V Praze dne 24.března 2001

Milí členové ČAS!

Rádi bychom Vás pozvali na sněm asociace, který se letos uskuteční

v sobotu 7. dubna v aule Tyršova domu České obce sokolské

(adresa Újezd 42, Malá Strana, Praha; vchod branou přes dvůr z postranní Všehrdovy ulice). Ti, co se zúčastnili 1. kvalifikačního turnaje, trefí, pro ostatní zopakujme, že je to tramvajová zastávka Hellichova, kam jedou tramvaje 22 a 23 od metra B Národní třída, metra C I.P.Pavlova, metra A Náměstí Míru a Malostranská a tramvaj 12 od metra B Smíchovské nádraží a Anděl či od metra A Malostranská. Pro mimopražské bude zajištěno několik parkovacích míst přímo v areálu. Vzhledem k omezené kapacitě parkoviště prosíme o rezervaci také na odpovědním lístku.

Dále mimopražským nabízíme možnost přespání v noci z pátku 6. dubna na sobotu 7. dubna ve slušně vybavené mládežnické ubytovně přímo v Tyršově domě – vícelůžkové pokoje (aspoň je víc legrace!) v ceně 200,- Kč za lůžko. Zájemci nechť se hlásí obratem na e-mailovou adresu ČAS
( cas@email.cz ), příp. telefonicky na: Jitka Folberová, 0602 208 144.

Abyste nejezdili do Prahy jen kvůli schůzování, bude turnaji předcházet partie v opisovaném scrabblu — první „živý“ turnaj letošního Poháru v opisovaném scrabblu. Podrobnosti najdete níže.

Předpokládaný harmonogram:

 9:00    registrace účastníků turnaje v opisovaném scrabblu
 9:30    zahájení hry
12:00    vyhlášení výsledků, oběd
13:00    zahájení sněmu, zpráva o činnosti ČASu, zpráva o stavu financí,
            jednání o návrzích výboru, slovníkové komise a jednotlivých členů
18:00    schválení zápisu, ukončení, úklid

Návrhy výboru a slovníkové komise jsou známy již nyní, proto Vás s nimi seznamujeme níže. Jednotlivci musí zaslat své návrhy před sněmem, nejpozději do 30.3.2001, aby mohl být sestaven program!

Čas na projednávání jednotlivých bodů bude omezen, stejně jako čas na vyjádření každého diskutujícího. Časový limit bude stanoven na místě podle počtu bodů k projednání a počtu přihlášených diskutujících.

Z organizačních důvodů žádáme, abyste nám dali v předstihu vědět, zda počítáte s účastí na sněmu a na turnaji v opisovaném scrabblu. Použijte přiložený odpovědní lístek. Nezapomeňte připsat, pokud máte vlastní návrh k prodiskutování (není třeba, pokud se pouze chcete zúčastnit diskuse o návrzích jiných). Protože sněm je nejvyšším orgánem ČAS a každoročně jedinečnou příležitostí, kdy každý člen může nejen vyslovit svůj názor (o přestávkách turnajů se toho namluví až až), ale také se pokusit získat pro svůj postoj i ostatní, doufáme, že se členstvo na sněm dostaví v hojném počtu.

Kromě diskuse o bodech, které najdete v příloze, a o dalších, které navrhnou členové, bude na sněmu možno:

·         zakoupit:   nová Scrabble trička (150 Kč)
slovník Blex             (200 Kč)
Scrabble hodiny       (550 Kč)

·         získat zdarma náhradní písmenka za ztracená (bohužel zatím pouze černá ke starším hrám)

·         prohlédnout si a případně objednat fotografie z MR 2000 a některých jiných turnajů

·         přečíst si, co kde o nás bylo napsáno

·         vyměnit si zkušenosti, adresy, …

Na sněmu bude podáváno pohoštění (hradí ČAS) a teplý oběd formou jednotného menu, které bude doufejme chutnat většině. Kdo potřebuje dietu (zdravotní, vegetariánskou apod.), vyznačte prosím také v odpovědním lístku, pokusíme se vyhovět.

Pro doplnění archivu ČAS prosíme o zapůjčení výstřižků z novin a časopisů, o kterých možná ještě nevíme.

 

Váš výbor ČAS
Příloha 1:  Zastupování členů klubu při hlasování na sněmu

Jste-li členy klubu ČAS, můžete se nechat na sněmu zastupovat osobou, kterou k tomu Váš klub pověří. Taková osoba za Vás pak bude moci hlasovat o bodech, které budou na předem vyhlášeném programu. O programu budou jednotlivé kluby informovány v týdnu před sněmem.
Zástupce klubu je typicky jeho předseda, ale může to být i jiná osoba, teoreticky ani nemusí být členem klubu (musí však být členem ČAS). Disponovat bude hlasy členů klubu, kteří jsou současně členy ČAS, podepíší mu plnou moc a nebudou u hlasování přítomni osobně.
Hromadná plná moc musí obsahovat název klubu, jméno, příjmení a rodné číslo zastupující osoby, prohlášení, že níže podepsaní jsou členy klubu a pověřují tuto osobu hlasováním jejich jménem o bodech na předem vyhlášeném programu, jména, příjmení, rodná čísla a podpisy všech zastupovaných.

