31.5.2000

Milí členové ČAS!

3. sněm ČAS, který proběhl v neděli 28.5.2000 v Praze v hotelu SANDRA, přijal následující usnesení:

USNESENÍ

Sněm České asociace Scrabble

bere na vědomí

 

·         zprávu o činnosti a stavu ČAS za r. 1999

·         zprávu o hospodaření ČAS

·         rezignaci Jiřího Bělohlávka a Martina Hlouška na funkce ve výboru ČAS

 

schvaluje

 

·         výsledky doplňujících voleb Výboru ČAS; novými členy VČAS byli zvoleni Vladimír Chládek, Jiří Janatka a Dagmar Rusá (náhradnice). Současně Sněm děkuje odstupujícím členů výboru za dosavadní práci a jmenuje Ing. Martina Hlouška čestným předsedou výboru

·         rozšíření pramenů přípustnosti jednotlivých slov o následující materiály:

a)      Seznam všech přípustných názvů písmen české abecedy

b)      Seznam všech přípustných názvů písmen řecké abecedy (předložená varianta č. 1 s vypuštěním slova „gamma“)

c)      Seznam všech názvů zvětšených a zmenšených tónů

d)      Publikace Nová slova v češtině - slovník neologismů

Současně Sněm schvaluje zásadu, že veškeré schválené taxativní seznamy přípustných slov jsou nadřazeny ostatním Pramenům.

 

·         přijetí hracího řádu soutěžní partie ČAS pro dva hráče podle předloženého návrhu s výběrem dohrávky podle varianty A-B-C, tj. tříkolová dohrávka bez omezení výměny kamenů

·         termín konání MR 2000 na sobotu a neděli 11. a 12. listopadu

 

zamítá

 

·         návrh na vyřazení Akademického slovníku cizích slov z Pramenů

·         návrh na vyškrtnutí trpných rodů „dut“, „kán“ a „tán“ z Přehledu dvoupísmenných a třípísmenných výrazů 

·         návrh na zrušení remízy v partii

 

ukládá výboru ČAS

 

·         zvolit nového předsedu

·         vypracovat směrnice pro motivaci pořadatelů turnajů tak, aby mohly vstoupit v platnost dne 1. 1. 2001

 

Toto usnesení bylo jednomyslně přijato sněmem České asociace Scrabble na jeho 3. zasedání dne 28. 5. 2000 v Praze.

 

 

Zapsala: Dagmar Rusá

 

Výbor ČAS na svém prvém zasedání v novém složení, konaném těsně po ukončení sněmu, zvolil novým předsedou Výboru ČAS Petra Kuču, dosavadního vedoucího technické komise VČAS.

V příloze posíláme Herní řád a materiály týkající se přípustnosti slov, přijaté sněmem.

Další informace o průběhu jednání sněmu a jeho výsledcích budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.scrabble.hrejsi.cz/).

 

Na shledání na turnajích SCRABBLE se těší
Váš Výbor ČAS

 


Seznam Pramenů byl rozšířen a je nyní tvořen těmito Prameny:

  1. P1: Slovník spisovného jazyka českého (včetně Doplňků a oprav uvedených v posledním díle).   
         Academia, 1989 (osmidílné 2. vydání).
  2. P2: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost.
         Academia, 1994 (2. doplněné a opravené vydání).
  3. P3: Co v slovnících nenajdete (Sochová, Poštolková).
         Portál, 1994 (1. vydání).
  4. P4: Pravidla českého pravopisu.
   1. "akademická" pravidla: Academia, 1993 (1. vydání).
   2. "školní" pravidla: Pansofia, 1993 (1. vydání). Včetně Pravopisné poznámky.
  5. P5: Akademický slovník cizích slov.
         Academia, 1995 (1. vydání, jednodílná i dvoudílná verze (reprint)).
  6. P6: Seznam všech přípustných názvů písmen české abecedy. ČAS, verze 2000
  7. P7: Seznam všech přípustných názvů písmen řecké abecedy. ČAS, verze 2000.
  8. P8: Přehled dvoupísmenných a třípísmenných výrazů, verze 2000.
  9. P9: Seznam všech názvů zvětšených a zmenšených tónů, verze 2000
  10. P10: Nová slova v češtině - slovník neologizmů (Olga Martincová et al.),
           Academia, Praha, 1998.

Upozornění:        podle Sněmem přijatého usnesení jsou veškeré schválené taxativní seznamy přípustných slov
                            nadřazeny ostatním Pramenům.

Seznam všech přípustných názvů písmen české abecedy (31 slov), verze 2000/1

-                      seznam je řazen podle písmen české abecedy, která tyto názvy označují, nikoli podle pořadí názvů v české abecedě)

bé, cé, čé, dé, ďé, ije, ef, gé, há, ch, chá, jé, ká, el, em, en, eň, pé, kvé, er, eř, es, eš, té, ťé, vé, iks,
     ypsilon, ypsilony, zet, žet

Seznam všech přípustných názvů písmen řecké abecedy (30 slov) , verze 2000/1

-                      seznam je řazen podle písmen řecké abecedy, která tyto názvy označují, nikoli podle pořadí názvů v české abecedě

-                      množná čísla jsou povolena pouze u čtyř tučně vytištěných názvů

-                      upozornění: seznam nadále neobsahuje název písmene mí ve variantě mý, nedopatřením uváděný v některých verzích Přehledu dvoupísmenných a třípísmenných výrazů

 

alfa, beta, gama, delta, epsilon, epsílon, dzéta, zéta, éta, théta, théty, jota, joty, kappa, lambda, mí, ný, ksí,
     omikron, omikrony, pí, ró, sigma, tau, ypsilon, ypsilony, fí, chí, psí, omega

Seznam všech názvů zvětšených a zmenšených tónů, verze 2000/1

Podle stávajících Pramenů jsou za přípustná slova považovány všechny (vícepísmenné) názvy základních, zvětšených, zmenšených, dvojzvětšených i dvojzmenšených tónů, s výjimkou aisis, asas a eisis.

