Soutěžní řád ČAS
(schválený sněmem 19.1.2002, verze 2002/1)

Článek 1          

Příprava na partii

 1. Před zahájením soutěže pořadatel:

a)      Zkontroluje úplnost a správnost sady kamenů. Kameny budou po kontrole srovnány ve čtverci 10×10 podle abecedy na hracím plánu nebo v kontrolní krabičce.

b)      Vyzkouší hodiny a nařídí je na čas stanovený na tah (viz Článek 3, bod 14).

 1. Před každou partií hráči:

a)      Zkontrolují počet kamenů (po předchozí partii jsou srovnány do čtverce 10×10).

b)      Určí začínajícího hráče (dále ZH; druhý hráč dále DH), a to buď losem (viz dále), nebo podle rozpisu soutěže sděleného pořadatelem (viz dále).

c)      Určí orientaci hrací desky. Pokud se nedohodnou jinak, je deska natočena bokem k oběma hráčům, její orientaci určuje DH. Během partie se poloha hrací desky nemění.

d)      Vyplní záhlaví partiáře (viz článek Zápis partie).

e)      Dohodnutým způsobem oznámí rozhodčímu svou připravenost ke hře. Pokud zjistili nedostatky, oznámí je rozhodčímu a ten zjedná nápravu.

 1. V turnajích vedených švýcarským systémem pomocí programu Swiss Perfect partii zahajuje hráč uvedený v nominaci pro dané kolo jako první z dvojice. ZH může být určen rozpisem i v jiných soutěžích, pokud je to v souladu s jejich propozicemi.
 2. Pokud ZH není určen podle rozpisu soutěže, určí se losováním. Hráči si vylosují písmeno ze sáčku. Hráč, který si vylosuje písmeno blíže k začátku abecedy, začíná. Krátké samohlásky mají přednost před dlouhými, písmena bez háčků a kroužků před písmeny s háčky nebo kroužky. Tedy: a - á,..., e - é - ě,…, u - ú - ů,..., z - ž. Žolík je mimo pořadí. Je-li vylosován, hráč losuje okamžitě nový kámen, žolík do sáčku nevrací. Pokud oba hráči vylosují stejný kámen, kameny do sáčku nevrací a losování se opakuje. Po určení ZH hráči kameny vrátí do sáčku.
 3. V případě, že zápas se skládá z více partií, v dalších partiích se hráči v zahajování pravidelně střídají.
 4. Vybavení hracího stolu, tj. co na hracím stole být musí, může a nesmí je blíže specifikováno v článku 10.

Článek 2                  

Průběh partie

 1. Všechny partie daného kola začínají najednou na pokyn hlavního rozhodčího.
 2. Ihned po vydání tohoto pokynu DH spouští hodiny na první tah ZH a ZH si losuje prvních 7 kamenů.
 3. Poté si DH losuje prvních 7 kamenů.
 4. Hráči se střídají v tazích, průběh tahu je podrobně popsán níže (viz Článek 3).
 5. Základní hrací doba trvá 40 minut od zahajovacího pokynu hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí oznámí hráčům okamžik, kdy do konce základní hrací doby zbývá 10 minut, a konec základní hrací doby.
 6. Partie, které neskončily standardním způsobem v základní hrací době, pokračují tzv. dohrávkou. Průběh dohrávky a jednotlivé způsoby ukončení partie jsou podrobně popsány níže (viz Článek 4).
 7. Po ukončení partie hráči ponechají kameny na hrací desce a případně zbylé kameny v zásobnících a v sáčku až do přijetí partiářů se zápisem partie rozhodčím. Po přijetí partiářů rozhodčím hráči srovnají kameny na hrací desce nebo v kontrolní krabičce do čtverce 10×10 kamenů pro kontrolu počtu kamenů.

