Příloha 1
Usnesení 4.
sněmu České Asociace SCRABBLEÒ  konaného dne 7.dubna 2001 v Praze

Sněm vzal na vědomí:

1.                  informaci mandátové komise o počtu přítomných a zastoupených členů a o z toho vyplývající usnášeníschopnosti sněmu, tj. že z celkového počtu 116 členů ČAS je přítomných 40 členů a 24 členů je zastupováno na základě Čl.6 bod 4 Stanov
a že sněm je podle Čl.6 bod 5 plně usnášeníschopný (přednesla Iva Niklesová)

2.                  zprávu o činnosti ČAS v období od minulého sněmu ČAS
(přednesl Petr Kuča)

3.                  informaci o průběhu Poháru České republiky 2001 v opisovaném SCRABBLE
(přednesl Petr Kaňovský)

4.                  zprávu o stavu financí ČAS a návrh rozpočtu období do příštího sněmu
(přednesla Jitka Folberová)

5.                  informaci o aplikaci zákona o ochraně osobních údajů v činnosti ČAS (přednesla Jitka Folberová)

6.                  oznámení slovníkové komise o zpřesnění formulace stávajících pravidel přípustnosti slov (přednesl Daniel Zeman) – viz příloha 4

Sněm schválil:

1.      následující změny stanov s platností od data přijetí sněmem:

a)            v Čl.1 bod 2 se text „Praha 5, Dreyerova 641“ nahrazuje textem „Praha 9, Vybíralova 15“
b)            v Čl. 6 bod 4 se text „Osoba zastupující klub ČAS z pověření klubu disponuje navíc hlasy všech
            členů klubu, kteří nejsou na sněmu přítomni osobně“ nahrazuje textem
           
Člen ČAS může udělit písemnou plnou moc jinému členu ČAS, který ho bude v jeho
            nepřítomnosti zastupovat na sněmu. Rozsah této plné moci není omezen a je dán dohodou
            pověřujícího a pověřeného člena“.
c)            v Čl. 6 bod 6 se za text „přítomných“ doplňuje text „a zastoupených“
d)           
v Čl. 6 bod 7 se za text „přítomných“ doplňuje text „a zastoupených“
e)            v Čl. 8 bod 1 se text „Podepisuje spolu s pověřenými členy VČASu písemnosti ČASu“ nahrazuje
            textem „Podepisuje písemnosti jménem ČASu“
f)            v Čl.  8 bod 4 se za text „
pověřený VČASem.“ doplňuje text „V takovém případě je zastupující
            osoba oprávněna podepisovat také písemnosti ČASu na základě písemné plné moci podepsané
            většinou členů VČASu.“
g)            v Čl.  9 bod 1 se za text
„majetku ČASu.“ Doplňuje text „Ve finančních záležitostech, kterými se
            rozumí zejména výběr a správa členských příspěvků, zakládání, používání a rušení účtů, správa
            hotovosti apod. je pověřen jednáním za VČAS, včetně práva podpisu, zvolený hospodář
            VČASu.“
Nové úplné znění stanov je uvedeno v příloze 2

2.      zvýšení členských příspěvků s platností od 1. ledna 2002:

a)            minimální výše základního členského příspěvku se stanovuje na 250,- Kč ročně
b)            minimální výše sníženého  členského příspěvku se stanovuje na 150,- Kč ročně

Snížený členský příspěvek se vztahuje na žáky, studenty, důchodce, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, vojáky základní služby do hodnosti četaře včetně, vykonavatele náhradní vojenské služby.

3.      následující změny pravidel pro posuzování přípustnosti slov hraných v české verzi SCRABBLEÒ s platností od data přijetí sněmem:

a)                  Na začátek vložit nové pravidlo č. 1 a všechna stávající pravidla adekvátně přečíslovat. Začátek pravidla 2 se modifikuje.
Nové znění:

1.            Přípustnost dvou- až pětipísmenných slov se posuzuje podle Slovníku ČAS.
V korespondenčních turnajích lze používat vedle Slovníku ČAS i ostatní Prameny, pokud to pořadatel umožní a oznámí při vyhlášení turnaje.

1a)           Slovník ČAS je množina slov obsažená v díle Jiří Novotný: Blex, seznam dvou až pětipísmenných slov přípustných pro hru Scrabble 2001, vydaný na podzim 2000, s výjimkou slov následovaných dvojtečkou, a dále s opravami (přidaná či vyřazená slova) uvedenými ve zvláštních číslovaných opravných listech. Platnosti nabývají jen opravy schválené Sněmem ČAS.
1b)           Rovnocenným pramenem použitelným při rozhodování na soutěžích je elektronická verze Slovníku ČAS v platném znění zveřejněném na internetových stránkách ČASu. Předpokládá se přitom, že tato verze je totožná s tištěnou verzí, přičemž tato tištěná verze je považována za základní a určující. Případné zjištěné rozdíly se v elektronické verzi ihned opraví (zajistí Výbor ČAS) a nabývají platnosti okamžitě po zveřejnění na internetové stránce ČASu. Odvolání hráčů proti rozhodnutí podle elektronické verze se posuzují podle tištěné verze.