Sněm přijal jako přípustné i názvy tónů aisis, asas a eisis.

 

Úpravy Slovníku ČAS (Přehledu dvoupísmenných a třípísmenných výrazů) , verze 2000/3

Sněm akceptoval oznámení Slovníkové komise o úpravě Přehledu, což znamená, že z Přehledu je odstraněno slovo tyt, protože ke slovesu týt neexistuje podle mluvnice příčestí trpné ve všech rodech, a dále že je přidáno slovo ova, množné číslo slova ovum, které bylo v minulé verzi Přehledu opomenuto.
Dále je odstraněno slovo , nedopatřením uváděné v některých verzích Přehledu.
Uvedené změny jsou zahrnuty ve verzi 2000/3, rozesílané před sněmem.


Oznámení o příčestí trpném a minulém

Sněm akceptoval výklad Slovníkové komise k již existujícím pravidlům ve dvou důležitých bodech:

1.         Příčestí trpné (a z něj odvozené přídavné jméno) neexistuje pro některá slovesa. Tento výklad vyplývá z mluvnice, proto nelze uplatnit princip, že „u tvarů správně utvořených podle mluvnice se už neposuzuje jejich smysluplnost z významového hlediska“.

PŘÍČESTÍ TRPNÉ – TVOŘENÍ   (vypracoval Jiří Novotný st.)

 

Slovesa z hlediska tvoření příčestí trpného dělíme na slovesa řídící předmět (objektová = předmětová) a slovesa neřídící předmět (subjektová = bezpředmětová).

 

Příčestí trpné se tvoří (zpravidla) od sloves objektových (předmětových). U těchto sloves rozlišujeme, zda je předmět v akuzativu (4. pádu) nebo zda je v jiném pádu.

 

Je-Ii předmět v akuzativu (4. pádu), jde o slovesa tranzitivní (přechodná).

Příklad. dělal stůl - stůl byl DĚLÁN V tomto případě má příčestí trpné tvary ve všech rodech čísla jednotného i množného. dělán, dělána, děláno, děláni, dělány; pouze z těchto tvarů Ize tvořit přídavná jména slovesná. dělaný, dělaná, dělané, dělaní. U přídavných jmen slovesných tvořených od trpných příčestí končících na -án dochází ke krácení kmenové samohlásky: dělán - dělaný, brán - braný, mazán - mazaný, kupován - kupovaný. (Od příčestí přán neexistuje přídavné jméno slovesné.)

Mj. patří k tranzitivním (přechodným) slovesům slovesa činnosti (pohybu) a slovesa pravení (mluvení, vydávání zvuku): běžet závod - závod byl běžen, kutálet míč - míč byl kutálen; zpěváci zpívali (tetřevi tokali, vlci vyli, žabáci kvákali, ...) své milostné písně - písně byli zpívány (tokány, vyty, kvákány, ...)

 

Je-Ii předmět v jiném pádu než v akuzativu (než ve 4. pádu), jde o slovesa nontranzitivní (nepřechodná).

Příklad: pomoci příteli - příteli bylo POMOŽENO. V tomto případě má příčestí trpné pouze uvedený tvar singuláru neutra (jednotného čísla rodu středního). Od tohoto tvaru nelze tvořit přídavná jména slovesná. Další příklady. civěno, hleděno, naříkáno, jásáno, kořistěno, tyto.

 

Slovesa subjektová (bezpředmětová) a pouze zvratná příčestí trpné (v naprosté většině) nemívají.
Existují výjimky (např.): tázán, obáván, kán, chvěn, sesut.

 

Příčestí trpné nemají např. slovesa. bát se, jít, nýt. (Substantivum verbální, tj. podstatné jméno slovesné, mají však všechna slovesa. dělání, civění, jásání, tytí, bání, jití, nytí)

 

Další příklady (ne vždy odpovídají pravidlům uvedeným výše): sán i sát, klen i klet, ťat i tnut, ván (bez předpony) i vát (s předponou) [ale jen vátý; vání], kut, obut, snut, plet, set, tán, děn, dut, pěn, zen.

                                   (vypracoval Jiří Novotný st.)

 

2.         Z příčestí minulého v mužském rodě nelze vypouštět koncové –l (např. fouk vedle foukl). Komise vzala na vědomí, že v Mluvnici češtiny existuje poznámka, o kterou byla v některých neoficiálních turnajích přípustnost těchto tvarů opírána. Komise se nicméně usnesla, že formulace této poznámky není postačující a uvedené zkracování tudíž není přípustné.

další informace o posuzování přípustnosti tvoření příčestí trpného u sloves budou průběžně zveřejňovány na webové stránce ČAS

Hrací řád soutěžní partie ČAS pro dva hráče

přijatý Sněmem ČAS konaným dne 28. května 2000 v Praze.


Tento hrací řád je závazný pro soutěže a turnaje pořádané ČAS (případně pod hlavičkou ČAS).

