Zápis ze sněmu České asociace Scrabble 11.1.2003

Zapsal Daniel Zeman.

Dle sdělení mandátové komise (Dagmar Rusá, Kateřina Rusá) 28 přítomných členů, 48 zastupovaných, na základě plných mocí, celkem tedy 76 přítomných hlasů. Členů bylo loni max 111, příspěvky navíc zaplatila Dana Pokorná, sněm je každopádně usnášeníschopný.

Mandátová komise:

Skrutátoři: Luboš Vencl, Martin Kuča, Kateřina Rusá.

Návrhová komise: Petr Kaňovský, Karel Král, Petr Vetešník.

Volba výše uvedených orgánů: 44M+26L+6K.

10:00

Zpráva o stavu asociace

Přednesl předseda Petr Kuča.

Přišel Jiří Ryvola, nyní je celkem 77 přítomných hlasů, z toho v části M 45.

Zprávu o hospodaření přednesla Dagmar Rusá, jsme v plusu.

Členské příspěvky: loňští členové budou vyřazeni z rozesílání dopisů, pokud nezaplatí příspěvky do konce 1. čtvrtletí 2003. Nicméně až do zaplacení příspěvků nemohou využívat členské výhody, tj. konkrétně pokud chtějí nižší startovné už na kladenském turnaji, musí zaplatit před ním.

Znova oznámeno od loňska platné číslo účtu asociace u ČSOB: 176992541 / 0300.

Petr Kuča: zpráva o loňské podpoře od Global Expressu. Stručně: peníze jsme dostali, ale pořadatelé turnajů nebyli ochotni či schopni je využít. Pokud by to tak mělo být i letos, nebudeme o této podpoře s Global Expressem jednat.

Rozeslat členům jako součást dopisu strukturu výdajů na turnaje (kolik se spotřebovalo na mistrovství, kolik na hradecký turnaj, kolik na olympiádu… Obdobně stav podpory klubů. (Interpelace Petra Kaňovského – tato struktura by měla být vyhlášena už na sněmu, aby to sněm mohl schválit nebo protestovat.)

Návrh Petra Kaňovského na usnesení

Sněm ČAS vyslovuje nespokojenost se zprávou o hospodaření ČAS a vyzývá tímto Výbor ČAS, aby do 28.2.2003 vypracoval úplnou zprávu o hospodaření a o stavu majetku ČAS, včetně způsobu a čerpání sponzorských příspěvků od Global Expressu. Sněm dále vyzývá výbor, aby nejpozději do 31.3.2003 svolal mimořádný sněm, na kterém předloží uvedenou zprávu.

(konec návrhu)

Pro M30 L1 K0. Proti K6 L16 M12. Zdrž L8 M3 K0. Neschváleno.

10 minut pauza na občerstvení.

Vacek

Sněm ČAS vyslovuje nespokojenost se zprávou o hospodaření ČAS a vyzývá tímto Výbor ČAS, aby do 28.2.2003 vypracoval úplnou zprávu o hospodaření a o stavu majetku ČAS, včetně způsobu a čerpání sponzorských příspěvků od Global Expressu. Tato zpráva bude zveřejněna na internetové stránce ČASu.

Vackův pozměňovací: pro M12 L1 K0 proti L17 M3 K5 zdrž M30 L8 K1. 13:25:39. Neschváleno.

Burda

Sněm ČAS vyzývá Výbor ČAS, aby do 28.2.2003 zpřesnil zprávu o hospodaření a o stavu majetku ČAS, včetně způsobu a čerpání sponzorských příspěvků od Global Expressu. Tato zpráva bude zveřejněna na internetové stránce ČASu.

Burdův pozměňovací: pro K5 M45 L17 proti L1 M0 K1 zdrž M0 L8 K0. 67:2:8. Schváleno.

Odchází Jiří Ryvola a předává plnou moc Jitce Folberové. Jiří Janatka také, plnou moc Benovi. Celkový počet turnajů zůstává 77, poměry by měly být K6 M44 L27.

