Zápis z Technické komise ČAS

 

            Nepřetržité zasedání Technické komise ČAS (dále jen TK) proběhlo v měsících říjen až  prosinec 2005 formou internetové diskusní skupiny. Návrhy, které vzešly z diskuse TK, byly na závěr jejím členům předloženy k hlasování. Zde jsou uvedeny změny a doporučení, které získaly v TK podporu větší než malou, v závorce je uvedeno procento hlasujících pro každý z návrhů.

 

Technická komise:

 

1)      TK doporučuje hrát příští ročník kvalifikace na MR podobně jako letos,  s tím, že hráčům se do kvalifikace MR bude započítávat opět např. 6 turnajů z 15, na MR se utká 32 nejlepších hráčů z kvalifikace. Pokud se o pořádání kvalifikačních turnajů přihlásí více zájemců, než bude Sněm ochoten akceptovat, je třeba dbát na to, aby šanci pořádat kval. turnaj dostali i případní noví pořadatelé. Sněm by měl zvážit zrušení povinné slevy 25% ze startovného pro členy ČAS na kvalifikačních turnajích, namísto toho by byly stanoveny maximální výše startovného pro členy a pro nečleny ČAS (43%). TK doporučuje, aby do žebříčku mohly být započítány pouze partie z těch turnajů, které byly řízeny kvalifikovaným rozhodčím (87%). Dále doporučuje vypracovat systém školení rozhodčích, který by garantoval jejich vysokou odbornost (94%). Do žebříčku by i nadále měly být započítávány partie hrané oběma variantami (PLUS i KLASIK).

2)      Rozhodně by mělo zůstat zakázáno „škrtání písmen“ při partii, ale Sněm by mohl zvážit, zda povolit prázdný papír na zaznamenání slov (44%), které si hráč chce z nějakého důvodu zapamatovat (hezká binga, nebo slova jejichž platnost si chce hráč po partii ověřit. Tento papír by nesměl být použit pro „odškrtávání“ písmen (případně zapracovat do bodu 7.7) .

47% hlasujících podpořilo návrh doplnit bod 15.7 soutěžního řádu,který se týká        konkretizování povolených předmětů na hracím stole

Povolené vybavení hracího stolu (zajišťují si hráči sami - tyto předměty nesmí překážet ve výhledu a musí být umístěny na polovině stolu toho hráče, jemuž patří) a) psací potřeby (pero, tužka, podložka, brýle, pouzdro na brýle) b) hodinky (stopky) pro vlastní informativní měření celkového času (nerušící soupeře) c) pouze se svolením soupeře další předměty, neovlivňující průběh hry - talisman, nealkoholický nápoj

 

3)      TK se shodla na principu (93%), že v Soutěžním řádu by měla být zakotvena povinnost, aby ještě před odchodem k vyřešením slovní námitky formou samoobsluhy hráči měli povinnost zapsat do partiářů zahrané slovo a body za něj. Navrhuje doplnění bodu 9.4.4. SŘ  takto (87%): Systém rozhodování SAMOOBSLUHA (Princip systému: rozhoduje se bez vyplňování NÁMITKÁŘŮ a bez řadových rozhodčích, každý hráč je současně slovníkovým rozhodčím): [13.17] [15.8.e] - slova rozhoduje v 1. instanci (ve funkci slovníkového rozhodčího) sám namítající hráč, a to tak, že vstane od stolu a sám (v počítači k tomu určeném) ve slovníku NOVEX ověří, zda jím namitkované slovo JE či NENÍ PLATNÉ. Soupeř má vždy právo jít k počítači společně s namítajícím hráčem. Předtím, než námitkující hráč odejde k počítači ověřit platnost slova,  zapíše hráč, který slovo pokládal (pokud tak již neučinil před vznesením námitky), do svého partiáře hlavní položené slovo a ohlášený počet bodů, námitkující hráč ještě před svým odchodem správnost zápisu pohledem zkontroluje (pro posouzení případného sporu o to, kolik bodů nebo jaké písmeno za žolíka bylo hlášeno, bude rozhodující tento zápis).  Oběma hráčům se doporučuje před odchodem od stolu zakrýt si písmena v zásobnících tak, aby je soupeř při cestě k počítači či zpět nemohl spatřit.

4)      TK se shodla (94%) na návrhu povolit v SŘ, aby žolíky mohly být při zápisu slova označovány závorkami. Nemalá část hlasujících (44%) je pro to, označování žolíka závorkami nařídit jako povinnost.

5)      TK doporučuje zmírnění některých dle jejího názoru nepřiměřeně vysokých trestů za herní chyby, a to tak, že namísto ztráty tahu by byl trestem trestný křížek (přesné znění jednotlivých bodů najdete v příloze). Navrhované zmírnění trestů se týká těchto bodů SŘ:

-         8.5: Neoprávněné stopnutí tahu soupeře  (69%)

-         10.2.3: Nezapisování průběhu partie soupeřem (56%)

-         10.2.7: Neúplné provedení tahu- v případě nehláskování žolíka zmírnit trest na trestný křížek (56%)

-          10.2.8: Nezahrání povinného PAS (namísto ztráty příštího tahu trestný křížek) (56%)

-         11.1.1: Podstav písmen v zásobníku (69%)

-         11.1.2: Pokládání písmen na desku před odsouhlasením soupeřova tahu (62%)

-         11.1.3: PAS před odsouhlasením soupeřova tahu (62%)

-         11.1.4: Odsouhlasení tahu, aniž jsou zapsány všechny údaje (60%)

-         11.1.5: Nezahrání povinného PAS (56%)

6)      TK doporučuje (87%) vyškrtnout slovo „jednotlivců“ v bodu 1.1 SŘ „Tento soutěžní řád .. je závazný pro veškeré soutěže jednotlivců ve hře Scrabble.“.

7)      TK se shodla na tom (81%), že je třeba upravit SŘ v bodě 15.6b), kde je stanoven předepsaný rozměr pytlíků na písmena: 280mm obvod, 280mm výška.  Neshodla se však na způsobu, jakým způsobem rozměr pytlíku definovat – bylo by možné určit minimální výšku a obvod pytlíku, případně také maximální rozměry. Nebo v SŘ uvést pouze větu, že sáček musí být „vhodných rozměrů“, přičemž vhodnost by posoudil hlavní rozhodčí. 

8)      TK se neshodla (50%), zda  by v SŘ měl být přímo uveden vzoreček, jak spočítat (viz. SŘ bod 14.2), zda je v případě kontumace pro nekontumovaného hráče výhodnější skóre 200:0, nebo stávající stav partie. Dosud je v SŘ uvedeno, že výpočet provede výpočetní tým.

9)       TK se shodla na principu, že je nezbytné umožnit trestat hráče za nesportovní chování, manipulace s výsledky apod. Právo trestat hráče by měl  Výbor ČAS, který by ukládal tresty zákazu účasti na turnajích hraných pod hlavičkou ČAS, avšak nejvýše do příštího sněmu (93%), a také Sněm, který by mohl hráče vyloučit z ČAS, udělit mu zákaz účasti na turnajích v určitém období, nebo potrestat hráče trestem odečtení určitého počtu kvalifikačních bodů do příští sezóny (88%).  Je třeba umožnit, aby zmanipulované partie mohly být zpětně odebrány ze žebříčku (87%), odebrání kvalifikačních bodů za turnaj, v němž se hráč dopustil vážného prohřešku (93%)

 

 

 

 

 

STANOVY

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Česká asociace Scrabble(R) (dále jen "ČAS") je sdružení hráček a hráčů hry Scrabble(R).
 2. Sídlo ČASu je na adrese U Vodojemu 664/4, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Obvodem působnosti je Česká republika.

Článek 2
Cíl činnosti

 1. Cílem činnosti ČASu je
  1. propagovat deskovou hru Scrabble(R) a sdružovat zájemce o tuto hru;
  2. vyvíjet metodickou, konzultační a informační činnost, pořádat společné akce a vydávat periodika, to vše se zaměřením na hru Scrabble(R).
 2. Za tímto účelem ČAS
  1. pořádá turnaje, zajišťuje školení rozhodčích a organizuje pro své členy i veřejnost další akce propagující a popularizující hru Scrabble(R) v České republice;
  2. podporuje pořádání aktivit dle bodu a) prostřednictvím klubů ČASu i jiných skupin a poskytuje materiálovou a konzultační pomoc;
  3. vypracovává, schvaluje a šíří českou verzi oficiálních pravidel hry Scrabble(R), směrnice pro pořádání turnajů a pro akreditace turnajů a rozhodčích;
  4. navazuje styky s ostatními českými i zahraničními hráči hry Scrabble(R) a jejich organizacemi;
  5. dohlíží na ochranu autorských práv.

Článek 3
Členství

 1. Členem ČASu se může stát každý po podání písemné přihlášky , a to na základě písemné přihlášky a po zaplacení stanoveného členského příspěvku, s výjimkou zájemců o členství, jejichž  předchozí členství v ČAS bylo ukončeno vyloučením. Přijetí takových zájemců schvaluje sněm ČAS. Osoba mladší patnácti let tak může učinit se může členem ČAS stát jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
 2. Členství v ČASu zaniká
  1. vystoupením na základě písemného oznámení;
  2. nezaplacením členských příspěvků do stanovené doby;
  3. úmrtím člena,
  4. vyloučením

Článek 4
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo
  1. účastnit se turnajů, školení a jiných akcí pořádaných ČASem;
  2. účastnit se Sněmu s hlasem rozhodujícím a podávat na něm návrhy a stížnosti proti rozhodnutím jiných orgánů ČASu nebo vznášet dotazy;
  3. účastnit se všech jednání ostatních orgánů ČASu a obracet se na ně s návrhy, stížnostmi a dotazy týkajícími se činnosti ČASu a obdržet na ně odpověď do 30 dnů;
  4. volit a být volen do orgánů ČASu;
  5. být průběžně informován o jednáních orgánů ČASu a být informován o akcích pořádaných v rámci ČASu;
  6. být akreditován jako rozhodčí, splní-li všechny požadavky akreditace;
  7. vystoupit z ČASu.
 2. Člen je povinnen
  1. dodržovat stanovy a vnitřní směrnice ČASu;
  2. platit včas členské příspěvky ve stanovené výši;
  3. propagovat cíle ČASu, Scrabble(R), oficiální pravidla Scrabble(R) a fair-play, nejen v ČASu, ale i mimo něj.

Článek 5
Orgány ČASu

 1. Orgány ČASu jsou
  1. sněm;
  2. výbor České asociace Scrabble(R) (dále jen "VČAS").
 2. ČAS může k plnění svých cílů zřizovat další trvalé nebo dočasné orgány.