Zpráva o činnosti klubu

Současná pravidla vyžadují po klubech, pouze aby se zaregistrovaly, ale nedávají již asociaci žádný přehled o jejich dalším vývoji. Výbor ČAS proto rozšířil pravidla pro kluby o tento požadavek::
Klub předá VČASu nejméně jednou ročně, k datu Sněmu, zprávu o své činnosti. Součástí zprávy je aktuální seznam členů, případné výměny předsedy, pokladníka, změny poštovní adresy, místa a času schůzek nebo jiných údajů oznamovaných při registraci. Součástí je také zpráva o turnajích a jiných scrabblových akcích, které klub v uplynulém roce uspořádal pro veřejnost, a případné další zajímavosti, žebříčky, rekordy aj. Zpráva je vítána v elektronické formě, může však být i na papíře.

Příloha 2: Návrhy výboru na změny stanov (sídlo ČAS a jednání jménem ČAS)

Navrhované změny jsou uvedeny tučně.

Článek 1

ad 2 Sídlem ČASu je Praha 9, Vybíralova 15. Obvodem působnosti je Česká republika.

Článek 6

ad 4 Člen přítomný na sněmu disponuje jedním hlasem. Osoba zastupující klub ČAS z pověření klubu disponuje navíc hlasy všech členů klubu, kteří nejsou na sněmu přítomni osobně a kteří dali k svému zastupování písemný souhlas.

Článek 8,

ad 1.Předseda zastupuje VČAS na veřejnosti. Při tomto jednání je vázán stanovami, usneseními a rozhodnutími orgánů ČASu. Podepisuje písemnosti jménem ČASu.
ad 4. Nemůže-li předseda vykonávat (trvale nebo dočasně) svou funkci, zastupuje ho místopředseda nebo jiný člen VČASu pověřený VČASem. V takovém případě je zastupující osoba oprávněna podepisovat také písemnosti ČASu na základě písemné plné moci podepsané většinou členů VČASu.

Článek 9

ad 1 Majetek ČASu se skládá z inventáře, finančních prostředků, nemovitostí a hospodářských zařízení se všemi jeho movitostmi i nemovitostmi. VČAS upraví způsoby nabývání, vlastnění a vyřazování majetku ČASu. Ve finančních záležitostech, kterými se rozumí zejména výběr a správa členských příspěvků, zakládání, používání a rušení účtů, správa hotovosti apod. je pověřen jednáním za VČAS, včetně práva podpisu, zvolený hospodář VČASu.

Příloha 3: Návrh výboru na zvýšení členských příspěvků ČAS

Vzhledem k rostoucím nákladům na poštovné, nájmy, cestovní výlohy a další položky a vzhledem k tomu, že od založení asociace v roce 1998 až doposud se výše členských příspěvků vůbec neměnila, doporučuje výbor sněmu schválit pro rok 2002 zvýšení ročních členských příspěvků na:

250,- Kč pro členy výdělečné činné
150,- Kč pro žáky, studenty, důchodce, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, vojáky základní služby do
                    hodnosti četaře včetně, vykonavatele náhradní vojenské služby

Příloha 4: Návrh slovníkové komise na změnu pravidel přípustnosti slov - tvary sloves

V současné době platí pravidlo 6eF:

Všechny tvary uvedené u slovesa bez předpony platí automaticky u slovesa s předponou a naopak, pokud dané sloveso není tvořeno nepravidelně (jsem - nejsem, nelze ale odvodit je - neje, správně není).

Komise navrhuje, aby z tohoto pravidla byla vyškrtnuta slova „a naopak“. Důvod: sloveso může mít řadu předpon, jimiž vytvořená slovesa jsou uvedena jako samostatná hesla, a stává se, že ne u všech je uvedena tatáž množina tvarů. Není možné požadovat po rozhodčích, aby při posuzování tvaru slovesa bez předpony prohledali všechna hesla všech odvozených sloves s předponou a zjišťovali, zda tam náhodou daný tvar není uveden.

Příloha 5: Návrh slovníkové komise na změnu pravidel přípustnosti slov - Slovník ČAS

Na začátek vložit nové pravidlo č. 1 a všechna stávající pravidla adekvátně přečíslovat. Začátek pravidla 2 se modifikuje. Nové znění:

1.       Přípustnost dvou- až pětipísmenných slov se posuzuje podle Slovníku ČAS. Přípustnost delších slov se posuzuje podle pravidla č. 2 a následujících.
Slovník ČAS je množina slov obsažená v díle Jiří Novotný: Blex, seznam dvou až pětipísmenných slov přípustných pro hru Scrabble 2001, vydaný na podzim 2000, s výjimkou slov následovaných dvojtečkou, a dále s opravami (přidaná či vyřazená slova) uvedenými ve zvláštních (číslovaných) opravných listech. Platnosti nabývají jen opravy schválené Sněmem ČAS.

