Stanovisko výboru ČAS k výkladu Soutěžního řádu

Obecně:

Hráč má nezadatelné právo vyžadovat, aby při hře byla plně dodržována aktuálně platná závazná pravidla hry - kodifikovaná Soutěžním řádem,

a pokud se domnívá, že platná ustanovení SŘ nejsou dodržována - ať už soupeřem v hrané partii nebo jinými subjekty, kterým SŘ ukládá povinnosti (pořadatel atd.) - má právo se domáhat nápravy;

 

a to buď
a) „přímo“ v případech řešení situací označených v SŘ jako HERNÍ CHYBY, kdy JE v SŘ detailně popsán postup při vznášení námitek a způsobu jejich vyřizování včetně postihů jak soupeře v případě, že námitka je shledána oprávněnou, tak i hráče v případě, že námitka je shledána neoprávněnou;

přičemž z ustanovení bodu 8.1 vyplývá, že řešení zde je oprávněný iniciovat pouze soupeř, a dále z ustanovení bodů 9.2 a 10.4 vyplývá, že - pokud soupeř uzná oprávněnost námitky a přijme i příslušný postih – není třeba k řešení námitky přivolávat rozhodčího;

v těchto případech  - a pouze v těchto případech - tedy rozhodčí NENÍ oprávněn do partie zasahovat, pokud k tomu není některým z hráčů této partie vyzván.

Ad a)

8.1           HERNÍ CHYBA vznikne v případě, když hráč poruší ustanovení SŘ, týkající se vlastní hry. Nápravu  HERNÍ CHYBY  hráče je oprávněný iniciovat pouze soupeř, a to výhradně v souladu s tímto SŘ.  [9] [10] [11] [16.5]

 

9.2           Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené SLOVNÍ NÁMITKY sám uzná a současně přijme i z toho vyplývající sankce (ztráta tahu), považuje se taková námitka za vyřešenou (hráči nevolají k řešení námitky rozhodčího).

9.3           Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené SLOVNÍ NÁMITKY sám neuzná, posuzuje se přípustnost daného slova podle PPS, bod 4.

 

10.4         Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené  NESLOVNÍ  NÁMITKY  sám uzná a současně přijme i z toho vyplývající sankce (trestný křížek nebo ztráta tahu), považuje se taková námitka za vyřešenou (hráči nevolají k řešení námitky rozhodčího).

10.5         Pokud soupeř oprávněnost proti němu vznesené NESLOVNÍ NÁMITKY sám neuzná, přivolá námitkující hráč k řešení HR. Rozhodnutí HR je konečné.

 

nebo

b) „nepřímo“ případech, kde řešení takovýchto situací v SŘ detailně popsáno NENÍ a kdy je tudíž řešení na hlavním rozhodčím (který samozřejmě je při rozhodování rovněž vázán SŘ),

Z ustanovení bodu 2.5 SŘ vyplývá povinnost hráče SŘ dodržovat,

a vzhledem k tomu, že SŘ nikde neuvádí žádné ustanovení, které by rozhodčímu umožňovalo (resp. ponechávalo na jeho vůli) tolerování nedodržování SŘ, a to ani v případě, že by se hráči na takovémto tolerování dohodli resp. proti němu neprotestovali,

je na rozhodčím, aby nedodržování SŘ jak ze strany hráčů, tak i dalších subjektů, kterým SŘ ukládá povinnosti (pořadatelé atd.) nepřipouštěl a postihoval je v rámci možností, které mu SŘ dává – ať už nedodržování SŘ zjistí rozhodčí sám nebo je na ně hráčem či kýmkoli jiným upozorněn, resp. aby obdobně postihoval i případné neopodstatněné upozorňování hráčů na nedodržování SŘ soupeřem.

 

Je pak plně v kompetenci rozhodčího se rozhodnout, zda bude situaci řešit okamžitě při jejím zjištění - tzn. zda zasáhne do probíhající partie - nebo zda k řešení přistoupí až po skončení partie;

výbor doporučuje rozhodčím při volbě prvé či druhé možnosti přihlédnout zejména k závažnosti vlivu konkrétního nedodržování SŔ na průběh partie resp. na možné ovlivnění jejího výsledku.