Termíny turnajů

1.      Kladno                                   25.1.2003

2.      Praha                                    22.2.2003

3.      Přerov                                   22.3.2003
(koliduje s KaH, ale bylo oznámeno dost včas a termín je pevný)

4.      Brno                                     5.4.2003

5.      Ostrava                                 17.5.2003
(pořádá Jan Suchánek, 9 kol, ohebný)

6.      Hradec Králové                       31.5. – 1.6.2003
(pravděpodobně ohebný)

7.      Litoměřice                              21.6.2003 ± týden
(zatím koliduje s KaH; konečný termín bude oznámen v dopise o sněmu; nová adresa Jiřího Ryvoly: Kozinova 20, Litoměřice)

8.      Český Těšín                           6.9.2003
(pravděpodobně ohebný)

9.      Náchod                                 27.9.2003

10.  Praha                                    4. – 12.10.2003 Olympiáda duševních sportů
(11. – 12.10. buď mistrovství republiky, nebo, pokud bude mistrovství posunuto, ohebný kvalifikační turnaj)

proti Vetešník Novotný Voráčková; spojení obou akcí považují spíš za nevýhodu

Přepočet M 44 L 27 K 6 = 77.

Vetešník – Nohavica: koncem listopadu v Ostravě nebo v Těšíně. 22.-23.11. nebo 29.-30.11.

Variantní hlasování 1.

Varianta A (MR na olympiádě): 14 hlasů. Varianta B (MR v listopadu v Ostravě): 53 hlasů. Zdrželo se: 10 hlasů.

Jednací řád

Návrhy Petra Kaňovského:

Článek 2: …před opuštěním sněmu může člen dát plnou moc… a to včetně pověření k zastupování od jiných členů, které zní na jeho jméno. (tučné přidat)

Pro M13 L0 K0. Proti K6 M31 L24. Zdrž L3. Neschváleno.

Článek 7: …prosté hlasování probíhá vždy s použitím hlasovacích lístků. Ty se archivují (po dobu jednání sněmu) pro případ vznesení protestu proti výsledku hlasování.

Pro L0 M9 K2. Proti K2 M14 L26. Zdrž M21 K2 L1. 11:42:24. Neschváleno.

Článek 8: Změnit podmínky pro použití výběrového hlasování. (Ne „pouze pro případy, které je potřeba rozhodnout“, ale varianta „současný stav“.)

Pro M10 L0 K0. Proti K5 M22 L16. Zdrž M12 K1 L11. 10:43:24. Neschváleno.

Článek 9: Přidat, že body programu (ne jednotlivé návrhy) se už nemohou přidat na sněmu, ale jedině předem; výbor je povinen o návrzích na body, které přišly alespoň 14 dní před, nelze na sněmu projednat.

Na Jitčin návrh rozdělit na dvě části: povinnost rozesílání a lhůtu, a nemožnost projednávat předem neznámé body. Lhůtu zvýšit (PKaň) na 40 dnů, podobná je prý v obchodním zákoníku.

O návrzích, které se objeví v průběhu jednání sněmu, a nejsou pozměňovací k návrhům programu, nelze jednat (kromě přijetí závěrečného usnesení).

Pro L0 K0 M30. Proti M4 K0 L23. K6 M10 L4. 30:27:20. Neschváleno.

Na písemný návrh alespoň 10 členů ČAS, který bude doručen výboru minimálně 40 dnů před konáním sněmu, je výbor povinen ho zařadit na program sněmu a včas informovat o této skutečnosti členy ČASu.

Pro M33 L16 K6. Proti M4 L1 K0. Zdrž M7 L10 K0. 55:5:17. Schváleno.

Pravidla přípustnosti slov

14:55

Jitka přečetla poselství čestného předsedy a autora českého scrabblu Martina Hlouška. Martin určoval frekvence z korpusu o miliónu slov, upraveného (!): jen základní tvar slov s výjimkou časování sloves.

Návrhy slovníkové komise – zápis dostali všichni ve zvacím dopisu, zdůvodnění přednesl Jiří Novotný.

Jak se bude opravovat Velex? Návrh: elektronický slovník se bude moci opravovat v průběhu roku, nebude nutné opravy schvalovat. Důvod: chyb je hodně a tak jako tak Velex neplatí ve druhé instanci, takže nevadí, že se průběžně vylepšuje. Petr Vetešník by na každý turnaj dodal novou verzi. Pozměňovací: zveřejňovat týden předem na webu ke stažení i se seznamem oprav. Třeba stanovit předem data nových verzí.

Nová pravidla přípustnosti slov: umožňují dvě varianty, klasickou a rozšířenou (o pády a přechodníky). Obě by byly povoleny na akcích ČAS, pořadatel by oznámil, která z nich bude platit.

