Zápis z jednání VČASu 22.4.2003

Přítomni: David Horad, Jiří Janatka, Karel Král, Petr Kuča, Dagmar Rusá, Daniel Zeman

Omluven: Vladimír Chládek

Zapisuje Dan.

Global Express

INDOŠ (David): jako obvykle se čeká, až GE vrátí míček ze své strany hřiště.

Opisovaný scrabble na internetu (David; mělo se jim fakturovat 10000 v rámci loňské podpory): GE Davidovi neodpovídá na maily, David jim tedy rovnou pošle fakturu a mailem jim oznámíme, že ji mají proplatit na základě podpory.

Podpora klubům (Dáša): dostanou kopii smlouvy, kterou chceme podepisovat s podporovanými kluby (podle návrhu Dana a Petra), a rovnou seznam vybavení, které po nich chceme. Dáša zjistila, že tabule pro opisovaný scrabble nám odebere z rozpočtu 15000 Kč. Zatím se předpokládá ze strany klubů větší zájem o obyčejné hrací sady.

Z položky na materiál pro kluby jsme zatím odčerpali pouze 5 anglických sad, uložených na Palubě. Nevyčerpanou část z položky na turnaje (28000) se budeme snažit využít rovněž na materiál pro kluby.

Petr Kaňovský a Michal Bahník chtějí vyúčtování — Dan poslat!

Petr Kuča domluví s GE schůzku se zástupci ČAS (nejspíš Petr, Dan a David). Budeme chtít zhruba to co loni. Dan nemůže od 1. do 5.5. Budeme zkoušet úterý nebo středu kolem 16:00, uvidíme co GE. Nelze otálet, protože jde už o peníze na hradecký turnaj (přelom května a června).

Účetnictví

Stále nejsme schopni se shodnout, zda máme nebo nemáme povinnost podávat daňové přiznání (a pokud ano, zda i zpětně). Pokud ano, asi bychom si museli najmout účetní, protože nikdo z nás účetnictví nerozumí.

Naše peněžní příjmy jsou pouze členské příspěvky (od oka 20000 Kč ročně?) Od GE dostáváme pouze materiál (protože peněžní prostředky si fakturují přímo pořadatelé turnajů). Není ale jisté, jakou to má účetní povahu (věcný dar by zřejmě podléhal darovací dani, sponzorský dar možná ne).

Podat přiznání (vs. mrtvý brouk): 2 pro, 3 proti (mrtvý brouk), 1 se zdržel (Dan)

Je třeba zjistit (Petr, David, Jirka, Karel):

ˇ         Za jakých okolností musí občanské sdružení podávat přiznání k dani z příjmu.

ˇ         Jaký postih hrozí v případě, že sdružení této povinnosti nedostojí (i když by na něm vyšla nulová daň).

ˇ         Zda nám vůbec vyjde nulová daň? (Na účtu přece nemáme nulu?) (Dáša)

ˇ         Kolik by stálo vypracování daňového přiznání účetní firmou.

Smlouva s kluby o zapůjčení materiálu

Diskuse k Danovu a Petrovu návrhu. Jak často a jak dlouho má být klub otevřen? Zatím návrhy: jednou za týden nebo za dva týdny, s ošetřením prázdnin.

Další návrh: Nejméně 20 hracích dnů za (kalendářní) rok (bez ošetřování, zda se je klub rozhodne všechny umístit do ledna). Tento návrh byl schválen.

Aktuální verzi návrhu smlouvy Petr přečetl a všichni ji souhlasným mručením schválili (viz příloha).

Na webu se podmínky pro kluby zjednoduší (udělá Dan), akci „hrací sada za účast v lize“ výbor ruší, Dan dále navrhne (pro příští sněm), jak by se měly upravit stanovy, aby nebyly v rozporu s usnesením sněmu.

Hodiny

Petr má opět rozjednáno, že dostane do konce dubna prototyp hodin. Pokud to klapne, zkusíme s GE domluvit, že jich nějakou stovku koupí v rámci sponzorství pro nás.