2.       O přípustnosti šesti- a vícepísmenných slov platí: … (dále původní znění)


Z pravidla 3 (dříve 2) se vypouští následující prameny:

·         písmeno f) Seznam všech přípustných názvů písmen české abecedy
                  zdůvodnění: delší než pětipísmenná jsou pouze slova ypsilon, ypsilony, a ta jsou obsažena i mezi
                     názvy řeckých písmen

·         písmeno h) Seznam všech názvů zvětšených a zmenšených tónů
                  
zdůvodnění: všechna v tomto Seznamu uvedená slova jsou nejvýše pětipísmenná

·         písmeno i) Přehled dvoupísmenných a třípísmenných výrazů
                  zdůvodnění: všechna v tomto Seznamu uvedená slova jsou nejvýše třípísmenná

·         poznámka za písmenem i) o nadřazenosti taxativních seznamů
                  zdůvodnění: přijetím Slovníku ČAS se poznámka stává zbytečná.

Pramen Seznam všech přípustných názvů písmen řecké abecedy zůstává v platnosti pod písmenem g).
Pramen Nová slova v češtině se přesouvá pod písmeno f) a ruší se poznámka o tom, že platí od 1.1.2001.

Slovník ČAS — opravný list 0

Poznámka: Tento opravný list opravuje i některé chyby v pramenech, na jejichž základě byl Slovník ČAS sestaven (lex v ASCS chybně uvedeno jako nesklonné; u tnouti v SSJČ chybně uvedena předpona s- místo se-; v ASCS chybně uvedeno trotl místo trott; v ASCS neuveden slovní druh ani rod u podstatných jmen jin a jang). Ve všech případech je doložitelné, že šlo skutečně o chyby.

Doplňte slova: 3 bágle 1 balná 1 bifli 1 bijci 1 blíži 1 blížu 1 bratř 1 brvka 1 brvky 1 bujni 1 burně 2 cably 1 cípek 1 cípky 2 craci 1 cvek 1 cveky 1 dbalo 1 deism 1 dolek 1 dolky 1 dravě 1 dštěn 1 dupky 1 dýmen 2 eféti 2 emíni 1 etyma 1 exoté 1 fajka 1 fajky 2 fixně 1 hakuj 1 hanbí 1 hemží 1 hihlá 1 horlí 1 hrdlí 1 hrkal 1 hýři 1 chmýř 2 choky 4 IČA 4 IČO 2 input 1 jacís 1 jakás 1 jakés 1 jespy 1 jižně 1 kmotř 2 kreci 1 křeni 1 leicy 2 lexy 1 mámin 1 melná 1 mniši 1 neguš 1 netin 1 nočně 1 notár 1 odžeň 2 oukej 2 pappy 1 pavuč 1 pisák 1 písák 2 pitin 1 plzně 1 polť 1 pomní 2 posad 1 roven 1 rovna 1 rovni 1 rovno 1 rovny 1 ručně 1 sejt 1 sejty 1 seraj 1 schne 1 schni 1 schnu 1 snopi 1 snově 1 spaná 1 spané 1 spaný 1 splet 2 trott 1 trpč 4 valči 4 valčí 2 velus 1 ztrpč

Zrušte slova: 1 bahny 2 akyni 2 apuls 2 benův 1 buřně 1 cílná 1 cílné 1 couve 1 couvu 1 členi 2 deani 2 drúzi 1 dýměn 1 hamuň 2 kreky 2 kumi 1 lapky 1 obvij 1 obvil 1 obvít 1 odvis 1 ohnán 1 nazdi 1 nazdí 1 pílen 1 pobyď 1 shluč 1 šluci

Uvedeno dvakrát - jednou zrušte: 1 junta 1 junty 1 nakop :

Nahraďte:         řádek „2 haff“      řádkem „2 haff /“,          řádek „2 haffy“ řádkem „2 haffy /“,
řádek „2 něguš“  řádkem „1 něguš“   a    řádek „1 ŠÍN   řádkem „1 ŠÍN“.
(Pouze opravy doplňkových informací, ne přípustnosti slova.)

Příloha 6: Návrh Výboru na doplnění pravidel přípustnosti slov - elektronická verze slovníku

Výbor navrhuje rozšíření návrhu slovníkové komise tak, aby při posuzování přípustnosti slov rozhodčími i hráči mohla být použita elektronická verze slovníku. Vychází přitom z toho, že na normálních turnajích by použití elektronické verze řadě rozhodčích usnadnilo práci, na turnajích v opisovaném scrabblu bude takřka nezbytné; v současné době už navíc existuje volně dostupný elektronický slovník Petra Vetešníka, z něhož rychle mizí všechny rozdíly oproti Slovníku ČAS. Pokud tedy nebude volně šiřitelná (za neziskovými účely, pochopitelně) přímo elektronická verze Blexu, elektronický Slovník ČAS by se vytvořil podle Vetešníkova slovníku a případné dosud neobjevené rozdíly by se okamžitě po objevení opravovaly.