2.            Přípustnost delších slov se posuzuje podle pravidla č. 2 a následujících.
O přípustnosti šesti- a vícepísmenných slov platí: … (dále původní znění)

b)                  Sněm schválil přijetí opravného listu číslo 0, jehož znění je uvedeno v příloze 3.

c)                  v bodě 6 odst. e) písmeno F.: vypustit text „a naopak“; uvedený bod po přijetí změny zní takto:
Všechny tvary uvedené u slovesa bez předpony platí automaticky u slovesa s předponou, pokud dané sloveso není tvořeno nepravidelně (např. jsem - nejsem, nelze ale odvodit je - neje, správně není).

4.      změnu pravidel pro posuzování přípustnosti šestipísmenných a delších slov s platností od data, kdy bude přijat sněmem příslušný opravný list ke Slovníku ČAS s výčtem dotyčných slov, která jsou kratší než 6 písmen, takto:
a)            Jednoslovná heslová slova, u kterých je uvedena jedna z poznámek „jen v ustáleném spojení“, „v ustáleném spojení“, „jen ve spojení“, „ve spojení“ , „jen v pořekadle“, „v pořekadle“, jsou přípustná jen tehdy, jsou-li v uvedeném spojení uvedena ve tvaru, který je přípustný (např. 1. pád č.j. a č.mn., nesklonné apod.).
   Jiné tvary, přípustné pro hru, lze od těchto slov tvořit pouze v případě, je-li příslušné slovo v příkladech uvedených v Pramenech doloženo ve více než jednom tvaru (např. v Pramenu uvedeno „alfa a omega = počátek a konec, je alfou a omegou = je počátkem a koncem“, pak lze vytvořit tvary alfy, omegy)
b)            Slova, která jsou v pramenech uvedena pouze pod heslem nesamostatného slovního základu, jsou přípustná. (např. v Pramenu je uvedeno: „–uhliti jen s předponou z, za“; pak zuhliti i zauhliti je přípustné, uhliti není přípustné)

5.      zachování stávající metody výpočtu žebříčku hráčů ČAS,
tj. kombinace tří metod (dosud označovaných NSA, ELO, Paluba), kdy výsledná hodnota osobního koeficientu hráče (označená SÍLA) je vypočtena jako průměr normovaných hodnot koeficientu hráče vypočtených jednotlivými uvedenými metodami, přičemž VČAS po konzultaci s autory žebříčku může upravovat hodnoty parametrů jednotlivých uvedených metod.

6.      následující kritéria pro přijímání hráčů k účasti na kvalifikačních turnajích MR jednotlivců s platností od data přijetí sněmem:

a)      pořadatel turnaje má právo přijmout k účasti v turnaji hráče podle vlastního uvážení, tj. udělit
            „divoké karty“, v počtu nepřesahujícím 10% skutečné kapacity turnaje,
b)   pokud počet přihlášených hráčů přesahuje kapacitu turnaje, jsou k účasti v turnaji přednostně
            přijímáni hráči – členové ČAS v pořadí podle data závazné přihlášky.
c)   pokud přijetím k účasti v turnaji hráčů podle bodu a) a b) není kapacita turnaje naplněna, jsou
            k účasti přijímáni i další hráči, kteří nejsou členy ČAS, v pořadí podle data závazné přihlášky,
d)   Pokud je kapacita omezena počtem her a hodin, které jsou k dispozici, pořadatel může rozšířit
            původně oznámenou kapacitu turnaje o místa pokrytá hrami a hodinami zapůjčenými hráči, pak při přijímání hráčů k účasti v turnaji nad původně oznámenou kapacitu turnaje může pořadatel upřednostnit hráče, kteří hry a hodiny zapůjčí, přičemž při stanovovaní pořadí přijímání těchto hráčů k účasti v turnaji dodrží pravidla uvedená v bodech b) a c).
Poznámka k bodu 6:
- Za rozhodnou dobu pro posouzení data závazné přihlášky se považuje datum zaplacení startovného.
Datem zaplacení startovného se rozumí datum přijetí poštovní poukázky poštou, datum odepsání částky z účtu odesílajícího v případě bezhotovostní platby, datum složení hotovosti v bance na účet pořadatele, v případě platby v hotovosti příjmový doklad pořadatele osvědčující převzetí startovného.
-
Pokud podle data zaplacení startovného nelze rozhodnout, jako další kritérium rozhoduje datum předběžné přihlášky.

Toto usnesení bylo jednomyslně přijato sněmem České asociace SCRABBLEÒ na jeho 4. zasedání dne
7. dubna 2001 v Praze.