Práva a povinnosti pořadatelů a rozhodčích

A.          Hrací místnost, hrací potřeby a pomůcky
(zajišťuje pořadatel akce)

Soutěžní utkání by měla probíhat v oddělené místnosti zajišťující dostatečný klid pro hru. Pro každé hrací místo by měl být podle možností zajištěn samostatný stůl (pokud to prostorové podmínky neumožňují pro všechna hrací místa, pak alespoň pro prvních 8 hracích míst), dále stoly pro rozhodčí a pořadatele s patřičným vybavením.

V místnosti, ve které probíhají soutěžní utkání, není povoleno kouření.

a)        Vybavení hracího stolu:

·         Předepsané:

·         označení stolu pořadovým číslem

·         hrací plán a hrací kameny v sáčku (látkovém, neprůhledném)

·         hodiny pro měření času na tah typu schváleného ČAS

·         formuláře pro zápis partie (dále partiář) pro každého hráče

·         formuláře pro zápis slov při vznášení námitek (dále námitkář)

·         kontrolní krabička pro ověření kompletnosti a správnosti sady písmen; lze použít víko standardní krabice na hrací sadu s vloženým či vlepeným schématem rozložení písmen

·         Povolené pro každého hráče:

·         přehled písmen, jejich počtu a bodových hodnot, hráči si mohou v přehledu dělat poznámky

·         hodinky nebo stopky pro informativní měření celkového času partie (nerušící, tj. netikající, nepípající, neblikající)

·         volné prázdné papíry pro poznámky hráčů (hráči si během partie mohou dělat poznámky bez omezení)

·         veškeré další předměty pouze se souhlasem soupeře

 

Poznámka: - povolené, ale nepředepsané vybavení si hráči mohou donést vlastní;
                          pokud ho poskytuje pořadatel, musí všechny hrací stoly mít stejné vybavení.
                        - psací potřeby si zajišťují hráči sami.

 

b)        Vybavení stolu rozhodčích:

Předepsané:

·         propozice soutěže

·         pravidla pro určování přípustnosti slov podle ČAS

·         kompletní sada Pramenů podle těchto pravidel

·         hrací řád

·         přehled písmen, jejich počtů a bodových hodnot

·         deník pro vedení záznamů

·         o výsledcích partií a soutěže

·         o řešení námitek a protestů

·         o udělených napomenutích a o vyloučení ze soutěže


c)        Vybavení stolu pořadatelů:

Předepsané:

·         partiáře v dostatečném počtu (tj. pro předpokládaný počet partií + rezerva alespoň 20%)

·         náhradní hrací potřeby v množství přiměřeném rozsahu turnaje
(alespoň 1 sada (hrací plán, kameny, sáček, pokud možno i náhradní kameny (žolíky)), náhradní hodiny pro měření času na tah (alespoň 1 kus)).

·         náhradní baterie do hodin (alespoň 1 kus pro každé hrací místo)

·         hodiny nebo stopky pro měření času vyhrazeného na partii

·         deník pro vedení záznamů o průběhu soutěže, kol a partií, dosažených výsledcích, pořadí atp.
U turnajů vedených počítačem je nutné do deníku uvést informace o použitém software (verze, nastavení).

B.          Rozhodování a rozhodčí

a)        Rozhodčí

Soutěže pořádané pod hlavičkou ČAS musí řídit rozhodčí delegovaný asociací. Tento rozhodčí zastává funkci hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí kromě vlastního rozhodování vyhlašuje zahájení partií hraného kola a uplynutí času vymezeného na partie hraného kola.

Pořadatel jmenuje nejméně dva další rozhodčí, případně i více podle potřeby, rozsahu a významu soutěže; doporučený minimální počet rozhodčích je 1 rozhodčí na každých 5-10 partií.

Doporučuje se rozdělit rozhodčí na slovníkové rozhodčí, kteří ověřují přípustnost slov v pramenech, a rozhodčí ve hře, kteří rozhodují o přípustnosti slov pouze v případech rozhodnutelných na základě Slovníku dvou- a třípísmenných výrazů (ten musí nosit s sebou) a veškeré další rozhodování o přípustnosti slov předávají rozhodčím u stolku na formulářích vyplněných hráči. Rozhodčí ve hře rovněž rozhodují v ostatních sporných případech, když je jejich rozhodnutí hráči vyžadováno.

Rozhodčí jmenovaní pořadatelem mohou být jak kvalifikovaní rozhodčí ČAS, tak laičtí rozhodčí.

b)        Nesouhlas hráče s rozhodnutím rozhodčího

V případě nesouhlasu hráče s rozhodnutím rozhodčího se hráč může odvolat k hlavnímu rozhodčímu, rozhodnutí hlavního rozhodčího je v rámci turnaje nebo utkání konečné.

Hráč, který nesouhlasí s výrokem nebo způsobem rozhodování hlavního rozhodčího, může podat protest k výboru ČAS. Toto podání protestu nezbavuje hráče povinnosti respektovat výroky a rozhodnutí hlavního rozhodčího během turnaje resp. utkání a řídit se jimi.

 


Povinnosti hráče

Hráč je povinen dostavit se k prezentaci do soutěže, do které je přihlášen, v době oznámené pořadatelem soutěže v propozicích soutěže. Hráč je povinen na výzvu pořadatele prokázat svou totožnost.