Návrh zní:

Rozdělit pravidlo 1 (viz Příloha 5) na společnou část (první dvě věty) a část 1a) – zbytek odstavce, a přidat část 1b):

1b)       Rovnocenným pramenem použitelným při rozhodování na soutěžích je elektronická verze Slovníku ČAS v platném znění zveřejněném na internetových stránkách ČAS. Předpokládá se přitom, že tato verze je totožná s tištěnou verzí. Případné zjištěné rozdíly se v elektronické verzi ihned opraví (zajistí Výbor ČAS) a nabývají platnosti okamžitě po zveřejnění na internetové stránce ČASu.

Příloha 7: Žádost slovníkové komise o stanovisko sněmu k vyjasnění pravidel přípustnosti slov

Komise se nemohla shodnout, zda stávající pravidla umožňují používat slova, u kterých je v Pramenech uvedeno, že se používají jen v ustáleném spojení. Komise proto žádá Sněm, aby v této věci rozhodl, tj. aby odpověděl ano/ne na následující otázky (stačí prostá většina hlasů, protože nejde o změnu pravidel):

1.       Jsou přípustná slova, u kterých je v hesle (pro všechny významy) uvedena jedna z poznámek „jen v ustáleném spojení“, „jen ve spojení“, „jen v pořekadle“, a jejichž nepřípustnost nevyplývá z jiného pravidla (např. že jednotlivé části víceslovného hesla jsou samostatně nepoužitelné)?

2.       Pokud nejsou přípustná, je v uvedených poznámkách povinné slovo „jen“? (Čili například, jsou přípustná slova, u nichž je uvedeno „ve spojení“?)

Komise též předkládá Sněmu slova, kterých se toto rozhodnutí týká (a která zatím chybí ve Slovníku ČAS). Seznam obsahuje pouze slova, která již byla objevena, možná tedy není úplný. Pokud budou objevena další taková slova, budou Sněmu navržena na další opravné listy ke Slovníku ČAS.

Platná by byla tato slova (sněm je může zařadit na opravný list ke Slovníku ČAS):
ančka                                   (jen ve spojení hladká ančka – název polévky),
apage                          (ve spojení apage satanas, odstup satane, přeneseně též „nepokoušej“),
hatla                           (příslovce ve spojeních hatla matla a hatla patla),
komoň                         (zastaralé nebo v pořekadle),
locus, loci                        (jednotné a množné číslo latinského podstatného jména znamenajícího místo,
                                    v několika ustálených spojeních),
nepán                          (ve spojení pán nepán),
omegy                          (podstatné jméno rodu ženského ze spojení alfa a omega, začátek a konec),
šmafú                          (příslovce z francouzštiny ve spojení to je mi šmafú, to je mi jedno),
štont                          (příslovce z němčiny ve spojení být štont, být s to),
švorc                          (nesklonné přídavné jméno z německého základu ve spojení být švorc, bez peněz),
taks, taksi, takýs        (příslovce a zájmeno ve spojeních jaks taks, jaksi taksi, jakýs takýs),
vepřo                          (nesklonné podstatné jméno ve spojení vepřo knedlo),
zoun                            (ve spojení jako zoun; nebylo by povoleno množné číslo, protože z Pramenů nelze zjistit,
                                    zda je nebo není životné).
Platné by také bylo slovo
knedlo ze spojení vepřo knedlo, ale je šestipísmenné, takže na opravný list nepatří.

Naopak neplatná by i nadále zůstala slova
david  (ze spojení honit davida – zvracet), čud  (ze spojení být v čudu), hapek, hapky  (z pořekadla kvapky mívají hapky),
podle pravidla že „slovo se neužívá v heslové podobě (není v 1. pádě)“.

Neplatná by rovněž zůstala slova ostro (u hesla naostro, ps. též na ostro), stejně jako big z hesla big beat aj. podle pravidla, že „jednotlivé části víceslovných hesel neuvedené jako samostatné heslo jsou nepřípustné, s výjimkou zvratných sloves“. Ve výkladu k tomuto pravidlu bylo sice uvedeno, že bylo motivováno hlavně přejatými výrazy jako big beat, to však neznamená, že neplatí pro slova nepřejatá, pokud nejde o zvratná slovesa.

Příloha 8: Oznámení slovníkové komise o zpřesnění formulace stávajících pravidel přípustnosti slov

Zde citujeme pouze přeformulovaná pravidla. Úplné znění pravidel přípustnosti slov rozešleme členům po sněmu, až budou zapracovány návrhy, které Sněm schválí.

1.       Komise rozhodla, že pokud se ve slovníku vyskytuje nesamostatný základ slovesa jako heslo, u nějž je uvedena předpona, ale výsledné sloveso už není nikde uvedeno jako heslo, pak takové sloveso není přípustné. Příklad: v SSJČ je heslo „-uhliti, jen s předponou z-“, heslo zuhliti už nikde není, je tedy nepřípustné. Aby se předešlo nejasnostem v budoucnosti, tato zásada byla včleněna do pravidla 3 o kategoriích nepřípustných slov.

2.       Do pravidla 3 byla (z pravidla 2) také přesunuta věta o odkazech na jiné heslo (tématicky je právě zmíněným slovesům příbuzná).