Zapsala: Dagmar Rusá

Příloha 2                                 Stanovy České asociace ScrabbleÒ

Článek 1
Základní ustanovení

1.       Česká asociace ScrabbleÒ (dále jen "ČAS") je sdružení hráček a hráčů hry ScrabbleÒ.

2.       Sídlem ČASu je Praha 9, Vybíralova 15. Obvodem působnosti je Česká republika.

 

Článek 2

Cíl činnosti

1.       Cílem činnosti ČASu je

a.      propagovat deskovou hru ScrabbleÒ a sdružovat zájemce o tuto hru;

b.      vyvíjet metodickou, konzultační a informační činnost, pořádat společné akce a vydávat periodika, to vše se zaměřením na hru ScrabbleÒ.

2.       Za tímto účelem ČAS

a.      pořádá turnaje, zajišťuje školení rozhodčích a organizuje pro své členy i veřejnost další akce propagující a popularizující hru ScrabbleÒ v České republice;

b.      podporuje pořádání aktivit dle bodu a) prostřednictvím klubů ČASu i jiných skupin a poskytuje materiálovou a konzultační pomoc;

c.      vypracovává, schvaluje a šíří českou verzi oficiálních pravidel hry ScrabbleÒ, směrnice pro pořádání turnajů a pro akreditace turnajů a rozhodčích;

d.      navazuje styky s ostatními českými i zahraničními hráči hry ScrabbleÒ a jejich organizacemi;

e.      dohlíží na ochranu autorských práv.


Článek 3

Členství

1.       Členem ČASu se může stát každý, a to na základě písemné přihlášky a po zaplacení stanoveného členského příspěvku. Osoba mladší patnácti let tak může učinit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

2.       Členství v ČASu zaniká

a.      vystoupením na základě písemného oznámení;

b.      nezaplacením členských příspěvků do stanovené doby;

c.      úmrtím člena.

 

Článek 4

Práva a povinnosti členů

1.       Člen má právo

a.      účastnit se turnajů, školení a jiných akcí pořádaných ČASem;

b.      účastnit se Sněmu s hlasem rozhodujícím a podávat na něm návrhy a stížnosti proti rozhodnutím jiných orgánů ČASu nebo vznášet dotazy;

c.      účastnit se všech jednání ostatních orgánů ČASu a obracet se na ně s návrhy, stížnostmi a dotazy týkajícími se činnosti ČASu a obdržet na ně odpověď do 30 dnů;

d.      volit a být volen do orgánů ČASu;

e.      být průběžně informován o jednáních orgánů ČASu a být informován o akcích pořádaných v rámci ČASu;

f.       být akreditován jako rozhodčí, splní-li všechny požadavky akreditace;

g.      vystoupit z ČASu.

2.       Člen je povinnen

a.      dodržovat stanovy a vnitřní směrnice ČASu;

b.      platit včas členské příspěvky ve stanovené výši;

c.      propagovat cíle ČASu, ScrabbleÒ, oficiální pravidla ScrabbleÒ a fair-play, nejen v ČASu, ale i mimo něj.

Článek 5

Orgány ČASu

1.       Orgány ČASu jsou

a.      sněm;

b.      výbor České asociace ScrabbleÒ (dále jen "VČAS").

2.       ČAS může k plnění svých cílů zřizovat další trvalé nebo dočasné orgány.

Článek 6

Sněm

1.       Sněm je nejvyšším orgánem ČASu.

2.       Sněm je svoláván nejméně jednou za 13 měsíců VČASem na základě jeho rozhodnutí. Sněm musí VČAS svolat také na písemnou žádost alespoň jedné pětiny členů ČASu, a to do dvou měsíců od doručení žádosti o její konání. V obou případech se sněm svolává včasným oznámením v tisku nebo písemným pozváním každého člena.

3.       Jednání sněmu řídí pověřený člen VČASu.

4.       Člen přítomný na sněmu disponuje jedním hlasem. Člen ČAS může udělit písemnou plnou moc jinému členu ČAS, který ho bude v jeho nepřítomnosti zastupovat na sněmu. Rozsah této plné moci není omezen a je dán dohodou pověřujícího a pověřeného člena.

5.       Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nebo zastoupena alespoň jedna pětina členů ČASu. Nesejde-li se dostatečný počet členů ČASu ve stanovenou hodinu, mají přítomní členové po uplynutí dalších 30 minut právo jednat a usnášet se jako řádný sněm.

6.       Dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných a zastoupených členů sněm

a.      schvaluje změny stanov ČASu;

b.      rozhoduje o začlenění ČASu do širšího organizačního rámce nebo o vystoupení z něj.

c.      ve spolupráci s majitelem licence ScrabbleÒ navrhuje a schvaluje změny oficiálních pravidel ScrabbleÒ v České republice;

7.       Nadpoloviční většinou hlasů přítomných a zastoupených členů sněm

a.      schvaluje rozpočet ČASu;

b.      určuje výši členských příspěvků;

c.      schvaluje zprávu o činnosti ČASu a plán činnosti na další období;

d.      volí a odvolává členy a náhradníky VČASu;

e.      rozhoduje o návrzích a stížnostech členů;

f.       vydává si jednací řád;

g.      v odůvodněných případech může některé ze svých pravomocí přenést na VČAS.