Článek 6
Sněm

 1. Sněm je nejvyšším orgánem ČASu.
 2. Sněm je svoláván nejméně jednou za 13 měsíců VČASem na základě jeho rozhodnutí. Sněm musí VČAS svolat také na písemnou žádost alespoň jedné pětiny členů ČASu, a to do dvou měsíců od doručení žádosti o její konání. V obou případech se sněm svolává včasným oznámením v tisku nebo písemným pozváním každého člena.
 3. Jednání sněmu řídí pověřený člen VČASu.
 4. Člen přítomný na sněmu disponuje jedním hlasem. Člen ČAS může udělit písemnou plnou moc jinému členu ČAS, který ho bude v jeho nepřítomnosti zastupovat na sněmu. Rozsah této plné moci není omezen a je dán dohodou pověřujícího a pověřeného člena.
 5. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nebo zastoupena alespoň jedna pětina členů ČASu. Nesejde-li se dostatečný počet členů ČASu ve stanovenou hodinu, mají přítomní členové po uplynutí dalších 30 minut právo jednat a usnášet se jako řádný sněm.
 6. Dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných a zastoupených členů sněm
  1. schvaluje změny stanov ČASu;
  2. rozhoduje o začlenění ČASu do širšího organizačního rámce nebo o vystoupení z něj.
  3. ve spolupráci s majitelem licence Scrabble(R) navrhuje a schvaluje změny oficiálních pravidel Scrabble(R) v České republice;
 7. Nadpoloviční většinou hlasů přítomných a zastoupených členů sněm
  1. schvaluje rozpočet ČASu;
  2. určuje výši členských příspěvků;
  3. schvaluje zprávu o činnosti ČASu a plán činnosti na další období;
  4. volí a odvolává členy a náhradníky VČASu;
  5. rozhoduje o návrzích a stížnostech členů;
  6. vydává si jednací řád;
  7. rozhoduje o vyloučení člena ČAS;
  8. rozhoduje o potrestání hráče (člena či nečlena ČAS)  zákazem  vstupu  na  akce  pořádané  pod  záštitou ČAS, a to na dobu až dvou let;
  9. rozhoduje o znovupřijetí v minulosti vyloučeného člena ČAS;
  10. v odůvodněných případech může některé ze svých pravomocí přenést na VČAS.
 8. Řádný sněm musí předcházet všem soutěžím pořádaným pod hlavičkou ČAS v daném roce.

Článek 7
Výbor České asociace Scrabble(R)

 1. VČAS řídí činnost ČASu v době mezi zasedáními sněmu. Řídí se přitom stanovami a usneseními sněmu a jeho usnesení jsou závazná pro všechny členy ČASu.
 2. Funkční období VČASu je od data konání sněmu, na kterém byl výbor zvolen, do data konání druhého sněmu následujícího po tomto sněmu. Výbor vykonává svou funkci i po skončení jeho funkčního období až do zvolení nového výboru. Po skončení své činnosti výbor předá agendu a materiál ve správě ČAS nově zvolenému výboru do šesti týdnů.
 3. VČAS tvoří předseda, místopředseda, hospodář, jednatel a další členové VČASu, kteří byli zvoleni sněmem. VČAS má nejméně 5 členů a 2 náhradníky, kteří nastupují na uvolněná místa členů VČASu.
 4. V případě, že počet členů VČASu poklesne pod počet zvolený sněmem, přestože na uvolněná místa nastoupili náhradníci, má VČAS právo kooptovat z řad členů ČASu další členy. Kooptace podléhá dodatečnému schválení nejbližším sněmem.
 5. Ustavující schůze VČASu se koná bezprostředně po skončení sněmu. Na ustavující schůzi zvolí VČAS ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a jednatele.
 6. Zasedání VČASu svolává předseda VČASu nejméně jednou za 3 měsíce.
 7. VČAS je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pokud je VČAS usnášeníschopný, rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 8. Pravomoci a povinnosti VČASu:
  1. koordinuje a zajišťuje celkovou činnost ČASu, vztah ke státním orgánům, vztah k majiteli licence Scrabble(R) pro Českou republiku a vztahy mezi jednotlivými kluby ČASu;
  2. jmenuje zástupce ČASu do širších organizačních struktur, jichž je ČAS členem;
  3. svolává sněm ČASu a organizačně zajišťuje jeho jednání;
  4. schvaluje mimorozpočtové výdaje, které musí být dodatečně předloženy ke schválení sněmu;
  5. schvaluje vnitřní směrnice ČASu, zejména směrnice pro akreditaci turnajů do struktury mistrovství České republiky ve Scrabble(R) a směrnice pro akreditaci rozhodčích turnajů;
  6. na základě doporučení klubů jmenuje vedoucí sekcí k jednotlivým problémům činnosti, kteří tímto získávají právo účasti na jednáních VČASu.
  7. pozastavit členství člena ČAS do příštího řádného sněmu, pokud porušil stanovy ČAS či neplnil povinnosti člena ČAS, uvedené ve stanovách h) stanovit zákaz vstupu na turnaje, pořádané pod hlavičkou ČAS, hráči který se hrubě provinil proti zásadám fair-play, proti zásadám obsaženým ve stanovách ČAS nebo v hracím řádu, nebo který se v souvislosti se Scrabble choval v rozporu s obecně platnými předpisy a dobrými mravy, nebo který poškozuje pověst scrabblového hnutí. Zákazem vstupu je možno potrestat jak člena, tak i nečlena ČAS, a to na přesně určený počet turnajů, nejvýše 10

Článek 8
Předseda VČASu

 1. Předseda zastupuje VČAS na veřejnosti. Při tomto jednání je vázán stanovami, usneseními a rozhodnutími orgánů ČASu. Podepisuje písemnosti jménem ČASu.
 2. Organizuje a koordinuje činnost VČASu, svolává jeho zasedání.
 3. Odpovídá sněmu za plnění jeho usnesení.
 4. Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, zastupuje ho místopředseda nebo jiný člen VČASu pověřený VČASem. V takovém případě je zastupující osoba oprávněna podepisovat také písemnosti ČASu na základě písemné plné moci podepsané většinou členů VČASu.

Článek 9
Majetek a hospodaření ČASu

 1. Majetek ČASu se skládá z inventáře, finančních prostředků, nemovitostí a hospodářských zařízení se všemi jeho movitostmi i nemovitostmi. VČAS upraví způsoby nabývání, vlastnění a vyřazování majetku ČASu. Ve finančních záležitostech, kterými se rozumí zejména výběr a správa členských příspěvků, zakládání, používání a rušení účtů, správa hotovosti apod. je pověřen jednáním za VČAS, včetně práva podpisu, zvolený hospodář VČASu.

Článek 10
Kluby ČASu

 1. Členové asociace se mohou sdružovat do klubů ČASu (dále jen "klub"), které se stávají organizačními jednotkami ČASu a jednají svým jménem.
 2. Klub zakládají nejméně 4 členové ČASu, kteří ze svého středu zvolí předsedu klubu a pokladníka. Klub vzniká dnem schválení VČASem.
 3. Předseda klubu má tato práva a povinnosti:
  1. zastupuje klub na veřejnosti;
  2. zastupuje klub na jednání a při hlasování sněmu.
 4. Pokladník klubu má tato práva a povinnosti:
  1. v souladu s vnitřními směrnicemi ČASu se stará o majetek a finanční záležitosti klubu;
  2. zastupuje předsedu v případě, že tento nemůže vykonávat své povinnosti.
 5. Klub může na sněmu zastupovat i jiná osoba pověřená klubem.
 6. Klub se může zavazovat do výše svého jmění, za závazky klubu ručí předseda. Za závazky klubů neodpovídá ČAS jako celek, kluby neodpovídají za závazky ČASu.
 7. Další pravidla pro činnost klubů určí VČAS.
 8. Klub zaniká
  1. pokud se na zániku dohodnou alespoň dvě třetiny jeho členů;
  2. pokud počet jeho členů klesne pod čtyři;
  3. v případě zániku ČASu.
 9. O způsobu naložení s majetkem zanikajícího klubu rozhodují jeho členové dvoutřetinovou většinou hlasů. Nedojde-li k dohodě do 2 měsíců ode dne zániku klubu, rozhodne o jeho majetku VČAS.

Článek 11
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Pokud se sněmu nepodaří podle jednacího řádu obsadit ani minimální požadovaný počet míst ve Výboru ČAS a dosavadní členové výboru odmítnou nadále své funkce vykonávat, ČAS se rozpouští a zaniká.
 2. ČAS může zaniknout způsobem uvedeným v obecně závazných právních předpisech. V případě zániku ČASu bude s jeho majetkem naloženo podle rozhodnutí sněmu.
 3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení sněmem.

 

 

 

 

Soutěžní řád ČAS

(verze 2005/1 platná od 15. 01. 2005)

 

1. Základní ustanovení

 

1.1       Tento Soutěžní řád ČAS (dále jen SŘ) je závazný pro veškeré soutěže jednotlivců ve hře scrabble, pořádané pod hlavičkou České asociace SCRABBLE® (dále jen ČAS).

 

NEBO (alternativa)

1.1       Tento Soutěžní řád ČAS (dále jen SŘ) je závazný pro veškeré soutěže ve hře scrabble, pořádané pod hlavičkou České asociace SCRABBLE® (dále jen ČAS), v nichž jsou hrány výhradně partie jednotlivců, hrané dvěma hráči.

 

1.2.      Tento SŘ nepodává informace o základních pravidlech scrabblu. Vychází se zde z předpokladu, že hráči základní pravidla hry (tj. pokládání slov a počítání bodů) ovládají.

1.3       Hráč, účastnící se soutěže, pořádané pod hlavičkou ČAS, je povinen se s platným SŘ seznámit. Prezencí k turnaji (soutěži) hráč vyjadřuje svůj souhlas s tím, že se bude v turnaji (soutěži) všemi ustanoveními platného SŘ řídit.

1.4       Použité termíny (zkratky), jejichž význam není podán přímo v bodě, kde jsou uvedeny, jsou definovány v bodě 16 (Výklad pojmů - Obsah).

 

2. Základní práva a povinnosti hráče

 

2.1       Hráč je povinen dostavit se k prezenci do soutěže podle propozic, vydaných pořadatelem

soutěže.  [13.15] [13.16]

2.2       Hráč je povinen na výzvu pořadatele prokázat svou totožnost.

2.3       Hráč je povinen dostavit se k sehrání partie dostatečně včas před jejím plánovaným

zahájením, aby stihl přípravu na tuto partii.  [3] [13.1]

2.4       Hráč je povinen v maximální možné míře zachovávat klid v místnosti, kde se hraje a případně též v sousedních prostorách, pokud by mohlo dojít k rušení hrajících hráčů.