Poznámky:

1) vzhledem k tomu, že SŘ nestanovuje ani konkrétní postih za takovéto nedodržování SŘ, není ani možné takovouto situaci řešit pouze samotnými hráči (hráči sami nejsou SŘ oprávněni stanovovat postih) a je nutné vždy k řešení přivolat rozhodčího,
2) přivolání rozhodčího může hráč udělat kdykoli během partie, tzn.. i během tahu soupeře – přivolání rozhodčího nelze považovat za porušení bodu 11.5.

11.5       Jakékoliv jiné neopodstatněné oslovení soupeře (na něž by soupeř byl nucen reagovat) v jeho čase,
       než připouští bod 11.1, je považováno za neoprávněné  STOPNUTÍ  TAHU  SOUPEŘE.  [2.12] [8.5]

11.1         Hráč má právo (výhradně v právě probíhajícím čase soupeře) STOPNOUT TAH SOUPEŘE (slovem STOP!):  [16.27]
Konkrétně k dotazům Petra Kaňovského:

 

1) Kdy a jakým způsobem je možné vznést námitku nebo protest proti porušení pravidla 7.7. soutěžního řádu?

 

7.7           Hráč je povinen (v průběhu partie) zaznamenávat slova či písmena (položená na hrací desku) výhradně způsobem, stanoveným v bodě 7.4. Žádné jiné (další) zaznamenávání (zapisování, odškrtávání) slov či písmen není přípustné.

SŘ neuvádí výslovně možnost vznesení konkrétní námitky proti vedení zápisu partie způsobem, který není v souladu s ustanoveními SŘ – námitku resp. protest proti nedodržování SŘ soupeřem při vedení zápisu partie může tedy hráč vznést podle bodu b) obecné části výkladu.

 

2) Kdy a jakým způsobem je možné vznést námitku nebo protest proti jiným porušením pravidel (např. 2.6., 2.12. a podobně)?

2.6           Hráč nemá právo v průběhu partie (kromě případů, kde je to platným SŘ výslovně povoleno) opustit své místo u stolu.   [9.4.4] [13.6.b] [13.18]
2.12         Hráč má právo vyžadovat, aby po zahájení kola na něj soupeř nemluvil více, než vyžaduje tento SŘ.  [11.5
]

 

Obdobně jako u předchozího dotazu ani v těchto resp. podobných případech SŘ neuvádí výslovně možnost vznesení konkrétní námitky - námitku resp. protest proti nedodržování SŘ soupeřem v takovýchto případech může tedy hráč vznést podle bodu b) obecné části výkladu.

 

 

3) Vyplývá z ustanovení 15.6. a 15.7. soutěžního řádu, že žádné jiné vybavení hrací stůl nesmí obsahovat?
    Kdy a jakým způsobem je možné vznést námitku proti porušení těchto pravidel?

 

15.6                       Předepsané vybavení hracího stolu (je povinen zajistit pořadatel):

a) označení hracího stolu pořadovým číslem

b) hrací deska, dva zásobníky na písmena (pro každého hráče jeden) a hrací kameny (všechno jednoho výrobního typu) v neprůhledném sáčku (rozměry sáčku: obvod 280 mm, délka = výška 280 mm)

c) scrabblové  HODINY  pro měření času

d) dva  PARTIÁŘE  (pro každého hráče jeden)

e) NÁMITKÁŘE  (v dostatečném množství)

f) schéma rozložení písmen pro ověřování kompletnosti a správnosti sady kamenů (před první partií)

15.7                       Povolené vybavení hracího stolu (zajišťují si hráči sami - tyto předměty nesmí překážet ve výhledu a musí být umístěny na polovině stolu toho hráče, jemuž patří)

                a) psací potřeby

                b) hodinky (stopky) pro vlastní informativní měření celkového času (nerušící soupeře)

 

Ano, vyplývá – bod 15.6 specifikuje, co na hracím stole být MUSÍ – to je bez diskuse;

a bod 15.6. dále upřesňuje, co na hracím stole ještě navíc k povinnému vybavení je POVOLENO MÍT,

a cokoli jiného tedy na hracím stole NENÍ POVOLENO resp. být NESMÍ – nebylo by to ani povinné, ani povolené, bylo by to tedy nepovolené a tudíž by to odporovalo SŘ.

 

Poznámky:

1) za psací potřeby obecně lze považovat i psací podložku, případně i prázdný papír a kopírák na pořizování průpisu záznamu partie,
2) do rámce psacích potřeb lze zahrnout i dioptrické brýle, zejména pokud je hráč během partie potřebuje používat střídavě nasazené a nenasazené např. aby byl schopen dobře číst svůj i soupeřův partiář.