Usnesení 6. sněmu ČAS, konaného 11. ledna 2003

 

 

Sněm ČAS

 

bere na vědomí

 

 1. Zprávu o činnosti čas za rok 2002
 2. Zprávu o hospodaření ČAS za rok 2002
 3. Protest Petra Kaňovského proti interpretaci výsledků výběrového hlasování o struktuře kvalifikace MR (viz zápis)

 

 

 

schvaluje

 

 1. Změny jednacího řádu (podrobnosti viz zápis)
 2. Pravidla přípustnosti slov ve znění návrhu slovníkové komise
 3. Změny soutěžního řádu (podrobnosti viz zápis)
 4. Termínovou listinu kvalifikačních turnajů na MR 2003
 5. Strukturu kvalifikace (poměr ohebných a klasických turnajů, počet započítávaných výsledků, …)
 6. Způsob uspořádání finálového turnaje (viz zápis)

 

 

 

ukládá výboru ČAS

 

 1. doplnit zprávu o ohospodaření detailním rozpisem jednotlivých položek (příjmy, výdaje, stav majetku)
 2. Projednat body programu sněmem nedořešené
 3. Připravit písemnou informaci o průběhu sněmu a rozeslat ji jednotlivým členům

 

 

 

Sepsala návrhová komise ve složení:

Petr Kaňovský, Karel Král, Petr Vetešník