2.5       Hráč je povinen dodržovat SŘ a zásady fair play a vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které

by mohlo vyvolat nedorozumění, zlehčovalo nebo zesměšňovalo soupeře nebo rozhodčí či

bylo nějakým způsobem podezřelé.  [16.4]

2.6       Hráč nemá právo v průběhu partie (kromě případů, kde je to platným SŘ výslovně povoleno) opustit své místo u stolu.   [9.4.4] [13.6.b] [13.18]

2.7       Po ukončení partie je hráč povinen buď opustit hrací místnost, anebo (pokud v této místnosti zůstane) se chovat tak, aby nerušil (zejména mluvením) dosud probíhající partie.

2.8                   Hráč má právo, aby mu HR po skončení kola zcela jednoznačně (tj. v souladu se zněním tohoto SŘ) zdůvodnil svoje rozhodnutí.  [12.2]

2.9                   Hráč nemá právo kritizovat rozhodnutí rozhodčího, svůj případný nesouhlas s jeho rozhodnutím má právo řešit pouze v souladu s tímto SŘ.  [9.5] [13.19]

2.10     Hráč má právo upozornit soupeře na jednání, které považuje za nesprávné. V případě, že nedojde k nápravě, má hráč právo přivolat HR a stěžovat si na jednání soupeře.

2.11     Hráč má právo vyžadovat, aby HR zajistil kompletní vybavení stolu pro hru.  [12.4] [15.6]

2.12     Hráč má právo vyžadovat, aby po zahájení kola na něj soupeř nemluvil více, než vyžaduje tento SŘ.  [11.5]

2.13     Hráč má právo vzdát partii či odstoupit (dočasně nebo trvale) z turnaje.  [13.3] [13.6.b] [13.15] [14.4]

 

3. Příprava hráčů na partii před vydáním pokynu k zahájení hry

 

3.1       Oba hráči jsou povinni společně zkontrolovat počet kamenů (po předchozí partii musí být tyto srovnány do čtverce 10 × 10) a teprve poté tyto kameny sesypat do sáčku (převráceného nalíc).  [6.5]

3.2       Oba hráči jsou povinni společně zkontrolovat na  HODINÁCH  správné nastavení požadovaného časového limitu na tah. [5.1.1] [16.8]

3.3       Není-li ZH určen rozpisem soutěže, určí se losem. Hráči jsou povinni se určeným rozpisem (losem) řídit. V případě, že se zápas dvou hráčů skládá z více partií, tak se tito v dalších partiích v zahajování pravidelně střídají.  [13.2] [16.34]

3.4       DH je povinen určit polohu hrací desky a umístění  HODIN  a sáčku s kameny. Deska musí být natočena k hráčům bokem (tj. levou nebo pravou stranou) a střed desky musí ležet na podélné ose stolu. HODINY  a sáček s kameny musí být umístěny vedle hrací desky (tj. nad jejím horním či pod jejím dolním okrajem) na podélné ose stolu (a na příčné ose stolu uprostřed hracího místa) tak, že vedle jedné strany desky jsou umístěny  HODINY  a vedle druhé strany desky sáček s kameny.

3.5       V případě, že hráči zjistí nedostatky ve vybavení hracího stolu, jsou povinni to ihned oznámit HR, který je povinen neprodleně zjednat nápravu. Pokud hráči žádné nedostaky neoznámí, má se za to, že vybavení hracího stolu je v pořádku.  [2.11] [15.6]

 

4. Zahájení partie

 

4.1       Všechny partie daného kola začínají současně pokynem k zahájení hry, který musí být proveden výrazným akustickým signálem (např. zvonkem, gongem). Tento pokyn je povinen zajistit HR. Základní hrací doba je 40 minut (měří se od pokynu k zahájení hry).

4.2       Ihned po daném pokynu k zahájení hry je DH povinen spustit  HODINY  na tah ZH.

4.3       ZH je povinen vylosovat si prvních sedm kamenů, načež je povinen konec svého prvního losování zřetelně oznámit (slovy  MÁM  SEDM).  [8.7.2] [8.7.3] [16.4]

4.4       Ihned poté (co ZH oznámí konec svého prvního losování) má právo vylosovat si prvních sedm kamenů i DH.  [16.4]

 

5. Průběh tahu

 

5.1       Základní zásady:

 

5.1.1    Doba vymezená na každý tah hráče je dvě minuty a měří se  HODINAMI  schváleného typu. [3.2] [16.8]

5.1.2    HODINY  spouští vždy zásadně soupeř hráče, jehož tah začíná.

5.1.3                Čas na tah začíná hráči běžet od okamžiku, kdy jeho soupeř stiskl  HODINY  (tj. ukončil svůj tah, resp. znovu stiskl  HODINY  po vyřešeném přerušení hry).

5.1.4    Tah hráče skončí okamžikem, kdy ho buď hráč ukončí stisknutím  HODIN,  anebo uplynutím vymezené doby (podle toho, co nastane dřív). Doba vymezená na tah uplyne v okamžiku, kdy dozní poslední zvukový signál  HODIN.

 

5.2       Činnost hráče ve vlastním čase:

 

5.2.1    Předtím, než se hráč vyjádří k předcházejícímu tahu soupeře, má právo požádat tohoto soupeře o nápravu NADSTAVU ve svém zásobníku.  [8.7.3]

5.2.2                Předtím, než se hráč vyjádří k předcházejícímu tahu soupeře, má právo požádat tohoto soupeře, aby mu zopakoval jím ohlášený počet bodů, popř. (hláskováním) písmeno nahrazené žolíkem. Dále má hráč právo požádat soupeře, aby mu na desce ukázal slovo položené v právě ukončeném tahu. Soupeř je povinen těmto žádostem bez zbytečného prodlení vyhovět.

5.2.3                Po vyjádření se k předcházejícímu tahu soupeře nemá již hráč možnost provádět činnosti podle bodů 5.2.1 a 5.2.2.

5.2.4    Hráč je povinen vyjádřit se ke každému ukončenému tahu soupeře (resp. ke každému stisknutí  HODIN  po vyřešení námitky, popř. odvolání) bez zbytečného prodlení (vždy však až tehdy, má-li  DOLOSOVÁN  [16.4]  správný počet kamenů ve svém zásobníku), přičemž má právo vybrat si právě jednu z těchto dvou možností:

a) VZNÉST  NÁMITKU  v souladu s tímto  SŘ  [7.3] [9] [10] [16.11] [16.12] [16.13] [16.15] [16.17]

b) ODSOUHLASIT  PŘEDCHÁZEJÍCÍ  TAH  SOUPEŘE  [16.17]

5.2.5                Po  ODSOUHLASENÍ  PŘEDCHÁZEJÍCÍHO  TAHU  SOUPEŘE  je hráč povinen provést svůj tah, přičemž má právo si vybrat právě jednu z těchto tří možností:

a) POLOŽIT  SLOVO  NA  DESKU  [11.1.2] [16.21]

b) OHLÁSIT  VÝMĚNU  KAMENŮ  [11.1.2] [16.32]

c) OHLÁSIT  PAS  [7.3.b] [11.1.3] [16.19]

5.2.6                Každý vlastní tah je hráč povinen ukončit stisknutím  HODIN  předtím, než dozní jejich poslední zvukový signál (čímž současně pouští čas na tah soupeře).  [5.1.3] [5.1.4] [7.6] [10.2.6]

 

5.3                   Činnost hráče v čase soupeře:

 

5.3.1                Po odsouhlasení svého tahu soupeřem má hráč povinnost DOLOSOVAT KAMENY do svého zásobníku. DOLOSOVAT  KAMENY a vložit je do zásobníku je hráč povinen předtím, než se vyjádří k tahu soupeře.  [16.4]

5.3.2                Hráč má právo  STOPNOUT  TAH  SOUPEŘE  v souladu s tímto SŘ.  [11] [16.27]

 

6. Ukončení partie

 

6.1                   HR je povinen zajistit, aby hráčům byly v průběhu partie oznámeny dva časové údaje, a to okamžik, kdy do konce základní hrací doby zbývá 10 minut a konec základní hrací doby, který musí být oznámen výrazným akustickým signálem (např. zvonkem, gongem).

6.2                   Pokud hráč při  DOLOSOVÁNÍ  KAMENŮ (v případě, že má v zásobníku méně než sedm kamenů) dojde k závěru, že se v sáčku nenachází již žádný kámen k dolosování, je povinen  PŘEVRÁTIT  PRÁZDNÝ  SÁČEK  NARUBY (doporučuje se současně tuto skutečnost oznámit slovem  DOBRÁNO). Od tohoto okamžiku hrají hráči jen s kameny, které mají ve svých zásobnících (počet kamenů v zásobníku menší než sedm není v tomto případě považován za  PODSTAV  [16.20] ). (Pokud při převracení sáčku naruby vyjde najevo, že sáček nebyl prázdný, je hráč povinen dolosovat všechny objevivší se kameny  [10.2.5] [11.1.1] [16.10]).

6.3                   Partie může standardně skončit jedním z těchto způsobů:

a)  ZAVŘENÍM  [16.39]

b)  DOHRÁVKOU  [16.3]

c)  ZABLOKOVÁNÍM  [13.5] [16.33]

6.4       Po ukončení partie jsou hráči povinni ponechat kameny na hrací desce v nezměněné pozici a případné zbylé kameny ponechat v zásobnících a sáčku až do přijetí  PARTIÁŘŮ  se zápisem partie rozhodčím.  [7.10] [13.9]

6.5                   Po přijetí a odnesení  PARTIÁŘŮ  rozhodčím jsou hráči povinni srovnat (pro kontrolu správného počtu) kameny na hrací desce do čtverce 10 × 10 a převrátit prázdný sáček zpět nalíc (v případě, že je tento převrácen naruby)  [3.1]

 

7. Zápis partie

 

7.1       Průběh každé partie jsou hráči povinni průběžně zapisovat do  PARTIÁŘE  [16.18] , přičemž jsou povinni zapisovat všechny své tahy i všechny tahy soupeře.

