Zápis ze sněmu ČAS (16. prosince 2006, kavárna Pavučina, Ostrava)

 

13.00

Zvoleny komise

- mandátová: P. Podbrdský

- návrhová: V. Jára, M. Hrubý

- zapisovatel: P. Vetešník

- skrutátor: P. Podbrdský

 

13.05

Mandátová komise spočítala členy ČAS na rok 2007: 149 členů

počet přítomných: 16, v zastoupení 48, celkem tedy 64

Verdikt: Sněm je usnášeníschopný

 

Hlasování o programu sněmu 64:0:0 (64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) - program přijat

 

13.10

Zpráva o činnosti ČAS v roce 2006: přednesl J.Nohavica, nárůst o 32 členů, 15 klubů ve 12 městech, poděkování pořadatelům turnajů, poděkování i pořadateli MR. Velký význam má též herna.cz. Speciální poděkování K.Sikorovi za internetové stránky ČAS, P.Vetešníkovi za statistiky, D.Kučové za řízení turnajů

 

13.20      Změnil se počet přítomných (přišli V.Jára, P.Kuča, Z.Burda) přítomných 19, v zastoupení 56, celkem 75

 

Zpráva o činnosti ČAS přijata poměrem hlasů 64:0:11

 

Zpráva o hospodaření ČAS v roce 2006, I.Vondrátová: viz příloha č. 1

 

Zpráva přijata poměrem hlasů 69:0:6

 

13.30

Zpráva o jednání se sponzory v roce 2006, J.Nohavica: Matell platí většinu nákladů na pořádání MR, část příspěvku od Matellu je v materiálním plnění – nové hodiny, nově získáno 125 sad písmen, uvažuje se o zakoupení promítačky a plátna. Dalším sponzorem je Dobrá čajovna.

 

Hlasování o přijetí zprávy o jednání se sponzory: 75:0:0    Zpráva přijata.

 

13.35

Jednací řád, Stanovy ČAS – není nutno projednávat, nebyl zaznamenán žádný návrh na změnu.

 

13.35

Systém soutěží ČAS

 

Kvalifikace MR

 

Kuča: problém s turnajem v Pardubicích (neúplné údaje)

V samostatném hlasování pardubický turnaj schválen 74:0:1

 

Termínová listina 2007

 

            Datum                                     Místo                           Pořadatel

1.         27. ledna 2007                        Kladno                        Chaloupka Pavel

2.         24. února 2007                        Praha                           Přikryl Michal, Vojáček Pavel

3.         3. března 2007                        Brno                            Balunová Zlata

4.         23. března 2007                      Přerov                         Biolek Jaroslav

5.         7. dubna 2007                         Hronov                        Jára Václav

6.         12. května 2007                      Zlín                              Klimešová Dana

7.         26. – 27. května 2007             Hradec Králové           Burda Zbyněk

8.         23. června 2007                      Litoměřice                    Ryvola Jiří, Kuča Petr

9.         14. – 15. července 2007          Pardubice                    Bahník Michal

10.       11. srpna 2007                        Bystřice nad Olzou       Viochna Marián

11.       8. září 2007                             Bohumín                      Vlk Robert

12.       29. září 2007                           Praha                           Kučová Dana, Zeman Dan

13.       13. října 2007                          Babice                         Palička Pavel

14.       27. října 2007                          Náchod                       Kracík Jiří

15.       10. listopadu 2007                   Volyně                         Jára Václav

16.       17. listopadu 2006                   Bruntál                         Rybínová Anna

 

Termínová listina přijata  66:0:9

 

- Počet turnajů započítávaných do kvalifikace

 

počet započítávaných:

 

Vetešník – návrh na zvýšení započítávaných turnajů na 7

Viochna – návrh na zvýšení na 8

 

Výběrové hlasování A=6, B=7, C=8

1.kolo A: 19, B: 39, C: 45

2. kolo B: 30,  C: 41

 

Započítávat se bude 8 turnajů

 

- Hlasování o zachování systému přidělování kvalifikačních bodů: 74:0:1

Verdikt: Stávající systém byl zachován

 

14.10 Přišel P. Mikšík, přítomno 76 členů

 

- Systém kompenzací

 

Kuča: návrh kompenzační body zrušit, v SŘ není zakázáno udělování kompenzačních bodů, pokud hráč v turnaji současně hraje

Daněk: váha kompenzačních bodů se sníží vlivem většího počtu započítávaných turnajů

Jára: snížit počet kompenzací na 1 osobu, odkazuje na zápis z TK

Podbrdský: může se to počítat s nižším procentem

Nohavica: rozhodnout o tom, zda kompenzační body zrušit

Ďuriš: je to ocenění rozhodčího či pořadatele, který nemůže hrát

Jára: rozhodčí je odměněn finančně

Novotný: pořadatel a rozhodčí je znevýhodněn

Podbrdský: kompenzace je někdy zneúžívána jako „jisté body“

Daněk: počítat kompenzaci ze všech turnajů

 