Hráč je povinen dostavit se k sehrání partie, ke které je nominován resp. přihlášen, dostatečně včas před plánovaným začátkem partie, tak aby do začátku partie stihl přípravu na partii. Pokud se hráč nedostaví k partii nejpozději do konce doby vymezené na jeho prvý tah, je partie kontumována ve prospěch soupeře (tj. výsledek 100 : 0).

Pokud se k partii nedostaví do zahájení kola rozhodčím ani jeden z přihlášených resp. nominovaných hráčů, partie je kontumována výsledkem 0:0 a žádný z hráčů nezískává body ani skóre.

Každý hráč je povinen vyvarovat se během hry chování, které by mohlo vyvolat nedorozumění, rušilo ostatní dosud hrající hráče, zlehčovalo nebo zesměšňovalo soupeře a rozhodčí nebo bylo nějakým způsobem podezřelé. Hráč je povinen dodržovat hrací řád a zásady fair-play a vyvarovat se jakéhokoli podvodného jednání.

Po zahájení partie nesmí hráč na svého soupeře mluvit více, než vyžadují pravidla hry. Nepřípustné jsou poznámky o jiných běžících hrách. Veškerá konverzace mezi hráči musí být vedena tak, aby ostatní dosud hrající hráči byli co nejméně rušeni.

Hráč v průběhu partie nesmí opustit své místo, výjimkou může být pouze výzva rozhodčího. K řešení veškerých námitek a protestů je třeba přivolat rozhodčího, sdělit mu obsah námitky nebo protestu a vyčkat jeho rozhodnutí. Veškerá konverzace mezi hráči a rozhodčími musí být vedena tiše, aby nebyli rušeni ostatní dosud hrající hráči.

Po ukončení partie musí hráč buď opustit hrací místnost, nebo zůstat na svém místě a chovat se tak, aby nerušil ostatní, dosud probíhající hry.

V případě nekorektního chování soupeře hráč soupeře na nekorektní chování upozorní a požádá jej, aby takového chování zanechal, pokud soupeř v nekorektním chování pokračuje, hráč přivolá rozhodčího a upozorní jej na nekorektní chování soupeře, rozhodčí je povinen posoudit situaci a, pokud to situace vyžaduje, zasáhnout pro zjednání nápravy.

Hráči nepřísluší komentovat nebo kritizovat rozhodnutí rozhodčích, svůj případný nesouhlas může řešit pouze formou odvolání proti jejich rozhodování k hlavnímu rozhodčímu.
     Pokud chce hráč odstoupit z turnaje, je povinen ohlásit tuto skutečnost osobně pořadateli turnaje nejpozději při odevzdávání výsledků posledního jím odehraného kola. Pokud hráč své odstoupení ohlásí až po rozlosování dalšího kola, musí tuto partii odehrát. Neučiní-li tak, posuzuje se stejně, jako by se hráč k partii nedostavil.

Sankce hráčům v případě nedodržování hracího řádu

Rozhodčí může v případě chování hráče, které je v rozporu s hracím řádem a zásadami fair play, udělit hráči napomenutí; tuto skutečnost rozhodčí vyznačí do partiáře hráče a uvede v zápisu.

Hráč, který byl napomínán rozhodčím opakovaně, je po třetím napomenutí vyloučen z další hry, tj. hraná partie je kontumována v jeho neprospěch se skórem 0:100; pokud je bodový rozdíl hráčů v okamžiku vyloučení hráče z další hry větší než 100, prohrává hráč, který byl vyloučen z další hry, se skórem 0 : stávající rozdíl.

V případech hrubého porušování hracího řádu a zásad fair play může být hráč vyloučen z další hry i bez předchozího napomínání.

O vyloučení hráče z další hry vždy rozhoduje hlavní rozhodčí na návrh rozhodčího.

Vyloučení se týká celého turnaje nebo utkání.

Ve výjimečných případech zvláště hrubého porušování hracího řádu a zásad fair play (např. při přistižení hráče při zjevném podvodu) může hlavní rozhodčí hráče vyloučit z celého turnaje nebo utkání

 

Poznámka: Hráč, který z turnaje resp. utkání odstoupil nebo byl vyloučen z další hry nebo z celého turnaje resp. utkání nemá v zásadě nárok na vrácení startovného. Pořadatelé mohou s přihlédnutím k okolnostem zvážit vrácení části nebo celého startovného.


Partie

A.          Příprava na partii a její zahájení

a)        Před zahájením soutěže

Provádějí pořadatelé a v případě potřeby zjednají nápravu.

·         kontrola úplnosti a správnosti sady hracích kamenů. Kameny budou po kontrole srovnány ve čtverci 10×10 podle abecedy na hracím plánu nebo v kontrolní krabičce.

·         vyzkoušení hodin a nařízení hodin na čas stanovený na tah (standardně 2 minuty)

b)        Před každou partií

·         Provádějí hráči, při zjištění okolností bránících řádné hře přivolají rozhodčího a oznámí mu tyto okolnosti. Rozhodčí zjedná nápravu (podle potřeby ve spolupráci pořadateli).kontrola počtu hracích kamenů v sadě (kameny jsou srovnány do čtverce 10 × 10 po ukončení předchozí partie)

·         určení začínajícího hráče (dále ZH). Určí buď pořadatel podle rozpisu soutěže (viz dále), nebo hráči losem (viz dále)

·         určení orientace hrací desky: dohodou obou hráčů; pokud k dohodě nedojde, je deska natočena bokem k oběma hráčům, orientaci desky určí druhý hráč (DH); poloha hrací desky se během partie nemění

·         vyplnění partiáře (záhlaví): oba hráči

·         oznámení připravenosti začít partii rozhodčímu dohodnutým způsobem.