Článek 3                  

Průběh tahu

 1. Doba vymezená na tah hráče je 2 minuty a měří se hodinami schváleného typu.
 2. Tah hráče začíná okamžikem, kdy hráčův soupeř spustil hodiny.
 3. Hodiny spouští zásadně soupeř hráče, jehož tah začíná. Výjimkou je situace, kdy se hráč nedostaví k zahájení partie, pak si přítomný hráč spustí hodiny pro první tah sám (viz též Článek 12, odstavce 83 a 84).
 4. Tah končí okamžikem, kdy hráč spustil hodiny soupeři, nebo uplynutím vymezené doby, podle toho co nastane dřív.
 5. Doba vymezená na tah uplyne v okamžiku, kdy dozní závěrečný zvukový signál hodin.
 6. Ve svém čase musí hráč stihnout provést následující úkony v uvedeném pořadí:

a)      Zapsat předcházející tah soupeře do partiáře.

b)      Schválit předcházející tah soupeře nebo proti němu vznést námitku.

c)      Položit na desku kameny (při běžném tahu; při výměně položit měněné kameny na stůl lícem dolů).

d)      Oznámit hlavní vytvořené slovo (to, které obsahuje všechny nově položené kameny) a celkový počet bodů za tah, při výměně oznámit počet měněných kamenů, při vzdání se tahu oznámit "pas". Pokud hráč použil žolíka, oznámí též, které písmeno žolík nahrazuje.

e)      Spustit hodiny soupeři. Tento krok je povinný i v posledním tahu partie, protože označuje konec tahu!

 1. V čase soupeře hráč:

a)      Zapíše svůj tah do partiáře (co všechno a kdy je nutné zapsat, viz Článek 8).

b)      Počká na vyjádření soupeře ke svému tahu a teprve po schválení tahu soupeřem si dolosuje kameny (postup při námitce viz Článek 5).

c)      Pokud měnil kameny, vrátí měněné kameny zpět do sáčku.

 1. Pokud hráč nestihne některou z činností uvedených v odstavci 20 v čase soupeře, musí ji stihnout v čase vymezeném na svůj následující tah, ještě než znova spustí hodiny soupeři.
 2. Po spuštění hodin soupeři už hráč nesmí ani hýbat položenými kameny, ani opravovat oznámenou bodovou hodnotu.
 3. Pokud tah skončí uplynutím vymezené doby nebo pokud hráč spustí hodiny soupeři, aniž stihl všechny činnosti vyjmenované v odstavci 19, ztrácí tah, nezíská za tah žádné body a pokud již nějaké kameny položil, vezme si je zpět do zásobníku.
 4. Výměna kamenů je možná kdykoli v partii, když je hráč na tahu a v sáčku je ještě nejméně sedm kamenů. Vyměnit je možno libovolný počet kamenů v rozsahu jeden až sedm.
 5. Hráč má právo ve svém čase provést kontrolu počtu kamenů v sáčku pohmatem zvnějšku sáčku. Se souhlasem soupeře je možné i spočítat kameny přímo v sáčku, ale hráč si při tom nesmí počínat tak, aby zavdal soupeři důvod k podezření (např. že zjišťuje hodnoty kamenů v sáčku).
 6. Hráč, který zvolil jako tah výměnu kamenů, už v tomto tahu nepokládá slova a nezískává žádné body. V jednom tahu lze provést nejvýše jednu výměnu kamenů.

Článek 4             

Konec partie a dohrávka

 1. Partie skončí zavřením, pokud v sáčku již nezbývají žádné kameny k dolosování a jeden z hráčů platně zahrál všechny kameny ze svého zásobníku. Takto ukončena může být partie v základní hrací době i během dohrávky.
 2. Partie skončí zablokováním, pokud ani jeden hráč dvakrát za sebou nepoložil platné slovo, tj. pokud ve čtyřech posledních tazích nastala jedna z těchto možností:

a)      Hráč se vzdal tahu (ohlásil "pas").

b)      Hráč provedl výměnu kamenů.

c)      Hráč ztratil tah (např. kvůli překročení vymezené doby, uznané soupeřově námitce proti jeho tahu, trestnou ztrátou tahu apod.).