Hlasování o zrušení kompenzací: 16:60:0  - kompenzační body nebyly zrušeny

 

Návrh: Kompenzační body za QT může obdržet 1 osoba (pořadatel nebo rozhodčí) na návrh hlavního pořadatele a současně se tato osoba nesmí turnaje zúčastnit jako hráč

 

Hlasování 60:12:4 - návrh přijat

 

Návrh: Výše kompenzací je 1/7 (jedna sedmina) ze 7 nejlepších výsledků   72:4:0 – návrh přijat

 

- Finálový turnaj MR: uspořádá klub Kališníci (P.Vojáček, M.Přikryl)

 

MR juniorů

 

nabídky D. Kučové (staženo po nabídce Pavučiny) a Pavučiny. Finále bude v Ostravě, pořadatel klub Pavučina

Hlasování 74:0:2 – návrh byl přijat

 

Nohavica: otázka, zda pořádat u juniorů kvalifikace

Kuča: kvalifikace byly pouze v rámci olympiády, jinak není potřebné je pořádat

Nohavica: vést tabulku juniorů z QT

Podbrdský: vzhledem k počtu juniorů na QT to nemá žádnou hodnotu

Kuča: účastníci QT by měli přednost k účasti ve finále

Sikora K: motivovat k účasti slevou startovného na QT

Kuča: tato sleva by se měla řešit dotací výboru

Jára: navrhuje příspěvek na dopravu pro finalisty ze strany ČAS

 

Liga družstev: přečtena informace P.Vojáčka – viz příloha č.2, sněm bere na vědomí

 

Další soutěže

 

- Pohár mistrů klasického scrabble – P. Kuča bude dál pořádat

 

Hlasování o zařazení PKMS mezi oficiální soutěže ČAS:   22:43:11 - PKMS nebude oficiální soutěží ČAS

 

- Grand Prix zůstane stejně jako v roce 2006

 

Sikora K: zda by ČAS nedotovala ceny pro GP

Ďuriš: zda by příspěvek nemohl být součástí startovného

Jára: pozor na hotovostní ceny – nutnost zdanění!

 

Návrh: Ceny pro vítěze MR (nejlepší 3) i vítěze GP (nejlepší 3) jako oficiální soutěže ČAS budou finančně dotovány  - hlasování  70:0:6. O výši dotace rozhodne výbor ČAS.

 

14.45

Pravidla přípustnosti slov

 

Vetešník: slovníková komise proběhla na internetu, doporučuje přijmout opravné listy Blexu

 

Hlasování o změnách v Blexu (viz samostatné přílohy) – hlasování 75:0:1 – opravné listy č. 6+ (Blex 2003) a č. 1 (Blex 2007) přijaty

 

Sněm bere na vědomí opravný list Novexu 2007 (viz samostatná příloha)

 

- Návrh na úpravy PPS:

 

2.3    Jiří Novotný: BLEX PLUS 2007 - Slovník dvou až pětipísmenných tvarů slov přípustných pro hru scrabble (3. rozšířené vydání - zelená obálka) (dále jen BLEX PLUS)

 

Hlasování: 74:0:2 – článek 2.3 přijat

 

8.2.5        Přídavná jména vytvořená z příčestí trpného [nesený, nesená, nesené, nesení]

 

Hlasování: 74:0:2 – článek 8.2.5 přijat

 

15.30

Soutěžní řád

 

Návrhy z jednání technické komise:

 

Úprava článků 7.7 a 15.7:

 

7.7       Hráč je povinen (v průběhu partie) zaznamenávat slova či písmena (položená na hrací desku) výhradně způsobem, stanoveným v bodě 7.4, přičemž má právo pořizovat průpis tohoto záznamu. Žádné jiné (další) zaznamenávání (zapisování, odškrtávání) slov či písmen není přípustné.

 

15.7     Povolené vybavení hracího stolu (zajišťují si hráči sami – tyto předměty nesmí překážet ve výhledu a musí být umístěny na polovině stolu toho hráče, jemuž patří)

            a) psací potřeby (pero, tužka, podložka, brýle, pouzdro na brýle, věci potřebné pro pořízení průpisu záznamu partie)

b) hodinky (stopky) pro vlastní informativní měření celkového času (nerušící soupeře)

c) pouze se svolením soupeře další předměty, neovlivňující průběh hry, tj. talisman, nealkoholický nápoj. HR má právo tyto předměty kdykoli hráčům zakázat.