 

c)        Určení začínajícího hráče (ZH):

·         podle rozpisu soutěže. V turnajích pořádaných švýcarským systémem za pomoci programu Swiss Perfect zahajuje partii hráč uvedený v nominaci pro dané kolo jako prvý z dvojice. V turnajích hraných jiným způsobem určí pořadatel začínajícího hráče podle rozpisu turnaje.

·         losováním. Hráči určí ZH[DZ1]  losem jednoho hracího kamene z celé sady.
Hráč, který si vylosuje kámen blíže k začátku abecedy, začíná. Krátké samohlásky jsou považovány za bližší začátku abecedy než dlouhé. Písmena bez háčků mají přednost před písmeny s háčky. Tedy:
a – á, …, e – é – ě, … u – ú – ů, …, z – ž. Žolík je kamenem mimo pořadí. Je-li vylosován, hráč losuje okamžitě kámen nový, žolík do sáčku nevrací. V případě stejných vylosovaných kamenů se losování opakuje, aniž by se původně vylosované kameny vracely do sáčku.

·         V případě, že zápas se skládá z více partií, v dalších partiích se hráči v zahajování pravidelně střídají.     

d)        Zahájení

Partie daného kola se zahajují jednotně na pokyn hlavního rozhodčího.
ZH si vylosuje prvých sedm kamenů do svého zásobníku. Poté DH spustí hodiny pro prvý tah ZH a pak si DH vylosuje prvých sedm kamenů do svého zásobníku.
Poznámka:       Hodiny pro měření času na tah hráče spouští zásadně soupeř.
                         Výjimkou je situace, kdy se hráč nedostaví k zahájení partie, pak si přítomný hráč
                         spustí po vylosování kamenů hodiny pro prvý tah sám.

 

B.          Trvání partie

Základní hrací doba vymezená na partii je 40 minut. Čas měří pořadatelé, čas začíná běžet od vyhlášení zahájení partií hraného kola rozhodčím. Pořadatelé rovněž vyhlašují informace o zbývajícím čase do uplynutí základní hrací doby vymezené na partii (10 minut před uplynutím základní hrací doby vymezené na partii). Uplynutí základní hrací doby vymezené na partii vyhlašuje hlavní rozhodčí (ve spolupráci s pořadateli).


C.          Průběh partie

Hráč na tahu provede tah (definice tahu viz dále).
 Po ukončení svého tahu hráč spustí hodiny pro měření času soupeře.

Během času vymezeného na tah soupeře provede případné dobrání kamenů (pokud jsou v sáčku ještě kameny k dobírání) a zápis svého tahu do svého partiáře. Pokud hráč nestihne provést zápis tahu soupeře do svého partiáře během doby vymezené na tah soupeře, provede tento zápis v čase vymezeném na svůj tah.

Hráči se v tazích pravidelně střídají.

Doba vymezená na tah

 

Doba vymezená na tah je 2 minuty. V této době musí být proveden celý tah. Doba na tah se měří schválenými hodinami se zvukovou signalizací, použití hodin typu neschváleného ČAS (např. šachových hodin) pro měření času je nepřípustné.

Doba na tah končí při použití SCRABBLE hodin dozněním dlouhého signálu hodin.

Tah

Celý tah hráče musí být proveden v době mezi zahájením a uplynutím doby vymezené na tah.
Na začátku svého tahu  se hráč vyjádří k předchozímu soupeřovu tahu – tj. zda souhlasí se soupeřovým tahem či zda vznáší proti soupeřovu tahu námitku.   
Po odsouhlasení slova soupeřem hráč dobírá kameny; v případě, že soupeř vznesl proti tahu hráče námitku, postupuje se podle ustanovení kapitoly „Námitky“.
Součástí tahu je i oznámení zahraných slov a jejich bodové hodnoty a případného písmene nahrazovaného žolíkem, případně provedení výměny kamenů.
Zápis tahů do partiáře lze provádět v čase vymezeném na tah soupeře..

 

Za tah se považuje:

·         Zahrání platného slova. Hráč zahraje tah/slovo položením kamenů na hrací desku, oznámením vytvořeného základního slova (doporučuje se uvádět všechna vytvořená slova) a oznámením celkového bodového ohodnocení zahraného tahu. (Příklad: „Hraji slova čaj (dále ať, oj) za celkem 27 bodů“). Pokud hráč položil na hrací desku žolík, oznámí dále, které písmeno žolík nahrazuje.

Po oznámení tahu a jeho bodového ohodnocení nesmí hráč položenými kameny na desce hýbat (měnit jejich umístění nebo je brát zpět).

·         Výměna kamenů je možná kdykoli v partii, když je hráč na tahu a pokud je v sáčku ještě nejméně sedm kamenů; výjimkou je poslední tah dohrávky (viz odstavec „Dohrávka“ – tah označený B).

Hráč má právo v době svého tahu provést kontrolu počtu kamenů v sáčku (pro ověření možnosti výměny) pohmatem zvnějšku sáčku nebo požádat rozhodčího, aby kontrolu počtu kamenů v sáčku provedl. Provedení kontroly počtu kamenů v sáčku jde zásadně na úkor času hráče, který kontrolu provádí nebo vyžaduje. Se souhlasem soupeře je možné provést i kontrolu počtu kamenů v sáčku spočítáním kamenů přímo v sáčku; hráč si přitom nesmí počínat tak, aby zadal soupeři důvod k podezření (např. ze zjišťování hodnot kamenů v sáčku).

