ZÁPIS ZE SNĚMU ČESKÉ ASOCIACE SCRABBLE

 

 

Datum konání:               15. 5. 1999

Místo:                           Pyšely

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o stavu ČAS

- registrace ČAS

- změna složení VČAS

- činnost ČAS za uplynulý rok

- hospodaření ČAS

3. Doporučení slovníkové komise

4. Diskuse

5. Volba VČAS

6. Usnesení

7. Závěr

 

 

1. Zahájení

Sněm ČAS řídil předseda VČAS Ing. Martin Hloušek, který přivítal přítomné účastníky. Funkcí mandátové komise byla pověřena Klára Zemanová.

Mandátová komise oznámila, že ze 107 právoplatných členů ČAS jsou přítomni 23 členové, což činí 21.5%, a sněm je tedy usnášeníschopný.

Předseda předložil sněmu návrh programu. Po jeho schválení bylo zahájeno vlastní jednání.

Byla zvolena volební komise ve složení Petr Kuča, Helena Oulíková a Iveta Vondrátová a pověřena zajištěním volby nového výboru asociace.

 

2. Zpráva o stavu ČAS

Tuto zprávu přednesl předseda VČAS. Informoval členy o průběhu registrace ČAS a o činnosti ČAS za uplynulé období. Předložil účastníkům sněmu návrh oficiálního loga ČAS.

Dále seznámil přítomné s tím, že jednatel výboru Oldřich Doseděl na vlastní žádost odstoupil a na jeho místo byl kooptován Daniel Zeman.

Zprávu o hospodaření asociace přednesla hospodářka VČAS Ing. Jitka Folberová.

 

3. Doporučení slovníkové komise

Ing. Jiří Novotný předložil sněmu ke schválení vrhy, které byly přijaty dne 1. 5. 1999 na výjezdní schůzce slovníkové komise v Přerově.

 

4. Diskuse

V diskusi zazněly příspěvky týkající se následujících témat:

- organizování ligy klubů (Král)

- úprava hracího řádu - vyloučení nejednoznačností (Kuča)

- protest proti zavedení publikace "Nová slova v češtině" mezi povolené prameny (Kuča)

- povolení neomezeného počtu protestů proti přípustnosti slova v partii (Chládek)

- není definován postup při remíze v partii ve vyřazovacím (K. O.) systému (Chládek)

- dotaz na nespisovná slova ve Scrabble (Popp)

- návrh na zřízení komise "pro práci s pravidly" (Novotný)

- vyřazení kvalifikační úlohy pro výběr hráčů v turnajích (Kuděj)

- registrace klubů Scrabble (Hloušek)

- výroba magnetických demonstračních tabulí, možnosti objednávek (Hloušek)

- závaznost vytvářeného slovníku 2 - 9 písmenných slov (Král)

- výroba módních doplňků (kravat, kapesníků) se scrabbleovými motivy, možnost objednávek (Folberová)

- připravované provedení hry Millenium Scrabble (Folberová)

- školení rozhodčích (Hloušek)

 


5. Volba VČAS

Při volbě byly odevzdány 23 hlasovací lístky. Všechny byly platné. Sněm zvolil nový výbor v tomto složení:

Jiří Bělohlávek, Jitka Folberová, Martin Hloušek, Karel Král, Petr Kuča, Iva Niklesová, Daniel Zeman

 

6. Usnesení

Na základě předchozího programu sněmu a přednesených diskusních příspěvků bylo sestaveno usnesení, které sněm schválil.

 

7. Závěr

Ing. Martin Hloušek poděkoval všem přítomným za účast na sněmu a sněm ukončil.

 

 

Zapsali Iva Niklesová a Karel Král


USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ASOCIACE SCRABBLE

 

 

Sněm ČAS

bere na vědomí

- zprávu o stavu asociace a činnosti výboru,

 

schvaluje

- zprávu o hospodaření

- oficiální logo ČAS

- výši členských příspěvků za rok 1999 na 200 Kč pro výdělečně činné a na 100 Kč pro ostatní členy

- tyto podmínky pro registraci klubu Scrabble:

a) minimální počet členů 4

b) minimálně 1 hrací den měsíčně

c) minimálně 1 x ročně uspořádat veřejný turnaj

 Pozn. Členové klubu nemusejí býti individuálními členy ČAS.

 

- návrhy slovníkové komise uvedené v materiálu předloženém sněmu s výjimkou bodu 1d) - zařazení slovníku „Nová slova v češtině“ mezi Prameny. Mezi tyto návrhy sněm dále doplňuje ustanovení 1e):

"Pro platnost dvou- a třípísmenných slov je rozhodující "Přehled dvoupísmenných a třípísmenných použitelných výrazů - konečná verze", který byl vydán při příležitosti mistrovství republiky 1998."