 

Hlasování:  65:3:8 – změny článků 7.7 a 15.7 byly přijaty

 

Návrh: Povolení čistého papíru na poznámky:   hlasování   9:63:4 - návrh nebyl přijat

 

- Problém 2 druhů hodin:

 

Vetešník: úprava řešící problém pro oboje hodin – místo dozní dát rozezní

Kuča: nesouhlasí, u starých ponechat stávající režim

Novotný: nové hodiny umožňují řešit spor, zda bylo zmáčknuto včas

Podbrdský: při dvojkliku to nelze využít, ale i tak lze využít pro rozhodnutí

Vondrátová: tento problém by nastával často a vedl by ke sporům

Sikora: rozhodčímu to ušetří práci občas, ale mnoha hráčům to přidá stres

 

Návrh:

5.2.6     Každý vlastní tah je hráč povinen ukončit stisknutím  HODIN  předtím, než dozní jejich poslední zvukový signál (čímž současně pouští čas na tah soupeře).  U nového typu hodin je povoleno násobné stisknutí, s tím, že první stisk musí být proveden nejpozději v průběhu znění závěrečného dlouhého tónu. [5.1.3] [5.1.4] [7.6] [10.2.6]

 

Hlasování: 64:3:9 – úprava článku 5.2.6 přijata

 

Návrh: Zrušení přednostního práva členů ČAS k účasti na QT:

 

Kuča: odmítnutí nečlenů ČAS nastalo na turnaji v Praze

Burda: každá kvalifikace je akce ČAS

Novotný: člen organizace by měl mít nějakou výhodu

Majtánová: omezit to časem, do kdy přednost členů platí

 

Hlasování:   42:21:13  návrh byl přijat, členové ČAS nemají přesnostní právo k účasti na QT

 

Návrh:

14.2 Partie kontumovaná v neprospěch jednoho hráče končí skórem buď 0:200 v neprospěch kontumovaného hráče, anebo stávajícím stavem (podle toho, co je pro nekontumovaného hráče výhodnější z hlediska kritéria TurČAS  [16.29] ; výpočet provede výpočetní tým a sdělí výsledek). Hodnoty písmen v zásobnících se přitom neodečítají.

 

Hlasování: 67:7:2 - návrh byl přijat

 

Návrh:

14.4      Přijme-li pořadatel hráče v průběhu soutěže, obdrží tento hráč za všechna dosud ukončená (tj. jím neodehraná) kola nula bodů a skóre 0:0. Hráč, který ze soutěže dočasně odstoupí (a opět se do soutěže vrátí), obdrží za každé vynechané kolo nula bodů a skóre 0:0.  [2.13] [13.15]

 

Hlasování:  71:0:5 – návrh byl přijat

 

Různé:

Nohavica: navrhuje řešit situaci s 8 písmeny – tato situace nastává velmi často, navrhuje americký způsob – volba ze 3 náhodně vybraných písmen

Daněk: pod tlakem situace to povede k šátrání v pytlících

Novotný: nastává to často

Vetešník: ve většině případů je to omyl a ne úmysl

Sikora: trestalo by to ty poctivé, co se přiznají

 

Hlasování: 26:9:41 - návrh nebyl přijat

 

Zdrsnění žolíků – bude řešit výbor ČAS

 

Nohavica: úvaha, zda rozšířít současnou hrací sadu

Kuča: ze scrabblového hlediska je možno podpořit, povede to k prodloužení hrací doby

Podbrdský: jak by se k tomu stavěl Matell (podle Nohavici bez problémů), místo pro další písmena na desce není

Ďuriš: nemá pocit nedostatku samohlásek

Novotný: původní sada je z hlediska četnosti písmen špatně vypočtena, tím by se to narovnalo

 

Vetešník: informace o jednání s Filipem Šefrnou  z herny.cz – přislíbena možnost umístění informací o dění ČAS na stránkách herny

 

16.50 konec základního jednání sněmu

 

17.00 Hlasování a přijetí usnesení sněmu ČAS – přijato poměrem hlasů 76:0:0

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1

 

 

 

Příloha č. 2

Liga 2007

 

O konečné podobě příštího ročníku ligy rozhodne sbor ligových kapitánů na tradiční schůzce na turnaji v Kladně.

 

Do příštího ročníku ligy se přihlásilo 11 družstev. Oproti minulému ročníku se letos ligy nezúčastní družstvo Otavy a Kališníků. Navíc se přihlásilo družstvo Mladá garda s kapitánkou Markétou Gutmanovou.

 

Bude navrhován stejný systém jako v minulém ročníku ligy, tzn. tři kompletní kola rozložená do čtyř hracích dnů. Vzhledem k lichému počtu účastníků bude mít v každém kole každé družstvo jeden volný los.

 

Hrát se bude jako už obvykle v neděli po kvalifikačním turnaji.

Navrhovaná místa jsou :

 

1, po kališnickém turnaji v Praze

2, po turnaji v Hronově

3, po turnaji v Náchodě

4, buď po turnaji v Bohumíně nebo po turnaji v Bruntále

 

O čtvrtém turnaji rozhodne hlasování ligových kapitánů.

 

Do konce roku Pavel Vojáček rozešle kapitánům dopis s návrhem příštího ročníku ligy, tak aby ho mohli probrat ve svých družstvech a navrhnout eventuální změny. O těch se pak bude rozhodovat na již uvedené poradě ligových kapitánů v Kladně.