Článek 7

Výbor České asociace ScrabbleÒ

1.       VČAS řídí činnost ČASu v době mezi zasedáními sněmu. Řídí se přitom stanovami a usneseními sněmu a jeho usnesení jsou závazná pro všechny členy ČASu.

2.       Funkční období VČASu je dvouleté.

3.       VČAS tvoří předseda, místopředseda, hospodář, jednatel a další členové VČASu, kteří byli zvoleni sněmem. VČAS má nejméně 5 členů a 2 náhradníky, kteří nastupují na uvolněná místa členů VČASu.

4.       V případě, že počet členů VČASu poklesne pod počet zvolený sněmem, přestože na uvolněná místa nastoupili náhradníci, má VČAS právo kooptovat z řad členů ČASu další členy. Kooptace podléhá dodatečnému schválení nejbližším sněmem.

5.       Ustavující schůze VČASu se koná bezprostředně po skončení sněmu. Na ustavující schůzi zvolí VČAS ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a jednatele.

6.       Zasedání VČASu svolává předseda VČASu nejméně jednou za 3 měsíce.

7.       VČAS je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pokud je VČAS usnášeníschopný, rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8.       Pravomoci a povinnosti VČASu:

a.      koordinuje a zajišťuje celkovou činnost ČASu, vztah ke státním orgánům, vztah k majiteli licence ScrabbleÒ pro Českou republiku a vztahy mezi jednotlivými kluby ČASu;

b.      jmenuje zástupce ČASu do širších organizačních struktur, jichž je ČAS členem;

c.      svolává sněm ČASu a organizačně zajišťuje jeho jednání;

d.      schvaluje mimorozpočtové výdaje, které musí být dodatečně předloženy ke schválení sněmu;

e.      schvaluje vnitřní směrnice ČASu, zejména směrnice pro akreditaci turnajů do struktury mistrovství České republiky ve ScrabbleÒ a směrnice pro akreditaci rozhodčích turnajů;

f.       na základě doporučení klubů jmenuje vedoucí sekcí k jednotlivým problémům činnosti, kteří tímto získávají právo účasti na jednáních VČASu.

Článek 8

Předseda VČASu

1.       Předseda zastupuje VČAS na veřejnosti. Při tomto jednání je vázán stanovami, usneseními a rozhodnutími orgánů ČASu. Podepisuje písemnosti jménem ČASu.

2.       Organizuje a koordinuje činnost VČASu, svolává jeho zasedání.

3.       Odpovídá sněmu za plnění jeho usnesení.

4.       Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, zastupuje ho místopředseda nebo jiný člen VČASu pověřený VČASem. V takovém případě je zastupující osoba oprávněna podepisovat také písemnosti ČASu na základě písemné plné moci podepsané většinou členů VČASu.


Článek 9

Majetek a hospodaření ČASu

1.       Majetek ČASu se skládá z inventáře, finančních prostředků, nemovitostí a hospodářských zařízení se všemi jeho movitostmi i nemovitostmi. VČAS upraví způsoby nabývání, vlastnění a vyřazování majetku ČASu. Ve finančních záležitostech, kterými se rozumí zejména výběr a správa členských příspěvků, zakládání, používání a rušení účtů, správa hotovosti apod. je pověřen jednáním za VČAS, včetně práva podpisu, zvolený hospodář VČASu.

Článek 10

Kluby ČASu

1.       Členové asociace se mohou sdružovat do klubů ČASu (dále jen "klub"), které se stávají organizačními jednotkami ČASu a jednají svým jménem.

2.       Klub zakládají nejméně 4 členové ČASu, kteří ze svého středu zvolí předsedu klubu a pokladníka. Klub vzniká dnem schválení VČASem.

3.       Předseda klubu má tato práva a povinnosti:

a.      zastupuje klub na veřejnosti;

b.      zastupuje klub na jednání a při hlasování sněmu.

4.       Pokladník klubu má tato práva a povinnosti:

a.      v souladu s vnitřními směrnicemi ČASu se stará o majetek a finanční záležitosti klubu;

b.      zastupuje předsedu v případě, že tento nemůže vykonávat své povinnosti.

5.       Klub může na sněmu zastupovat i jiná osoba pověřená klubem.

6.       Klub se může zavazovat do výše svého jmění, za závazky klubu ručí předseda. Za závazky klubů neodpovídá ČAS jako celek, kluby neodpovídají za závazky ČASu.