3.       Jednotlivé body pravidla 3 byly uspořádány logičtěji. Úplné nové znění pravidla následuje (upozornění — chybí zde stylistické kategorie, které jsou v samostatném pravidle 4):

Následující kategorie jsou pro hru nepřípustné (v závorkách jsou uváděny příklady):

a)       Jednopísmenné výrazy (k).

b)       Slova psaná s velkým počátečním písmenem (hlavně vlastní jména - např. Afrika, Josef). Tvary od nich odvozené, psané s malým písmenem a vyskytující se v Pramenech povolené jsou (např. africký).

c)       Citoslovce (prr, tú, hó). Pozor! Některá slova mohou být v Pramenech uvedena jako příslušející více slovním druhům, např. částice a citoslovce; pokud je alespoň jeden z uvedených slovních druhů přípustný, je slovo považováno za přípustné. Tak např. u hesla ó je v P1 uvedeno, že jde o částici nebo citoslovce, a že existují pravopisné varianty jako oó, oóó nebo óóó, které jsou tudíž přípustné.

d)       Zkratky (např. např., aj., apod., atd. atd.).

e)       Značky (km, hl).

f)         Výrazy, obsahující jiné znaky než písmena (chceš-li).

g)       Předpony, použité jako samostatné heslo (roz, zne).

h)       Přípony, použité jako samostatné heslo (atý, ový).

i)         Nesamostatné slovesné základy (-uhliti), u kterých je uvedeno „jen s předponami...“. Není povoleno ani příslušné sloveso s předponou, pokud není uvedeno jako samostatné heslo (zuhliti).

j)         Odkazy (ix v. x), pokud odkazující slovo není v cílovém heslovém odstavci znovu uvedeno jako varianta hesla (ze v. z, v hesle z je znova uvedeno ze).

k)       Jednotlivé části víceslovného hesla, které se nevyskytují jako samostatné heslo (např. z hesla big beat lze použít beat, protože je uveden i samostatně, ale nelze použít big). Toto pravidlo se nevztahuje na zvratná slovesa (smát se), od nichž lze použít jak sloveso, tak zvratnou částici.

l)         Slova psaná starým pravopisem označená dř. ps., což značí dříve psáno (dř. ps. bully).

m)     Slova, kterých se v daném tvaru nepoužívá (čud - být v čudu, bach - dát si bacha).

4.       Do tabulky zkratek v pravidle 4 byl přidán sloupec zkratek ze Slovníku neologizmů:

 

SSJČ

SSČ

CovSN

PČP

ASCS

Neologismy

Zastaralá

+; zast.

 

 

zast.

 

 

Řídká

*; zř.

 

zř.

 

 

 

Nářeční

nář.

nář.

 

 

nář.

 

Argotická

arg.

arg.

arg.

 

arg.

 

Vulgární

vulg.

 

vulg.

 

vulg.

 

Nesprávná

nespr.

nespr.

nespr.

 

nespr.

 

Nevhodná

nevh.

nevh.

 

nevh.

nevh.

 

Dříve psáno

dř. ps.

 

dř. ps.

 

 

 

5.       Komise upozorňuje, že neexistuje infinitiv končící na –cti (např. řícti). Z tohoto důvodu bude zpřesněna formulace bodu eA pravidla 6.

6.       Komise upozorňuje, že při spojování některých sloves s předponou podle písmen d a e pravidla 5 je nutné zkrátit kmenovou samohlásku (např. nebrát je tedy nepřípustné). Z tohoto důvodu bude zpřesněna formulace pravidla 5.

7.      Komise rozhodla, že není přípustné slovo stě (od sto), které je sice v prvním pádě, ale nejde o pravé množné číslo, nýbrž o pozůstatek tzv. dvojného čísla (duálu). Z tohoto důvodu bude doplněno písmeno d pravidla 6.

Příloha 9: Informace o zákoně na ochranu osobních údajů

Na programu je informace výboru o tomto zákoně ve vztahu k činnosti ČASu. Podrobnosti po konzultaci s právníky.

Příloha 10: Propozice turnaje v opisovaném scrabblu

V turnaji nebudou ceny a nevybírá se startovné. Turnaje se mohou zúčastnit i nečlenové ČAS, nemají však nárok na oběd, pokud si ho sami nezaplatí. Nečlenové mohou oběd objednat předem spolu s přihláškou. Vzhledem k tomu, že ČAS dosud žádný turnaj v opisovaném scrabblu nepořádal (poslední větší turnaj se uskutečnil ještě před vznikem ČAS na mistrovství republiky 1997), je vhodné zde zopakovat pravidla opisovaného scrabblu (to podstatné z nich najdete i v brožurkách prodávaných s hracími sadami Scrabble).

1.   Písmena se losují centrálně a jsou pro všechny hráče stejná.

2.    Každý hráč se snaží sám za sebe vytvořit co nejlepší slovo. Všichni na to mají stejný čas. Po uplynutí lhůty odevzdají rozhodčímu lísteček se svým slovem, jeho umístěním, směrem a správně vypočítaným bodovým ohodnocením. Pokud sestavili více slov, rozhoduje umístění a směr slova, které obsahuje všechny nově položené kameny (hlavní slovo). Byl-li položen jen jeden kámen, hráč si může vybrat, které slovo považuje za hlavní.