Petr Kaňovský: opravný list k Blexu (modrému) by měl být schvalován zvlášť. (2/3 jako vždycky?)

Petr Kaňovský: o části nových Pravidel přípustnosti týkající se VERZE KLASIK hlasovat zvlášť, bez ohledu na VARIANTU PLUS. (1/2 ???)

Zbyla by pravidla VARIANTY PLUS a vůbec její povolení. (2/3)

Odchází Frejka, Pokorná, plnou moc předali.

Odchází Popp, předává plnou moc Jitce Folberové.

Dan: nejdřív hlasovat o oddělení hlasování o úpravách klasické verze a o povolení verze plus.

PRO hlasování o celém návrhu slovníkové komise najednou: K5 M23 L11. Proti M19 K1 L9. Zdrž M2 L7 K0. 39:29:9. Schváleno.

A nyní hlasování o samostatném návrhu:

Pro: M26 K6 L22. Proti M16 K0 L5. Zdrž M2 K0 L0. 54:21:2. Schváleno 2/3 hlasů (potřeba 52 hlasů ze 77 pro).

16:05

Opravný list Jiřího Novotného k 9.1.2003 (verze 1+ = 4 zákl.) bere v úvahu i chyby ve slovnících nalezené Svazem hádankářů. Platí k obou verzím Blexu, k té staré s výjimkou slov označených jako „jen pád nebo přechodník“.

Hlasování o tomto opravném listu:

Pro K6 M35 L27. Proti 0. Zdrž M9 L0 K0. 68:0:9. Schváleno.

Hlasování o přidání řádku vombat –a, ne –u do seznamu chyb v Pramenech.

Pro K6 M35 L27. Proti 0. Zdrž L0 M9 K0. 68:0:9. Schváleno.

16:12

Následuje přestávka 10 – 15 minut.

Soutěžní řád

Bod 3

Hrozba kontumací za to, že se začínající hráč prohodil s druhým.

„může být kontumována“

Pro: M12 K3 L26. Proti: M21 L1 K1. Zdrž: K2 M11 L1.

Druhé hlasování: Pro M12 L26 K3. Proti L1 K1 M24. Zdrž: M8 K2. 41:26:10. Schváleno.

Článek 2 bod 7

Hlavní rozhodčí zodpovídá, ale nemusí to dělat sám.

Pro: K6 M38 L27. Proti L0. Zdrž M6 L0. 71:0:6. Schváleno.

Bod 11

Dtto.

Pro: M38 K6 L27. Proti 0. Zdrž M6. 71:0:6. Schváleno.

Bod 13

Hráči nesmějí sesypat partii, dokud rozhodčí výslovně neřekne OK.

Pro K6 M38 L27. Proti 0. Zdrž M6. 71:0:6. Schváleno.

Bod 17

Poznámka o posuzování konce tahu při námitce.

Pro K6 M29 L27. Proti 0. Zdrž M15. 62:0:15. Schváleno.

Bod 19b

Schválit jednoznačně a srozumitelně tah soupeře.

Petr Kaňovský protinávrh: „ústně schválit“.

Pro (i s PKaň) M34 K5 L24. Proti M3 L1 K0. Zdrž K1 L2 M6. 63:4:9. (Jiří Novotný byl na WC, celkem 76 hlasů.) Schváleno.

Bod 19d 1. odstavec

Slovo není nutné oznamovat, pokud o to soupeř nepožádá.

Pro M4 K1 L2. Proti M34 K3 L23. Zdrž L2 M6 K2. 7:60:10. Neschváleno.

Martin Vacek protinávrh: oznamovat všechna slova.

staženo

Bod 19d konec

Písmeno za žolíka

Pro M23 L15 K2. Proti K1 M4 L9. Zdrž M17 K3 L3. 40:14:23. Schváleno.

Bod 29

Dohrávka. Hráči si navzájem zkontrolují a zakroužkují číslo právě probíhajícího tahu.

PKaň: … V případě, že se nedohodnou, přivolají k řešení situace rozhodčího, a to ihned poté, co hráč, který je na tahu, dokončí svůj tah. Vzniknou-li rozpory ohledně této otázky později, je rozhodčí oprávněn kontumovat partii v neprospěch obou hráčů.