Vlastní výměna, tj. ohlášení počtu vyměňovaných kamenů a položení těchto kamenů na stůl lícem dolů, musí být provedena v časovém limitu na tah hráče, kameny za sáčku za vyměňované kameny hráč dobírá jako při normálním tahu. Při překročení časového limitu hráč ztrácí tah.

Vyměnit je možno libovolný počet kamenů ze zásobníku, tj. jeden až sedm. Hráč ohlásí soupeři „měním N kamenů", vyjme vyměňované kameny ze svého zásobníku a položí je lícem dolů na hrací stůl, vylosuje ze sáčku odpovídající počet kamenů do svého zásobníku a kameny ze stolu vrátí do sáčku, aniž by je ukazoval soupeři.

Hráč, který zvolil jako tah výměnu kamenů, už v tomto tahu nehraje slova a nezískává žádné body. V jednom tahu lze provést pouze jednu výměnu kamenů.


Právo na tah může hráč ztratit v těchto případech:

·       Vzdání se tahu. Hráč oznámí soupeři vzdání se tahu slovem „pas“, v daném tahu nehraje žádná slova, nevyměňuje žádné kameny, nezískává žádné body.

·         Překročení časového limitu na tah. Hráč nestihne dokončit svůj tah před uplynutím doby stanovené na tah.

·         Zahrání neplatného tahu (pouze při podané námitce uznané za oprávněnou – formálně neplatně zahraný tah, proti jehož platnosti soupeř nepodal námitku, se v daném tahu a partii považuje za platný).

·         Trestná ztráta tahu (po překročení povoleného počtu neoprávněných námitek apod.).

 

Při ztrátě práva na tah hráč žádné kameny ani nepokládá na desku, ani nemění. Bodový zisk hráče v kole, ve kterém ztratil právo na tah, je nulový.

Poznámka:  Pokud se hráč dopustí jednání vedoucího ke zjevné ztrátě tahu (překročení času, zahrání zjevně nesprávného slova, hraní s nesprávným počtem kamenů apod.) a uzná soupeřovu námitku proti svému tahu za oprávněnou, hráč ztrácí svůj tah, není nutné přivolávat rozhodčího, ztráta tahu se pouze vyznačí do partiáře a partie pokračuje (v zájmu nemarnění času na hru).

D.          Ukončení partie

V základní hrací době vymezené na partii může být partie ukončena standardním způsobem podle pravidel SCRABBLE. Pokud není partie před uplynutím základní hrací doby ukončena standardním způsobem, ukončí se po uplynutí vymezeného času partie dohrávkou. Partie může být výjimečně ukončena nestandardním způsobem.

a)        Standardní způsob ukončení partie

Standardní způsob ukončení partie znamená některou z následujících možností:

·         Některý z hráčů zavřel, tj. platně zahrál všechny své zbývající kameny ze zásobníku a v sáčku již nejsou kameny k dobírání.

·         Ve dvou po sobě bezprostředně následujících tazích obou hráčů nebylo na desku položeno nové platné slovo, tzn. v těchto tazích došlo u obou hráčů pouze k některé z následujících možností:
- hráč se vzdal se tahu, tj. ohlásil „pas“
- hráč provedl výměnu kamenů
- hráč ztratil tah pro překročení doby vymezené na tah
- hráč ztratil tah při oprávněné námitce proti jeho tahu (proti platnosti slov, proti bodovému ohodnocení tahu, proti počtu kamenů v zásobníku)
- hráč ztratil tah trestnou ztrátou tahu


Dohrávka - varianta A-B-C:

A.      Hráči po ohlášení uplynutí základní hrací doby rozhodčím dohrají právě hrané kolo standardním způsobem tak, aby všichni hráči měli stejný počet tahů. Pokud je tedy na tahu začínající hráč, dohrají jeho tah a odehrají tah soupeře; pokud je na tahu druhý hráč, dohrají jeho tah. Kolo, ve kterém bylo oznámeno uplynutí základní hrací doby rozhodčím, hráči vyznačí ve svých partiářích zaškrtnutím čísla příslušného kola.

B.      Hráči sehrají jedno úplné další kolo standardním způsobem.[KK2] 

C.      Hráči sehrají jedno úplné další kolo — závěrečné, v tomto kole již nedobírají kameny ze sáčku.

V průběhu dohrávky v kole A a B může partie skončit zavřením některým hráčem, to se považuje za standardní zavření.

Pokud se hráč zbaví všech kamenů v kole C a v sáčku jsou ještě kameny k dobírání, považuje se to za normální tah s prémií 50 bodů (tj. body za kameny zbylé v zásobníku soupeře se hráči nepřičítají).

Pokud se hráč zbaví všech kamenů v kole C a v sáčku již nejsou kameny k dobírání, považuje se to za standardní zavření (tj. body za kameny zbylé v zásobníku soupeře se hráči přičítají).
b)        Nestandardní způsob ukončení partie

Nestandardní způsob ukončení partie znamená některou z následujících možností:

·         Rozhodčí ukončí partii pro vyloučení některého z hráčů z další hry během partie. Výsledek partie je 100:0 v neprospěch vyloučeného hráče. Pokud je bodový rozdíl v okamžiku vyloučení větší než 100, prohrává vyloučený hráč poměrem 0 : stávající rozdíl.