7.2       Před vydáním pokynu k zahájení hry jsou hráči vždy povinni vyplnit:

a) jména a příjmení hráčů (ZH v levém sloupci, DH v pravém sloupci)

b) číslo kola v soutěži

c) číslo stolu

7.3       V průběhu partie jsou hráči (ihned po každé vyřešené  NÁMITCE  či po každém vyřešeném  STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE) povinni zaznamenat do  PARTIÁŘE  (a navzájem si zkontrolovat) příslušnou sankci:

a) v případě obdržení  TRESTNÉHO  KŘÍŽKU  se zaznamená křížek do kolonky nad jménem potrestaného hráče: „ x

b) v případě  ZTRÁTY  nejbližšího příštího TAHU  se do kolonky pro slovo u čísla nejbližšího příštího tahu (tj. u toho tahu, který bude ztracen), předznamená „ XXX “. V okamžiku, kdy přijde tento (předznamenaný) tah na řadu, musí hráč, který ho ztrácí, zahrát POVINNÉ PAS  [16.19] , přičemž se provedení tahu potvrdí přeškrtnutím předznamenaného označení: „  XXX  “.  [8.6]

 

7.4       V průběhu partie jsou hráči po každém ukončení tahu (tj. svém i soupeře) povinni (za předpokladu, že daná skutečnost v daném tahu nastala  [5.2.5] ) do příslušného řádku (označeného číslem ukončeného tahu):

a) zapsat hlavní položené slovo (do sloupce SLOVO), pokud byl položen žolík, pak je možné a  doporučuje se  příslušné písmeno ve slově označit závorkami

b) zapsat písmeno nahrazené žolíkem (do samostatné kolonky v horní části PARTIÁŘE)

c) zapsat počet bodů za daný tah (do sloupce BODY)

d) proškrtnout kolonky (ve sloupcích  SLOVO  a  BODY) v případech, že byla buď odsouhlasena VÝMĚNA KAMENŮ, anebo bylo zahráno PAS.

e) zapsat (vždy však až tehdy, má-li hráč zapsány všechny ostatní požadované údaje, týkající se tohoto ukončeného tahu, uvedené výše  [11.1.4] ) průběžný součet bodů všech odehraných tahů daným hráčem (do sloupce SUMA), přičemž začátek zapisování tohoto údaje hráčem, majícím povinnost vyjádřit se k ukončenému tahu soupeře, znamená současně  ODSOUHLASENÍ  PŘEDCHÁZEJÍCÍHO TAHU SOUPEŘE.  [16.17

7.5                   Hráč nesmí  ODSOUHLASIT  (právě ukončený) TAH  SOUPEŘE dříve, než má zapsány všechny  požadované údaje, týkající se jeho vlastního (hráčova) posledního ukončeného tahu.  [7.3] [7.4] [11.1.4]

7.6       Hráč nesmí ukončit svůj tah stisknutím  HODIN  předtím, než má zapsány všechny  požadované údaje, týkající se posledního ukončeného tahu soupeře.  [5.2.6] [7.3] [7.4] [10.2.3]

7.7                   Hráč je povinen (v průběhu partie) zaznamenávat slova či písmena (položená na hrací desku) výhradně způsobem, stanoveným v bodě 7.4. Žádné jiné (další) zaznamenávání (zapisování, odškrtávání) slov či písmen není přípustné. ???Povolit papír na poznámky???

7.8                   Hráč nesmí v průběhu partie znemožňovat soupeři vizuální kontrolu svého zápisu partie.

7.9       Zápis musí být veden tak, aby minimálně číslice byly jednoznačně čitelné a nezaměnitelné. Slova (písmena) musí být zapsána minimálně tak čitelně, aby je (v případě potřeby) byl dotyčný schopen sám po sobě bez sebemenších problémů přečíst.

7.10     Po ukončení partie jsou hráči povinni:

a) zapsat celkový konečný součet bodů pro každého hráče.

b) podepsat oba  PARTIÁŘE, přičemž svým podpisem ručí (oba hráči společně) za to, že na obou  PARTIÁŘÍCH jsou uvedeny správné a shodné údaje.  [13.8]

c) přivolat rozhodčího a podepsaný  PARTIÁŘ  mu odevzdat  [6.4]

7.11     HR má právo požadovat po hráčích, aby po skončení partie zapisovali do PARTIÁŘE i další údaje, které jim oznámí (např. nutné pro vyhodnocení pořadí v případných doplňkových soutěžích, pro statistické údaje, …). Hráči jsou povinni těmto požadavkům HR vyhovět.

7.12     Veškeré opravy chybně zapsaných údajů jsou hráči povinni provádět tak, aby následně nemohly vzniknout pochybnosti či spory o tom, zda (a který) údaj je či není platný.

 

8. Herní chyby

 

8.1                   HERNÍ CHYBA vznikne v případě, když hráč poruší ustanovení SŘ, týkající se vlastní hry. Nápravu  HERNÍ CHYBY  hráče je oprávněný iniciovat pouze soupeř, a to výhradně v souladu s tímto SŘ.  [9] [10] [11] [16.5]

8.2                   Nápravu  HERNÍ CHYBY soupeře lze provést (v případech a v čase, kdy to SŘ umožňuje) následujícími způsoby:

a) VZNESENÍM NÁMITKY proti porušení SŘ soupeřem (výhradně ve vlastním čase, příp. po posledním tahu v partii, provedl-li ho soupeř)  [9] [10]

b) STOPNUTÍM TAHU SOUPEŘE (výhradně v čase soupeře)  [11]

8.3                   Je-li  NÁMITKA či  STOPNUTÍ  TAHU  SOUPEŘE  posouzeno jako oprávněné, je provinivší se hráč potrestán SANKCÍ, stanovenou pro jednotlivé případy.

8.4       Za neoprávněnou námitku obdrží namítající hráč trestný křížek.  [10.4] [16.28]

8.5       Za neoprávněné  STOPNUTÍ  TAHU  SOUPEŘE  obdrží hráč ztrácí hráč, který tah stopl, trestný křížek svůj nejbližší příští tah.  [16.40] [10.4] [16.28

8.6                   Trestné křížky se sčítají. Za tři trestné křížky (a každý další) je hráč potrestán ztrátou nejbližšího příštího tahu.  [7.3]

 

8.7       Za HERNÍ CHYBU se nepovažuje (a tudíž je bez sankcí), když hráč:

 

8.7.1    - (zásadně ve svém čase, ovšem bez možnosti, že by se tento čas zastavil a poté spustil znovu) ve svém právě probíhajícím tahu (do doby, než jeho tah skončí) provede jakoukoliv změnu či opravu činností, které v tomto tahu již učinil (hráč má právo vzít zpět do zásobníku již položené kameny, změnit ohlášenou bodovou hodnotu tahu, změnit ohlášený počet kamenů k výměně, …)

8.7.2    - (kdykoliv od okamžiku, odkdy má právo  DOLOSOVÁVAT KAMENY až do okamžiku, než se vyjádří k právě ukončenému tahu soupeře /popř. než ZH oznámí konec svého prvního losování  [4.3]/) vyrovná vlastní zjištěný PODSTAV ve svém zásobníku prostým  DOLOSOVÁNÍM KAMENŮ.

8.7.3    - (výhradně ve svém čase, ovšem pouze předtím, než se vyjádří k ukončenému tahu soupeře, /popř. než ZH oznámí konec svého prvního losování  [4.3]/, a bez možnosti, že by se čas na tah zastavil a poté spustil znovu) sám požádá o nápravu zjištěného NADSTAVU ve svém zásobníku. Soupeř je povinen požadovanou opravu NADSTAVU  ihned provést vylosováním nadpočetných kamenů z hráčova zásobníku, přičemž má právo (než je vrátí do sáčku) se na ně podívat (v případě NADSTAVU, kdy je PŘEVRÁCEN  PRÁZDNÝ  SÁČEK  NARUBY, má soupeř právo před vylosováním vidět všechna hráčova písmena  [6.2] ).  [5.2.1] [10.2.5] [11.1.1] [11.2].

 

9. Námitky slovní

 

9.1                   Hráč má právo vznést (výhradně ve svém čase předtím, než  ODSOUHLASÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ TAH SOUPEŘE  [16.17] NÁMITKU SLOVNÍ (tj. námitku proti přípustnosti soupeřem právě položeného slova), pokud se domnívá, že soupeřem položené slovo není přípustné v souladu s platnými PPS. Po vznesení námitky čas na tah stojí, HODINY  se po vyřešení námitky spustí znovu tomu hráči, který námitku vznesl.

                                   sankce: ztráta tahu (= vzetí položených kamenů zpět do zásobníku)  [10.2.2]

9.2       Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené SLOVNÍ NÁMITKY sám uzná a současně přijme i z toho vyplývající sankce (ztráta tahu), považuje se taková námitka za vyřešenou (hráči nevolají k řešení námitky rozhodčího).

9.3                   Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené SLOVNÍ NÁMITKY sám neuzná, posuzuje se přípustnost daného slova podle PPS, bod 4.

 

9.4       V 1. instanci má pořadatel právo zvolit při posuzování přípustnosti slov některý z následujících systémů rozhodování:  [12]

 

9.4.1    Systém rozhodování BLEX (Princip systému: slovníkoví rozhodčí rozhodují slova do délky pěti písmen ze slovníku BLEX nebo BLEX PLUS  [15.8.e]  přímo u partie).

            Postup činností:

a) námitkující hráč (v případě, že námitkuje slovo 2-5písmenné) přivolá (zvednutím ruky) slovníkového rozhodčího

b) slovníkový rozhodčí rozhodne o platnosti slova přímo u stolu

 

9.4.2    Systém rozhodování NÁMITKÁŘ 1 (Princip systému: hráč vyplňuje  NÁMITKÁŘ  [16.14] , rozhoduje se pomocí řadových rozhodčích a slovníkových rozhodčích).

Postup činností:

            a) námitkující hráč přivolá (zvednutím ruky) řadového rozhodčího

b) námitkující hráč vyplní (čitelně) NÁMITKÁŘ  (tj. zapíše minimálně námitkované slovo a číslo stolu)

c) námitkující hráč předá vyplněný  NÁMITKÁŘ  soupeři, který ho zkontroluje (z hlediska správnosti a čitelnosti slova)

d) ihned poté, co se oba hráči na obsahu  NÁMITKÁŘE  shodnou, ho předají řadovému rozhodčímu

e) řadový rozhodčí doručí  NÁMITKÁŘ  slovníkovému rozhodčímu

f) slovníkový rozhodčí rozhodne (v souladu s PPS, bod 4), zda slovo JE (doporučuje se označit zeleně) nebo NENÍ (doporučuje se označit červeně) PLATNÉ a takto označený NÁMITKÁŘ  předá zpět řadovému rozhodčímu

g) řadový rozhodčí doručí označený  NÁMITKÁŘ  zpět k hráčům, kterým zřetelně oznámí, že SLOVO JE (resp. NENÍ) PLATNÉ a označený  NÁMITKÁŘ  jim viditelně ukáže

 

9.4.3    Systém rozhodování NÁMITKÁŘ 2 (Princip systému: hráč vyplňuje  NÁMITKÁŘ  [16.14] , rozhoduje se pomocí slovníkových rozhodčích).

