Soutěže v r. 2002

 

Sněm potvrdil zásadu, že všechny soutěže ČAS musí bez výjimky probíhat podle aktuálně platných pravidel.

 

MR jednotlivců

 

Informace o termínech turnajů (nejen pod hlavičkou ČAS)

QT1 na MR jednotlivců:                    v Praze                                  16.března 2002                     sobota
QT2 na MR jednotlivců:                    v Přerove                              20.dubna 2002                      sobota
QT3 na MR jednotlivců:                   v Hradci Králové                 17-18.května 2002                sobota-neděle
QT4 na MR jednotlivců:                    v Litoměřicích                      8.června.2002                       sobota
 Olympijský turnaj (ohebný)             v Praze                                  22. června 2002                    sobota

QT5 na MR jednotlivců:                    v Českém Těšíně                 7.září 2002                             sobota

QT na Pohár (opisovaný):                 v Českém Těšíně                 8.září 2002                             neděle

QT6 na MR jednotlivců:                    v Náchodě                            říjen 2002                              sobota nebo neděle
MR mládeže:                                        v Praze (pravděp.)               říjen/listopad 2002               sobota nebo neděle

Finálový turnaj a finále MR:             v Praze (pravděp.)               listopad 2002                        sobota-neděle

Pohár finále (opisovaný):                  bude upřesněno později    listopad/prosinec 2002       sobota nebo neděle

 

Pozn.: jedná se o případném dalším QT na Poháru (opisovaný), v Praze, bude upřesněno později na webové stránce ČAS.

 

Pozvánky na turnaje jsou v samostatném souboru a dále na webové stránce ČAS.

 

Pravidla kvalifikace na finálový turnaj MR jednotlivců 2002

 

Na finálový turnaj MR jednotlivců se kvalifikuje 32 hráčů nejlépe postavených v tabulce sestavené podle součtu bodů získaných hráči za kvalifikační turnaje, přičemž každému hráči se do tabulky započítávají čtyři jeho nejlepší výsledky . Hráči na 33. a dalších místech této tabulky jsou náhradníky v pořadí podle této tabulky.
Systém bodování QT je obdobný jako v ročníku 2001, vítěz OT získává 55 bodů (přímé postupy byly zrušeny).

Místo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Body

55

50

46

42

39

36

33

30

28

26

24

22

20

19

18

17

16

15

14

13

 

Místo

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Body

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Navíc hráči, kteří se umístí na 33. a vyšším místě, obdrží zlomkové body mezi 0 a 1 podle vzorce , kde n je pořadí hráče. Třicátý třetí hráč tedy obdrží polovinu bodu, 34. třetinu, 35. čtvrtinu atd.

 

 

Zásady pro přijímání hráčů k turnajům soutěží ČAS (přijaté 4. sněmem ČAS 7.dubna 2001)


4. sněm schválil následující kritéria pro přijímání hráčů k účasti na kvalifikačních turnajích MR jednotlivců s platností od data přijetí sněmem:

a)    pořadatel turnaje má právo přijmout k účasti v turnaji hráče podle vlastního uvážení, tj. udělit
            „divoké karty“, v počtu nepřesahujícím 10 % skutečné kapacity turnaje,
b)    pokud počet přihlášených hráčů přesahuje kapacitu turnaje, jsou k účasti v turnaji přednostně
            přijímáni hráči – členové ČAS v pořadí podle data závazné přihlášky.
c)    pokud přijetím k účasti v turnaji hráčů podle bodu a) a b) není kapacita turnaje naplněna, jsou
            k účasti přijímáni i další hráči, kteří nejsou členy ČAS, v pořadí podle data závazné přihlášky,
d)    Pokud je kapacita omezena počtem her a hodin, které jsou k dispozici, pořadatel může rozšířit
            původně oznámenou kapacitu turnaje o místa pokrytá hrami a hodinami zapůjčenými hráči, pak při přijímání hráčů k účasti v turnaji nad původně oznámenou kapacitu turnaje může pořadatel upřednostnit hráče, kteří hry a hodiny zapůjčí, přičemž při stanovovaní pořadí přijímání těchto hráčů k účasti v turnaji dodrží pravidla uvedená v bodech b) a c).
Poznámka:
- Za rozhodnou dobu pro posouzení data závazné přihlášky se považuje datum zaplacení startovného.
Datem zaplacení startovného se rozumí datum přijetí poštovní poukázky poštou, datum odepsání částky z účtu plátce v případě bezhotovostní platby, datum přijetí částky peněžním ústavem v případě poslání/složení peněz na účet, v případě platby v hotovosti datum příjmového dokladu pořadatele osvědčujícího převzetí startovného.
-
Pokud podle data zaplacení startovného nelze rozhodnout, jako další kritérium rozhoduje datum předběžné přihlášky.

