V Praze dne 17.dubna 2001

Milí členové ČAS!

4. sněm ČAS, který proběhl v sobotu 7.4.2001 v Praze v Tyršově domě České obce sokolské, přijal usnesení, které tvoří Přílohu 1 tohoto dopisu.

 

Doplňující informace o kvalifikačních turnajích

QT3 (Hradec Králové):
    zatím pořadatel neoznámil omezení počet míst

 

QT4 (Litoměřice):          startovné je 210,- Kč pro členy ČAS a 280,- Kč pro nečleny

 

QT5 (Praha):   v neděli 8.7.2001 v Praze (přihlášeným upřesníme místo konání a časový rozvrh při uzávěrce přihlášek)

                        startovné je 210,- Kč pro členy ČAS a 280,- Kč pro nečleny.

             Placení startovného: složenkou na adresu Petr Kuča, Zavadilova 27, 160 00 Praha 6, nebo v hotovosti zástupcům klubu Kališníků (Chládek, Závišková, Kuča) na QT nebo každou středu v YMCA (18-22)

Přihlášky na E-mail kucapetr@volny.cz nebo na adresu: Petr Kuča, Zavadilova 27, 160 00 Praha 6

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 25.6.2001; pořadatel si vyhrazuje právo v případě, že kapacita turnaje nebude k datu
                                                  uzávěrky přihlášek naplněna, přijmout i další hráče, přihlášené až po uzávěrce, až do naplnění kapacity turnaje.

Kapacita turnaje 100 hráčů (pokud to prostor a počet rozhodčích umožní, uvažujeme o rozšíření až na 128)

                                                Žádáme hráče aby při přihlašování sdělili, zda mohou zapůjčit pro turnaj hodiny a hry.

Předpokládaný začátek turnaje: prezence 8:30-8:50, začátek 1. kola v 9 hodin.

Informace o SCRABBLE soutěžích na Olympiádě duševních sportů budou zveřejňovány na www stránkách  ČAS a v časopise Křížovka a Hádanka.

 

Výzva k aktivní účasti na ovlivňování dění v českém SCRABBLEÒ

 

Vzhledem ke skutečnosti, že při jednání sněmu byly pro nedostatek času některé otázky projednány jen zběžně a je zřejmé, že  by si zasloužily hlubší pozornost, žádáme všechny členy, aby, pokud mají zájem k dané problematice vyjádřit svůj názor, tento svůj názor sdělili výboru písemně (preferováno je zaslání E-mailem nebo alespoň na disketě) co nejdříve – nejpozději do 30.června 2001, aby byl čas na došlé podněty reagovat, projednat je a případně zapracovat do zásad platných pro rok 2002.

 

            Jedná se zejména o tyto oblasti, (ale rozsah vašich námětů a názorů, které nám budete chtít sdělit, tím samozřejmě není omezen):

 

 

1.       Mistrovství republiky jednotlivců

 

a)   systém kvalifikace do finále MR 
      - kolik hráčů se kvalifikuje a jakým způsobem
b)   podsystém kvalifikačních turnajů
      - celkový počet QT a jejich rozsah (jedno- či vícedenní, počet kol, počet hráčů atd.)
      - počet výsledků QT započítávaných hráči pro kvalifikaci do finále MR
      - kritéria pro přijímání hráčů k účasti na QT

2.       Mistrovství republiky jednotlivců mládeže

 

a)   způsob organizace a propagace atd.,
b)   konání MRM  případně i mimo Prahu („putovní mistrovství“)

3.       Opisovaný Scrabble

 

a)   zásady pro vedení turnajů v opisovaném Scrabble
b)   systém kvalifikace do finále Poháru v opisovaném Scrabble a systém finále Poháru,

4.       Liga Scrabble

 

a)   počet družstev

b)   hrací systém

c)   organizace utkání


 

5.       Žebříček ČAS

 