Doplněk: toto se provede na začátku příštího tahu a potom se znova spustí hodiny.

Pro K6 M37 L26. Proti 0. Zdrž L1 M7. 69:0:8. Schváleno.

Bod 32

(Bez hlasování) „nedolosovává“ nahradit „nedobírá“

Bod 33

(Jen komentář – bez hlasování.)

Bod 39

Pokud hráč položí jiné slovo, než které oznámí a (zrušit, pokud v bodě 19d) bude povinnost oznamovat vytvořené slovo zrušeno, zrušit i zde) zapíše si do partiáře, platí slovo položené na desce.  Pokud hráč nehodlá vznést námitku, pouze soupeře upozorní na rozpor, ovšem opakovaná chyba tohoto druhu může být rozhodčím posouzena jako nesportovní chování.

Pro K5 M38 L21. Proti M0 L0. Zdrž K1 M6 L5. 65:0:12. Schváleno.

Bod 40

Vyplňování námitkářů: hráči si je musejí vzájemně odsouhlasit.

Pro K6 L27 M38. Proti M0. Zdrž 6. 71:0:6. Schváleno.

Martin Vacek: nemusí se vyplňovat označení hráče, který ho položil a který ho namítal.

Pro K5 M29 L26. Proti K1 M9. Zdrž L1 M6. 60:10:7. Schváleno.

Bod 41

Vše pouze pomocí námitkářů.

Petr Kaňovský: zrušit celý bod 41.

Pro M30 L4 K1. Proti K2 M11 L6. Zdrž K3 M2 L17. 35:19:22 ze 76 (dočasně). Neschváleno.

Bod 46

Označování křížku – jen vylepšení formulace. Lze vylepšit partiář (přidat kolonku přímo na křížky), návrhy posílejte, současných partiářů zbývá tak na 2 turnaje. Vzor pro upravené návrhy lze stáhnout z webu.

Pro M44 K6 L27. 77:0:0. Schváleno.

Bod 47

Upřesnění: po špatném počtu bodů a oprávněné námitce si do partiáře musím zapsat správný počet bodů.

Pro L27 K5 M45. 77:0:0. Schváleno.

Bod 44

Hráči jsou povinni se bez zbytečného prodlení vyjádřit k rozhodnutí rozhodčího o námitce.

Pro M16 K5 L25. Proti 0. Zdrž K1 L1 M8. Ignorovalo 21. 46:0:8. Schváleno.

Doplnit bod (asi 51)

Po rozhodnutí o oprávněnosti námitky, se namítající hráč vyjádří, zda podává další námitku. (Pokud již nebyl ztracen tah v důsledku námitky.)

Pro M41 L25 K1. Proti 1. Zdrž K1 L1. Ignorovali 3. 70:1:2. Schváleno.

Bod 53

Postih křížkem hráče s nesprávným počtem kamenů v zásobníku (i když na to přijde sám).

Pro K5 M10 L2. Proti M27 L25 K0. Zdrž 8. 17:52:8. Neschváleno.

Dan Zeman: doplnit i o kameny v ruce mimo pytlík. (Tyto se pro účely celého článku o počtu kamenů v zásobníku považují za kameny v zásobníku.)

Pan předseda na hlasování zapomněl.

Bod 59

Vyplňovat partiář čitelně hůlkovým písmem.

Písmeno označené žolíkem se musí vždy psát do závorky i při všech dalších použitích.

Pro M41 L21 K6 Proti L3 K0 M6 Zdrž M2 L0 K0. 68:4:2 (2 ignorovali). Schváleno.

Bod 60

Vyplňovat celý diagram.

Pro K3 M10 L5. Proti K3 M28 L13. Zdrž L5 M6. 18:44:11(:4). Neschváleno.

Bod 63

Hrozba kontumací, pokud hráči odevzdají a podepíší něco nesouhlasného.

PKaň: Doplněk: Pokud se hráči liší v bodové hodnotě některého bodu, rozhodčí přihlédne ke skutečné hodnotě slova.

Pro K6 M17 L11. Proti M27 L16. Zdrž 0. 34:43:0. Neschváleno.

Bod 67

Kontumace a její skóre. A skóre partie s BYE.

Opravdová kontumace v neprospěch jednoho hráče: 200:0 nebo stávající stav (ne už rozdíl):0, podle toho, co přinese v daném okamžiku nekontumovanému hráči více TurČASových bodů (určí obsluha počítače pomocí nezávislého vzorce).