Takto ukončena může být partie v základní hrací době i během dohrávky.

29.  Dohrávka začíná okamžikem, kdy hlavní rozhodčí vyhlásí konec základní hrací doby. Oba hráči zakroužkují ve svých partiářích číslo právě probíhajícího tahu (probíhající tah se pozná podle toho, kterému hráči běží doba na tah). Pokud je proti tahu, který skončil před tímto okamžikem, vznesena námitka, jejíž řešení nebylo před tímto okamžikem ukončeno novým spuštěním hodin, má se za to, že dosud probíhá tah, proti kterému byla námitka vznesena.

30.  Kolo A dohrávky: hráči dohrají kolo, které probíhalo v okamžiku uplynutí základní hrací doby, aby oba měli sehraný stejný počet tahů.

31.  Kolo B dohrávky: hráči sehrají po jednom dalším normálním tahu.

32.  Kolo C dohrávky: každý hráč odehraje ještě jeden tah, po kterém už nedolosovává nové kameny ze sáčku (s výjimkou výměny kamenů).

33.  Jestliže během dohrávky neskončila partie jiným způsobem, oba hráči si po kole C odečtou hodnoty písmen, která jim zůstala v zásobníku. Poznámka: pokud se jeden z hráčů zbavil v kole C všech kamenů, jde buď o zavření (když v sáčku nezbyly kameny; hráč si pak přičte hodnotu písmen, kterou odečítá soupeř), nebo o konec dohrávkou (když v sáčku zbyly kameny; hráč si nic neodečítá, ale ani si nepřičítá hodnotu písmen, kterou odečítá soupeř).

34.  Nestandardní ukončení partie. Kromě zavření, zablokování a dohrávky může partie skončit také v případě, že:

a)      Jeden nebo oba hráči nenastoupí k partii (viz též Článek 12).

b)      Hráč vzdá partii v jejím průběhu.

c)      Rozhodčí vyloučí hráče z partie či celého turnaje v případech stanovených tímto soutěžním řádem.

Výsledek nestandardně ukončené partie se určí podle článku o kontumacích (viz Článek 9). Partie je kontumována v neprospěch hráče, který nenastoupil, vzdal nebo byl vyloučen.

 1. Pokud hráč vzdá partii nebo je z ní vyloučen v okamžiku, kdy je na tahu soupeř, má soupeř právo před stanovováním kontumačního výsledku dohrát svůj tah.

Článek 5          

Námitky

36.  Hráč, který je na tahu, musí posoudit soupeřův předcházející tah bez zbytečného prodlení, aby nebrzdil soupeře v dolosování kamenů. K soupeřovu tahu se ale nevyjadřuje dříve, než soupeř tah dokončí (viz Článek 3, odstavce 19 a 20).

37.  Jednou odsouhlasený tah se považuje za správný, i kdyby později vyšlo najevo, že vzniklo nepřípustné slovo, byly špatně spočítány body nebo dokonce šlo o formálně neplatný tah.

38.  Hráč, který je na tahu, může vznést námitku (jednu nebo i postupně více) proti:

a)      Přípustnosti soupeřem zahraného slova. Pokud soupeř vytvořil více navazujících slov, lze vznést námitku proti přípustnosti kteréhokoli z nich. Námitka se vznáší proti každému slovu zvlášť postupně.

b)      Bodovému ohodnocení tahu soupeřem. Námitku lze vznést, pokud se hráč domnívá, že soupeř nadhodnotil celkový počet bodů za tah.

c)      Formálně neplatnému tahu, který je v rozporu s pravidly scrabblu (např. použití žolíka jako jiného písmene, než za které byl na desku položen).

d)      Výměně kamenů, pokud se domnívá, že v sáčku již není dostatečný počet kamenů.

e)      Nesprávnému počtu kamenů v soupeřově zásobníku (podrobnosti viz Článek 6).

f)        Nezapisování partie soupeřem do jeho partiáře.