A.   Zásady pro stanovení žebříčku, tj. osobního koeficientu hráčů (OK)

a)       kdy přepočítávat žebříček
                     - po každé partii
                     - po každém turnaji, ligovém utkání apod.
                     - v pravidelných intervalech (např. měsíčně nebo čtvrtletně)
b)       zda započítávat skóre dosažené hráči v partii a pokud ano, s jakou váhou
c)       zda starším partiím dávat menší váhu než partiím z poslední doby a pokud ano, jakou a jak starým
d)       způsob zařazování nových hráčů do žebříčku
                     - počet partií, po kterých je hráč zařazen do žebříčku
                     - způsob započítávání partií hráčů z žebříčku s hráči mimo žebříček
e)       zda vyřazovat z žebříčku neaktivní hráče a pokud ano, za jakých podmínek je opět zařazovat
f)        kritéria pro rozhodnutí, které partie, utkání a turnaje započítávat do žebříčku

(zatím se započítávají všechny akce pořádané pod hlavičkou ČAS, tj. kvalifikační a finálové turnaje MR a MRM a ligová utkání)

 

B.   Návrh kritérií, která musí turnaj splňovat, aby jeho výsledky mohly být započítány do žebříčku

a)                   musí být hrán švýcarským způsobem podle pravidel ČAS (Hrací řád, Pravidla přípustnosti slov atd.).

b)                   musí být rozhodován akreditovaným hlavním rozhodčím; další rozhodčí musí být na potřebné úrovni a v odpovídajícím počtu.

c)                   kapacita turnaje musí být nejméně 32 hráčů, přičemž počet skutečně hrajících hráčů hrát musí být větší než polovina kapacity turnaje.

d)                   o termínu konání turnaje a o možnosti se k účasti na něm přihlásit musí být s dostatečným předstihem informováni všichni členové ČAS (informace pouze na webu není dostatečná).

e)                   přijímání hráčů k účasti na turnaji musí odpovídat zásadám přijatých sněmem ČAS.

 

C.        Doporučujeme stávající názvy jednotlivých metod používaných k výpočtu složek žebříčku – tj. NSA, ELO, Paluba upravit tak, aby jednoznačněji popisovaly použitou metodu – např. Sik-NSA, Kaň-ELO, Paluba.

 

6.       Pravidla přípustnosti slov

 

a)   přípustnost ohebných slov ve všech pádech

b)   přípustnost slov všech kategorií (tj. i řídkých, zastaralých, vulgárních atd.)

c)       přípustnost citoslovcí
(poznámka: přijetí návrhů na zásadní rozšíření rozsahu přípustných slov by znamenalo nutnost přepracování Slovníku ČAS, což by bylo značně časově náročné a asi i nákladné)

 

7.       Hrací řád a rozhodování při turnajích

 

Sdělení VČASu k upřesnění výkladu pravidel:

Tah hráče končí po ohlášení tahu (zahrané slovo a body za tah nebo výměna nebo „pas“) spuštěním hodin pro měření času soupeři.

 

Komentář:

Hráč povinen stihnout zahrát celý svůj tah v době vymezené na tah, tj. po ohlášení tahu musí spustit hodiny pro měření času soupeře ještě před dozněním posledního dlouhého signálu hodin, jinak hráč svůj tah ztrácí.

 

 

Sdělení VČASu k upřesnění výkladu pravidel:

1.                  Hráč vznášející námitku je povinen při předávání námitky ukázat rozhodčímu dotčené slovo na hrací desce a rozhodčí je povinen zkontrolovat shodnost slova zapsaného v námitkáři (je-li použit) se slovem na desce a čitelnost zápisu v námitkáři.

2.                              Hráči vyplňují námitkáře (je-li to třeba) okamžitě po signalizaci rozhodčímu, aby přišel k partii rozhodnout o námitce; vyplňování námitkáře až po příchodu rozhodčího může být podle okolností považováno až za záměrné maření času v partii, tj. za nesportovní chování s příslušnými důsledky.

