SNĚM 2005

 

9.45 ZAHÁJENÍ

 

1. Zvolení potřebných orgánů

Bylo jednohlasně schváleno složení komisí:

Návrhová komise: P. Kuča, Muroň (zapisovatel), Kubátová

Mandátová komise: Rusá D., Rusá K.

Skrutátoři: Král (výbor) Kuča M. (vpravo) Piňos (vlevo)

 

2. Sdělení o usnášeníschopnosti sněmu

Při prezentaci bylo zjištěno, že přítomno je 35, zastoupeno 79 členů, celkem hlasujících 114; podle stanov je tedy sněm usnášeníschopný (požadavek: 20% členů asociace musí být přítomných nebo zastoupených, k 15.1. 2005 má ČAS 117 členů s hlasovacím právem).

 

3. Projednání a schválení programu

Byl schválen předložený návrh programu jednohlasně

 

4. Zpráva o činnosti asociace

Zprávu přednesl P. Kuča

 

5. Zpráva o hospodaření

Byla předložena písemně.

Celkové příjmy ve výši 32385,- Kč (124 členů)

Celkové výdaje 22846,- Kč

- v těchto údajích nejsou zaúčtovány mistrovství republiky a sponzorské dary zmíněné v bodě 6.

Schváleno: pro: 112, proti: 0, zdrželi se: 2

 

6. Zpráva o jednání se sponzory

Přednesl P. Kuča

- jednání vedl J. Nohavica, sponzorské příspěvky pokryly náklady na pořádání mistrovství + 2 sady výpočetní techniky pro zajištění turnajů + cca 40 hracích sad

 

7. Stanovy a jednací řád

Návrh zaslaný výboru ČAS P. Kaňovským na úpravu jednacího řádu předložil M. Vacek:

Projednávat na sněmu pouze body předložené nejpozději 10 dní před konáním sjezdu

Neschváleno: pro: 18, proti: 78, zdrželi se: 19 ignorovali: 1

 

Přišli Hora a Ryvola, počet hlasujících: 116.

 

8. Pravidla přípustnosti slov

Byl projednán předložený návrh slovníkové komise

Část A

-        zařazení slovníku neologismů 2 do seznamu pramenů

-        úprava pravidel přípustnosti slov

-        opravné listy pro Blex a Novex (doplněno J. Novotným o 7 dalších změn)

na návrh P. Vetešníka hlasováno zvlášť o slově dyň, slovo bylo schváleno

Schváleno: pro: 69, proti: 32, zdrželi se: 14, ignorovali: 1

 

na návrh P. Vetešníka hlasováno zvlášť o slovech vánoce, velikonoce, velkonoce (aby slova byla přípustná pro scrabble)

Schváleno: pro: 89, proti: 16, zdrželi se: 10, ignorovali: 1

 

Hlasování o části A včetně předchozích 2 bodů

Schváleno: pro: 108, proti: 5, zdrželi se: 3, ignorovali: 0

 

Autoři Novexu informovali o probíhajících pracích a záměrech do budoucnosti.

ČAS zařadí mezi materiály sněmu anketní lístek (zájem o tištěný Novex).

 

Část B (jen informace)

zpřesnění stávajících konvencí:

-        skloňování některých mluvnicky životných podstatných jmen

-        časování sloves podle vzoru sázet

-        skloňování některých podstatných jmen středního rodu

 

9. Soutěžní řád

M. Vacek informoval o stanovisku technické komise: v případě, že nebude přijat nový soutěžní řád, provést nezbytné změny

J. Novotný předložil návrh nového soutěžního řádu

P. Kuča navrhl nepřijímat nový SŘ, uložit výboru nebo technické komisi jeho dopracování a přijmout pouze nezbytné změny v souladu s návrhem technické komise

 

Odešel Ryvola, předal plnou moc P. Kučovi

Polední přestávka

Odešla Marečková, předala plnou moc Landovi

Odešla Jakubová, předala plnou moc Koupilové

Po obědě přítomno 33, zastoupeno 83, celkem 116

 

Hlasování: zabývat se návrhem SŘ od J. Novotného

Schváleno: pro: 81, proti: 24, zdrželi se: 11, ignorovali: 0

 

Změna programu:

Předjednat bod 10 před ukončením bodu 9

Schváleno: pro: 85, proti: 14, zdrželi se: 17, ignorovali: 0

 

Projednávání bodu 9. přerušeno

 

10. Systém soutěží sezóny 2005

Mistrovství republiky jednotlivců

Návrh na Grand Prix (Nohavica, přednesl Vetešník)

-        prvních 10 hráčů kvalifikace bude oceněno

-        sponzor: Dobrá čajovna

Pavučina nabízí uspořádání MR

 

14:30 Přišel Vencl

 

Hlasováno, zda bude kvalifikace zahrnovat všech 15 nabízených turnajů

Schváleno: pro: 79, proti: 28, zdrželi se: 9, ignorovali: 0

 