Postup činností:

            a) námitkující hráč přivolá (zvednutím ruky) slovníkového rozhodčího

b) námitkující hráč vyplní (čitelně) NÁMITKÁŘ  [16.14]  (tj. zapíše minimálně námitkované slovo a číslo stolu)

c) námitkující hráč předá vyplněný  NÁMITKÁŘ  soupeři, který ho zkontroluje (z hlediska správnosti a čitelnosti slova)

d) ihned poté, co se oba hráči na obsahu  NÁMITKÁŘE  shodnou, ho předají slovníkovému rozhodčímu

e) slovníkový rozhodčí rozhodne (v souladu s PPS, bod 4), zda slovo JE (doporučuje se označit zeleně) nebo NENÍ (doporučuje se označit červeně) PLATNÉ

f) slovníkový rozhodčí doručí označený  NÁMITKÁŘ  zpět k hráčům, kterým zřetelně oznámí, že SLOVO JE (resp. NENÍ) PLATNÉ a označený  NÁMITKÁŘ  jim viditelně ukáže

9.4.4    Systém rozhodování SAMOOBSLUHA (Princip systému: rozhoduje se bez vyplňování NÁMITKÁŘŮ a bez řadových rozhodčích, každý hráč je současně slovníkovým rozhodčím): [13.17] [15.8.e]

            - slova rozhoduje v 1. instanci (ve funkci slovníkového rozhodčího) sám namítající hráč, a to tak, že vstane od stolu a sám (v počítači k tomu určeném) ve slovníku NOVEX ověří, zda jím namitkované slovo JE či NENÍ PLATNÉ. Soupeř má vždy právo jít k počítači společně s namítajícím hráčem. Předtím, než námitkující hráč odejde k počítači ověřit platnost slova,  zapíše hráč, který slovo pokládal (pokud tak již neučinil před vznesením námitky), do svého partiáře hlavní položené slovo a ohlášený počet bodů, námitkující hráč ještě před svým odchodem správnost zápisu pohledem zkontroluje (pro posouzení případného sporu o to, kolik bodů nebo jaké písmeno za žolíka bylo hlášeno, bude rozhodující tento zápis). (Oběma hráčům se doporučuje před odchodem od stolu zakrýt si písmena v zásobnících tak, aby je soupeř při cestě k počítači či zpět nemohl spatřit.)

 

9.4.5                Jednotlivé systémy rozhodování lze vzájemně kombinovat.

 

 

9.4.6    Slova, která (z důvodu jejich délky) nejsou schopni v 1. instanci rozhodnout SLOVNÍKOVÍ ROZHODČÍ, rozhoduje vždy (podle PRAMENŮ) VRCHNÍ SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ - v takovémto případě jsou hráči vždy povinni vyplnit NÁMITKÁŘ. V případě, že vrchní slovníkový rozhodčí není (v souladu se SŘ) pořadatelem jmenován, přecházejí tyto povinnosti na HR. V takovémto případě je rozhodnutí HR konečné. (Výjimka z PPS).

 

9.5       Hráč, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto v 1. instanci, se má právo odvolat k HR

(s výjimkou situace, uvedené v bodě 9.4.6), přičemž je vždy povinen vyplnit NÁMITKÁŘ. HR je povinen rozhodnout v 2. instanci podle PPS, bod 4. Rozhodnutí HR je konečné.

9.6       Z hlediska případných sankcí se odvoláni k HR posuzuje zcela samostatně.

9.7       Pokud je rozhodnutí HR v 2. instanci shodné s (původním) rozhodnutím v 1. instanci, zůstávají případné sankce, udělené při rozhodování v 1. instanci, v platnosti.

9.8       Pokud rozhodnutí HR v 2. instanci mění (původní) rozhodnutí z 1. instance, ruší se i případné sankce, udělené při rozhodnutí v 1. instanci.

 

10. Námitky neslovní

 

10.1                 Hráč má právo vznést (výhradně ve svém čase předtím, než  ODSOUHLASÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ  TAH  SOUPEŘE  [16.17] ) NESLOVNÍ NÁMITKU, pokud se domnívá, že soupeř udělal HERNÍ CHYBU  [8]. Po vznesení námitky čas na tah stojí, HODINY  se po vyřešení námitky spustí znovu tomu hráči, který námitku vznesl.  [16.11] [16.12]

 

10.2                 NÁMITKU je hráč oprávněn vznést:

           

 

10.2.1  - proti bodovému nadhodnocení tahu (NÁMITKA BODOVÁ) - tj. oznámení vyššího součtu bodů (za právě ukončený tah), než odpovídá skutečnosti  [16.11] [16.17]

sankce: trestný křížek + oprava ohlášeného počtu bodů na skutečný stav

 

10.2.2  - proti předčasnému DOLOSOVÁNÍ KAMENŮ - tj. dolosování kamenů soupeřem předtím, než mu by odsouhlasen jeho předcházející tah (nastane-li uvedená situace, má se vždy za to, že soupeř ukončil svůj tah stisknutím HODIN)  [16.4] [16.17] [16.32]

                                   sankce: trestný křížek

V případě, že byla vznesena též oprávněná NÁMITKA SLOVNÍ  [9.1]  nebo oprávněná NÁMITKA  proti  ohlášené  VÝMĚNĚ  KAMENŮ  [10.2.4] , je soupeř povinen vyskládat všechny kameny (ze svého zásobníku i vzaté zpět z hrací desky, položené jím v posledním tahu, resp. položené jím na stůl po ohlášené výměně kamenů) na stůl lícem navrch. Hráč má povinnost snížit počet těchto soupeřových kamenů na sedm tím, že libovolné kameny vybere a vrátí je zpět do sáčku. Po provedení tohoto úkonu je soupeř povinen vložit zbylé kameny zpět do svého zásobníku.

 

10.2.3  - proti  NEZAPISOVÁNÍ  průběhu partie soupeřem - tj. ukončení tahu soupeřem stisknutím  HODIN předtím, než má (soupeř) zapsány všechny požadované údaje, týkající se hráčova posledního ukončeného tahu.

sankce: ztráta tahu  trestný křížek (+ uvedení do stavu na začátku tahu a uvedení zápisu partie do správného stavu) [5.2.6] [7.3] [7.4] [7.6]

 

10.2.4  - proti ohlášené VÝMĚNĚ KAMENŮ - tj. pokud se namítající domnívá, že je v sáčku méně než sedm kamenů  [16.32]

sankce: ztráta tahu (= vrácení kamenů, položených na stůl, zpět do zásobníku).

 

10.2.5  - proti odehrání tahu s NADSTAVEM nebo PODSTAVEM - tj. součet počtu kamenů položených v tomto tahu na desku (resp. při ohlášené výměně na stůl) + počtu kamenů zbylých v zásobníku, se nerovná sedmi  [16.10] [16.20]

sankce: ztráta tahu (+ povinná oprava NADSTAVU nebo PODSTAVU - v případě NADSTAVU, kdy je PŘEVRÁCEN  PRÁZDNÝ  SÁČEK  NARUBY, má hráč právo před vylosováním vidět všechna soupeřova písmena  [6.2] ).

 

10.2.6              - proti PŘEKROČENÍ ČASU na tah - tj. nastala situace, že soupeř neukončil svůj tah stisknutím  HODIN  a dozněl poslední dlouhý zvukový signál  HODIN.  [5.2.6]

sankce: ztráta tahu (+ uvedení do stavu na začátku tahu)

 

10.2.7  - proti NEÚPLNÉMU PROVEDENÍ TAHU - tj. pokud soupeř ukončil svůj tah stisknutím HODIN  předtím, než kompletně splnil povinnosti, vyplývající z bodu 5.2.5  (např. neoznámení bodové hodnoty tahu, nepoložení kamenů na desku, nehláskování žolíka…)  [16.19] [16.21] [16.32]

sankce: v případě nehláskování žolíka trestný křížek (+ dodatečné odhláskování žolíka), v ostatních případech ztráta tahu (+ uvedení do stavu na začátku tahu)

 

10.2.8  - proti  NEZAHRÁNÍ POVINNÉHO PAS  - tj. pokud soupeř nesplní povinnost zahrát POVINNÉ PAS  [16.19]  (a místo toho buď provede svůj tah podle bodů 5.2.5.a nebo 5.2.5.b, anebo uplyne doba vymezená na jeho tah  [5.1.4] )

sankce: ztráta tahu, v němž mělo být zahráno POVINNÉ PAS + ztráta nejbližšího příštího tahu  trestný křížek (+ uvedení do stavu na začátku tahu)

 

10.2.9  - proti FORMÁLNĚ NEPLATNÉMU TAHU - tzn. jakémukoliv tahu, který je v rozporu se základními pravidly scrabblu - (např. položení slova na desku bez toho, že by bylo spojeno s některým jiným slovem na desce, položení prvního slova v partii mimo střed desky, použití žolíka jako jiného písmene, než za které již na desce ležel…)  [1.2]

sankce: ztráta tahu (+ uvedení do stavu na začátku tahu)

 

10.3     Vznesení jakékoliv jiné námitky, než připouští bod 10.2, je považováno za námitku neoprávněnou.  [8.4]

10.4     Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené  NESLOVNÍ  NÁMITKY  sám uzná a současně přijme i z toho vyplývající sankce (trestný křížek nebo ztráta tahu), považuje se taková námitka za vyřešenou (hráči nevolají k řešení námitky rozhodčího).

10.5     Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené NESLOVNÍ NÁMITKY sám neuzná, přivolá námitkující hráč k řešení HR. Rozhodnutí HR je konečné.

 

11. Stopnutí  tahu  soupeře

 

11.1                 Hráč má právo (výhradně v právě probíhajícím čase soupeře) STOPNOUT TAH SOUPEŘE (slovem STOP!):  [16.27]

 

11.1.1  - pokud se soupeř vyjádří k hráčovu ukončenému tahu a přitom nemá ve svém zásobníku DOLOSOVÁN  [16.4]  správný počet kamenů.

sankce: v případě nadstavu  ztráta stopnutého tahu (+ náprava PODSTAVU nebo NADSTAVU - v případě NADSTAVU, kdy je PŘEVRÁCEN  PRÁZDNÝ  SÁČEK  NARUBY, má hráč právo před vylosováním vidět všechna soupeřova písmena  [6.2], v případě PODSTAVU trestný křížek (+náprava PODSTAVU ).