3.                              Rozhodčí při oznamování výsledků rozhodnutí o přípustnosti slova musí používat zřetelné a jednoznačné formulace – např. „Slovo je přípustné“ resp. „Slovo není přípustné“, formulace jako „Slovo nepřípustné“ nejsou vzhledem k možnosti záměny s formulacemi jako „Slovo je přípustné“ vhodné.


4.                  Pokud je hráči za neoprávněnou námitku udělen trestný „křížek“, je třeba křížek vyznačit do partiáře trestaného hráče rozhodčím nebo samotným hráčem; doporučuje se křížky vyznačovat do partiáře ke jménu hráče. Soupeř má právo kontroly, zda byl křížek řádně vyznačen a právo vyžadovat trestnou ztrátu tahu při  třetím a každém dalším křížku hráče (pokud by rozhodčí toto přehlédl).

5.                  Sálovým rozhodčím je možné při rozhodování o přípustnosti slov dát pravomoc rozhodovat přímo u partií s pomocí slovníku ČAS; toto rozhodování je striktně omezeno na nalezení či nenalezení sporného slova ve Slovníku ČAS. Sáloví rozhodčí nemohou rozhodovat na základě analogií se slovy nalezenými ve Slovníku ČAS.

 

Komentář:

Vzhledem k tomu, že ve slovníku ČAS není uveden význam jednotlivých slov, mohlo by docházet k chybným rozhodnutím (např. nalezeno „tvrď „- odvozeno „tvrďme“ je v pořádku, ale z nalezeného „hruď“ nelze odvodit „hruďme“ – „hruď“ je podstatné jméno, nikoli rozkazovací způsob -sloveso „hrudit“ či „hroudit“  není přípustné)

 

8.       Pořádání turnajů

 

Sdělení VČASu k upřesnění výkladu pravidel:

V případě, kdy počet přihlášených hráčů převyšuje oznámenou kapacitu turnaje, po naplnění kapacity turnaje hráči přijatými k účasti podle bodu 7. usnesení 4.sněmu ČAS pořadatelé neprodleně (v tentýž den) informují výbor ČAS

( E-mailem na cas@email.cz nebo na tel. 02 9181 0418 )

1a)  o naplnění kapacity turnaje

1b)  o počtech hráčů přijatých podle jednotlivých odst. bodu 7. usnesení (tj. na „divoké karty“, členů ČAS a nečlenů)

1c)  o datu poslední přijaté závazné přihlášky a případně i o datu poslední přijaté předběžné přihlášky, pokud bylo nutné toto kritérium použít

  2a)   při naplnění kapacity turnaje hráči přijatými podle bodu 7. odst. a) a b) (tj. na „divoké karty“ a členů ČAS) o uzávěrce přihlášek.

  2b)   o počtech hráčů přijatých podle jednotlivých odst. bodu 7. usnesení (tj. na „divoké karty“, členů ČAS a nečlenů)

  2c)   o datu poslední přijaté závazné přihlášky a případně i o datu poslední přijaté předběžné přihlášky, pokud bylo nutné toto kritérium použít

 

VČAS zajistí zveřejnění této informace na www stránkách ČAS.

 

Komentář:

- cílem 1. informace je zveřejnit pro členy, zda se ještě mohou přihlásit, pokud je část kapacity turnaje obsazena nečleny, a dát přihlášeným možnost ověření důvodu přijetí či odmítnutí jejich přihlášky, a dále případně informaci pro nečleny, že už nemají šanci být do turnaje přijati.

- cílem 2. informace, podávané v případě, že část kapacity turnaje byla vyčerpána nečleny, je zveřejnit, že už ani pro členy není možnost se přihlásit.

 

9.       Jednací řád sněmu

 

zatím nebyl vytvořen

 

 

 

Další informace o průběhu jednání sněmu a jeho výsledcích i o projednávání vašich případných návrhů budou zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://scrabble.hrejsi.cz/).

 

Na shledání na turnajích SCRABBLE se těší

Váš Výbor ČAS