 1. Pokud se hráč splete a položí jiné slovo, než které oznámí a zapíše si do partiáře, platí slovo položené na desce. Je-li položené slovo přípustné, soupeř hráče pouze upozorní na rozpor, ovšem opakovaná chyba tohoto druhu může být rozhodčím posouzena jako nesportovní chování. Je-li položené slovo nepřípustné, soupeř proti němu může vznést námitku.
 2. Hráč vznášející námitku oznámí vznesení námitky soupeři, zavolá rozhodčího a zapíše na speciální formulář (tzv. námitkář) číslo hracího stolu, číslo kola, označení hráče vznášejícího námitku (ZH, pokud začínal partii, DH, pokud je druhým hráčem) a dále:

a)      Při námitce proti přípustnosti slov sporné slovo.

b)      Při námitce proti ohodnocení tahu zahrané slovo a soupeřem oznámené bodové ohodnocení.

 1. Pokud je zajištěno dostatečně kvalitní rozhodování ze Slovníku ČAS přímo u hracích stolů, může hlavní rozhodčí povolit nevyplňování námitkářů při námitkách proti přípustnosti slov do délky 5 písmen.
 2. Pokud námitku soupeř uzná, není třeba volat rozhodčího (v zájmu nemarnění hrací doby). Hráč však je však potrestán stejně, jako kdyby námitku uznal za oprávněnou rozhodčí.
 3. V ostatních případech o oprávněnosti vznesené námitky rozhoduje rozhodčí.
 4. Oba hráči mají právo odvolat se proti rozhodnutí rozhodčího k hlavnímu rozhodčímu. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je v rámci turnaje (soutěže) konečné.
 5. Případné odvolání je nutné vznést bez zbytečného prodlení, než se bude pokračovat ve hře. Zahraný tah se považuje za platný, i kdyby později vyšlo najevo, že se rozhodčí v jeho posouzení zmýlil.
 6. Pokud námitka nebyla uznána za oprávněnou, rozhodčí udělá hráči do partiáře vedle jeho jména křížek. Za třetí a každou další neoprávněnou námitku v jedné partii ztrácí namítající hráč v této partii svůj nejbližší příští tah. Poznámka: křížky se nepřenášejí do dalších partií.
 7. Pokud byla uznána za oprávněnou námitka proti nadhodnocení bodů za tah, napadený hráč dostane křížek jako při neoprávněné námitce. Tyto křížky se mu sčítají s křížky podle odstavce 46.
 8. Pokud byla uznána za oprávněnou jiná námitka než proti nadhodnocení bodů za tah, napadený hráč ztrácí tah, kameny položené v napadeném tahu si vezme zpět do svého zásobníku a nezískává za tento tah žádné body.
 9. Pokud námitka nebyla uznána rozhodčím za oprávněnou, namítající hráč se odvolal k hlavnímu rozhodčímu a ten námitku uznal, postih za neoprávněnou námitku se ruší.
 10. Oprávněnost odvolání k hlavnímu rozhodčímu se nicméně posuzuje samostatně. Pokud tedy hlavní rozhodčí rozhodne o neoprávněnosti odvolání, odvolavší se hráč dostane křížek bez ohledu na to, zda to byl on, kdo podal původní námitku, a zda už dostal či nedostal křížek za její neoprávněnost od řadového rozhodčího. Poznámka: pokud tedy tentýž hráč získá např. svůj třetí křížek za námitku a vzápětí čtvrtý za odvolání, ztrácí dva své nejbližší tahy.
 11. Po rozhodnutí o oprávněnosti námitky se začíná doba vymezená na tah měřit od začátku (tj. soupeř hráče, který je na tahu, hodiny spustí znova).