7.       Další pravidla pro činnost klubů určí VČAS.

8.       Klub zaniká

a.      pokud se na zániku dohodnou alespoň dvě třetiny jeho členů;

b.      pokud počet jeho členů klesne pod čtyři;

c.      v případě zániku ČASu.

9.       O způsobu naložení s majetkem zanikajícího klubu rozhodují jeho členové dvoutřetinovou většinou hlasů. Nedojde-li k dohodě do 2 měsíců ode dne zániku klubu, rozhodne o jeho majetku VČAS.

Článek 11

Přechodná a závěrečná ustanovení

1.       ČAS může zaniknout způsobem uvedeným v obecně závazných právních předpisech. V případě zániku ČASu bude s jeho majetkem naloženo podle rozhodnutí sněmu.

  1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení sněmem.

Příloha 3

Slovník ČAS — opravný list 0

Poznámka: Tento opravný list opravuje i některé chyby v pramenech, na jejichž základě byl Slovník ČAS sestaven (lex v ASCS chybně uvedeno jako nesklonné; u tnouti v SSJČ chybně uvedena předpona s- místo se-; v ASCS chybně uvedeno trotl místo trott; v ASCS neuveden slovní druh ani rod u podstatných jmen jin a jang). Ve všech případech je doložitelné, že šlo skutečně o chyby.

Doplňte slova:

3 bágle    1 balná    1 bifli      1 bijci     1 blíži     1 blížu    1 bratř      1 brvka   1 brvky   1 bujni   1 burně
2 cably    1 cípek    1 cípky    2 craci   1 cvek     1 cveky
1 dbalo    1 deism   1 dolek   1 dolky   1 dravě   1 dštěn   1 dupky   1 dýmen
2 eféti      2 emíni    1 etyma  1 exoté
1 fajka      1 fajky    2 fixně
1 hakuj     1 hanbí   1 hemží   1 hihlá   1 horlí    1 hrdlí     1 hrkal     1 hýři
1 chmýř    2 choky
4 IČA       4 IČO     2 input
1 jacís      1 jakás   1 jakés    1 jespy   1 jižně
1 kmotř    2 kreci    1 křeni
1 leicy      2 lexy
1 mámin   1 melná  1 mniši
1 neguš    1 netin    1 nočně   1 notár
1 odžeň    2 oukej
2 pappy    1 pavuč   1 pisák   1 písák   2 pitin    1 plzně   1 polť      1 pomní   2 posad
1 roven     1 rovna   1 rovni    1 rovno   1 rovny  1 ručně
1 sejt        1 sejty     1 seraj    1 schne  1 schni   1 schnu  1 snopi   1 snově   1 spaná   1 spané  1 spaný  1 splet
2 trott       1 trpč
4 valči      4 valčí     2 velus
1 ztrpč

Zrušte slova:

2 akyni    2 apuls
1 bahny   2 benův   1 buřně
1 cílná     1 cílné     1 couve    1 couvu   1 členi
2 deani    2 drúzi     1 dýměn
1 hamuň
2 kreky    2 kumi
1 lapky
1 nazdi    1 nazdí
1 obvij     1 obvil     1 obvít     1 odvis    1 ohnán
1 pílen     1 pobyď
1 shluč
1 šluci

Uvedeno dvakrát - jednou zrušte:

 1 junta      1 junty    1 nakop :

Nahraďte (jedná se pouze opravy doplňkových informací, ne o změnu přípustnosti slova):

řádek    „2 haff“              řádkem             „2 haff /“
řádek    „2 haffy“             řádkem             „2 haffy /“
řádek    „2 něguš“              řádkem             „1 něguš“
řádek    1 ŠÍN               řádkem             1 ŠÍN


Pravidla přípustnosti slov platná od 7.4.2001
(verze 2001/2)

1.      Přípustnost dvou- až pětipísmenných slov se posuzuje podle Slovníku ČAS. Přípustnost delších slov se posuzuje podle pravidla č. 2 a následujících. V korespondenčních turnajích lze používat vedle Slovníku ČAS i ostatní Prameny, pokud to pořadatel umožní a oznámí při vyhlášení turnaje.

a)      Slovník ČAS je množina slov obsažená v díle Jiří Novotný: Blex, seznam dvou až pětipísmenných slov přípustných pro hru Scrabble 2001, vydaný na podzim 2000, s výjimkou slov následovaných dvojtečkou, a dále s opravami (přidaná či vyřazená slova) uvedenými ve zvláštních (číslovaných) opravných listech. Platnosti nabývají jen opravy schválené Sněmem ČAS.

b)      Místo tištěné verze lze při rozhodování na soutěžích použít elektronickou verzi Slovníku ČAS v platném znění zveřejněném na internetových stránkách ČAS. Předpokládá se přitom, že tato verze je totožná s tištěnou verzí. Případné zjištěné rozdíly se v elektronické verzi ihned opraví (zajistí Výbor ČAS) a nabývají platnosti okamžitě po zveřejnění na internetové stránce ČASu. Odvolání hráčů proti rozhodnutí na základě elektronické verze se posuzuje podle tištěné verze.

