývající sankce (ztráta stopnutého tahu či trestný křížek), považuje se problém za vyřešený (hráči nevolají k řešení problému rozhodčího).

 

15.                                                                Povinnosti pořadatele

 

15.6.           Předepsané vybavení hracího stolu (je povinen zajistit pořadatel):

b)       hrací deska, dva zásobníky na písmena (pro každého hráče jeden) a hrací kameny (všechno jednoho výrobního typu) v neprůhledném sáčku (rozměry sáčku: obvod 280 mm, délka = výška 280 mm) vhodných rozměrů (vhodnost posoudí hlavní rozhodčí)
NEBO – ALTERNATIVA: uvést rozměry minimální a možná i maximální.
ostatní písmena zůstávají beze změn

15.7.           Povolené vybavení hracího stolu (zajišťují si hráči sami - tyto předměty nesmí překážet ve výhledu a musí být umístěny na polovině stolu toho hráče, jemuž patří)

a)       psací potřeby (pero, tužka, podložka, brýle, pouzdro na brýle)

b)       hodinky (stopky) pro vlastní informativní měření celkového času (nerušící soupeře)

c)       pouze se svolením soupeře další předměty, neovlivňující průběh hry - talisman, nealkoholický nápoj.

 

16.                                                               Výklad pojmů – Obsah

 

16.21.       POLOŽIT SLOVO NA DESKU je jedna ze tří možností provedení tahu. V tom případě je hráč (předtím, než tah ukončí) dále povinen (zřetelně) oznámit počet bodů za tento tah a v případě, že použil ŽOLÍKA, je též povinen oznámit hláskováním (k hláskování se DOPORUČUJE používat hláskovací tabulku – viz. Příloha 3), jaké písmeno žolík nahrazuje. (Hráč má právo položit na desku jakékoliv slovo a oznámit jakýkoliv počet bodů.) [5.2.5] [16.41]

16.32.       VÝMĚNA KAMENŮ je jednou ze tří možností provedení tahu. Rozhodne-li se hráč pro  VÝMĚNU  KAMENŮ, je (postupně) povinen:

a)       oznámit výměnu kamenů slovy „MĚNÍM X“ (přičemž je povinen nahradit X konkrétním číslem konkrétní číslovkou, rovnající se počtu měněných kamenů –hráč má právo ohlásit výměnu 1–7 kamenů)

 


Příloha 5        

 

Usnesení sněmu ČAS konaného dne 14.1.2006 v Praze

 

Sněm ČAS bere na vědomí:

·         Zprávu o činnosti ČAS v roce 2005,

·         Zprávu o hospodaření ČAS v roce 2005,

·         Zprávu o jednání se sponzory v roce 2005.

 

Sněm ČAS schvaluje:

·         úpravu pravidel přípustnosti slov podle projednaných návrhů slovníkové komise s úpravami a přijatými změnami (podrobnosti viz zápis),

·         systém soutěží v roce 2006 (podrobnosti viz zápis),

·         úpravu soutěžního řádu podle projednaných návrhů technické komise s úpravami a přijatými změnami (podrobnosti viz zápis).

 

Sněm ČAS ukládá Výboru ČAS:

·         připravit písemnou informaci o průběhu Sněmu a jeho výsledcích a rozeslat ji jednotlivým členům,

·         zveřejnit na webové stránce ČAS znění aktuálně platných Pravidel přípustnosti slov a Soutěžního řádu,

·         zveřejnit na webové stránce ČAS informace o systému soutěží v roce 2006,

·         zabývat se propagací Scrabble včetně juniorského na internetových hernách,

·         vyřešit zprovoznění spolehlivé e-mailové adresy Výboru ČAS,

·         zajistit informování pořadatelů a rozhodčích o případných potrestaných hráčích,

·         předložit Stanovy ČAS k registraci příslušným správním orgánům,

·         doplnit vybavení ČAS na kompletní sady Pramenů pro pražskou i ostravskou sadu.

 

Sepsala návrhová komise ve složení:
Karel Král, Petr Kuča, Václav Jára