 

11.1.2              - pokud soupeř začne  POKLÁDAT  SLOVO  NA  DESKU  [5.2.5.a]  nebo ohlásí  VÝMĚNU  KAMENŮ  [5.2.5.b]  předtím, než  ODSOUHLASÍ  hráčův (právě ukončený) TAH

 sankce: trestný křížek ztráta stopnutého tahu (+ povinné ODSOUHLASENÍ neodsouhlaseného hráčova TAHU a uvedení do stavu na začátku soupeřova tahu)

 

11.1.3              - pokud soupeř  OHLÁSÍ  PAS  [5.2.5.c]  předtím, než  ODSOUHLASÍ  hráčův (právě ukončený) TAH

 sankce: trestný křížek ztráta nejbližšího příštího tahu (+ povinné ODSOUHLASENÍ neodsouhlaseného hráčova TAHU - soupeřem  OHLÁŠENÉ  PAS  zůstává v platnosti pro jeho stopnutý tah)

 

11.1.4              - pokud soupeř  ODSOUHLASÍ  hráčův (právě ukončený) TAH předtím, než má zapsány všechny požadované údaje  [7.3] [7.4] [7.5]

sankce: trestný křížek ztráta stopnutého tahu (+ uvedení zápisu partie do správného stavu)

11.1.5 - pokud soupeř nesplní povinnost zahrát  POVINNÉ PAS (a začne provádět tah podle bodů

            5.2.5.a nebo 5.2.5.b)

sankce: trestný křížek + zahrání povinného PAS ztráta stopnutého tahu + ztráta nejbližšího příštího tahu (+ uvedení do stavu na začátku tahu)

 

11.2     Při STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE čas na tah stojí. Po vyřešení problému (tj. odstranění NADSTAVU nebo PODSTAVU) je (v případě, že STOPNUTÍ TAHU SOUPEŘE bylo oprávněné) u nadstavu na tahu hráč, který tah stopl (tzn. že tomuto hráči se pouští čas na tah), u podstavu je na tahu hráč, jemuž byl tah stopnut[8.5]

11.3                 Pokud soupeř stopnutí svého tahu (z důvodů uvedených v bodě 11.1) sám uzná za oprávněné a současně přijme i z toho vyplývající sankce (ztráta stopnutého tahu či trestný křížek), považuje se problém za vyřešený (hráči nevolají k řešení problému rozhodčího).

11.4                 Pokud soupeř stopnutí svého tahu za oprávněné sám neuzná, je hráč (který tah stopl) povinen přivolat k řešení situace HR. Rozhodnutí HR je konečné.

11.5                 Jakékoliv jiné neopodstatněné oslovení soupeře (na něž by soupeř byl nucen reagovat)

v jeho čase, než připouští bod 11.1, je považováno za neoprávněné  STOPNUTÍ  TAHU  SOUPEŘE.  [2.12] [8.5]

 

12. Rozhodčí

 

12.1                 Pro rozhodčí v soutěžích, pořádaných pod hlavičkou ČAS, jsou používána následující označení:  [15.3] [15.4] [15.5]

a) HLAVNÍ ROZHODČÍ  [16.7]

b) VRCHNÍ SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ

c) SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ

d) ŘADOVÝ ROZHODČÍ

12.2                 Soutěže pořádané pod hlavičkou ČAS řídí jeden HLAVNÍ ROZHODČÍ, který musí být držitelem akreditace, udělované výborem ČAS. HR je povinen se při rozhodování řídit vždy tímto SŘ.

12.3                 HLAVNÍ ROZHODČÍ řídí činnost všech ostatních rozhodčích, řeší odvolání hráčů proti rozhodnutí (vrchního) slovníkového rozhodčího, řeší všechny (ostatní) neslovní námitky či STOPNUTÍ  TAHU  SOUPEŘE, má výhradní kompetence v případě kontumace partie, napomínání hráče nebo vyloučení hráče a schvaluje svým podpisem konečné výsledky soutěže (turnaje). Rozhodnutí  HR  je v rámci soutěže konečné a nemůže být změněno.  [15.9]

12.4                 HR je povinen vyžadovat, aby pořadatel zajistil kompletní vybavení stolu pro hru. Toto vybavení je HR povinen zkontrolovat.  [2.11] [15.6]

12.5                 VRCHNÍ SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ je ten, kdo rozhoduje SLOVNÍ NÁMITKY v 1. instanci

v plném rozsahu.

12.6     SLOVNÍKOVÝ ROZHODČÍ je ten, kdo rozhoduje SLOVNÍ NÁMITKY v 1. instanci

v omezeném rozsahu (tj. s výjimkou případů, které je nutno rozhodovat podle PRAMENŮ).

12.7                 ŘADOVÝ ROZHODČÍ je ten, kdo nerozhoduje NÁMITKY, ale vykonává pouze pomocné práce (doručování  NÁMITKÁŘŮ, vyřizování rozhodnutí slovníkového rozhodčího, kontrola a odnášení  PARTIÁŘŮ  po skončení partie, pomoc při vyhledávání slov v Pramenech apod.)

12.8                 Rozhodnutí, které rozhodčí jednou hráčům oznámí, nemůže již sám změnit nebo odvolat, a to ani v případě, že dodatečně zjistí, že rozhodl chybně.

 

13. Nestandardní  situace

 

13.1                 Pokud se hráč nedostaví k partii před vydáním pokynu k jejímu zahájení, je HR povinen tuto partii kontumovat v jeho neprospěch.  [14.2]  Pokud se k partii před vydáním pokynu k jejímu zahájení nedostaví ani jeden z hráčů, je HR povinen tuto partii kontumovat v neprospěch obou hráčů.  [14.3]

13.2                 V případě, že hráči v partii nedodrží určený rozpis soutěže (ZH - DH), má HR právo partii kontumovat v neprospěch obou hráčů.  [3.3] [14.3] [16.34]

13.3                 Pokud chce hráč odstoupit z turnaje, je povinen tuto skutečnost ohlásit osobně pořadateli turnaje nejpozději při odevzdávání výsledků posledního jím odehraného kola. Pokud své odstoupení ohlásí až po rozlosování dalšího kola, tak se situace posuzuje stejně, jako by hráč k partii nenastoupil.  [2.13] [13.16]

13.4                 V případě neshody při vzájemném odsouhlasování čísla tahu po oznámení konce základní hrací doby jsou hráči povinni (po dokončení právě probíhajícího tahu) přivolat k řešení situace rozhodčího. Vzniknou-li spory ohledně čísla tohoto tahu později, má HR právo kontumovat partii oběma hráčům.  [16.3]

13.5                 V případě, že hráči pokračují po ZABLOKOVÁNÍ  PARTIE  ve hře, je HR povinen tuto partii kontumovat v neprospěch obou hráčů.  [6.3] [14.3] [16.33]

13.6                 Nestandardní ukončení partie:

            a) Jeden nebo oba hráči nenastoupí k partii.  [13.1]

b) Hráč vzdá partii v jejím průběhu. Za vzdání partie je považováno neoprávněné opuštění místa u stolu.  [2.6] [2.13] [13.18]

c) Hráč je vyloučen HR z dané partie nebo z celého turnaje  [13.11] [13.12] [13.13] [13.14]

13.7                 V případě, že jsou během partie zjištěny nedostatky v počtu nebo ve složení kamenů ve hře, jsou hráči povinni dohrát partii s takovou sadou, s jakou byla rozehrána. Po skončení partie jsou hráči povinni na tuto skutečnost upozornit rozhodčího, který je povinen zajistit nápravu.  [2.9]

13.8                 Pokud rozhodčí zjistí, že se oba podepsané (a odevzdané)  PARTIÁŘE  (týkající se téže partie) neshodují, má HR právo tuto partii kontumovat v neprospěch obou hráčů.  [7.10]

13.9                 Pokud se hráči po skončení partie neshodnou na obsahu svých  PARTIÁŘŮ, jsou povinni k řešení přivolat HR, který rozhodne o způsobu řešení situace. V případě, že již došlo k odklizení kamenů z hrací desky a spor bez těchto kamenů nelze rozhodnout, má HR právo kontumovat partii (v neprospěch jednoho nebo obou hráčů podle povahy sporu a podle toho, který z hráčů kameny z hrací desky neoprávněně odklidil).  [6.4] [7.10]

13.10   HR má právo hráči, jehož chování je v rozporu se soutěžním řádem a zásadami fair play, udělit napomenutí.

13.11   HR je povinen po třetím napomínání v partii vyloučit hráče z další hry a kontumovat tuto partii v jeho neprospěch.

13.12   V případech hrubého porušení soutěžního řádu a zásad fair play má HR právo vyloučit hráče z další hry i bez předchozího napomínání.

13.13   O napomínání hráče a o vyloučení hráče z další hry rozhoduje výhradně  HR. Důvod napomínání, resp. vyloučení, hráče z další hry a jméno potrestaného hráče je HR povinen zveřejnit před zahájením dalšího kola (byl-li hráč trestán v posledním kole, pak před vyhlašovaním výsledků).

13.14   Vyloučení hráče z další hry se týká buď dané partie, anebo celého turnaje.

13.15   Pořadatel má právo za hráče, který se v určené době k prezentaci nedostavil, zařadit do turnaje náhradníka. Pořadatel není povinen (má však právo) přijmout hráče do soutěže, která již byla zahájena.  [2.1] [2.13] [14.4]

13.16   Hráč, který do soutěže vůbec nenastoupil, ač byl přihlášen (nebo ze soutěže odstoupil nebo byl vyloučen), nemá nárok na vrácení startovného. Pokud však pořadatelé v propozicích turnaje stanoví podmínky pro vrácení (části nebo celého) startovného, jsou povinni se jimi řídit.

13.17   V případě, že pořadatel zvolí pro turnaj systém rozhodování SAMOOBSLUHA  [9.4.4] , je

povinen zajistit rozhodování partií, hraných hráči s omezenou schopností pohybu, jiným

systémem rozhodování  [9.4.1] [9.4.2] [9.4.3] . HR, ve spolupráci s pořadatelem, je povinen

zajistit pro hráče, kteří ze závažných důvodů (zdravotní stav, neznalost práce s PC apod.)

nejsou schopni použít tuto variantu, rozhodování podle některé z předchozích variant. Hráči

jsou povinni na tuto skutečnost upozornit pořadatele nejpozději při prezenci k turnaji nebo,

pokud takováto skutečnost nastane až v průběhu turnaje, neprodleně.

13.18   Pokud se v průběhu partie stane, že hráči (nedopatřením) upadne kámen ze stolu, má povinnost ho neprodleně zvednout (přičemž má právo, je-li to nutné k provedení tohoto úkonu, opustit své místo u stolu) a vrátit ho tam, kam patří.