Pro: M43 K5 L22. Proti M0 K0 L0. Zdrž L5 K1 M1. 70:0:7. Schváleno.

Skóre partie s BYE – variantní hlasování 2.

Návrh A: stejně jako (údajně) v šachu: Pokud hráč měl na turnaji volný los, obdrží body za remízu, a to při skóre 300:300.

Návrh B: Pokud hráč měl na turnaji volný los, obdrží bod za výhru, a to při skóre 100:0.

Návrh C: (faktický stávající stav, ovšem neupravený soutěžním řádem) řešit jako kontumaci, tj. bod za výhru a skóre 200:0.

A 42 B 12 C 20 Zdrž 3

Druhé kolo:

A 38 C 34 zdrž 4 neplatný 1. Schválena varianta A.

Bod 70 a 71

Zrušit bod 71a. Zrušit povolení škrtat si písmena.

Vrátil se Jiří Janatka. Na rozložení hlasů se nic nemění.

Zatím se hlasuje o: chceme změnit seznam povoleného vybavení hracích stolů?

Pro: K1 M31 L5. Proti K4 L12 M13. Zdrž K1 L10 M0. 37:29:11. Neschváleno.

Bod 80

Rozhodčí nesmí odvolat své rozhodnutí, ani když se zmýlil. Jediná možnost je odvolání k hlavnímu rozhodčímu.

Pro M41 K6 L23. Proti M0 K0 L0. Zdrž M3 L3. 70:0:6(:1). Schváleno.

18:45

PKaň: body 76 až 82

Dlouhý návrh na rozdělení rozhodčích poslaný v červnu 2002, viz kdovíkde… už ne kdovíkde, pan předseda to za slabých dvacet minutek opsal J.

Bod 76 (seznam a jména druhů rozhodčích).

Pro L0 M9 K0. Proti K5 L27 M35. Zdrž K1 M0 L0. 9:67:1. Neschváleno.

Pozměň PKuča:

…z nichž alespoň 1 musí být kvalifik.

Pro M44 K5 L27. Proti M0 L0 K0. Zdrž K1. 76:0:1. Schváleno.

Bod 77 podle PKaň bodů 77, 78 a ještě něco.

Pro M9 L1 K0. Proti K5 L26 M33. Zdrž K1 M2. 10:64:3. Neschváleno.

Bod PKaň 82

Sálový a slovníkový rozhodčí musejí být kvalifikovanými rozhodčími. (Doplnit do bodu 78).

Pro L25 33 K3 proti M11 L0 zdrž 2 2 0. 61:11:4. igno 1. Schváleno.

19:45

Bod 96

Zveřejnit před kolem napomenutí, důvod a jméno napomenutého hráče.

Pro K6 M44 L27. Proti 0. Zdrž 0. 77:0:0. Schváleno.

19:48

Systém soutěží v sezóně 2003

Opakujeme shora seznam turnajů. Náchodský turnaj by byl koncem října, aby se oddálil od těšínského, asi 25.-26.10., ale možná budou školní prázdniny.

1.      Kladno                                   25.1.2003

2.      Praha                                    22.2.2003

3.      Přerov                                   22.3.2003
(koliduje s KaH, ale bylo oznámeno dost včas a termín je pevný)

4.      Brno                                     5.4.2003

5.      Ostrava                                 17.5.2003
(pořádá Jan Suchánek, 9 kol, ohebný)

6.      Hradec Králové                       31.5. – 1.6.2003
(pravděpodobně ohebný)

7.      Litoměřice                              21.6.2003 ± týden
(zatím koliduje s KaH; konečný termín bude oznámen v dopise o sněmu; nová adresa Jiřího Ryvoly: Kozinova 20, Litoměřice)

8.      Český Těšín                           6.9.2003
(pravděpodobně ohebný)

9.      Praha                                    4. – 12.10.2003 Olympiáda duševních sportů
(ohebný turnaj o jednom z olympijských víkendů, přesný termín bude uveden v dopisu o sněmu)

10.  Náchod                                 asi 27.10.2003

Mistrovství republiky 22.-23.11. nebo 29.-30.11.2003 na Ostravsku.