3.    Rozhodčí vybere nejlepší tah a položí ho na desku. Nejlepší je tah, za který náleží nejvíce bodů. Jestliže dva tahy získaly stejný počet bodů, dá se přednost tomu, jehož hlavní slovo je dříve v abecedě. Šlo-li o dvě shodná slova, která se lišila pouze svým umístěním, dá se přednost tomu, které začíná blíže k hornímu okraji hracího plánu, a pokud obě začínají ve stejném řádku, vezme se to, které začíná blíže k levému okraji. Jestliže obě slova začínají na stejném poli, zvítězí slovo položené vodorovně.

4.    Každý hráč však obdrží body za tah, který vymyslel on sám. Rozhodčí vyřadí nemožné tahy včetně nepřípustných slov a zkontrolují spočítané body. Pokud si hráč napsal více bodů, nedostane žádný bod. Pokud si napsal méně bodů, dostane, co si napsal. (Přestože rozhodčí body kontroluje, je nutné, aby si je všichni hráči počítali, kvůli rychlejšímu nalezení nejlepšího tahu.)

5.    V prvních patnácti tazích platí pravidlo, že každý zásobník musí obsahovat nejméně dvě souhlásky a nejméně dvě samohlásky. Od šestnáctého tahu se tento požadavek redukuje na jednu souhlásku a jednu samohlásku. Prázdný kámen se počítá zároveň jako souhláska i samohláska. Pokud není po některém losování podmínka splněna, rozhodčí vrátí všech sedm kamenů do sáčku a vylosuje znovu celý zásobník.

6.    Hra pokračuje, dokud není vylosováno a použito všech sto kamenů, nebo dokud nejsou spotřebovány potřebné samohlásky, resp. souhlásky. Vítězem je hráč, který dosáhne nejvyššího počtu bodů.

K těmto pravidlům hry přistupují ještě následující organizační pravidla, z nichž by se měl vyvinout budoucí hrací řád:

1.       Vylosovaná písmena a aktuální stav na desce budou zobrazeny na tabuli v čele hrací místnosti. Kromě toho každý hráč dostane partiář, kde si bude moci zakreslovat aktuální stav a zapisovat své tahy pro svou potřebu.

2.       Hráč nesmí mít u sebe nic kromě psacích potřeb, lístečků na zápis tahů, a partiáře. Zejména nesmí mít žádné jazykové prameny, ale ani vlastní listy na poznámky – není možné kontrolovat, že si na nich nepřinesl tahák. K poznámkám slouží volné místo na partiáři.

3.       Doba na jeden tah je stanovena na 3 minuty.

4.       Omezen bude i čas na celou partii, a to nejvýše na 2,5 hodiny (přesněji sdělíme na místě).

5.       Tahy odevzdané po limitu nebudou vůbec vyhodnocovány. Vyhodnocovány nebudou ani tahy, které neobsahují všechny náležitosti (identifikace hráče, číslo kola, hlavní slovo, pozice a směr, počet bodů).

6.       Nebude platit konvence, že pozice slova začínající písmenem (např. H8) značí, že slovo je položeno svisle, zatímco pozice začínající číslem (např. 8H) značí slovo položené vodorovně. Jedním z důvodů je i fakt, že novější scrabblové desky mají prohozená písmena a čísla. Na turnaji se bude používat nová notace, kde písmena označují řádky a čísla sloupce. Toto značení uvidí hráči ve svých partiářích i na tabuli. Směr hráči označí písmenem V (vodorovně) nebo S (svisle). Umístění tedy musí obsahovat 3 náležitosti: písmeno A-O, označující řádek prvního písmene hlavního slova, číslo 1-15 označující sloupec tohoto písmene, a písmeno V nebo S, označující směr položení slova. Lístečky, na kterých jeden z těchto údajů bude chybět, nebudou vyhodnocovány.

7.       Na čitelnosti lístečků s tahy fundamentálně závisí výsledky hry. Proto mohou být vyřazeny i lístečky, na kterých bude škrtáno (zejména ve slovech), nebo na nich bude uvedeno více než jedno slovo (není dovoleno uvádět ani vedlejší slova téhož tahu!) Pro případ, že se splete, dostane každý hráč omezený počet náhradních lístečků.

8.       Slova se budou psát tiskacími písmeny, každé písmeno do zvláštního pole jako na daňovém přiznání. Pozor na odlišení O a D, J a I, C a L atd. Jste-li zvyklí psát I s ocáskem jako J, zapomeňte na to. Při identifikaci toho, co jste napsali, bude mít pravdu rozhodčí.

9.       Pokud to umožní vyhodnocovací software (upřesníme na místě), písmena nahrazená žolíkem se již nebudou psát do závorky. Pokud je k dispozici žolík, počítač ho dosadí ve chvíli, kdy použijete písmeno, které není k dispozici.

