Usnesení sněmu ČAS 19.1.2002

Sněm bere na vědomí:

·         Zprávu o stavu a hospodaření asociace.

·         Sněm není spokojen se spoluprací ze strany Globál Expressu a doporučuje výboru tuto spolupráci přerušit, pokud se nepodaří do konce března 2002 dojednat podstatně lepší podporu než dosud. Touto podporou se myslí řádově 500000 Kč ročně ve formě, která asociaci umožní tuto částku za rok vyčerpat (ne tedy pouze ve zboží a ve fakturách za reklamní akce jako dosud).

·         Opravy redakčních chyb v pravidlech přípustnosti slov, jak je uvedeno v zápise.

Sněm schvaluje:

·         Jednací řád ve znění vyplývajícím z návrhu zaslaného v dopise členům a pozměňovacích návrhů vyjmenovaných v zápise ze sněmu.

·         Změnu stanov takto:

·         Na konec článku 6 („Sněm“) přidat bod 8 ve znění „Řádný sněm musí předcházet všem soutěžím pořádaným pod hlavičkou ČAS v daném roce.“

·         V bodě 2 článku 7 („Výbor České asociace Scrabble®“) nahradit slova „je dvouleté.“ slovy „je od data konání sněmu, na kterém byl výbor zvolen, do data konání druhého sněmu následujícího po tomto sněmu. Výbor vykonává svou funkci i po skončení jeho funkčního období až do zvolení nového výboru. Po skončení své činnosti výbor předá agendu a materiál ve správě ČAS nově zvolenému výboru do šesti týdnů.“

·         Do článku 11 („Přechodná a závěrečná ustanovení“) vložit nový odstavec 1. Stávající odstavce 1 a 2 přečíslovat na 2, resp. 3. Znění nového odstavce 1: „Pokud se sněmu nepodaří podle jednacího řádu obsadit ani minimální požadovaný počet míst ve Výboru ČAS a dosavadní členové výboru odmítnou nadále své funkce vykonávat, ČAS se rozpouští a zaniká.“

·         Systém kvalifikace na mistrovství republiky 2002, jak je uvedeno v zápise.

·         Změny pravidel přípustnosti slov, jak je uvedeno v zápise.

·         Zásady pro stanovování pořadí hráčů v Žebříčku ČAS, jak je uvedeno v zápise.

·         Soutěžní řád ve znění vyplývajícím z návrhu zaslaného v dopise členům a pozměňovacích návrhů vyjmenovaných v zápise ze sněmu.

·         Volbu nového výboru ve složení: David Horad, Vladimír Chládek, Jiří Janatka, Karel Král, Petr Kuča, Dagmar Rusá a Daniel Zeman, náhradníci Kateřina Rusá a Hana Závišková. Předsedou výboru byl zvolen Petr Kuča.

·         Termín pro zaplacení příspěvků loňských členů, kteří chtějí členy zůstat (15.3.2002).