Článek 6          

Nesprávný počet kamenů v zásobníku

 1. Základní správný počet kamenů v zásobníku je sedm a do tohoto počtu hráč vždy dobírá. Pokud v sáčku již není dostatečný počet kamenů k dobrání, hráč musí dobrat všechny kameny, které v sáčku zbývají.
 2. Pokud hráč zjistí, že má v zásobníku nesprávný počet kamenů, a neprodleně na to upozorní soupeře, provede nápravu, ale neztrácí tah.
 3. Pokud hráč na takovou svou chybu neupozorní bez zbytečného prodlení, má soupeř právo vznést námitku k rozhodčímu a je-li tato uznána za oprávněnou, hráč s nesprávným počtem kamenů ztrácí svůj nejbližší tah v dané partii.
 4. Při nižším počtu kamenů náprava spočívá v tom, že hráč ihned dolosuje chybějící kameny.
 5. Při vyšším počtu kamenů rozhodčí nebo soupeř vylosuje hráči ze zásobníku přebývající kameny a vrátí je do sáčku, přičemž soupeř má právo se na tyto kameny podívat.

Článek 7          

Nesprávné složení kamenů v sáčku

 1. Není přípustné provádět jakékoli změny sady hracích kamenů po začátku partie. Pokud je během partie zjištěn nesprávný počet nebo složení kamenů v sáčku, dohraje se partie s takovou sadou, s jakou byla rozehrána. Poznámka: hráči jsou povinni v případě zjištění nesprávného počtu nebo složení kamenů v sáčku na tuto skutečnost upozornit rozhodčího při předávání partiářů s výsledky partie, rozhodčí pak vyžádá u pořadatele nápravu.

Článek 8          

Zápis partie

 1. Před začátkem partie vyplní hráč do záhlaví svého partiáře (pokud je to relevantní):

a)      místo konání soutěže

b)      název soutěže a číslo kola v soutěži

c)      datum a čas začátku partie

d)      číslo nebo označení hracího stolu

e)      jména a příjmení hráčů (začínající hráč na prvním místě)

f)        názvy družstev, za která hráči v partii nastupují

 1. Během partie vedou oba hráči povinně záznam o tazích. Každý hráč zaznamenává jak své, tak i soupeřovy tahy. Zapisuje se:

a)      hlavní slovo (to, které obsahuje všechna nově položená písmena) povinně, hráč může vyplnit i všechna ostatní nová slova, potom hlavní slovo musí být na prvním místě. Písmeno nahrazené žolíkem se při prvním použití píše do závorky, doporučuje se psát je do závorky i při všech dalších použitích.

b)      body za tah

c)      průběžný součet bodů v partii

d)      při výměně kamenů se místo slova píše číslice označující počet měněných kamenů

e)      při vzdání se tahu se kolonka pro slovo proškrtne

f)        po uznané námitce se neplatné slovo a body za tah škrtnou

 1. Po ukončení partie se vyplňuje:

a)      písmena položených slov v diagramu (lze vyplňovat i během partie; stačí u jednoho z hráčů; hlavní rozhodčí může povolit zakreslování pouze prvního slova partie)

b)      celkový počet bodů získaných hráčem za platně zahraná slova v partii (BodyZahrané)

c)      počet bodů odečítaných za písmena zbylá v zásobníku (BodyMinus)

d)      počet bodů přičítaných za zavření, pokud hráč zavřel (BodyPlus)

e)      celkový počet bodů získaných hráčem v partii
(BodyCelkem = BodyZahrané + BodyPlus - BodyMinus)