 

Schválené návrhy a doplněk vejdou v platnost dne 1. 1. 2000. Toto ustanovení se netýká rozšíření jmenovaného přehledu podle bodu 7) Návrhu, které vstoupí v platnost dnem vydání tiskové opravy.

 

souhlasí

- s vyřazením členů, kteří nezaplatí příspěvky do daného termínu, ze stavu ČAS, přičemž tento termín stanovuje na 15. 6. 1999 pro rok letošní a na datum konání 1. kvalifikačního turnaje včetně pro roky příští. Členové, kteří příspěvky ještě nezaplatili a mají zájem zůstat členy ČAS, nechť pošlou členské příspěvky za r. 1999 bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet čís. 19 - 39 71 61 02 27 / 0100, Komerční banka Praha 8, název účtu Ing. Folberová Jitka, variabilní symbol rodné číslo.

 

- s úhradou nutných nákladů (cestovné, ubytování) rozhodčím, které ČAS akredituje na kvalifikační turnaje a na mistrovství republiky

 

ukládá

- výboru asociace zřízení technické komise, jejímž úkolem bude projednání úprav herních pravidel a hracího řádu podle připomínek sněmu

 

- výboru asociace uspořádat školení rozhodčích a zajistit jejich akreditaci na soutěže pořádané asociací nebo probíhající pod její záštitou

 

- registrovaným klubům uspořádání zkušebního ročníku ligy družstev Scrabble. V souvislosti s tím ukládá výboru vyzvat kluby k registraci a k účasti na této lize.

 

 

 

Toto usnesení bylo přijato 2. sněmem ČAS, který se konal dne 15. 5. 1999 v Pyšelích.

 

 

Zapsala Klára Zemanová


Návrhy slovníkové komise na úpravu materiálu „Přípustnost jednotlivých slov a jejich tvarů pro hru Scrabble“

 

1) Prameny

a) P1 - Vypustit ctyrdilne prvni vydani, nebot mezi obema vydanimi jsou rozdily (hlavne v zarazovani slov do jednotlivych slovnich druhu ci v odkazech a jejich psani)

b) P4 a P5 sloucit do P4 s odrazkami a) a b)

c) Zaradit P5 - Akademicky slovnik cizich slov; Academia, 1995, 1. vydani - jednodilnou i dvoudilnou verzi (reprint)

d) Zaradit P6 - Nova slova v cestine - slovnik neologizmu; Academia, 1998, 1. vydani

 

2) Nepripustne kategorie

a) slova s velkym pocatecnim pismenem:

- na konec doplnit "...; tyto odvozeniny musi byt uvedeny v pramenech."

 Jedna se hlavne o odstraneni pridavnych jmen neznamych zemepisnych nazvu, ktere bezpochyby existuji.

b) stazene tvary:

- z prikladu vypustit slovo "nac"

 

3) Stylisticke kategorie

- v tabulce doplnit u P3 oznaceni pro "drive psano" (dr. ps.)

 

4) Text pod tabulkou

- druhou vetu upravit do zneni: "Pokud je spojka nebo carka pouzita, jde o ruzne vyznamy a bude-li aspon jeden pripustny ..."

 

5) Tvoreni tvaru

a) V treti radce doplnit vetu: "Je-li tvar (od stylisticky pripustneho slova) vytvoren podle vyse uvedenych zasad, je pripustny, a to i v pripade, ze je v Pramenech oznacen jako zridka se vyskytujici."

b) za slova "... podle mluvnice jazyka ceskeho" doplnit do zavorky nasledujici vetu: "Jako zakladni pro posuzovani je doporucena Mluvnice cestiny (trojdilna); Academia, 1986 - hlavni je 2. dil - Tvaroslovi.

c) u kategorie 5b) (v puvodnim materialu) doplnit: "(vcetne vsech zakonceni hovorovych a kniznich, pokud dane sloveso patri ke vzoru, u nehoz jsou tato zakonceni uvedena)."

d) doplnit kategorii 5f) (v puvodnim materialu) takto: "Vsechny tvary uvedene u slovesa bez predpony plati automaticky u slovesa s predponou a naopak (pokud dane sloveso neni tvoreno nepravidelne (pr. jsem - nejsen, nemuze ale byt je - neje, spravne neni))."

 

6) Nad ramec schvalenych pramenu komise snemu doporucuje schvaleni jako platne nasledujici mnoziny slov:

a) nazvy vsech pismen ceske abecedy

b) nazvy vsech pismen recke abecedy

V obou pripadech je nutne stanovit, ktere tvary budou uzivany jako platne (ix versus iks, jota versus iota atd.).

 

7) Doplnit slovnicek dvou- a tripismennych slov o dalsi nove nalezena slova, ktera byla pri jeho tvorbe prehlednuta.

Tento bod nepreklada komise snemu ke schvaleni, ale pouze jako informaci (tato slova proste existuji).