 

Sdělení VČASu k upřesnění výkladu pravidel pro přijímání hráčů k účasti na turnajích soutěží ČAS:

V případě, kdy počet přihlášených hráčů převyšuje oznámenou kapacitu turnaje, po naplnění kapacity turnaje hráči přijatými k účasti podle usnesení 4. sněmu ČAS pořadatelé neprodleně (v tentýž den) informují výbor ČAS (e-mailem na cas@email.cz nebo na tel. (02) 81910418)

1a)          o naplnění kapacity turnaje

1b)          o počtech hráčů přijatých podle jednotlivých odst. bodu 7. usnesení (tj. na „divoké karty“, členů ČAS a nečlenů)

1c)          o datu poslední přijaté závazné přihlášky a případně i o datu poslední přijaté předběžné přihlášky, pokud bylo nutné toto kritérium použít

2a)          při naplnění kapacity turnaje hráči přijatými podle bodu 7. odst. a) a b) (tj. na „divoké karty“ a členů ČAS) o uzávěrce přihlášek.

2b)          o počtech hráčů přijatých podle jednotlivých odst. bodu 7. usnesení (tj. na „divoké karty“, členů ČAS a nečlenů)

2c)          o datu poslední přijaté závazné přihlášky a případně i o datu poslední přijaté předběžné přihlášky, pokud bylo nutné toto kritérium použít

 

Komentář:

- cílem 1. informace je zveřejnit pro členy, zda se ještě mohou přihlásit, pokud je část kapacity turnaje obsazena nečleny, a dát přihlášeným možnost ověření důvodu přijetí či odmítnutí jejich přihlášky, a dále případně informaci pro nečleny, že už nemají šanci být do turnaje přijati.

- cílem 2. informace, podávané v případě, že část kapacity turnaje byla vyčerpána nečleny, je zveřejnit, že už ani pro členy není možnost se přihlásit.

 

Kompenzace rozhodčím

 

Hlavní, hlavní slovníkový a hlavní sálový rozhodčí QT mají nárok na kompenzační body za nejvýše jeden odpískaný turnaj ve výši odpovídající aritmetickému průměru bodů ze tří kvalifikačních turnajů ročníku 2002, na kterých dosáhli nejlepších výsledků, přičemž pokud sehráli méně než 3 tyto turnaje, použije se pro výpočet průměru za nesehrané turnaje hodnota nula.


__________________________________________________________________________________________

MR mládeže

 

proběhne pro hráče narozené v roce 1987 a mladší (tj. v r. 2002 dovrší nejvýše 15 let), obdobným systémem jako loni, tj. v kategoriích „mladší a začátečníci“ a „starší a pokročilí“. (to je asi nějaký úlet)

Hranice pro kategorii „mladší a začátečníci“ je nejvýše 12 let a/nebo nejvýše 6. třída ZŠ resp. odpovídající třída gymnasia.

V případě zájmu hráčů a ochotných pořadatelů lze MRM uspořádat i mimo Prahu postupně v různých místech  („putovní mistrovství“) – zájemci, hlaste se!


Liga družstev

 

·                                 Soutěž bude organizována a řízena sborem kapitánů ligových družstev.

·          Všichni zájemci o účast v letošním ročníku ligy, proberte si své návrhy, podněty a možnosti (především hrací systém; počet členů v družstvu pro ligové utkání; volné termíny kdy jste ochotni a schopni hrát; varianty kam a kolikrát jste ochotni přijet; možnosti uspořádat odehrání ligového kola apod.).

·          Své návrhy pošlete výboru ČAS, který je rozdistribuuje ostatním zájemcům.

·          Vyšlete pak své zástupce (pokud možno dva) na schůzku ligových kapitánů, která se bude konat v sobotu 23.února 2002 v Praze (návrh - nebude-li tento termín většině vyhovovat, posune se termín schůzky o týden dopředu či dozadu – potvrďte termín nebo navrhněte jiný; většině zástupců družstev vyhovující termín bude zveřejněn na webu ČAS).

·          Místo konání schůzky a čas zahájení (cca v 9 – 10 hodin) bude upřesněno (zveřejněno na webu ČAS a e-mailem zástupcům družstev).

·          Cílem schůzky bude dohoda o průběhu tohoto ligového ročníku přijatelná pro všechny účastníky ligy, rovněž bychom se měli snažit o co nejpřesnější stanovení všech podmínek pro zdárné odehrání soutěže, včetně termínové listiny, aby nemohly být v průběhu roku vzneseny jakékoliv pochybnosti o její regulérnosti.