·         Rozhodčí ukončí partii kontumací pro nenastoupení hráče k partii. Výsledek partie je 100:0 v neprospěch hráče, který nenastoupil. Pokud nenastoupil ani jeden z hráčů, je výsledek 0:0 a žádný z hráčů nezískává body za nerozhodný výsledek.

·         Hráč partii vzdá. Pokud je v okamžiku vzdání partie na tahu soupeř, má právo dohrát svůj tah a započítat výsledky tohoto tahu do skóre partie. Hráč, který vzdal partii během jejího průběhu, prohrává se skóre 0:100. Pokud je rozdíl skóre v okamžiku vzdání partie větší než 100, prohrává hráč, který vzdal, poměrem 0 : stávající rozdíl.

Po ukončení partie hráči ponechají kameny na hrací desce a případně zbylé kameny v zásobnících a v sáčku až do přijetí partiářů se zápisem partie rozhodčím. Po přijetí partiářů rozhodčím hráči srovnají kameny na hrací desce nebo v kontrolní krabičce do čtverce 10×10 kamenů pro kontrolu počtu kamenů.


E.      Zápis partie

Zápis partie vede povinně každý hráč na svém partiáři. Oba hráči vyplňují během partie ve svých partiářích tahy jak své, tak i soupeřovy. Po ukončení partie oba hráči oba partiáře podepíší a odevzdají rozhodčímu. Bez odevzdání obou partiářů se shodně vyplněnou výsledkovou částí (viz odstavec „po ukončení partie se vyplňuje") nebude partie uznána za platně sehranou. Pokud se hráči neshodnou na souladu svých partiářů, přivolají rozhodčího, který rozhodne o způsobu řešení situace. Hráči nesmějí uklízet hrací kameny z desky před přijetím platně vyplněných partiářů rozhodčími, (aby v případě sporu byly k dispozici podklady pro rozhodování). Pokud hráči odklidí kameny z desky a dojde ke sporu, který není možné bez těchto kamenů rozhodnout, rozhodčí má právo kontumovat výsledek partie 0:0, 100:0 nebo 0:100 podle povahy sporu a podle toho, který z hráčů kameny odklidil.

Pro urychlení zpracování výsledků je možné předat rozhodčímu jeden partiář se zápisem partie podepsaný oběma hráči ihned po skončení partie; tento partiář, který je považován za rozhodující pro určení výsledku partie, nemusí obsahovat zakreslení partie. Druhý partiář se zakreslením partie je pak možné předat dodatečně, nejpozději do začátku dalšího kola.

Do záhlaví partiáře se vyplňuje (pokud je to relevantní):

·         místo konání partie

·         název soutěže a číslo kola v soutěži

·         datum a čas začátku partie

·         číslo nebo označení hracího stolu

·         jména a příjmení hráčů (začínající hráč na prvním místě)

·         názvy družstev, za která hráči v partii nastupují

Během partie se vyplňuje:

·         zahrané slovo (pokud je položeno více slov, vyplňuje se slovo obsahující všechna nově zahraná písmena — tzv. hlavní slovo). Hráč může vyplnit i všechna ostatní slova, potom hlavní slovo musí být na prvním místě. Písmeno nahrazené žolíkem se vždy píše do závorky.

·         celkové bodové ohodnocení tahu (tedy celkový počet bodů získaný za všechna slova vytvořená v tomto tahu)

·         průběžný součet bodů získaných v partii

·         při výměně kamenů se výměna vyznačí do partiáře číslicí udávající počet vyměňovaných kamenů, číslice se napíše do kolonky pro slovo, kolonka pro vyznačení bodů za slovo se proškrtne.

·         vzdání se tahu se vyznačí slovem pas do kolonky pro vyznačení bodů, kolonka na slovo se nevyplňuje.

Po ukončení partie se vyplňuje:

·         písmena položených slov v diagramu (lze vyplňovat i během partie)

·         celkový počet bodů získaných hráčem za platně zahraná slova v partii (BodyZahrané)

·         počet bodů odečítaných za zbylá písmena v zásobníku (BodyMinus)

·         počet bodů přičítaných za zavření (pokud hráč zavřel) (BodyPlus)

·         celkový počet bodů získaných hráčem v partii
(BodyCelkem = BodyZahrané + BodyPlus – BodyMinus)

Pro statistické účely a pro případné vyhodnocení pořadí v doplňkových soutěžích mohou hráči po ukončení partie vyplnit (nepovinné):

·         písmena zbylá v zásobníku hráče

·         celkový součet a rozdíl bodů získaných v partii oběma hráči dohromady

·         označení tahů, ve kterých bylo položeno všech 7 kamenů ze zásobníku hráče, hvězdičkou (doporučuje se provádět už během partie)

·         pro každého hráče označení tahu, ve kterém dosáhl nejvyššího počtu bodů v partii, zakroužkováním bodové hodnoty tahu

 

 

4. Námitky

Hráč, který je na tahu, může vznést námitku proti:

·         Přípustnosti soupeřem zahraného slova. Pokud soupeř zahraným slovem vytvořil více navazujících slov, lze vznést námitku proti přípustnosti kteréhokoli takto vytvořeného slova (jednoho nebo i více vytvořených slov), Námitka může být vznesena pouze proti jednotlivému slovu, (nelze vznášet námitku proti více slovům současně). Pokud hodlá hráč vznést námitku proti platnosti více slov vytvořených soupeřem v jednom tahu, musí vznášet námitky proti jednotlivým slovům postupně. Každá vznesená námitka (tj. i v případě námitek postupně vznášených proti více slovům vytvořeným soupeřem v jednom tahu) je posuzována samostatně i z hlediska případného postihu za neoprávněné námitky (viz níže).

