V Praze dne 1.února 2002

Milí členové ČAS!

5. sněm ČAS, který proběhl v sobotu 19.ledna 2002 v Praze v Tyršově domě České obce sokolské, přijal usnesení, které tvoří Přílohu 1 tohoto dopisu (zápis z jednání sněmu na požádání zašleme).

 

Žádáme všechny členy, aby potvrdili přijetí tohoto sdělení a dále aby uvedli své kontaktní údaje pro zasílání informací ČAS – tj. jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu (pokud mají), preferovaný způsob zasílání informací – pro aktualizaci databáze členů, abyste informace ČAS dostávali na správnou adresu a včas.

Potvrzujte, prosím, přijetí informací posílaných ČAS (zejména zasílaných e-mailem) – nepotvrzení přijetí vede k opakovanému posílání e-mailem a posléze poštou, což zbytečně stojí jak čas, tak peníze za poštovné.

 

Upozorňujeme na nutnost zaplacení členských příspěvků na rok 2002 nejpozději do 15.3.2002, nejlépe složenkou na adresu asociace, protože číslo bankovního účtu se v dohledné době bude měnit, stejně jako variabilní symboly, pod kterými jste příspěvky platili.

Mějte na paměti, že až do zaplacení příspěvků je Vaše členství pozastaveno, čímž ztrácíte výhody člena ČAS (informace, nákup triček, přednost při účasti na turnajích atd.); doporučujeme účastníkům akcí ČAS mít s sebou doklad o zaplacení k prokázání nároku na výhody člena ČAS (zejména v případě, kdy zaplatili členské příspěvky krátce před konáním akce).

Kronika ČAS
prosíme všechny příznivce Scrabble, kteří mají cokoli o dění v českém Scrabble, o poskytnutí pro kroniku ČAS (kontaktujte výbor ČAS).

 

Sponzorství pro český Scrabble
vyzýváme všechny, kteří mají zkušenosti s obchodním jednáním, aby pomohli výboru (nejlépe svou osobní účastí na jednání) při jednání s dosavadním sponzorem GLOBAL EXPRESS o zvýšení sponzorského příspěvku podle usnesení sněmu.
Dále vyzýváme všechny k získávání dalších sponzorů pro český Scrabble, aby i v případě neúspěchu jednání s GLOBAL EXPRESS český Scrabble mohl i nadále vyvíjet činnost (např. finále MR) v důstojných podmínkách.

Výzva k aktivní účasti na ovlivňování dění v českém SCRABBLE®

Vzhledem ke skutečnosti, že při jednání sněmu byly pro nedostatek času některé otázky projednány jen zběžně a je zřejmé, že by si zasloužily hlubší pozornost, žádáme všechny členy, aby, pokud mají zájem k dané problematice vyjádřit svůj názor, tento svůj názor sdělili výboru písemně (preferováno je zaslání e-mailem nebo alespoň na disketě) co nejdříve – nejpozději do 30.června 2002, aby byl čas na došlé podněty reagovat, projednat je a případně zapracovat do zásad platných pro rok 2003.

 

 

 

Další informace o průběhu jednání sněmu a jeho výsledcích i o projednávání vašich případných návrhů budou zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://scrabble.hrejsi.cz/).

 

 

 

 

 

Dobrá písmena přeje všem
                                   výbor ČAS