10.   Rozhodčí může na desku položit nejlepší tah, o kterém se dozví, i když ho nevymyslel bodovaný hráč (nebo ho vymyslel, ale nadhodnotil si body). Může to být tah, který mimo soutěž vymyslel některý z rozhodčích, nebo který vygeneroval počítač. Všechna položená slova musí být nicméně přípustná. Naopak pokud některý z hráčů vymyslel nejlepší tah, ale podhodnotil si body, takže rozhodčí včas nezjistí, že tento tah je nejlepší, tah nemusí být použit.

11.   Jako nouzové řešení pro případ časové tísně má rozhodčí dokonce právo položit tah, který není nejlepší, avšak je to nejlepší tah, který pro danou situaci vygeneruje počítačový program. Toto pravidlo umožňuje rozhodčímu, aby si průběh celé partie připravil dopředu. Povolen je program Wordmaster Martina Daňka, případně jiný program, pokud jeho slovník obsahuje alespoň pětipísmenný slovník Petra Vetešníka. V každém případě musí být překontrolována přípustnost všech slov v počítačem navrženém tahu.

12.   Losování písmen může být provedeno elektronicky, případně s prevencí nedostatku souhlásek a samohlásek (takže nikdy nedojde k výměně podle herního pravidla 5).

13.   Po skončení partie vyvěsí rozhodčí seznam tahů všech hráčů. Hráči dostanou omezený čas (předpokládá se asi 10-20 minut) na kontrolu, vznášení protestů proti vyhodnocení svých tahů či proti přípustnosti tahů ostatních.

14.   Přípustnost hráči položených slov. Přípustnost slov v nejlepším tahu ověřuje rozhodčí před položením tahu na desku. Přípustnost slov do pěti písmen v ostatních tazích bude pravděpodobně prověřována poloautomaticky s pomocí Vetešníkova slovníku (pokud bude slovo počítačem označeno za neplatné, rozhodne o něm rozhodčí). Přípustnost ostatních slov může být napadena rozhodčími a po vyvěšení tahů po partii i ostatními hráči a diváky. Slovo, které nebylo napadeno, se považuje za přípustné. Proti rozhodnutí rozhodčího o přípustnosti napadeného slova není odvolání.


Příloha 11: Informace o dalších kvalifikačních turnajích

Předběžné informace o 3. kvalifikačním turnaji:

Termín:             sobota 9. a neděle 10.června 2001,
                       předpokládané zahájení v soboru ve 13.00 h, v neděli v 8.00 h
                       (přihlášeným účastníkům bude před turnajem upřesněno)
Místo konání:    Hradci Králové, tradičně - školní jídelna ZŠ Bezručova
Pořadatel:         Zbyněk Burda

Startovné:         225,- Kč pro členy ČAS, 300,- Kč pro nečleny
Hrací systém:   švýcarský systém na 11 kol, nasazení a určení pořadí v turnaji podle kritérií dle pravidel ČAS
Ubytování:         zajištěno ubytování v hotelovém domě v ceně 150,- Kč/os./noc

Přihlášky na adresu:      ing.Zbyněk Burda, Hradecká 76, 503 46 Třebechovice pod Orebem,
                                      nebo e-mail: burdaz@pds.pce.cdrail.cz
Startovné lze uhradit složenkou na uvedenou adresu, nebo osobně Z.Burdovi na sněmu.

 

Předběžné informace o 4. kvalifikačním turnaji:

 

Termín:             sobota 23.června 2001
Předběžný časový rozvrh: 8.00-9.00 – prezence, 9.00 - zahájení

Místo konání:    Litoměřice, Jarošova 32 - v bývalé budově Traťové distance

Pořadatel:         Jiří Ryvola


Kapacita turnaje: počet účastníků je omezen na 70 míst.

Startovné:           bude upřesněno na sněmu.

Hrací systém:   Bude aplikován švýcarský herní systém.


Přihlášky na adresu:      Milan Vaněk, Třebívlice 94, PSČ 415 15 nebo na e-mail : kr.projekt@atlas.cz

                                    Přihlášky nutno zaslat do 15.6.2001.

Startovné bude možno zaplatit na sněmu p.Ryvolovi nebo p.Vaňkovi nebo složenkou na uvedenou adresu.

 

Předběžné informace o 5. kvalifikačním turnaji:

Termín:             neděle 8.července 2001

Místo konání:    Praha, palác Žofín na Slovanském ostrově

Pořadatel:         Central European Mind Sports Olympiad a Kališníci


Kapacita turnaje: bude upřesněno později, (pravděpodobně už na sněmu)

Startovné:           bude upřesněno později (pravděpodobně už na sněmu)

Hrací systém:     bude aplikován švýcarský herní systém.

Přihlášky na adresu:      bude upřesněno později, pravděpodobně už na sněmu

Předběžné informace o 6. kvalifikačním turnaji:

Termín a místo konání: sobota 8.září 2001 v Českém Těšíně

Pořadatel:         Jarek Nohavica

Ostatní bude upřesněno později.