·         Bodovému ohodnocení tahu soupeře. Námitku lze vznést pouze proti celkovému bodovému ohodnocení tahu, pokud se namítající hráč domnívá, že bodové ohodnocení tahu je nadhodnoceno. Nelze vznášet námitku proti bodovému podhodnocení tahu ani proti bodovému ohodnocení jednotlivých slov.

·         Nesprávnému počtu kamenů v soupeřově zásobníku (viz odstavec „Nesrovnalosti v počtu kamenů“)

·         Nezapisování partie soupeřem do jeho partiáře.

Hráč vznášející námitku oznámí soupeři vznesení námitky a poté zapíše na formulář číslo hracího stolu, číslo kola, jméno resp. označení hráče vznášejícího námitku a dále:

·         při námitce proti přípustnosti slov: sporné slovo.

·         při námitce proti celkovému bodovému ohodnocení tahu: zahrané slovo a bodové ohodnocení tahu

O oprávněnosti vznesené námitky rozhoduje zásadně rozhodčí (výjimka viz Poznámka v odstavci „Právo na tah může hráč ztratit v těchto případech“ výše); proti jeho rozhodnutí má hráč právo se odvolat k hlavnímu rozhodčímu turnaje nebo utkání.
Hlavní rozhodčí rozhodne o oprávněnosti námitky s konečnou platností.
 Při odvolání k hlavnímu rozhodčímu otočí hráči kameny ve svých zásobnících lícem dolů (pozn.: aby v mezičase nemohli přemýšlet o tazích ani jeden).

Pokud námitka byla uznána za oprávněnou, hráč, proti jehož tahu byla vznesena námitka, ztrácí tah, položené kameny z daného tahu odstraní z desky zpět do svého zásobníku a nezískává v daném tahu žádné body.

Pokud námitka nebyla uznána za oprávněnou, namítajícímu hráči je neoprávněně vznesená námitka vyznačena rozhodčím do jeho partiáře (křížkem za jménem hráče).    

Za třetí a každou další neoprávněně vznesenou námitku v právě hrané partii namítající hráč ztrácí v této partii svůj nejbližší tah.

Rozhodnutí hlavního rozhodčího při odvolání hráče proti rozhodnutí rozhodčího:

·         pokud hlavní rozhodčí rozhodl ve prospěch hráče, který se odvolal, tomuto hráči se ruší případný postih za neoprávněně vznesenou námitku udělený rozhodčím (tj. hráč nezískává žádný křížek)

·         pokud hlavní rozhodčí rozhodl v neprospěch hráče, který se odvolal, tomuto hráči se uděluje postih za neoprávněně vznesené odvolání stejný jako za neoprávněně vznesenou námitku - tj. hráči je vyznačen křížek za neoprávněnou námitku a další křížek za neoprávněné odvolání.
(pokud tedy hráč již má vyznačeny dva a více křížků a získá neúspěšným odvoláním k HR další dva křížky, ztrácí dva své nejbližší tahy)

Po rozhodnutí o oprávněnosti námitky se začíná doba vymezená na tah měřit od začátku (tj. hodiny pro měření času na tah se hráči, který je na tahu, spustí znovu).


Nesprávný počet kamenů v zásobníku hráče

Při zjištění nesprávného počtu kamenů v zásobníku hráče:

·         Pokud hráč, který má v zásobníku nesprávný počet kamenů, upozorní na tuto skutečnost soupeře neprodleně po jejím zjištění, má právo učinit nápravu tak, aby měl v zásobníku správný počet kamenů (tj. při více kamenech v zásobníku hráče soupeř vylosuje přespočetné kameny ze zásobníku hráče a vrátí tyto kameny do sáčku, aniž by se na ně díval, při menším počtu kamenů v zásobníku hráče hráč dolosuje chybějící kameny); hráč neztrácí tah.

·         Pokud na nesprávný počet kamenů ve svém zásobníku neupozorní hráč sám bez zbytečného prodlení, soupeř má právo vznést námitku proti nesprávnému počtu kamenů v zásobníku hráče a je-li tato námitka uznána za oprávněnou, hráč, který měl v zásobníku nesprávný počet kamenů, ztrácí v hrané partii svůj nejbližší tah.

Poznámka: Základní správný počet kamenů v zásobníku hráče je sedm a do počtu sedmi kamenů v zásobníku hráč vždy dobírá. Pokud v sáčku již není dostatečný počet kamenů k dobrání do celkového počtu sedmi kamenů, musí hráč dobrat všechny zbývající kameny v sáčku.

Nesprávné složení kamenů v sáčku

Není přípustné provádět jakékoli změny sady hracích kamenů po začátku partie.

Pokud je během partie zjištěn nesprávný počet kamenů v hrací sadě nebo nesprávné složení kamenů hrací sady nebo obojí, dohraje se partie s takovou sadou kamenů, se kterou se rozehrála.

 


Stránka: 1
 [DZ1] To je přece jasné. Začínající hráč je buď stanoven rozpisem (bod a), nebo losováním (bod b). Toto je bod b.

Stránka: 1
 [KK2]Pokud si vzpomínám, bylo kolo B vloženo, aby oba hráči měli stejnou možnost vyměnit „špatné“ kameny. Neklame-li mne paměť, došli jsme k názoru, že toto kolo není nutné, pokud zakážeme v kole C výměnu kamenů.