13.19               Hráč, který nesouhlasí s výrokem nebo způsobem rozhodování HR, má právo po skončení turnaje podat protest k výboru ČAS. Právo na podání tohoto protestu však nezbavuje hráče povinnosti respektovat výroky a rozhodnutí  HR  během turnaje (soutěže) a řídit se jimi.  [2.9]

 

14. Kontumační  výsledky

 

14.1                 V případech, stanovených tímto SŘ, má HR povinnost nebo možnost kontumovat partii v neprospěch jednoho nebo obou hráčů.  [16.9]

14.2                 Partie kontumovaná v neprospěch jednoho hráče končí skórem buď 0:200 v neprospěch kontumovaného hráče, anebo stávajícím stavem (podle toho, co je pro nekontumovaného hráče výhodnější z hlediska kritéria TurČAS  [16.29] ; výpočet provede výpočetní tým a sdělí výsledek)

14.3                 Pokud je partie kontumovaná v neprospěch obou hráčů, obdrží oba hráči nula bodů a skóre 0:0.

14.4     Přijme-li pořadatel hráče v průběhu soutěže, obdrží tento hráč za všechna dosud ukončená (tj. jím neodehraná) kola nula bodů a skóre 0:0. Hráč, který ze soutěže dočasně odstoupí (a opět se do soutěže vrátí), obdrží za každé vynechané kolo nula bodů a skóre 0:200.  [2.13] [13.15]

14.5     Pokud má hráč v kole volný los (tj. formálně hrál se soupeřem „BYE“), obdrží půl bodu bodu za remízu a skóre 300:300.

 

15. Povinnosti pořadatele

 

15.1                 Pořadatel je povinen zajistit oddělenou místnost, v níž lze zabezpečit dostačný klid pro hru. Z důvodu regulérnosti musí soutěž probíhat v jedné místnosti.

15.2                 Pro každé hrací místo musí být zajištěn dostatečně velký prostor (nejlépe samostatný stůl - šířka 600-800 mm, délka min. 800 mm, v případě, že jde o řadu stolů, tak min. 900 mm) (dále jen „hrací stůl“)

15.3     Pořadatel je vždy povinen zajistit (právě jednoho) HLAVNÍHO ROZHODČÍHO  [12]

15.4     Pořadatel vrcholných soutěží (např. Mistrovství republiky ve scrabblu) je vždy povinen zajistit (právě jednoho) VRCHNÍHO  SLOVNÍKOVÉHO  ROZHODČÍHO  [12]

15.5     Pořadatel je vždy povinen zajistit (s ohledem na zvolený systém rozhodování SLOVNÍCH NÁMITEK v 1. instanci a s ohledem na počet účastníků turnaje) přiměřený počet dalších rozhodčích.  [12]

15.6                 Předepsané vybavení hracího stolu (je povinen zajistit pořadatel):

a) označení hracího stolu pořadovým číslem

b) hrací deska, dva zásobníky na písmena (pro každého hráče jeden) a hrací kameny (všechno jednoho výrobního typu) v neprůhledném sáčku (rozměry sáčku: obvod 280 mm, délka = výška 280 mm)  vhodných rozměrů (vhodnost posoudí hlavní rozhodčí)

 

NEBO – ALTERNATIVA- uvést rozměry minimální a možná i maximální

 

c) scrabblové  HODINY  pro měření času

d) dva  PARTIÁŘE  (pro každého hráče jeden)

e) NÁMITKÁŘE  (v dostatečném množství)

f) schéma rozložení písmen pro ověřování kompletnosti a správnosti sady kamenů (před první partií)

15.7                 Povolené vybavení hracího stolu (zajišťují si hráči sami - tyto předměty nesmí překážet ve výhledu a musí být umístěny na polovině stolu toho hráče, jemuž patří)

            a) psací potřeby (pero, tužka, podložka, brýle, pouzdro na brýle)

b) hodinky (stopky) pro vlastní informativní měření celkového času (nerušící soupeře)

c) pouze se svolením soupeře další předměty, neovlivňující průběh hry - talisman, nealkoholický nápoj

 

 

15.8                 Předepsané vybavení stolů rozhodčích a pořadatelů (je povinen zajistit pořadatel):

a) propozice soutěže

b) hodiny (stopky) pro měření celkového času vyhrazeného na partii

c) Soutěžní řád ČAS

d) Pravidla přípustnosti slov ČAS

e) Slovníky ČAS (viz PPS, bod 2), potřebné pro rozhodování vzhledem k hrané variantě hry a systému rozhodování. V případě systému rozhodování  SAMOOBSLUHA  musí být pro každých (započatých) padesát účastníků k dispozici (minimálně) jeden počítač (se slovníkem NOVEX), jehož součástí musí být klasická klávesnice s českou abecedou. Vzdálenost hracího stolu od počítače může být maximálně 10 metrů.

f) kompletní Prameny (viz PPS, bod 3)

g) počítač (včetně obsluhy) nutný k vedení soutěže (rozlosování jednotlivých kol, vedení záznamů o výsledcích partií a celé soutěže, popř. o udělených napomenutích či vyloučeních ze soutěže)

h) PARTIÁŘE  (podle počtu hráčů a počtu plánovaných kol)

i) NÁMITKÁŘE  (podle počtu hráčů, plánovaných kol a systému rozhodování)

j) náhradní hrací sady (v množství přiměřeném rozsahu turnaje)

k) náhradní  HODINY a náhradní baterie do  HODIN  (v množství přiměřeném rozsahu turnaje)

15.9     Pořadatel je povinen po skončení soutěže (turnaje) zajistit, aby HR svým podpisem schválil a potvrdil konečné výsledky soutěže (turnaje). Následně je pořadatel povinen zajistit předání (doručení) těchto (podepsaných) konečných výsledků výboru ČAS.  [12.3]

 

16. Výklad pojmů - Obsah

 

16.1     [ ]  - v hranatých závorkách jsou (menším typem písma) uváděny odkazy na čísla souvisejících bodů.

16.2     BINGO - prémiový tah, v němž hráč použije k vytvoření položeného slova všech sedmi kamenů ze svého zásobníku.  [16.3.c]

16.3                 DOHRÁVKA je jedním ze tří standardních způsobů ukončení partie  [6.3] - nastane v případě, že před oznámením konce hrací doby nebyla dosud partie ukončena. DOHRÁVKA začíná okamžikem oznámení konce hrací doby. Oba hráči jsou povinni ihned po tomto oznámení zakroužkovat číslo právě probíhajícího (popř. stopnutého) tahu (resp. číslo tahu právě řešené námitky) a toto číslo si vzájemně odsouhlasit  [13.4] . Po vzájemném odsouhlasení čísla zakroužkovaného tahu následují tři kola DOHRÁVKY (pokud mezitím nedojde k ukončení partie jiným způsobem).

a) hráči jsou povinni dohrát (zakroužkované) kolo, které probíhalo v okamžiku oznámení konce základní hrací doby

b) hráči jsou povinni sehrát po jednom dalším normálním tahu

c) každý z hráčů je povinen sehrát svůj poslední tah v partii, po němž již nedobírá kameny (s výjimkou případné VÝMĚNY KAMENŮ). V případě, že ZH položí ve svém posledním tahu v partii  BINGO  [16.2]  a v sáčku jsou ještě kameny, nejedná se o ZAVŘENÍ, tj. DH má též právo odehrát svůj poslední tah v partii. Zůstanou-li (po posledních tazích obou hráčů) v sáčku ještě kameny, tak si každý hráč odečte od svého skóre bodovou hodnotu kamenů, nacházejících se v jeho zásobníku.

16.4     DOLOSOVÁNÍ KAMENŮ má hráč právo provádět až po odsouhlasení svého tahu soupeřem (s výjimkou prvního losování v partii  [4.3] [4.4]  ).  Správný počet kamenů v zásobníku je sedm. Bezprostředně po vylosování je hráč vždy povinen vložit vylosované kameny do zásobníku. Tuto činnost (vložení kamenů do zásobníku) je hráč povinen ukončit předtím, než se vyjádří k tahu soupeře. Při losování je hráč povinen počínat si tak, aby nemohlo dojít k podezření, že při losování do sáčku vidí nebo že hmatem zjišťuje hodnotu kamenů v sáčku. Hráč je povinen si při manipulaci s kameny počínat tak, aby se tyto v žádném okamžiku nenacházely níže, než je horní úroveň desky stolu. Hráč je povinen po DOLOSOVÁNÍ KAMENŮ  umístit sáček s kameny do výchozí pozice [3.4] [5.2.4] [5.3.1] [6.2] [8.7.2] [10.2.2] [11.1.1] [16.32] [16.39]

16.4                 DH = DRUHÝ HRÁČ - hráč, provádějící tah až po ZH  [3.4] [4.2] [4.4] f7.2] [13.2] [16.3]

16.5     HERNÍ CHYBY  [8] [9] [10] [11] [16.10] [16.17] [16.28] [16.40]

16.7     HR = HLAVNÍ ROZHODČÍ  [12.1] [12.2] [12.3] [13.19] [2.8] [4.1] [6.1] [7.11] [9.4.6] [9.5] [9.6] [9.7] [9.8] [10.5] [11.4] [13.1] [13.2] [13.4] [13.5] [13.6] [13.8] [13.9] [13.10] [13.13] [14.1] [15.3] [15.9] [17.3]

 

 

 

16.8                 HODINY - speciální hodiny pro scrabble, na nichž lze nastavit požadovaný časový limit

(= 2 minuty) pro jednotlivé tahy hráčů. Po každém stisknutí  HODIN  začíná běžet nový časový limit. HODINY  jsou doplněny zvukovými a optickými signály, které (postupně) upozorňují, že do konce limitu zbývá 30, 20 a 10 vteřin. Nakonec se ozve poslední dlouhý signál, znamenající konec daného limitu.  [3.2] [5.1]

16.9     KONTUMAČNÍ VÝSLEDKY  [12.3] [13.1] [13.2] [13.4] [13.5] [13.8] [13.9] [13.11] [14]

16.10               NADSTAV je situace, kdy má hráč ve svém zasobníku více než sedm kamenů. Za  HERNÍ  CHYBU  je  NADSTAV považován až v okamžiku, když se hráč s NADSTAVEM vyjádří k (právě ukončenému) tahu soupeře.  [5.2.1] [6.2] [8.1] [8.7.3] [10.2.5] [11.1] [11.2] [16.32]

16.11   NÁMITKA BODOVÁ je námitka proti bodovému nadhodnocení tahu soupeřem.  [10.2.1] [16.12]

16.12               NÁMITKY  NESLOVNÍ - souhrnné označení pro všechny námitky s výjimkou NÁMITKY  SLOVNÍ.  [5.2.4.a] [10] [16.11] [16.17] 