Skladování materiálu

Zatím většinou u Kučových, bude ještě těsněji, až odebereme materiál pro kluby. Petr našel nějaké komerční skladiště, ale je drahé (skoro 1000 Kč za měsíc). Poslat na Pandoru výzvu členům, že pokud někdo z nich nenabídne lepší řešení, budeme muset nějakou takovou komerční nabídku využít. Asi by to mělo být v Praze nebo jejím okolí, protože odsud nejvíce lidí jezdí na akce a obvykle se najde někdo s autem. Není potřeba mít k věcem přístup úplně kdykoli, ale musí to jít v mimopracovní době. Pokud by se věci skladovaly u někoho doma či v soukromých prostorách, měl by mu ČAS zaplatit alespoň pojistku, spíše i nájemné. Jsou to údajně asi 4 krabice od banánů (1: hry a zásobníky, 1: pytlíky, čísla stolů, námitkáře, 1: hodiny a ubrusy, 1: trička…). Dan se zeptá, zda by to šlo na Palubě.

Přístupnost Blexu na webu a odpověď Petrovi Kaňovskému

Níže jsou kopie dotazů z Kaňovského mailu a odpovědi na ně.

konkrétně pak, zda má autorská práva k množině přípustných slov délky 2-5 zveřejněných mimo jiné na stránce http://scrabble.hrejsi.cz/pravidla/slovnik.htm (varianta Klasik) a zda má též autorská práva k množině slov přípustných pro variantu Plus (dosud na stránce ČAS nezveřejněnou).

Slovník ČAS není autorské dílo, ale pomyslná množina slov, pro kterou je pojem autorského práva irelevantní. Proto lze odpovědět, že tato práva nemáme.

Dotyčná množina je nicméně vymezena konkrétními autorskými díly (Blex, Blex Plus, Velex, Novex), ke kterým autorská práva existují a využití těchto děl podléhá souhlasu jejich autorů. ČAS autorská práva k těmto dílům nemá, protože není jejich autorem. Pro dvě z nich (Vetešníkův pětipísmenný slovník a Blex 2001) však má autory udělené právo užívací, které mu dovoluje elektronické verze těchto děl zpřístupnit na svých webových stránkách pro nekomerční využití. Pro elektronickou verzi Blexu Plus ČAS nejenže nemá užívací právo, nemá ani tuto verzi.

Dále žádám Výbor o sdělení informace, zda je tato množina slov volně šiřitelná pro jakékoliv využití, nebo zda využití této množiny přípustných slov podléhá schálení Výborem ČAS, připadně někým jiným.

Šiřitelnost množiny slov je nejasný pojem. Pokud jde o popis pravidel vymezujících množinu, ten šiřitelný je. Pokud jde o výčet, pak se jeho šiřitelnost řídí režimem, který stanoví autor tohoto výčtu. O informacích zveřejněných kdekoli na webu lze obecně říci, že není možné je bez souhlasu správce stránek kopírovat pro jinou než osobní potřebu. Konkrétně u výčtu přípustných slov vyvěšeného na stránkách ČAS pak výbor souhlasí s jejich nekomerčním využitím. Pokud ho tedy někdo využije v jiném softwarovém díle či dokumentu, nemůže využití tohoto díla nebo dokumentu vázat na úplatu či protislužbu.

Podpora dalších scrabblových akcí

Je třeba zformulovat obecné podmínky (počet účastníků apod.) poskytování podpory (ceny apod.) scrabblovým akcím, které se někdo rozhodne uspořádat. (Zatím by se týkalo např. Benova setkání s pranostikáři, případně některých akcí na olympiádě, nebudou-li považovány přímo za akce pořádané ČASem. Všichni mají za domácí úkol si to promyslet, Petr pošle návrh, dohodneme se mailem.

Příští schůze

Bude někdy koncem června.