Přípustnost slov v kvalifikaci

Variantní hlasování 3

Varianta A: 2 nezávislé soutěže (ve hrách klasik a plus).

Varianta B: 1 míchaná soutěž.

Varianta C: systém jako 2002. (Karel Král)

Varianta D: pouze ohýbaný. (další účastníci v reakci na Karla Krále)

A 22 B 58 C 43 D 21 Zdrž 0. Postupují varianty B a C.

Druhé kolo

B 38 C 36 Zdrž 2 Ignor 1. Schválena varianta B, tj. míchaná soutěž.

Petr Kaňovský vznáší protest proti výsledku hlasování, protože se domnívá, že ke schválení této varianty byla nezbytná 2/3 většina hlasů. Žádá o zaprotokolování tohoto protestu. Názor výboru jako řídícího schůze je, že návrh byl přijat právoplatně.

Počet qbodů

Stejná tabulka jako loni.

Pro 73 Proti 0 Zdrž 2. Nepřítomen Daněk. 73:0:2. Schváleno.

Kompenzační body

Komu a kolik: jako v roce 2002 (průměr z N-1 výsledků dosaž. na započ. turnajích).

Pro K5 M37 L26 Proti L0 Zdrž M7 L1. 68:0:8. Schváleno.

Kritéria pro řazení kvalifikační tabulky

Mistr 2002, dalších 31 stejným způsobem jako v roce 2002.

Pro K4 M34 L25. Proti K1 L0 M0. Zdrž L2 M9. 63:1:11. Schváleno. Odešel Martin Daněk.

Vlastní mistrovství republiky

Dvoudenní, 7+4 kol základní skupina jako loni. Úprava formulace pro finále a boj o bronz: „hraje se na 2 vítězství hráče“ (kvůli možnosti remízy).

Variantní hlasování 4

A: vítězem ten, kdo první má 2 vítězství

B: ten, kdo první dosáhne 1,5 a současně více bodů než soupeř

C: max 3 partie, pokud po 3 nerozhodné, další kritérium

A 24 B 13 C 48 Do 2. kola postupují varianty A a C.

Druhé kolo

A 23 C 50 Zdrž 2. Vyhrála varianta C – max 3 partie. O kritériích rozhodne další hlasování. Už nějakou chvíli tu není Jiří Janatka, ale měl by ho zastupovat opět Ben.

Kritéria pro stanovení vítěze finálové části, pokud nebude třemi partiemi rozhodnuto alespoň o půl bodu.

A: vítězem je vítěz základní části

B: celk. rozdíl skóre za finálové partie, pak vyšší počet uhraného skóre

Nestihlo se prodiskutovat a odhlasovat v době vymezené na jednání sněmu, bude rozhodnuto výborem dle jeho kompetencí.

Poměr variant v míchané soutěži

Předběžně ohlášené preference pořadatelů:

KLAS: Kladno, Praha, Brno, Přerov, Ostrava

OHEB: Hradec, Těšín, Praha 2

NEROZ: Litoměřice, Náchod

Variantní hlasování 5

Varianta A: 3 ohebné

Varianta B: 4 ohebné

Varianta C: na pořadateli, oznámit nejméně 2 měsíce předem

Varianta D: 1 ohebný

Zamítnuto zahrnutí varianty E: 0 ohebných turnajů, protože pak by kvalifikace nebyla „míchaná“, jak už bylo schváleno.

A 46 B 9 C 23 D 32 Z 1. Postupují varianty A a D.

Druhé kolo

A 38 D 35 Zdrž 1. Schváleny 3 ohebné turnaje, vzhledem k již vyhlášeným preferencím to bude Hradec Králové, Český Těšín a Praha 2 (Olympiáda).

Počet započítávaných kvalifikačních turnajů

Návrh: 5.

Pro K4 L26 M24 = 54. Proti M19 L0. Zdrž 2. 54:19:2. Schváleno.

Způsob hraní Mistrovství

Návrh hrát mistrovství klasickou variantou (jako v roce 2002.)

Pro klasiku: 43M, K3, L25. 1 Zdrž L1 K2. 71:1:3. Schváleno.

Mistrovství republiky juniorů

Benův návrh: součástí QT mohou být (není povinnost a zorganizuje Ben) QT pro děti, s postupem na MRJ pro 3 nejlepší. Termín a místo MRJ se stanoví už zde (Benův návrh: 22.11.2003).