 

Předběžné informace o 7. kvalifikačním turnaji:

Termín a místo konání: podzim 2001 (jednodenní turnaj) v Náchodě

Pořadatel:         Jiří Kracík

Ostatní bude upřesněno později

 

Poznámka: Pokud je naplněna pořadatelem ohlášená kapacita turnaje (obsazená podle zásad stanovených VČAS), a je zájem ze strany hráčů na rozšíření kapacity turnaje a pořadatel s rozšířením turnaje souhlasí, ale je limitován počtem hracích sad a hodin, které má k dispozici (připomínáme, že základní vybavení pro 64 hráčů - tj. 32 hracích sad a hodin - je možné si pro turnaj zapůjčit u VČAS), může pořadatel při přijímání hráčů na další místa vzniklá rozšířením turnaje přednostně přijmout hráče, kteří pro turnaj zapůjčí své vlastní vybavení.
I při přijímání dalších hráčů, kteří zapůjčují své vlastní vybavení, zůstává při nemožnosti přijmout všechny zájemce v platnosti zásada přednosti členů ČAS, zapůjčujících vlastní vybavení, v pořadí podle data (a případně času) zaplacení startovného.

Příloha 12: Pozvánka na

Mezinárodní festival her
 
aneb

Hry sedmi a jedné noci

Central European Mind Sports Olympiad

 

Kdy a Kde?   Koná se 1. – 8. 7. 2001 v Praze na Slovanském ostrově v celé budově paláce Žofín.

Co můžete očekávat?

Turnaje vysoké mezinárodní úrovně v několika desítkách her.

Další turnaje pro ty, co chtějí stihnout více her, zkusit některou z variant známých her nebo prostě změřit své síly s ostatními.

Setkání s autory her.

Semináře o jednotlivých hrách a hříčkách, jejich historii, strategii, taktice, možnostech hraní a literatuře kolem nich.

Speciální programy pro děti a nejširší veřejnost.

Kdo se může zúčastnit? Všichni hraví lidé z celého světa, malí i velcí, experti i amatéři.

Jaké soutěže můžete očekávat?

Abalone, Bridge, Continuo, Cribagge, Decamentatlon, Diplomacie, Domino, Dáma, Entropie, Gipf, Go, HexDáma, Lines of Action, Mastermind (Logik), Osadníci z Catanu, Othello, Oware, Pentamind, Poker, Rychločtení, Scrabble, Stratego (Maršál a špión), Šógi, Šachy, Twixt, Vrhcáby, Zatre…

Scrabblové turnaje (všechny turnaje se budou konat pod záštitou ČAS)

V neděli 8. 7. bude Velký Scrabblový turnaj, který bude zároveň kvalifikační a navíc jeho vítěz obdrží titul olympijského vítěze.

Velký opisovaný scrabble

Volný turnaj pro juniory a začátečníky

Opisovaný turnaj pro děti s delším časem na tah a benevolentnějšími pravidly

Kvizový turnaj – pamětníci zjistí, že jde o někdejší „kvalifikační úlohy“.

Hledáme pomocníky

Současně žádáme všechny, kteří jsou schopni a ochotni jakkoli pomoci alespoň s některými olympijskými akcemi, aby se ozvali na níže uvedené kontakty.I

Informace:    
http://www.hrejsi.cz/olympiada/
Tel. (02) 8191 0418 nebo osobně v Klubu deskových her Paluba, Lidická 40, Praha 5 (u Anděla), po-čt 17:00-21:00


 

"

 
Odpovědní lístek – prosíme o zaslání přednostně e-mailem na adresu cas@email.cz,
                                                  
(kdo nemá přístup k e-mailu, na poštovní adresu uvedenou v záhlaví tohoto dopisu).

 

Zúčastním se — nezúčastním se Sněmu ČAS 7.4.2001 v Praze.

Zúčastním se — nezúčastním se turnaje v opisovaném scrabblu před sněmem.

Objednávám si oběd:     běžné menu / dieta                                                                              ANO / NE
                                               (pro členy ČAS zdarma, pro nečleny za hotové na místě)
Mám zájem o parkování v areálu (jen pro mimopražské!)                                                 ANO / NE
Mám zájem o ubytování na noc z 6.4. na 7.4.                                                                            ANO / NE

Žádám, aby na program Sněmu byl zařazen tento můj návrh:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení: __________________________________________________________________        

 

V ______________________ dne __________                                         Podpis:___________________

 

 

 

 

"

 
Odpovědní lístek – prosíme o zaslání přednostně e-mailem na adresu cas@email.cz,
                                                  
(kdo nemá přístup k e-mailu, na poštovní adresu uvedenou v záhlaví tohoto dopisu).

 

Zúčastním se — nezúčastním se Sněmu ČAS 7.4.2001 v Praze.

Zúčastním se — nezúčastním se turnaje v opisovaném scrabblu před sněmem.

Objednávám si oběd:     běžné menu / dieta                                                                              ANO / NE
                                               (pro členy ČAS zdarma, pro nečleny za hotové na místě)
Mám zájem o parkování v areálu (jen pro mimopražské!)                                                 ANO / NE
Mám zájem o ubytování na noc z 6.4. na 7.4.                                                                            ANO / NE

Žádám, aby na program Sněmu byl zařazen tento můj návrh:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení: __________________________________________________________________        

 

V ______________________ dne __________                                         Podpis:___________________