2.      O přípustnosti šesti- a vícepísmenných slov platí:

a)       Heslová slova ve vybraných slovnících ("Pramenech") jsou povolená, pokud nespadají do kategorie, která je považována za nepřípustnou. Stanovené prameny a zakázané kategorie jsou vymezeny níže.

b)       Jsou též povolena některá slova, která se v Pramenech nevyskytují jako heslová, ale lze je od heslových slov standardním způsobem odvodit. Přípustné typy odvozování jsou uvedeny níže.

c)       Od některých slov lze ohýbáním tvořit i jiné tvary, než základní tvar, ve kterém se slovo vyskytuje v hesle. Seznam povolených tvarů je uveden níže.

3.      Následující publikace slouží jako Prameny. U všech lze použít i případné novější vydání. Slovo, které se alespoň v jednom z Pramenů vyskytuje jako heslové, aniž by v tomtéž Pramenu bylo zařazeno do zakázané kategorie, je povoleno. Cizí slova, uvedená v Pramenech, považujeme za slova do češtiny přejatá a tudíž přípustná pro hru.

a)       Slovník spisovného jazyka českého (včetně Doplňků a oprav uvedených v posledním díle). Academia, 1989 (osmidílné 2. vydání).

b)       Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, 1994 (2. doplněné a opravené vydání).

c)       Co v slovnících nenajdete (Sochová, Poštolková). Portál, 1994 (1. vydání).

d)       Pravidla českého pravopisu.

A.      "akademická" pravidla: Academia, 1993 (1. vydání).

B.      "školní" pravidla: Pansofia, 1993 (1. vydání). Včetně Pravopisné poznámky.

e)       Akademický slovník cizích slov. Academia, 1995 (1. vydání, jednodílná i dvoudílná verze (reprint)).

f)         Olga Martincová et al.: Nová slova v češtině — slovník neologizmů. Academia, Praha, 1998.

g)       Seznam všech přípustných názvů písmen řecké abecedy. ČAS, 2000.

h)       Seznam všech přípustných názvů písmen české abecedy. ČAS, 1999. (Historické, nyní nadbytečné. Všechna slova jsou buď uvedena ve Slovníku ČAS, nebo, pokud jsou delší než 5 písmen, v jiných Pramenech.)

i)         Seznam všech názvů zvětšených a zmenšených tónů. ČAS, 2000. (Historické, nyní nadbytečné. Všechna slova jsou kratší než 6 písmen a jsou uvedena ve Slovníku ČAS.)

j)         Přehled dvoupísmenných a třípísmenných výrazů, verze 2000/3. ČAS, 2000. Všechny taxativní seznamy schválené Sněmem jsou nadřazeny ostatním Pramenům. (Historické, nyní nadbytečné. Všechna slova jsou kratší než 6 písmen a jsou buď uvedena ve Slovníku ČAS, nebo již nejsou přípustná.)

4.      Následující kategorie jsou pro hru nepřípustné (v závorkách jsou uváděny příklady):

a)       Jednopísmenné výrazy (k).

b)       Slova psaná s velkým počátečním písmenem (hlavně vlastní jména - např. Afrika, Josef). Tvary od nich odvozené, psané s malým písmenem a vyskytující se v Pramenech povolené jsou (např. africký).

c)       Citoslovce (prr, , ). Pozor! Některá slova mohou být v Pramenech uvedena jako příslušející více slovním druhům, např. částice a citoslovce; pokud je alespoň jeden z uvedených slovních druhů přípustný, je slovo považováno za přípustné. Tak např. u hesla ó je v P1 uvedeno, že jde o částici nebo citoslovce, a že existují pravopisné varianty jako oóó nebo óóó, které jsou tudíž přípustné.

d)       Zkratky (např. např., aj., apod., atd. atd.).

e)       Značky (km, hl).

f)         Výrazy, obsahující jiné znaky než písmena (chceš-li).

g)       Předpony, použité jako samostatné heslo (roz-, zne-).

h)       Přípony, použité jako samostatné heslo (-atý, -ový).

i)         Odkazy (ix v. x), pokud odkazující slovo není v cílovém heslovém odstavci znovu uvedeno jako varianta hesla (ze v. z, v hesle z je znova uvedeno ze).

j)         Jednotlivé části víceslovného hesla, které se nevyskytují jako samostatné heslo (např. z hesla big beat lze použít beat, protože je uveden i samostatně, ale nelze použít big). Toto pravidlo se nevztahuje na zvratná slovesa (smát se), od nichž lze použít jak sloveso, tak zvratnou částici.

k)       Slova psaná starým pravopisem označená dř. ps., což značí dříve psáno (dř. ps. bully).

l)         Slova, kterých se v daném tvaru nepoužívá (čud - být v čudu, bach - dát si bacha).