15:10 odchází Podbrdský, předal plnou moc K. Rusé

 

kalendář kvalifikace

29.1 Kladno

26.2 Praha

19.3. Přerov

2.4. Hronov

16.4. Tábor

30.4. Brno

14.5. Bruntál

28.-29.5. Hradec Králové

11.6. Litoměřice

16.-17. 7. Pardubice

27.8. Ostrava

10.9. Babice

1.10. Praha

8.10. Náchod

5.11. Volyně

listopad MR Ostrava

 

Počet započítaných turnajů v kvalifikaci

Variantní hlasování – 1.kolo

4 turnaje – 7 hlasů

5 – 26

6 – 96

7 – 81

8 – 20

Variantní hlasování – 2.kolo

6 turnajů – 85 hlasů

7 turnajů – 31 hlas

 

kompenzační body                                          

návrh na zrušení kompenzačních bodů

Neschváleno: pro: 38, proti: 60, zdrželi se: 18, ignorovali: 0

Kompenzační body přidělovány podle stávajících pravidel (jako rok 2004)

Ostatní pravidla (jako rok 2004)

 

MR – partie o 3. místo

Neschváleno: pro: 54, proti: 56, zdrželi se: 6, ignorovali: 0

Použitá varianta

– finále variantou Plus

Schváleno: pro: 107, proti: 5, zdrželi se: 4, ignorovali: 0

– kvalifikace variantou Plus

Schváleno: pro: 103, proti: 2, zdrželi se: 10, ignorovali: 0

 

16:00

Odešel Čenovský, nepředal plnou moc

Odešla Venclová, předala plnou moc Venclovi

Nový celkový počet hlasů: 115

 

Liga scrabble družstev

Organizuje P. Vojáček ve spolupráci s kapitány ligových družstev

 

Mistrovství republiky juniorů

kvalifikace podle možností a zájmu

4.6. Kamenice

 

finále koncem roku

 

započítávat výsledky juniorských turnajů do žebříčku

Neschváleno: pro: 2, proti: 98, zdrželi se: 15, ignorovali: 0

 

Klasický scrabble

Podle zájmu hráčů a možností pořadatelů

Návrh, aby byla soutěž oficiální soutěží ČAS:

Neschváleno: pro: 46, proti: 15, zdrželi se: 54, ignorovali: 0

 

Opisovaný scrabble

28.8. Ostrava – Pohár

 

Soutěž Grand Prix podle návrhu J. Nohavici

– finále variantou Plus

Schváleno: pro: 111, proti: 1, zdrželi se: 3, ignorovali: 0

 

Návrh na zřízení tříčlenných organizačních výborů pro jednotlivé soutěže:

Nebyl podpořen, neprojednáváno.

 

9. Soutěžní řád - pokračování

 

17:40 odešel Vokatý, plnou moc předal Chládkovi

 

Hlasování o SŘ ČAS předloženém J. Novotným ve verzi 2 opravené bez bodu 17.3 a 17.4 a bez příloh

Schváleno: pro: 79, proti: 34, zdrželi se: 2, ignorovali: 0

 

Návrh vypustit poslední větu bodu 7.7

Neschváleno: pro: 36, proti: 76, zdrželi se: 3, ignorovali: 0

 

Návrh změnit v bodě 10.2.1 sankci

Sankce: trestný křížek + odečtení tolika bodů, kolik si hráč přičetl neprávem ke správné bodové hodnotě

Neschváleno: pro: 6, proti: 93, zdrželi se: 16, ignorovali: 0

 

Návrh v bodě 16.11 vyřadit větu „Tuto ... 5.2.5“   Schváleno: pro: 95, proti: 2, zdrželi se: 14, ignorovali: 4

 

Návrh doplnit do 15.7 bod textem:

d) nádobu s nápojem

Neschváleno: pro: 47, proti: 58, zdrželi se: 10, ignorovali: 0

 

Návrh zrušit bod 15.7 c) (talisman na stole)

Schváleno: pro: 81, proti: 30, zdrželi se: 3, ignorovali: 0

 

Návrh 13.17 doplnit o formulaci

HR ve spolupráci s Pořadatelem je povinen zajistit pro hráče, kteří ze závažných důvodů (zdravotní stav, neznalost práce s PC apod.) nejsou schopni použít tuto variantu rozhodování podle některé z předchozích variant. Hráči jsou povinni na tuto skutečnost upozornit pořadatele nejpozději při prezenci k turnaji nebo, pokud takováto skutečnost nastane až v průběhu turnaje, neprodleně.

Schváleno: pro: 84, proti: 14, zdrželi se: 5, ignorovali: 12

 

18:45 odešel Vojáček

Nový celkový počet hlasů: 112

 

18:46 z časových důvodů byla ukončena diskuse

Přestávka pro přípravu návrhu usnesení

 

Návrh usnesení předloženého návrhovou komisí

Nový celkový počet hlasů: 111

Schváleno: pro: 97, proti: 0, zdrželi se: 14, ignorovali: 0

 

Zapsal Miroslav Muroň