 1. Pro statistické účely a pro případné vyhodnocení pořadí v doplňkových soutěžích mohou hráči po ukončení partie nepovinně vyplnit:

a)      písmena zbylá v zásobníku

b)      celkový součet a rozdíl bodů získaných v partii oběma hráči dohromady

c)      označení tahů, ve kterých bylo položeno všech 7 kamenů ze zásobníku hráče, hvězdičkou

d)      pro každého hráče zakroužkování slova a počtu bodů za tah, ve kterém dosáhl nejvyššího počtu bodů

 1. Po ukončení partie oba hráči oba partiáře podepíší a odevzdají rozhodčímu, jinak nebude partie uznána za platně sehranou.
 2. Pokud se hráči neshodnou na obsahu svých partiářů (zejména na výsledném počtu bodů), přivolají rozhodčího, který rozhodne o způsobu řešení situace.
 3. Hráči nesmějí uklízet hrací kameny z desky před přijetím partiářů rozhodčími, aby v případě sporu byly k dispozici podklady pro rozhodování. Pokud hráči odklidí kameny z desky a dojde ke sporu, který bez těchto kamenů nelze rozhodnout, má rozhodčí právo partii kontumovat v neprospěch jednoho nebo obou hráčů podle povahy sporu a podle toho, který z hráčů kameny odklidil (viz též Článek 9).

Článek 9          

Kontumace

 1. V případech stanovených tímto soutěžním řádem může rozhodčí kontumovat partii v neprospěch jednoho nebo obou hráčů.
 2. Partie kontumovaná v neprospěch obou hráčů má skóre 0:0 a žádný z hráčů nezískává body za remízu.
 3. Partie kontumovaná v neprospěch jednoho hráče končí se skóre 0:200 z pohledu tohoto hráče. Pokud je však bodový rozdíl v okamžiku kontumace větší než 200, prohrává potrestaný hráč poměrem 0 : stávající rozdíl.

Článek 10      

Povinnosti pořadatele

 1. Hra by měla probíhat v oddělené místnosti zajišťující dostatečný klid. Pro každé hrací místo by měl být podle možností zajištěn samostatný stůl (pokud to prostorové podmínky neumožňují pro všechna hrací místa, pak alespoň pro prvních 8 hracích míst), dále stoly pro rozhodčí a pořadatele s patřičným vybavením.
 2. V místnosti, ve které se hraje, není povoleno kouření.
 3. Předepsané vybavení hracího stolu:

a)      označení stolu pořadovým číslem

b)      hrací plán a hrací kameny v neprůhledném sáčku

c)      hodiny pro měření času na tah typu schváleného ČASem

d)      partiář pro každého hráče

e)      dostatečný počet námitkářů

f)        schéma rozložení písmen pro ověření kompletnosti a správnosti sady kamenů

 1. Povolené vybavení hracího stolu.

a)      přehled písmen, jejich počtu a bodových hodnot, hráči si mohou v přehledu dělat poznámky

b)      hodinky nebo stopky pro informativní měření celkového času partie (nerušící, tj. netikající, nepípající, neblikající)

c)      volné prázdné papíry pro poznámky hráčů (hráči si během partie mohou dělat poznámky bez omezení)

d)      psací potřeby (zajišťují si hráči sami)

e)      veškeré další předměty pouze se souhlasem soupeře

 1. Povolené, ale nepředepsané vybavení si hráči mohou donést vlastní. Pokud ho poskytuje pořadatel, musí všechny hrací stoly mít stejné vybavení.
 2. Vybavení stolu rozhodčích:

a)      propozice soutěže

b)      pravidla přípustnosti slov aktuálně platná včetně dostatečného počtu Slovníků ČAS pro rozhodčí u stolků

c)      kompletní sada Pramenů

d)      přehled písmen, jejich počtů a bodových hodnot

e)      deník pro vedení záznamů:
- o výsledcích partií a soutěže (může být nahrazen výpočetní technikou s příslušným softwarem)
- o řešení námitek a protestů
- o udělených napomenutích a vyloučení ze soutěže