5.      Vyloučeny jsou též následující stylistické kategorie. Slovo, které je uvedeno ve více Pramenech, je nepřípustné pouze v případě, že ve všech těchto Pramenech je zařazeno do některé ze zakázaných kategorií. Je-li alespoň v jednom Pramenu uvedeno jako přípustné, je považováno za přípustné.

a)         Slova zastaralá (na rozdíl od zastarávajících a poněkud zastaralých, která povolena jsou).

b)         Slova řídká a zřídka používaná (narozdíl od slov označených jako řidší nebo řidčeji používaná).

c)         Slova nářeční (na rozdíl od oblastních).

d)         Slova vulgární (na rozdíl od hovorových).

e)         Slova argotická.

f)           Slova nesprávná a nevhodná.

Ne všechny kategorie jsou rozlišovány ve všech Pramenech. Tam, kde jsou rozlišovány, se k jejich označení používají následující zkratky a značky:

 

SSJČ

SSČ

CovSN

PČP

ASCS

Neolog.

Zastaralá

+; zast.

 

 

zast.

 

neuvádí se

Řídká

*; zř.

 

zř.

 

 

Nářeční

nář.

nář.

 

 

nář.

Argotická

arg.

arg.

arg.

 

arg.

Vulgární

vulg.

 

vulg.

 

vulg.

Nesprávná

nespr.

nespr.

nespr.

 

nespr.

Nevhodná

nevh.

nevh.

 

nevh.

nevh.

Dříve psáno

dř. ps.

 

dř. ps.

 

 

Je-li u výrazu uvedeno více stylistických kategorií, je třeba rozlišovat, zda jsou tyto kategorie uváděny výčtem bez použití mluvnických spojek ("a", "i" nebo "," (čárka)), nebo s jejich použitím. Pokud je spojka použita, jde o různé významy a bude-li aspoň jeden přípustný, je i slovo přípustné. Naproti tomu zkratky bez spojky označují jediný význam, který současně patří do obou kategorií. (Např. zast. a knižně je přípustné, narozdíl od zast. knižně).

Odvozování slov

6.      Slova neuvedená v Pramenech mohou být utvořena pouze odvozením na základě hesel z Pramenů následujícími způsoby:

a)       Podstatná jména slovesná (dělání, ležení).

b)       Přídavná jména slovesná se v češtině tvoří několika způsoby, viz následující seznam. Odvozování slov, jež nejsou uvedena v Pramenech, je povoleno jen některými příponami.

A.      Zpřídavnělý přechodník přítomný (např. dělající) se tvoří připojením přípony –cí ke tvaru 3. osoby jednotného čísla přítomného času sloves nedokonavých. Takto odvozená slova jsou přípustná. Nelze k nim však tvořit druhý ani třetí stupeň.

B.      Zpřídavnělý přechodník minulý (např. udělavší) se považuje za zastaralý. Takto odvozená slova nejsou přípustná, pokud nejsou uvedena v Pramenech.

C.      Zpřídavnělé příčestí činné (např. spadlý) nelze automaticky odvozovat od libovolného slovesa. Takto odvozená slova nejsou přípustná, pokud nejsou uvedena v Pramenech.

D.      Zpřídavnělé příčestí trpné (např. dělaný, krytý) lze tvořit pouze od sloves, která mají příčestí trpné ve všech rodech, a to připojením koncovky –ý (–á, –é, –í) k příčestí trpnému a případným zkrácením předcházející samohlásky. Takto odvozená slova jsou přípustná.

E.      Přídavná jména odvozená od sloves způsobem zde výslovně neuvedeným (sázecí, brzdný) jsou přípustná pouze v případě, že jsou uvedena v Pramenech, nelze je tedy odvozovat automaticky.

c)       Přídavná jména přivlastňovací odvozená z podstatných jmen životných (jména osob a zvířat), u kterých to mluvnice připouští, koncovkou –ův nebo –in (učitelův, učitelčin, psův, liščin). Do této kategorie nespadají tzv. druhová přivlastňovací jména (např. kraví), z nichž jsou povolena pouze ta, která jsou uvedena v Pramenech.

d)       Slovesa vzniklá přidáním jedné z předpon uvedených u daného hesla (pokud nejsou takto vytvořená slova označena v samostatném hesle téhož Pramenu jako slova nepřípustná); totéž se týká i tvarů odvozených z těchto sloves podle pravidel v tomto bodě (doorat, dooraný). Poznámka: u některých sloves se přitom krátí samohláska v kmeni (brát, vybrat, ale ne vybrát).

e)       Slovesa vzniklá přidáním předpony ne-, včetně všech tvarů vzniklých podle předcházejícího bodu (neorat, neoraný, nedoorat, nedooraný). Poznámka: u některých sloves se přitom krátí samohláska v kmeni (brát, nebrat, ale ne nebrát).

f)         Odvozená slova uvedená odlišným písmem u slova, ze kterého se odvozuje (v P1 jsou takto uvedeny např. běžné zdrobněliny).