16.13   NÁMITKY  SLOVNÍ  - označení pro námitky vznesené proti přípustnosti položených slov.  [7.3] [8.2.a] [9] [16.14] [16.17]

16.14               NÁMITKÁŘ - pomocný předtištěný formulář pro zapisování SLOVNÍCH NÁMITEK. Je třeba na něj zapsat vždy minimálně námitkované slovo a číslo stolu  (viz  Příloha 2).  [9.4.2] [9.4.3] [9.5]

16.15               NÁMITKOVAT = vznést  NÁMITKU  v souladu s tímto SŘ  [9] [10]

16.16               NESTANDARDNÍ  SITUACE  [13]

16.17               ODSOUHLASENÍ  PŘEDCHÁZEJÍCÍHO TAHU SOUPEŘE - tah se považuje za odsouhlasený v okamžiku, kdy hráč, mající povinnost se k tahu vyjádřit  [5.2.4] , začne zapisovat (do příslušné kolonky) průběžný součet bodů všech tahů, odehraných (do této chvíle) soupeřem  [7.4.e] . Hráč je povinen reagovat na každé stisknutí  HODIN  (po ukončení předcházejícího tahu soupeře nebo po vyřešení námitky, popř. odvolání) buď vznesením (další) námitky, anebo ODSOUHLASENÍM  PŘEDCHÁZEJÍCÍHO  TAHU  SOUPEŘE. ODSOUHLASENÍM PŘEDCHÁZEJÍCÍHO  TAHU  SOUPEŘE se hráč vzdává možnosti  VZNÉST  NÁMITKU. Případné předcházející  HERNÍ  CHYBY  jsou  ODSOUHLASENÍM   PŘEDCHÁZEJÍCÍHO  TAHU  SOUPEŘE  považovány za zahrané a vyřešené.  [5.2.4] [5.2.5] [5.3.1] [7.4] [7.5] [9.1] [10.1] [10.2.2] [11.1.4] [16.4] [16.11] [16.32]

16.18               PARTIÁŘ - předtištěný formulář pro zapisování jednotlivých tahů obou hráčů (viz  Příloha 1).  [6.4] [6.5] [7.1] [7.3] [7.4] [7.10] [12.7] [13.8] [13.9] [13.10] [15.6] [15.8] [16.17]

16.19               PAS je jednou ze tří možností provedení tahu. Hráč ohlášením tohoto slova oznamuje, že se vzdává tahu. Po oznámení PAS je hráč povinen ukončit svůj tah stisknutím  HODIN.     POVINNÉ PAS je hráč povinen zahrát v případě trestné ztráty tahu.  [5.2.5] [7.3.b] [10.2.8]

16.20               PODSTAV je situace, kdy má hráč ve svém zasobníku méně než sedm kamenů (výjimkou je pouze situace, kdy je  SÁČEK  PŘEVRÁCEN  NARUBY  [6.2] ). Za  HERNÍ  CHYBU  je  PODSTAV  považován až v okamžiku, když se hráč s PODSTAVEM vyjádří k (právě ukončenému) tahu soupeře.  [8.7.2] [10.2.5] [11.1] [11.2]

16.21               POLOŽIT SLOVO NA DESKU je jedna ze tří možností provedení tahu. V tom případě je hráč (předtím, než tah ukončí) dále povinen (zřetelně) oznámit počet bodů za tento tah a v případě, že použil  ŽOLÍKA, je též povinen oznámit hláskováním (k hláskování se DOPORUČUJE používat hláskovací tabulku – viz. Příloha 3), jaké písmeno žolík nahrazuje. (Hráč má právo položit na desku jakékoliv slovo a oznámit jakýkoliv počet bodů.)  [5.2.5] [16.41]

16.22               POVINNOSTI  POŘADATELE  [15] [2.1] [2.2] [2.9] [3.5] [9.4] [13.3] [13.16] [13.17] [17.3]

16.23               PPS = Pravidla přípustnosti slov ČAS (samostatný dokument ČAS)  [5.2.5] [8.1] [9.1] [9.3] [9.4] [9.5] [15.8] [16.21]

16.24               PRŮBĚH  TAHU  [5]

16.25               PŘÍPRAVA  HRÁČŮ  NA  PARTII  před vydáním pokynu k zahájení hry.  [3]

16.26               ROZHODČÍ  [12] [2.5] [2.8] [6.4] [6.5] [7.10] [9.2] [9.4] [10.4] [11.3] [13.4] [13.7] [13.10] [17.3]

16.27               STOPNUTÍ  TAHU  SOUPEŘE  [11] [5.3.2] [ 7.3] [8.2.b] [8.3] [8.5]

16.28               TRESTNÝ KŘÍŽEK - druh sankce za  HERNÍ CHYBU.  [7.3] [8.4] [8.6] [10.2] [10.4]

 

16.29   TurČAS je druhé rozhodující kritérium (prvním je počet vítězství) pro stanovení pořadí hráčů v turnaji ČAS.

TurČAS = (A / Kol × Buchholz) + (B × AbsScore) + (C × RelScore) + (D × Zacinani) 

            A = 649,6        Kol = počet kol turnaje

                                               Buchholz  = součet počtu vítězství soupeřů, s kterými daný hráč hrál

B = 1               AbsScore = počet nahraných bodů daným hráčem

C = 2,715        RelScore  = rozdíl skóre daného hráče

D = 27,3          Zacinani   = (kolikrát hráč nezačínal) - (kolikrát hráč začínal)

(Hodnoty A, B, C, D jsou speciálně vypočítávány a mohou být upravovány - schválení nových hodnot je v kompetenci výboru ČAS.)

16.30               UKONČENÍ PARTIE  [2.7] [6] [7.10] [13.5] [13.6] [16.3] [16.33]

16.31               VÝKLAD  POJMŮ - OBSAH  [16]

16.32               VÝMĚNA KAMENŮ je jednou ze tří možností provedení tahu. Rozhodne-li se hráč pro  VÝMĚNU  KAMENŮ, je (postupně) povinen:

a) oznámit výměnu kamenů slovy „MĚNÍM X“ (přičemž je povinen nahradit X konkrétním číslem konkrétní číslovkou, rovnající se počtu měněných kamenů - hráč má právo ohlásit vyměnu 1 - 7 kamenů)

b) vyjmout ze zásobníku ohlášený počet kamenů na výměnu a položit tyto kameny na stůl (rubem nahoru)

c) ukončit svůj tah stisknutím HODIN

d) počkat na vyjádření se soupeře ke svému tahu (soupeř má právo buď tah odsouhlasit, anebo vznést námitku proti ohlášené  VÝMĚNĚ  KAMENŮ  [10.2.4] )

e) (platí jen v případě, že soupeř hráči provedení tahu odsouhlasil) DOLOSOVAT  KAMENY  [16.4]  (tzn. vložit je do zásobníku)

f) (platí jen v případě, že soupeř hráči provedení tahu odsouhlasil) vrátit kameny, určené k výměně (položené na stole), zpět do sáčku. Hráč je povinen po vrácení kamenů do sáčku  umístit sáček s kameny do výchozí pozice [3.4] .

 

Hráč má právo ve svém čase ověřit pohmatem zvnějšku počet kamenů, nacházejících se v sáčku. Všechny úkony spojené s VÝMĚNOU KAMENŮ je hráč povinen provést předtím, než se vyjádří k (právě ukončenému) tahu soupeře.  [5.2.5] [10.2.4] [16.3.c]

 

(Nastane-li situace, že hráč má po vrácení kamenů do sáčku v zásobníku PODSTAV nebo NADSTAV, postupuje se dále podle příslušných ustanovení, tj. jako by tato situace nastala při běžném DOLOSOVÁNÍ KAMENŮ)  [8.7.2] [8.7.3] [16.10] [16.20] .)

 

16.33               ZABLOKOVÁNÍ  je jedním ze tří standardních způsobů ukončení partie - nastane v případě, když žádný z hráčů dvakrát za sebou nepoloží platné slovo (tj. platné slovo není zahráno celkem čtyřikrát za sebou). Hráči jsou povinni v takovémto případě partii ihned ukončit.  [6.3] [13.5] [16.30]

16.34               ZH = ZAČÍNAJÍCÍ  HRÁČ = hráč, který začíná partii provedením prvního tahu. Není-li určen rozpisem soutěže, stanoví se losem. V tom případě je ZH ten, který si ze sáčku vylosuje písmeno blíže k začátku abecedy. Žolík je mimo pořadí, je-li vylosován, losuje hráč okamžitě nový kámen. Pokud oba hráči vylosují stejné písmeno, losování se opakuje. Vylosované kameny se vrací do sáčku až po skončení celého losování.  [3.3] [13.2]

16.35               ZAHÁJENÍ  PARTIE  [4]

16.36               ZÁKLADNÍ  PRÁVA  A  POVINNOSTI  HRÁČE  [2]

16.37               ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ  [1]

16.38               ZÁPIS PARTIE  [7] [6.4]

16.39               ZAVŘENÍ je jedním ze tří standardních způsobů ukončení partie - nastane v okamžiku, když hráč platně položí všechny kameny ze svého zásobníku na herní desku a v sáčku se již nenachází ani jeden  KÁMEN  K  DOLOSOVÁNÍ.  [6.3] [16.3]

16.40               ZTRÁTA TAHU - druh sankce za  HERNÍ CHYBU.  [7.3] [8.6] [9.1] [9.2]  [10.2] [10.4] [11.1] [11.3] [16.19]

16.41               ŽOLÍK je prázdný (neoznačený) kámen, kterým je možno ve hře nahradit jakékoliv písmeno (s výjimkou písmene CH, které musí být vždy vytvořeno ze dvou kamenů). Bodová hodnota ŽOLÍKA je nula.  [5.2.2] [7.4.b] [10.2.7.] [10.2.9] [16.21] [16.34]

 

17.  Závěrečná,  zrušovací  a  přechodná  ustanovení

 

17.1     Tento SŘ vstupuje v platnost dnem 15. 01. 2005 a současně ruší SŘ, platný od

11. 01. 2003 (verze 2003/1).

17.2     Tento SŘ je možno změnit výhradně schválením změn, předložených na sněmu ČAS. Navrhovatel jakékoliv změny ručí za to, že text nově navrhované změny nebude (v případě schválení) v rozporu s jiným platným (dříve schváleným) ustanovením SŘ. Zjistí-li se kdykoliv později (po sněmu), že takovýto rozpor nastal, bude nově (později) schválený návrh s okamžitou platností automaticky anulován (resp. nevstoupí vůbec v platnost).