 1. Vybavení stolu pořadatelů:

a)      partiáře v dostatečném počtu (tj. pro předpokládaný počet partií + rezerva alespoň 20 %)

b)      náhradní hrací potřeby v množství přiměřeném rozsahu turnaje (alespoň 1 hrací sada (deska, kameny, sáček), pokud možno i náhradní kameny (žolíky), alespoň 1 hodiny)

c)      náhradní baterie do hodin (alespoň pro10 % hodin)

d)      hodiny nebo stopky pro měření času vyhrazeného na partii

e)      deník pro vedení záznamů o průběhu soutěže, kol a partií, dosažených výsledcích apod. U turnajů vedených počítačem je do deníku nutné uvést informace o použitém softwaru (verze, nastavení)

Článek 11      

Rozhodování a rozhodčí

 1. Soutěže pořádané pod hlavičkou ČAS musí řídit rozhodčí schválený asociací. Tento rozhodčí zastává funkci hlavního rozhodčího. Poznámka: seznam hlavních rozhodčích je zveřejněn na internetové stránce ČAS nebo ho na požádání zašle výbor ČAS.
 2. Pořadatel jmenuje nejméně dva další rozhodčí, případně i více podle potřeby, rozsahu a významu soutěže; doporučený minimální počet rozhodčích je 1 na každých 5 - 10 partií.
 3. Doporučuje se rozdělit rozhodčí na slovníkové rozhodčí, kteří ověřují přípustnost slov v Pramenech, a rozhodčí u hracích stolků (dále běžce),  a pro každou skupinu ustanovit vedoucího, který řídí činnost své skupiny a odpovídá za ni; oba tito vedoucí rozhodčí mají být kvalifikovanými rozhodčími. Běžci rozhodují o přípustnosti slov pouze v případech rozhodnutelných na základě Slovníku ČAS - části BLEX (ten musí nosit s sebou) a veškeré další rozhodování o přípustnosti slov předávají na námitkářích rozhodčím u stolku. Rozhodčí-běžci rovněž rozhodují v ostatních sporných případech, když je jejich rozhodnutí hráči vyžadováno.
 4. Rozhodčí jmenovaní pořadatelem mohou být jak kvalifikovaní rozhodčí ČAS, tak poučení laičtí rozhodčí. Poznámka: jsou-li někteří běžci pouze poučení laici, pak podle zvážení vedoucího běžců případně pouze přenášejí námitkáře a sdělují výsledky posouzení námitek a případně zaznamenávají hráčům křížky a k řešení jakýchkoli jiných problémů přivolávají kvalifikované běžce nebo vedoucího běžců.
 5. V případě nesouhlasu hráče s rozhodnutím rozhodčího se hráč může odvolat k hlavnímu rozhodčímu (viz též Článek 5). Rozhodnutí hlavního rozhodčího je v rámci soutěže konečné.
 6. Hráč, který nesouhlasí s výrokem nebo způsobem rozhodování hlavního rozhodčího, může po skončení turnaje podat protest k výboru ČAS. Toto podání protestu nezbavuje hráče povinnosti respektovat výroky a rozhodnutí hlavního rozhodčího během soutěže a řídit se jimi.