Tvoření tvarů (ohýbání)

7.      Použitelné tvary slov musí být uvedeny v Pramenech, nebo vytvořeny ze slov uvedených v Pramenech podle platných vzorů jazyka českého (skloňováním, stupňováním nebo časováním). Patřičné tvary se ověřují podle mluvnice jazyka českého. Pro posuzování se jako základní doporučuje Mluvnice češtiny, Academia, Praha 1986 (trojdílná, hlavní je 2. díl - Tvarosloví). U takto utvořených tvarů se neověřuje jejich smysluplnost a správnost z významového hlediska (např. ženatá, vdaný, zrňme, voň jsou přípustná slova). Tvar správně vytvořený od přípustného heslového slova je přípustný i v případě, že je v Pramenech označen jako zřídka se vyskytující. Pokud ovšem existují dva synonymní tvary, z nichž jeden je řídký a druhý není, je přípustný pouze neřídký tvar. Při splnění přípustnosti daného heslového slova lze u jednotlivých slovních druhů použít následující tvary:

k)       Podstatná jména: 1. pád jednotného i množného čísla (pán, páni, pánové).

l)         Přídavná jména: 1. pád jednotného i množného čísla všech rodů a 2. a 3. stupeň (zelený, zelená, zelené, zelení, zelenější, nejzelenější). Jmenné tvary lze užít jen tehdy, jsou-li takto uvedeny alespoň v jednom rodu v Pramenech; totéž platí i o záporných tvarech (slova zelen a nezelený jsou nepřípustná).

m)     Zájmena: 1. pád jednotného i množného čísla všech rodů a druhů, kromě stažených tvarů jako tys, cos, doň, pokud tyto nejsou uvedeny v Pramenech samostatně.

n)       Číslovky: 1. pád jednotného i množného čísla všech rodů a druhů (jeden, jedna, jedno, jedni, jedny, první, poprvé, jednou, jedenkrát). Přípustnost všech druhů číslovek znamená, že když jde poprvé, jde i podruhé, posté, potisící, bez ohledu na to, zda je příslušné slovo uvedeno v Pramenech. Obdobně lze tvořit i ostatní druhy číslovek. Poznámka: není přípustné slovo stě (od sto), které je sice v prvním pádě, ale nejde o pravé množné číslo, nýbrž o pozůstatek tzv. dvojného čísla (duálu).

o)       Slovesa (včetně sloves zvratných, přičemž tato se používají bez zvratné částice "se"):

A.      Infinitiv v obou tvarech (-t i -ti; -ct i -ci: nést, nésti, říct, říci; pozor, není možné oba vzory smíchat a utvořit koncovku –cti, např. řícti je nepřípustné).

B.      Všechny osoby jednotného i množného čísla přítomného i budoucího času včetně všech zakončení hovorových a knižních, pokud dané sloveso patří ke vzoru, u něhož jsou tato zakončení uvedena (nesu, neseš, nese, neseme, nesem nesete, nesou, ponesu, poneseš, ponese, poneseme, ponesem, ponesete, ponesou).

C.      Příčestí činné (minulý čas) v jednotném i množném čísle všech rodů (nesl, nesla, neslo, nesli, nesly) kromě stažených tvarů vzniklých z příčestí činného a slovesa "jsi" (byls, nesls) nebo spojky "neboť" (bylť, neslť). Není dovoleno nespisovné vynechávání koncového –l v mužském rodě (je tedy přípustné foukl i fouknul, ale ne fouk).

D.      Příčestí trpné přechodných sloves v jednotném i množném čísle všech rodů (nesen, nesena, neseno, neseni, neseny) kromě stažených tvarů vzniklých z příčestí trpného a slovesa "jsi" (nesens) nebo spojky "neboť" (nesenť). U sloves řídících jiný předmět než předmět ve čtvrtém pádě bez předložky je povolen pouze střední rod jednotného čísla (pomoženo, věřeno). U mluvnicí uvedených výjimek a u ostatních sloves příčestí trpné neexistuje.

E.      Rozkazovací způsob (nes, nesme, neste).

F.      Všechny tvary uvedené u slovesa bez předpony platí automaticky u slovesa s předponou a naopak, pokud dané sloveso není tvořeno nepravidelně (jsem - nejsem, nelze ale odvodit je - neje, správně není).

p)       Příslovce: všechny tři stupně, pochopitelně jen u příslovcí odvozených z přídavných jmen (zeleně, zeleněji, nejzeleněji). Záporná příslovce lze použít jen tehdy, jsou-li uvedena v Pramenech.

q)       Předložky, spojky a částice: pouze tvary uvedené v Pramenech.

r)        Citoslovce: nejsou povolena vůbec.