Zápis ze schůze výboru ČAS, která proběhla den 16.7.2001 v Praze

Přítomni: Vladimír Chládek, Jiří Janatka, Karel Král, Petr Kuča, Iva Niklesová, Daniel Zeman (Jitka Folberová omluvena).

Projednané body:

1.                   výsledky kvalifikačních turnajů
a)        QT3 – výbor schválil výsledky turnaje a přidělil hráčům příslušné kvalifikační body.
b)        QT4 – při vyhodnocování pořadí hráčů v turnaji podle kritéria TurČAS došlo v Litoměřicích k neúmyslné chybě způsobené použitím  starší verze software, která nesprávně zohlednila vliv odstoupení některých hráčů z turnaje v jeho průběhu.
Výbor rozhodl potvrdit jako definitivní výsledky 4QT pořadí hráčů v turnaji, získané použitím aktuální verze vyhodnocovacího software, která vliv odstoupení některých hráčů z turnaje v jeho průběhu zohledňuje správně; ke změně dochází u těchto hráčů:
Jan Kovařík 20
® 21 (vyhlášen jako 20., ve skutečnosti skončil 21.)
Jiří Kamín 21
® 22
Dana Pokorná 22
® 23
Hana Závišková 23
® 20
Jana Vacková 40
® 41
Livia Kubátová 41
® 42
Michal Pospíšil 42
® 40
Jiří Spáčil 54
® 55
Michaela Marečková 55
® 54
Aktuální pořadí hráčů na 4QT je zveřejněno na www stránkách ČAS; výbor přidělil hráčům kvalifikační body podle tohoto pořadí.
c)        QT5 – výbor schválil výsledky turnaje a přidělil hráčům příslušné kvalifikační body.

2.                  soutěž KaH
výbor projednal odvolání Petra Kaňovského proti rozhodnutí pořadatele soutěže o uznání slova „ŠVORC“ a po zvážení okolností rozhodl takto:
Slovo „ŠVORC“ není přípustné a hráčům, kteří toto slovo zahráli, za něj nepřísluší body.

Komentář:        Proti uznání slova byla vznesena námitka, která byla zamítnuta a slovo bylo pořadatelem turnaje uznáno na základě toho, že bylo uvedeno v elektronické verzi slovníku ČAS, zveřejněné na www stránkách ČAS. Proti rozhodnutí pořadatele bylo podáno odvolání a podle aktuálních pravidel přípustnosti slov v českém SCRABBLE, přijatých Sněmem v r.2001, platí, že „Odvolání hráčů proti rozhodnutí podle elektronické verze se posuzují podle tištěné verze.“ V tištěné verzi Slovníku ČAS slovo „ŠVORC“ není uvedeno a proto není přípustné.

3.                   partiář
výbor schválil návrh partiáře pro turnaje ČAS a pokusí se zajistit ve spolupráci se sponzory tisk partiářů v dostatečném množství, aby mohly být poskytovány pořadatelům turnajů ČAS

4.                   archiv
výbor se dohodl, že aktuální dokumentace z turnajů (partiáře, výsledkové listiny apod.) bude uložena u V. Chládka

5.                   žebříček
a)        výbor projednal otázku započítávání partií sehraných na soutěžích v rámci Olympiády duševních sportů do žebříčku ČAS a rozhodl takto: Započítány budou pouze partie z QT5, partie z ostatních soutěží nebudou započítány, neboť soutěží – které jinak proběhly v souladu se zásadami pro pořádání soutěží ČAS – se zúčastnil jen malý počet hráčů (menší než minimální počet navrhovaný pro uznání soutěže jako započítávané do žebříčku)
b)        žebříček bude i nadále aktualizován po ukončení každé jednotlivé soutěže (turnaj, ligové utkání apod.) ČAS

6.                   školení rozhodčích
Výbor uspořádá školení rozhodčích ve druhé polovině srpna 2001 v Praze, termín bude upřesněn do konce července 2001.

7.                   soutěže 2002
- MR a MRM jednotlivců a Pohár v opisovaném SCRABBLE
výbor předpokládá organizaci obdobnou jako v r. 2001, případně s úpravami způsobu kvalifikace do finálového turnaje
- liga družstev
vzhledem k dosud neujasněnému počtu zájemců o účast v lize výbor vyzve v dopise členům zájemce o ligu k podání předběžné přihlášky v termínu do 25. září 2001; přičemž zájemci budou rovněž vyzváni k vyjádření k formě a způsobu hraní ligy (zachovat stávající či navrhnout změny). Organizace ligového ročníku 2001 bude pak projednána a dohodnuta na schůzce kapitánů družstev na podzim 2001.

8.                   jednací řád
Výbor připraví návrh Jednacího řádu tak, aby mohl být rozeslán členům do konce roku 2001.

9.                   hrací řád
Výbor připraví návrh upraveného Hracího řádu zohledňující zkušenosti z jeho dosavadního používání a připomínky hráčů tak, aby mohl být rozeslán členům do konce roku 2001.

10.              dopis členům
Výbor připraví a rozešle členům informace o QT6 a QT7 a o aktuálním dění v českém SCRABBLE v období od posledního rozesílaného dopisu.