Článek 12      

Povinnosti hráče

 1. Hráč je povinen dostavit se k prezenci do soutěže, do které je přihlášen, v době oznámené pořadatelem soutěže v propozicích. Hráč je povinen na výzvu pořadatele prokázat svou totožnost. Pořadatel má právo za hráče, který se v době prezence nedostavil, zařadit do turnaje náhradníka.
 2. Hráč je povinen dostavit se k sehrání partie, ke které je nominován, resp. přihlášen, dostatečně včas před plánovaným začátkem partie, aby do začátku partie stihl přípravu na partii.
 3. Pokud se hráč nedostaví k partii nejpozději do konce doby vymezené na jeho první tah, je partie kontumována v jeho neprospěch (viz též Článek 9).
 4. Pokud se do uplynutí doby, vymezené na jeho první tah, nedostaví k partii ani jeden z přihlášených, resp. nominovaných hráčů, je partie kontumována v neprospěch obou hráčů (viz též Článek 9). Poznámka: pokud se nedostaví ani jeden z hráčů, spouští hodiny pro měření doby vymezené na první tahy hráčů rozhodčí.
 5. Hráč je povinen vyvarovat se během hry chování, které by mohlo vyvolat nedorozumění, rušilo ostatní dosud hrající hráče, zlehčovalo nebo zesměšňovalo soupeře a/nebo rozhodčí nebo bylo nějakým způsobem podezřelé. Hráč je povinen dodržovat soutěžní řád a zásady fair-play a vyvarovat se jakéhokoli podvodného jednání.
 6. Hráč má právo vyžadovat, aby po zahájení partie na něj soupeř nemluvil více, než vyžadují pravidla hry. Veškerá konverzace mezi hráči musí být vedena tak, aby ostatní dosud hrající hráči byli co nejméně rušeni.
 7. Hráč v průběhu partie nesmí opustit své místo, výjimkou může být pouze výzva rozhodčího nebo v naléhavých případech souhlas soupeře a rozhodčího. K řešení veškerých námitek a protestů je třeba přivolat rozhodčího, sdělit mu obsah námitky nebo protestu a vyčkat jeho rozhodnutí.
 8. Po ukončení partie musí hráč buď opustit hrací místnost, nebo zůstat na svém místě a chovat se tak, aby nerušil ostatní dosud probíhající hry.
 9. V případě nekorektního chování soupeře hráč soupeře na nekorektní chování upozorní a požádá jej, aby takového chování zanechal. Pokud soupeř v nekorektním chování pokračuje, hráč přivolá rozhodčího a upozorní jej na nekorektní chování soupeře, rozhodčí je povinen posoudit situaci, a pokud to situace vyžaduje, zasáhnout pro zjednání nápravy.
 10. Hráči nepřísluší komentovat nebo kritizovat rozhodnutí rozhodčích, svůj případný nesouhlas může řešit pouze formou odvolání proti jejich rozhodování k hlavnímu rozhodčímu.
 11. Pokud chce hráč odstoupit z turnaje, je povinen ohlásit tuto skutečnost osobně pořadateli turnaje nejpozději při odevzdávání výsledků posledního jím odehraného kola. Pokud hráč své odstoupení ohlásí až po rozlosování dalšího kola, musí tuto partii odehrát. Neučiní-li tak, posuzuje se stejně, jako by se hráč k partii nedostavil.

Článek 13      

Sankce za porušení soutěžního řádu

 1. Pokud hráči pokračují v partii, která podle soutěžního řádu skončila (viz Článek 4), jde o neoprávněné zvyšování skóre a rozhodčí partii kontumuje v neprospěch obou hráčů.
 2. Hlavní rozhodčí může v případě chování hráče, které je v rozporu se soutěžním řádem a zásadami fair play, udělit hráči napomenutí; tuto skutečnost rozhodčí vyznačí do partiáře hráče a uvede v zápisu.
 3. Hráč, který byl napomínán opakovaně, je po třetím napomenutí vyloučen z další hry, tj. hraná partie je kontumována v jeho neprospěch.
 4. V případech hrubého porušení soutěžního řádu a zásad fair play může být hráč vyloučen z další hry i bez předchozího napomínání.
 5. O napomínání hráče a o vyloučení hráče z další hry vždy rozhoduje hlavní rozhodčí na návrh rozhodčího.
 6. Vyloučení se týká celého turnaje nebo utkání.
 7. Hráč, který ze soutěže odstoupil nebo byl vyloučen nemá v zásadě nárok na vrácení startovného. Pořadatelé mohou s přihlédnutím k okolnostem zvážit vrácení části nebo celého startovného.