 

Zatím známé návrhy:

 

Počet členů v družstvu: 4 nebo 5

 

Hrací systém: nejspravedlivější by bylo, odehrát každý s každým. Najdeme však vhodný systém a termíny přijatelné pro všechny? (Matematici, zkuste prosím propočítat možnosti a kombinace.) Některé kluby by v případě zájmu (Pavučina, Kališníci) mohly postavit i více družstev, čtyři až pět. Dále je možno počítat s volným seskupením třeba Východočechů (Východočeši už nejsou volné sdružení, ale klub!), možná se přihlásí i z jiného koutu republiky. Nemám žádnou představu o tom, kolik družstev by mohlo hrát. Možnost je dost široká, 7 – 15 družstev(?) – nebo i více, záleží jen na zájmu!

 

Možnosti:

  1. stejný systém, jako byl.

Každé družstvo s každým. tzn. trojutkání, kdy hrají spolu dvě družstva a třetí dělá rozhodčího. Proti sobě nastoupí hráči podle nasazení kapitána. Sehrají spolu dvě partie, každý začíná jednu. O začínajícím hráči první partie rozhodne los.

Varianty:

·                                 nasazování proběhne podle aktuálního žebříčku ČAS

·                                 jeden z kapitánů nasazuje hráče se znalostí nasazení soupeře, v této výhodě se družstva vystřídají

·                                 lze hrát i formou utkání dvou družstev, pokud si zajistí rozhodčí

 

  1. každý s každým jinak.

Bude rozlosován ročník a kluby odehrají jedno utkání doma a jedno venku. Tady však vidím velký problém v cestování a se sháněním rozhodčích. (rozhodčí by však mohl dělat nehrající člen některého družstva, bude-li přítomný). Nasazování viz výše.

Varianta:  hráč odehraje po jednom utkání se všemi hráče soupeře. (jako bylo odehráno loni přátelské utkání v Brně Raci – Pavučina. Možnost takto hrát i „víceutkání“. Případně by se dalo odehrát několik takovýchto utkání za víkend, kdy by se sjelo několik družstev. Náročné na zajištění noclehu. A možná i místa pro hraní.

 

  1. turnajový systém

toto je způsob, jak odehrát ligu při jakémkoli počtu družstev bez větších problémů. „Pouze“ zajistit sál a rozhodčí. Nevýhoda je ta, že družstvo nemusí odehrát zápasy se všemi ostatními družstvy, nebo jen s několika hráči z jiných družstev. Hrálo by se podle SwissPerfectu s vyloučením párování členů stejného družstva. Nasazení pro první kolo by proběhlo podle aktuálního žebříčku ČAS. Hrálo by se předem dohodnutý počet kol (6 nebo 7?). Každý hráč by odehrál počet utkání daný počtem kol proti několika hráčům z jiných družstev. Nevyhlašoval by se vítěz v kategorii jednotlivců, ale pořadí podle družstev. Dohodl by se počet turnajů pro sezónu a družstvo, které získá celkem (body družstev z jednotlivých turnajů se budou sčítat) nejvíce bodů, stane se vítězem ligy.

Varianty:

a)    vyhlásit samostatné ligové turnaje. Jejich počet by se mohl odvíjet od počtu měst, ze kterých se družstva přihlásí. V každém z nich by se odehrál jeden turnaj. Výhodou by bylo spravedlivé cestování. Každý by jel do každého města pouze jednou. Hráči z města, ve kterém by se hrálo, by zajistili místo pro hru a rozhodčí. Zda pro to vybírat startovné na občerstvení či pronájem, bychom dohodli na setkání.

b)       hrát tímto způsobem v již vyhlášených kvalifikačních turnajích jednotlivců. Tady ale vidím problém a možnou kolizi v případě, kdy se ve finále v posledním kole mají utkat dva hráči z jednoho družstva. Počítač si s tím poradí, ale nebude to spravedlivé vůči jednotlivcům.

  1. úplně jiný.

Nevím ale už o jiném návrhu. Přemýšlejte o tom, třeba někdo přijde s něčím novým, co zaujme všechny. Výše uvedené návrhy přece vůbec neznamenají že se musí podle některého z nich hrát. Každý váš nový nápad pošlete na ČAS, abychom ho mohli poslat i ostatním.

 

Doufám ve zdárnou dohodu všech zúčastněných zástupců.     Za výbor ČAS  Vladimír Chládek, koordinátor ligy

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

Pohár v opisovaném scrabblu

 

proběhne obdobně jako v loňském roce, pravidla zveřejní pracovní skupina řídící pohár n webové stránce ČAS

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Dále probíhají v časopise Křížovka a hádanka

 

 

soutěže v korespondenčním opisovaném Scrabble

 

 

a na internetu

 

on-line turnaje v opisovaném Scrabble

 

 

Bližší informace a odkazy budou zveřejňovány na webové stránce ČAS.